پایان نامه ارشد – بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی‌ اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………. صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده…………………………………………………………………. 1

1-1- مقدمه………………………………………………………….. 3

1-2- موضوع پژوهش…………………………………………….. 4

1-3- اهمیت سرمایه‌ی اجتماعی………………………………… 5

1-4- سرمایه‌ی اجتماعی در جهان و ایران…………………… 6

1-5- بیان مسئله……………………………………………………. 7

1-6- ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………… 9

1-7- هدف تحقیق……………………………………………….. 10

1-8- سئوالات پژوهش…………………………………………. 11

1-9- فرضیه های تحقیق……………………………………….. 12

1-10- تعریف مفاهیم اصلی تحقیق………………………….. 13

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه………………………………………………………… 22

2-2- مبانی نظری تحقیق مفاهیم سرمایه‌ی اجتماعی و ابعاد آن…………………………………………………………………….. 24

2-2-1- شبکه‌ی اعتماد…………………………………………. 25

2-2-2-1- اعتماد اجتماعی……………………………………. 25

2-2-2-1-1- انواع اعتماد……………………………………… 25

2-2-2- انسجام اجتماعی………………………………………. 27

2-2-3- جامعه‌ی مدنی…………………………………………. 27

2-2-4- مشارکت اجتماعی……………………………………. 27

2-2-5- ماهیت و منشاء سرمایه‌ی اجتماعی……………….. 28

2-2-6- هنجارها و ارزش ها………………………………….. 28

2-2-7- شبکه ها…………………………………………………. 29

2-3- نظریات جامعه شناسانه در مورد سرمایه‌ی اجتماعی 30

2-3-1-نظریه جیمز کلمن……………………………………… 31

2-3-2- نظریه کلاس افه و سوزان فوش…………………… 34

2-3-3- نظریه پیر بوردیو………………………………………. 34

2-3-4- نظریه مایکل ولکاک و دیپا نارایان………………… 36

2-3-4-کارکرد و هدف سرمایه‌ی اجتماعی………………… 38

2-3-5- نظریه فرانسیس فوکویاما…………………………….. 39

2-4- جرم و انحرافات اجتماعی……………………………… 44

2-4-1- انواع جرم………………………………………………. 45

2-4-2- نظریه‌های انحرافات…………………………………… 46

2-4-2-1- تئوری فشار………………………………………… 48

2-4-2-1-1- مرتن……………………………………………… 48

۲-4-2-1-2- کلوارد و اهلین…………………………………. 48

2-4-2-1-3- نظریه بی­سازمانی اجتماعی………………….. 52

2-4-2-1-4- دور کیم…………………………………………. 53

2-4-2-1-5- نظریه خرده فرهنگی کوهن………………….. 53

2-4-2-1-6- نظریه فرآیند کنترل اجتماعی………………… 54

2-5- چارچوب نظری تحقیق………………………………….. 56

2-6- مروری بر تحقیقات انجام شده………………………… 59

2-6-1- تحقیقات داخلی……………………………………….. 60

2-6-2- تحقیقات خارجی……………………………………… 63

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………… 68

3-2- روش تحقیق……………………………………………….. 70

3-3- جامعه آماری………………………………………………. 70

3-4-قلمرو مکانی تحقیق……………………………………….. 70

3-5- روش نمونه گیری حجم نمونه…………………………. 71

3-6- تکنیک تجزیه و تحلیل یافته ها………………………… 71

3-7- اعتبار(روایی) ابزار تحقیق………………………………. 72

3-8- اعتماد(پایایی) ابزار تحقیق……………………………… 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- یافته‌های توصیفی…………………………………………. 76

4-2- یافته‌های تحلیلی………………………………………….. 79

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه………………………………………………………… 88

5-2- یافته‌ها و نتایج کلی تحقیق……………………………… 90

5-3- بحث و نتیجه گیری………………………………………. 91

5-4- ارائه‌ی راهکارها…………………………………………… 94

5-5- پیشنهادات………………………………………………….. 94

5-5- محدودیت‌ها وموانع تحقیق…………………………….. 98

منابع تحقیق………………………………………………………. 100

ضمایم……………………………………………………………… 106

 


 

فهرست جداول

عنوان………………………………………………………….. صفحه

جدول 1-2: تعاریف پیرامون سرمایه‌ی اجتماعی……. 38

جدول 2- 2: هدف و کارکرد سرمایه‌ی اجتماعی…… 38

جدول 1-3: مقدار آلفای به دست آمده برای متغیرهای ترکیبی……………………………………………………………… 74

جدول1-4 :توزیع پاسخگویان براساس جنس………… 76

جدول 2-4 :جدول توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات…………………………………………………………. 77

جدول3-4 :جدول توزیع فراوانی پاسخگویان براساس سن………………………………………………………………….. 78

جدول شماره 4-4: رابطه بین میزان سرمایه‌ی اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم……………………………………. 80

جدول شماره 5-4: رابطه بین میزان مشارکت اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم……………………………………. 81

جدول شماره 6-4: رابطه بین میزان کنترل اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم………………………………………. 82

جدول شماره7-4: رابطه بین میزان پیوند اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم………………………………………. 83

جدول شماره ی11-4: آزمون مقایسه سرمایه‌ی اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر……………………………………. 84

جدول شماره 10-4: رابطه بین میزان اعتماد اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم………………………………………. 85

جدول شماره 9-4: رابطه بین میزان رعایت هنجارهای اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم………………………. 86

 

 


 

فهرست نمودارها

عنوان……………………………………………. صفحه

نمودار1-4 :توزیع پاسخگویان براساس جنس……………… 76

نمودار2-4 :توزیع پاسخگویان براساس تحصیلات……….. 77

نمودار3-4 :جدول توزیع فراوانی پاسخگویان براساس سن 78

 

 

متن کامل :

پایان نامه بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی‌ اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم