خرید و دانلود پایان نامه ابراز وجود

دانلود پایان نامه

در تعاملات روزمره بسیار مفید است. ابراز وجود به معنی احترام گذاشتن به خود و دیگران است و این یعنی آگاه بودن از نیازها و خواسته‌های خود و معنی آن صرفا”، تامین خواسته‌های خود نیست بلکه باید به دیدگاه‌های دیگران نیز احترام بگذاریم. اگر در خصوص افکار و احساس خود در مقابل خودمان رو راست نباشیم اقدام به ابراز وجود دشوار است. بنابراین باید حمایت از خویشتن را بخشی از زندگی خود سازیم و ابزار وجود را از خانه و مدرسه شروع کنیم و با آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان و نوجوانان موجب ارتقاء رشد شخصی و اجتماعی آنان شده و زمینه پیشگیری از آسیب‌های روانی و اجتماعی را فراهم نماییم. این پژوهش از جنبه‌های زیر دارای اهمیت و اولویت می‌باشد:

1. تاکنون پژوهش‌های اندکی در رابطه با جهت گیری مذهبی، سلامت معنوی و مهارت ابراز وجود (قاطعیت) در بین معتادین کمپ اعتیاد انجام شده است بنابراین انجام این پژوهش که معتادین را از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار داده از اهمیت شایان توجهی برخوردار می‌باشد.
2. علیرغم پژوهش‌های انجام گرفته پیرامون جهت گیری مذهبی در بین معتادین کمپ در دیگر کشورها بررسی‌های داخلی نشان می‌دهد در زمینه بررسی جهت گیری مذهبی، سلامت معنوی و مهارت ابراز وجود (قاطعیت) در بین معتادین کمپ اعتیاد ایلام پژوهش کاربردی صورت نگرفته و فقط درحد مطالبی است که به صورت پراکنده در برخی کتاب‌ها یا مقالات نگاشته شده است، بنابراین پژوهش حاضر نیاز به تولید و بهره مندی از اطلاعات در این بخش را بر طرف می کند.
3. در نهایت آنچه که اهمیت انجام این پژوهش را دو چندان نموده، بررسی سلامت معتادین کمپ اعتیاد و شناسایی مشکلات آنان می‌باشد.
بنابراین امید است با ارائه این گونه پژوهش‌ها و به کارگیری راهکارهای درست و داشتن یک برنامه منظم و اصولی در درمان معتادان میزان عزت نفس معتادان را افزایش دهند تا اثربخش ومؤثر باشد. ارائه این گونه پژوهشات در مراکز آموزشی و دانشگاهی نقش بسزایی دارد.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- هدف کلی
تعیین رابطه جهت‌گیری‌های مذهبی، سلامت معنوی با مهارت ابراز وجود در بین معتادین کمپ اعتیاد ایلام.
1-4-2- اهداف جزئی
1-تعیین رابطه بین جهت‌گیری مذهبی با مهارت ابراز وجود در بین معتادین کمپ اعتیاد ایلام.
2-تعیین رابطه بین جهت گیری مذهبی(بیرونی) با مهارت ابراز وجود در بین معتادین کمپ اعتیاد ایلام.
3-تعیین رابطه بین سلامت معنوی با مهارت ابراز وجود در بین معتادین کمپ اعتیاد ایلام.
4-بررسی ارتباط چندگانه متغیرهای جهت گیری مذهبی، سلامت معنوی و ابراز وجود.

1-5- فرضیه‌های پژوهش
1- بین جهت‌گیری مذهبی با مهارت ابراز وجود در بین معتادین کمپ اعتیاد ایلام رابطه معنادار وجود دارد.

2- بین جهت‌گیری مذهبی(درونی) با مهارت ابراز وجود در بین معتادین کمپ اعتیاد ایلام رابطه معنادار وجود دارد.
3- بین جهت گیری مذهبی(بیرونی) با مهارت ابراز وجود در بین معتادین کمپ اعتیاد ایلام رابطه معنادار وجود دارد.
4- بین سلامت معنوی با مهارت ابراز وجود در بین معتادین کمپ اعتیاد ایلام رابطه معنادار وجود دارد.
1-6- متغیرهای پژوهش
متغیر از نظر لغوی به معنی چیزی است که تغییر می‌کند، اما در فعالیت‌های پژوهشی، متغیر ویژگی‌هایی دارد که باید مورد مطالعه قرار گیرند و تعریف عینی آن، عبارت است از: ویژگی‌ها و خصایصی که مقادیر مختلفی را قبول می‌کند و یا ارزش‌های مختلفی را می‌توان به آن‌ها نسبت داد. جنسیت، سن، میزان درآمد، هوش، استعداد و مذهب نمونه‌هایی از متغیرها هستند. (رمضان، 1388)
متغیر مستقل: متغیر مستقل پژوهش حاضر عبارت است از جهت گیری مذهبی (درونی و بیرونی).
متغیر وابسته: متغیر وابسته پژوهش حاضر شامل مهارت ابراز وجود (قاطعیت) و سلامت معنوی می‌باشد.
1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)
1-7-1- تعاریف مفهومی و نظری
جهت‌گیری مذهبی درونی: جهت‌گیری مذهبی درونی به صورت یک چارچوب معنا بخش هست که برحسب آن تمام زندگی شناخته می‌شود (دوناهو، 2012:41) اشخاصی با این جهت‌گیری، انگیزه‌های اصلی خود را در خود مذهب، می‌یابند. دیگر نیازها هر چقدر هم که قوی باشند، نسبت به انگیزه ارزش کمتری دارند. چنین اشخاصی وقتی باوری را قبول می‌کنند، سعی می‌کنند، آن را درونی ساخته و به طور کامل دنبال کنند (آلپورت، 2010).
جهت‌گیری مذهبی برونی: یک رویکرد ابزاری در خدمت خود و برای متناسب و شایسته نشان دادن خود، هست (دوناهو،2012) اشخاصی با این جهت‌گیری مذهبی، از مذهب برای رسیدن به مقاصدشان استفاده می‌کنند. ارزش‌های افرادی که چنین جهت‌گیری‌ای دارند، اغلب ابزاری و منفعت طلبانه هست. به عبارت دیگر، مذهب برای چنین اشخاصی، وسیله ای هست تا به وسیله آن به هدف‌های دیگری که برای آن‌ها مهم تر هست برسند (آلپورت، 2010).
ابراز وجود: ابراز وجود یعنی حمایت نمودن از حق  و عقیده خود بدون اینکه به حق و عقیده دیگران تجاوزی شود. ژوزف و لپی ابراز وجود را اینگونه تعریف می‌کند: ابراز مناسب هرگونه هیجانی نسبت به طرف مقابل بدون احساس اضطراب.
سلامت معنوی: سلامت معنوی از آن کسانی است که ارتباط آن‌ها با خداوند، خود، دیگر افراد جامعه و با محیط، کامل، مناسب و مطلوب است، وقتی که انسان معنویت را به عنوان مسئله اصلی خود در زندگی قرار دهد هم خالق خود را مورد توجه قرار می‌دهد و هم به خودباوری دست می‌یابد و هم افکار، بینش و اعمال او تحت‌الشعاع معنویت قرار گرفته و درون او پاک می‌شود چنین فردی از سلامت معنوی برخوردار می‌شود و می‌تواند با افراد دیگر بهتر رفتار کند و جامعه را سالم‌تر نگاه دارد.
1-7-2- تعاریف عملیاتی
جهت‌گیری مذهبی: جهت‌گیری مذهبی در این پژوهش عبارت است از نمره ای که معتادین کمپ اعتیاد در پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی ایلام کسب می‌کنند.
پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی آلپورت در سال (1967) طراحی که پاسخ این سؤالات بصورت لیکرت 5 گزینهای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم دسته بندی شده است. و برای به دست آوردن آن از طیف لیکرت استفاده شد یعنی گزینه کاملا مخالفم نمره 6 و کاملا موافقم نمره 1 کسب می‌کنند. جان بزرگی (1377) آلفای 74/0 و مختاری و همکاران (1380) ضریب 71/0 را برای این پرسشنامه گزارش کرده‌اند.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابراز وجود: ابراز وجود در این پژوهش عبارت است از نمره ای که معتادین کمپ اعتیاد ایلام در پرسشنامه ابراز وجود کسب می‌کنند.
پرسشنامه مهارت ابراز وجود محمود ساعتچی در سال (1389) طراحی که پاسخ این سؤالات بصورت لیکرت 5 گزینهای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم دسته بندی شده است. و برای به دست آوردن آن از طیف لیکرت استفاده شد و گزینه کاملا مخالفم نمره 6 و کاملا موافقم نمره 1 کسب می‌کنند. ساعتچی آلفای 74/. را برای این پرسشنامه بدست آورد.
سلامت معنوی: سلامت معنوی در این پژوهش عبارت است از نمره ای که معتادین کمپ اعتیاد ایلام در پرسشنامه سلامت معنوی کسب می‌کنند.
پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون در سال (۱۹۸۲) طراحی که پاسخ این سؤالات بصورت لیکرت 5 گزینهای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم دسته بندی شده است. و برای به دست آوردن آن از طیف لیکرت استفاده شد یعنی گزینه کاملا مخالفم نمره 6 و کاملا موافقم نمره 1 کسب می‌کنند این پرسشنامه در ایران توسط مژگان عباسی در سال (۱۳۸۴) برروی ۲۸۳ دانشجوی پرستاری دانشگاه شهید بهشتی اجرا گردیده است و 76/. گزارش شده است.
1-8- قلمرو پژوهش
الف) قلمرو موضوعی: از نظر موضوعی، قلمرو این پژوهش به طور اعم عبارتست از شناسایی جهت گیری مذهبی در بین معتادین و بطور اخص عبارتست از بررسی نسبت بین جهت گیری مذهبی با سلامت معنوی و قاطعیت در بین معتادین برای ارائه راهکارهای جهت تقویت سلامت معنوی و قاطعیت در بین معتادین کمپ اعتیاد ایلام می‌باشد.
ب) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش، کمپ اعتیاد شهر ایلام هست.
ج) قلمرو زمانی: از نظر زمانی، پس از تهیه و تنظیم پرسش‌نامه، در بهار 1393 بین معتادین کمپ اعتیاد ایلام اجرا و پس از تکمیل جمع آوری شد.
فصل دوم
ادبیات نظری پژوهش

2-1- مقدمه
در طول قرن بیستم انسان پیش از تمام تاریخ بشریت دستخوش دگرگونی از نظر شیوه‌های زندگی روابط اجتماعی و مسائل اقتصادی گردیده است. تلاش در جهت صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی و زندگی مکانیزه که لازمه آن قبول شیوه‌های نوین برای زندگی است. اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و در ارتباط با مقوله سلامت ابعاد دیگری را مشخص نموده است. یکی از این ابعاد سلامت روان افراد جامعه است. مقوله ای که اگرچه تازگی ندارد لیکن از نظر تخصصی دیر زمانی نیست که به آن توجه گردیده است. با توجه به شیوع بیماری روانی در جامعه اهمیت تلاش در جهت اعتلای سلامت روانی افراد هر اجتماعی بارزتر می‌گردد. مهم‌ترین مسأله در این ارتباط پیشگیری از مسائلی است که باعث می‌گردد سلامت روان افراد جامعه مختل گردد و بالطبع پیامدهای منفی در پی داشته باشد. پیشگیری از بروز این عوامل نیز جز با آشنایی با وضعیت موجود سلامت روان در افراد جامعه ای که قصد پیشگیری در آن را داریم ممکن نیست. چراکه آشنایی با وضع موجود ما را به اوضاع امیدوار می‌سازد و یا ما را جهت بکارگیری روش‌های مناسب، در جهت از بین بردن عوامل مخل سلامت روان و بکارگیری ابزارهای مناسب در این جهت یاری می کند. (افروز،1371). حدس اولیه بیانگر آن است که درحال حاضر در حدود 450 میلیون نفر از اختلالات روانی یا عصبی یا مشکلات روانی اجتماعی مانند مسایل مربوط به سوء مصرف الکل و مواد مخدر در رنج هستند و این در حالی است که بسیاری از آنان در تنهایی و خاموشی به سر می‌برند. گذشته از رنج ناشی از بیماری و فقدان مراقبت لازم، انگ زدن، شرم، طرد شدن و بیش از همه مرگ،‌ این عزیزان را مورد تهدید قرار می‌دهد. افسردگی اساسی امروزه علت نا توانی در سراسر دنیا محسوب می‌شود و رتبه چهارم را در میان 10 علت اصلی بار جهانی بیماری‌ها به خود اختصاص می‌دهد،‌ و در صورت صحت پیش بینی‌ها در 20 سال آینده، افسردگی احتمالاً به دومین علت بار جهانی بیماری‌ها تبدیل خواهد شد. در سراسر دنیا 70 میلیون نفر از وابستگی به الکل رنج می‌برند. حدود 50 میلیون نفر دچار صرع و 24 میلیون نفر مبتلا به اسکیزوفرنی هستند. هر سال یک میلیون نفر با خودکشی به زندگی خاتمه می‌دهند. در حالی که تعداد افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند،‌ در حدود 10 تا 20 میلیون نفر تخمین زده می‌شود. به ندرت می‌توان خانواده‌ای را پیدا کرد که با اختلالات روانی برخورد نداشته باشد. یک نفراز هر چهار نفر در مرحله‌ای از زندگی خود دچار نوعی اختلال روانی می‌شود. خطر بروز برخی اختلالات از جمله بیماری آلزایمر با افزایش سن بیشتر می‌شود و پیامد این امر برای جمعیت رو به کهولت دنیا وافر است و اختلالات روانی بار اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی دارند. در حال حاضر اختلالات روانی چهار مورد از 10 علت عمده ناتوانی در سراسر جهان را به خود اختصاص می‌دهد و بر اساس برآورده های موجود، اختلالات روانی و رفتاری مسوول 12 درصد از بار کلی بیماری‌ها در جهان هستند. با این همه،‌ بودجه‌های سلامت روان بیشتر کشورها کمتر از یک درصد هزینه‌های کلی سلامت را تشکیل می دهدو بیش از 40 درصد کشورها سیاست مشخصی در زمینه سلامت روان ندارند و بیش از 30 درصد آن‌ها فاقد برنامه مشخصی برای سلامت روان هستند. بیش از 90 درصد کشورها در یک سیاست جامع سلامت روان که کودکان و نوجوانان را نیز در بر می‌گیرد بی بهره هستند. ( ساپنیگتون، 2004).
2-2- مهارت ابراز وجود
ابراز وجود کردن، پروریی کردن نیست، حق دیگران را ضایع کردن نیست، پرخاشگری و زورگویی هم نیست بلکه عبارت است از: ابراز عقیده‌ها، احساسات، وافکار، به صورت شایسته به گونه‌ای که به هیچ کس بی احترامی روا نداریم وحق کسی را نیز ضایع نکنیم. به عنوان پایه آموزش مهارت‌های جرات ورزی و ابراز وجود باید این فرض را در ذهنتان داشته باشید که تمام انسان‌ها از حقوق یکسان و برابر برخودارند و باید ضمن حفظ ادب و رعایت حقوق دیگران، نظر خود را ابراز کنند و به حقوق خود دست یابند. (بهرامی، 1389).
2-2-1- مداخلات روانشناختی (جرات ورزی)
ذات زندگی اجتماعی، زیستن در کنار دیگران و معاشرت با مردم است. آنچه زندگی آدمی را شکل می‌دهد روابط میان انسان‌ها است؛ روابط میان من وشما با آن‌ها که می‌شناسیم یا نمی‌شناسیم. از اعضای یک خانواده کوچک بگیرید تا اعضای جامعۀ جهانی. در روابط بین فرد، نوعی داد وستد روانی مستمر شکل می‌گیرد. در اداره ای به انتظار ورود به اتاق رئیس هستید. مدتی را صرف کرده‌اید تا نوبت شما شده است. یک نفر از راه می‌رسد و بامنشی رئیس احوالپرسی گرمی می‌کند و منشی او را به داخل اتاق رئیس راهنمایی می‌کند شما دلتان می‌خواهد اعتراض کنید و بگویید نوبت شماست و شما یک ساعت منتظر مانده‌اید اما همچنان ساکت می‌مانید. چرا؟ آیا جواب این سوال آن است که شما فردی هستید مبادی آداب یا آدمی هستید صبور؟ با شخصیت؟ موقر؟ بی قید؟ کدام یک؟ آیا این سکوت را به حساب مناعت طبع خود می‌گذارید یا برعکس، از این سکوت خود بیزارید ولی نمی‌دانید چه بکنید؟ ابراز وجود کردن یا جرات مندی یکی از خصیصه‌های مهم برای هر انسانی باشخصیت سالم است. لازم نیست و نباید نوبت دیگران را غصب کنید ولی قطعاً لازم است از نوبت خود دفاع کنید. اهمیت دادن به خود و افزایش اعتماد به نفس: اساس اهمیت دادن به خود یک آرزوست – آرزوی بهبود رفتارتان باخود؛ کاهش استرس زندگی‌تان؛ وتقویت شخصیتتان. ممکن است احساس کنید که این نیاز شدیدی است که از اعماق وجودتان برمی خیزد ممکن هم هست از گوش فرا دادن به آرزوهایتان و تصمیم به اهمیت دادن به خود، ترس داشته باشید؛ زیرا تبدیل آن به بخشی از زندگی‌تان مستلزم تغییر است. هنگامی که از آرزویتان در مورد اهمیت دادن به خود، واقف شدید، هرگز بازنگردید. در ابتدا انکار کننده سعی دردفن آن داشته باشد. آرزویتان باقی خواهد ماند و تا زمانی که به آن گوش ندهید، به سر و صداهای خود ادامه خواهد داد. بخشی از وجودتان (آن بخش معتبر وجودتان) می‌داند که اهمیت دادن به خود منفعت‌هایی فراتر از احساس سلامت؛ داشتن انرژی بیش تر؛ و دنبال کردن یک زندگی پر معنا دارد. هنگامی که به خود اهمیت بیش تری می دهیدوطبعاً طرز برخوردتان تغییر پیدا می‌کند، روابطتان بهبود می‌یابند وکم تر احساس تنهایی می‌کنید؛ در ضمن استرستان کاهش می‌یابد و مسائل پیش پا افتاده، کم تر خاطرتان را آزرده می‌کند. به علاوه در زندگی‌تان از وفور نعمت بهرمند خواهید شد. اگر واقعاً خواهان افزایش اعتماد به نفس و تقویت شخصیت خویش هستید، پذیرفتن مسئله ای اهمیت دادن به خود به عنوان یک تکلیف بایسته است. نتیجه‌ی کلی این است که جهت حفظ منافعی که با افزایش اعتماد به نفستان کسب کرده‌اید، باید رفتاری در پیش گیرید که نشان می‌دهد به خود اهمیت می‌دهید. روش برخورد ما با مسائل، حاصل عقاید درونی و نظام ارزیابی ماست. برخوردی که بیانگر اهمیتی است که به خود می‌دهید، اعتقادی است حاکی از این که اهمیت دادن به خود باید در طول آن چه از زندگی‌تان باقی است، به عنوان یک اصل اساسی در نظر گرفته شود_ با این مزیت که زندگی‌تان با آسودگی بیش تری پیش می‌رود. شما با گذشت روزها تنها به زندگی خود ادامه نمی‌دهید؛ بلکه روز به روز شدن پیدا می‌کنید. درک اعتقاداتتان در رابطه بامسئله ی اهمیت دادن به خود به تشخیص موانعی که ممکن است برسر راه رسیدن به این نوع برخورد قرار گیرند، به شما کمک خواهد کرد.
2-2-2- یادگیری مهارت اهمیت دادن به خود
در عقاید مربوط به مقوله اهمیت دادن به خود، شما را با هرگونه موانعی که ممکن است در راه به دست آوردن دائمی این ویژگی با آن روبه رو شوید، آشنا می‌کند. اهمیت دادن به خود از این حقیقت دورنی سرچشمه می‌گیرد که تمایل دارید که بیش تری برای خود انجام دهید. این میل نوعی انرژی است؛ شعورتان هم منبع این اطلاعات است. شعورتان به شم

دیدگاهتان را بنویسید