پایان نامه ارشد: خانواده هارا ازمنظر برخورد والدین با فرزندان

دانلود پایان نامه

الگوهای  تربیت فرزندان

خانواده  هارا ازمنظر  برخورد  والدین با فرزندان  میتوان  به سه گروه  کلی تقسیم نمود :

1) خانواده مستبد  ( خودکامه )   2) خانواده  مداراگر  3) خانواده  آزادمنش

1- خانواده  مستبد ( خودکامه ) دارای ویژگی های خاص هستند  ازجمله :

– بررعایت  انضباط  سخت ومقررات  تاکیددارند .

– تنبیه  بدنی را مجاز  می دانند .

– فرزندان را درتصمیم گیریهای مسائل  جاری خانواده  مشارکت نمی دهند .

– اجرای دستورات  رابدون درنظر گرفتن شرایط  ازفرزندان  انتظار دارند .

– احترام به شخصیت  فرزندان راموجب  کاهش سلطه  والدین  می پندارند .

– به احساسات  وعواطف فرزندان توجهی  نمی نمایند .

– اجازه اظهار  نظر به  فرزندان  رانمی دهند .

این گروه  خانواده ها  فرزندانی که پرورش  می دهند عموما  دارای ویژگیهای  زیر هستند .