دانلود پایان نامه ارشد درباره استان خوزستان

جمعيت استان بوشهر
15 N=
جمعيت استان خوزستان
13 N= ميانگين Na
Ne
Na
Ne
Na
Ne
Eletet2 4
414/3
5
154/4
5/4
784/3
Eletet16.0 1
0/1
4
315/2
5/2
658/1
Eletet17
2
8/1
4
449/3
3
624/2
4-16-آزمون آغازگرهاي چندشکل ماهي راشگوي معمولي با نمونه هاي ماهي راشگوي شش خط Polynemus sextarius
به منظور بررسي وضعيت اختصاصي بودن آغازگرهاي طراحي شده، آغازگرهاي ريزماهواره شناسايي شده در ماهي راشگوي معمولي Eleutheronema tetradactylum که حالت چندشکلي نشان مي دادند در DNA ژنومي پنج قطعه ماهي راشگوي شش خط Blackspot Threadfin مورد آزمون قرار گرفتند که جايگاه هاي Eletet2 و Eletet16.0 باندي نشان ندادند (شکل 4-23).
شکل 4-23- الگوي محصول PCR و باندهاي DNA ماهي راشگوي شش خط با استفاده از آغازگر Eletet2,16.0,17 متعلق به 5 نمونه در مناطق نمونه برداري استان بوشهر روي ژل آکريل آميد 6 درصد ]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *