دانلود پایان نامه – ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد (DOC) -خرید پایان نامه

دانلود پایان نامه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………. 1             مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف) بیان موضوع       ……………………………………………………………………………………………. 4

ب) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 4

پ) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 4

ث) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 5

ث) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 5

ج) معرفی پلان ………………………………………………………………………………………………………. 6

فصل نخست :

مفاهیم مقدماتی بزه دیدگی و بزهکاری

مبحث اول: بزه دیدگی …………………………………………………………………………………………… 8

گفتار اول: مفهوم و اقسام بزه دیدگی …………………………………………………………………….. 8

بند اول: تعریف بزه دیدگی …………………………………………………………………………………….. 9

الف: بزه دیدگی اولیه ………………………………………………………………………………………………. 9

ب: بزه دیدگی ثانویه ………………………………………………………………………………………………. 9

گفتار دوم: بزه دیدگی زنان …………………………………………………………………………………… 10

بند اول: عوامل موثر بر بزه دیدگی زنان ……………………………………………………………….. 11

بند دوم: پیامد بزه دیدگی زنان …………………………………………………………………………….. 12

بند سوم: بزه دیده شناسی زنان ……………………………………………………………………………. 13

الف: بزه دیده شناسی ……………………………………………………………………………………………. 15

ب:بزه دیده شناختی حمایتی ……………………………………………………………………………….. 16

مبحث دوم: بزهکاری ……………………………………………………………………………………………. 19

گفتار اول: بزهکاری ………………………………………………………………………………………………. 19

بند اول: مفهوم بزهکاری ……………………………………………………………………………………… 20

الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح حقوقی…………………………………………………………….. 21

بند دوم: اقسام بزه دیدگی…………………………………………………………………………………….. 22

الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح جرم شناسی……………………………………………………… 23

گفتار دوم: بزهکاری زنان ……………………………………………………………………………………… 23

بند اول: عوامل موثر بر بزهکاری زنان …………………………………………………………………. 24

بند دوم: پیشگیری از بزهکاری زنان ……………………………………………………………………. 26

الف) فرهنگ سازی ………………………………………………………………………………………………. 26

ب) آموزش و پرورش ……………………………………………………………………………………………. 29

ج) بهبود شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………………. 30

د)حمایت از افراد ویژه …………………………………………………………………………………………. 30

فصل دوم

تحلیل جرم شناختی بزه دیدگی و بزهکاری زنان

مبحث اول: بررسی رویکرد کلاسیک جرم شناسی……………………………………………… 33

گفتار اول: رویکرد زیست شناختی……………………………………………………………………… 33

بند اول: نظریات سزار لمبرزو …………………………………………………………………………….. 36

بند دوم: نقد نظریات سزار لومبروزو ………………………………………………………………….. 40

گفتار دوم:رویکرد روان شناختی ……………………………………………………………………….. 41

بند اول : نقد دیدگاه روانشناختی  …………………………………………………………………….. 44

بند دوم: رویکرد جامعه شناختی ……………………………………………………………………. ….45

بند سوم: نقد دیدگاه جامعه شناختی………………………………….………… 47

مبحث دوم:بررسی رویکرد نوین جرم شناسی ………………………………………………….. 48

گفتار اول: نظریه بر چسب زنی ………………………………………………………………………… 49

بنداول: توصیف نظریه برچسب زنی …………………………………………………………………. 50

بند دوم: نقد نظریه برچسب زنی ……………………………………………………………………… 52

گفتار دوم: نظریات جرم شناسان معاصر ………………………………………………………….. 54

بند اول: اتو پلاک و ملاحظه کاری اجتماعی…………………………………………………….. 54

بند دوم: جان هاکان و تئوری کنترل و قدرت…………………………………………………… 56

بند سوم: رابرت آکنیو و تئوری عمومی فشار……………………………………………………. 58

گفتار سوم: جرم شناسی فمینیسم …………………………………………………………………… 61

بند اول: انواع جرم شناسی فمینیسم ……………………………………………………………….. 63

بند دوم: نقد بر جرم شناسی فمینیسم …………………………………………………………….. 65

گفتار چهارم: جرم شناسی بزه دیده شناسی …………………………………………………….. 66

بند اول: چهارچوب مطالعات بزه دیده شناسی …………………………………………………. 67

بند دوم: بزه دیده در تحولات اخیر کیفری ………………………………………………………. 69

الف-حق حمایت از بزه دیده در مقابل متهم ……………………………………………………. 69

ب-حق اطلاع از هرگونه جلسات دادگاه …………………………………………………………… 69

ج-حق حضور در تمامی جلسات اداری ……………………………………………………………. 70

د-حق مشاوره با وکیل ……………………………………………………………………………………… 71

ذ-حق جبران به موقع و کامل خسارت ……………………………………………………………. 71

س- حق رسیدگی سریع و بودن تاخیر ……………………………………………………………. 72

ط-حق رفتار کرامت مدار با بزه دیده ………………………………………………………………. 72

فصل سوم :

مصادیق بزه دیدگی و بزه کاری زنان

مبحث اول: مصادیق بزه دیدگی خاص زنان……………………………………………………… 74

گفتار اول: مصادیق بزه دیدگی براساس نوع آسیب و صدمه …………………………… 74

بند اول: خشونت جسمی ………………………………………………………………………………….. 76

بند دوم: خشونت جنسی ………………………………………………………………………………….. 77

بند سوم:خشونت روانی ……………………………………………………………………………………… 79

بند چهارم:خشونت اقتصادی و کاری ……………………………………………………………….. 81

بند پنجم: هرزه نگاری ………………………………………………………………………………………. 82

گفتار دوم:مصادیق بزه دیدگی بر اساس مکان وقوع بزه ………………………………….. 84

بند اول: خشونت در محیط خانه ………………………………………………………………………. 84

بند دوم: خشونت در محیط اجتماع ………………………………………………………………….. 86

بند سوم: مزاحمت های خیابانی ………………………………………………………………………… 87

مبحث دوم :مصادیق بزهکاری خاص زنان ………………………………………………………… 88

گفتار اول:جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی ………………………………………………….. 88

بند اول:روسپیگری …………………………………………………………………………………………….. 88

بند دوم:مساحقه …………………………………………………………………………………………………. 91

بند سوم: ارتباط نا مشروع …………………………………………………………………………………. 94

الف)خیانت عاطفی………………………………………………………………………………………………..94

ب) خیانت جنسی ……………………………………………………………………………………………… 95

بند چهارم) شهادت دروغ……………………………………………………………………………………. 96

گفتار دوم: جرائم علیه اشخاص …………………………………………………………………………. 97

بند اول: سقط جنین ………………………………………………………………………………………….. 97

بند دوم: بچه کشی …………………………………………………………………………………………….. 99

بند سوم: شوهرکشی و شوهرآزاری ………………………………………………………………….. 100

بند چهارم:همسر کشی ……………………………………………………………………………………… 102

گفتار سوم: جرائم علیه اشخاص ………………………………………………………………………. 103

بند اول: قاچاق مواد مخدر ………………………………………………………………………………. 104

بند دوم:اختفای مال مسروقه …………………………………………………………………………… 105

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 108

پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………. 110

منابع و ماخذ  ………………………………………………………………………………………………….

 

خرید و  دانلود فایل پایان نامه ارشد : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد (DOC)