غرفه سازی نمایشگاهی و مدیریت هزینه های آن

  هزینه غرفه سازی بسیار تحت تاثیر و وابسته به عوامل مختلفی است زیرا هر اقدامی که شما در نمایشگاه انجام می‌دهید درنهایت ارتباط مستقیم با موفقیت بودن یا نبودن غرفه شما خواهد داشت. بسیاری از شرکت‌هایی که برای نخستین‌بار در یک رویداد حضور می‌یابند، اشتباهات بزرگی مرتکب می‌شوند که تمام زحمات‌شان را تحت تاثیر…

آشنایی با نقاشی سیاه قلم

 اگر می خواهید سفارش نقاشی سیاه قلم بدهید درباره آن بیشتر بدانید نقاشی سیاه قلم سبکی است که بیشتر در میان عوام رواج دارد . در طراحی با مدیوم(متریال) سیاه قلم بیشتر از مداد کنته و زغال استفاده میشود. سیاه قلم در فرهنگ فارسی معین به نوعی از نقاشی که در آن فقط از قلم و…

مقاله درمورد قاعده لاضرر، جبران خسارت

دارد. يعني ضرر از اقدامات انجام شده توسط فاعل ناشي شده است، احراز رابطه سببيت موردي كه مسئوليت ناشي از فعل شخص است پيچيده است، بايد رابطه سببيت بين تقصير و ورود ضرر اثبات شود، برعكس در مواقعي كه مسئوليت ناشي از فعل غير است، احراز رابطه سببيت بدين گونه ضرورت ندارد. و در اينجا…

مقاله درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، وجود رابط

بنابراين چنانچه موضوع حق، ماده باشد ضرر وارده بر آن مادي ناميده مي‌شود، اما اگر موضوع حق، معنا باشد و چيزي باشد كه در عالم ماده وجود ندارد ضرر وارده بر آن معنوي است. درباره ضرر معنوي لازم به توضيح است كه در سال 1378 كه قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب به طور…

مقاله درمورد مباشر، شخص ثالث، قاعده اتلاف

ضرري است. 1-2-4-1- رفتار رفتار انسان ممكن است به صورت‌هاي مختلف متعلق حكم قرار گيرد. گاهي ارتكاب فعل موجب ضرر نسبت به حقوق زيانديده مي‌گردد و گاهي ترك اين فعل (فعل منفي) موجب ايجاد ضرر مي‌شود. 1-2-4-1-1- فعل ارتكاب عمل زيانبار را اغلب مستلزم جنبش و حركتي از طرف فاعل است كه آن را فعل…

مقاله درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، قانون مجازات

“مسئوليت خطايي در اثر نقض تكليفي كه قانون آن را مقرر كرده است ايجاد مي‌شود). در واقع سبب آن را ناشي از قانون مي‌داند (كاتوزيان، ناصر، الزامات خارج از قرارداد، ج1، 1390، ص35). يكي از الزاماتي كه بدون قرارداد حادث مي‌شود تعهد يا الزام ناشي از خطاي مدني است و از منابع قهري تعهد مي‌باشد.…

مقاله درمورد جبران خسارت، طلاق، حقوق فرانسه

ر حقوق فرانسه و سوئيس رايج است (باديني، حسن، 1384، فلسفه مسئوليت مدني، ص620). اما مسئوليت مدني در معني خاص بدين معني است كه شخص به سبب ورود زيان به ديگري، بدون آنكه بين آن دو قرارداد منعقد شده باشد، مسئول قرار بگيرد، كه در قانون مدني در ماده 307 و مواد بعدي تحت عنوان…

مقاله درمورد جبران خسارت، شخص ثالث، قاعده احسان

تخلف از انجام تخلف از انجام تعهدات ناشي از قرارداد. مسئوليت مدني در مقابل مسئوليت کيفري استعمال ميشود .مسئوليت مدني دو قسم است:مسئوليت قراردادي ومسئوليت خارج از قراردادکه گاهي آن را مسئوليت تقصيري مي نامند.قدر مشترک هردو نوع مسئوليت ،نقض تعهد و الزام است نهايت اينکه در نخستين،نقض تعهد قرارادي ميشودو در دومين، نقض تعهدقانوني.…

مقاله درمورد قاعده لاضرر، قانون مجازات، جبران خسارات

فهرست مطالب اصلي 1- فصل اول: كليات 1-1- مبحث اول: مفاهيم و تعاريف و مباني مسئوليت 1-2- مبحث دوم: عوامل مؤثر در تحقق مسئوليت مدني 2- فصل دوم: عمد 2-1- مبحث اول: معنا و مفهوم عمد 2-2- مبحث دوم: احسان (حسن نيت) 2-3- مبحث سوم: عدوان (سوء نيت) 2-4- مبحث چهارم: عمد ساده 3- فصل…

پایان نامه با کلید واژگان تجزیه واریانس، عملکرد اقتصادی

برداشت نشان داد که بین سطوح مختلف تیمارهای کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست و همچنین اثر کود بارور 2 و اثرات متقابل کود نیتروژنه و کمپوست با کود بارور 2 بر شاخص برداشت اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید. 4-7- سطح برگ پرچم نتایج حاصل از تجزیه واریانس(جدول4-3) نشان داد که اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد بین…