رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد درس تربیت بدنی-فایل تمام متن

دانلود پایان نامه

ربیت بدنی مد نظر قرار میگیرند را نشان می دهند؛که می توان به اهدافی چون حضور و غیاب، پوشیدن لباس ورزشی، دوش گرفتن، رهبری و هدایت در کلاس، نگرش ها، روحیه ورزشکاری، شرکت در کلاس، مقام های تیمی و پیشرفت اشاره کرد. این مطالعه مبین آن است که بسیاری از این اهداف کاذب درکلاس های تربیت بدنی، مورد استفاده قرار می گیرند. نتیجه گزارش این دو پژوهشگر نشان می دهد که شرکت در فعالیت ها، بیشترین سهم( 96 درصد) تلاش(88 درصد) و بعد از آن نگرش( 76 درصد) و تکلیف تعیین شده کمترین سهم (11درصد) را در نمره نهایی داشته است. آزمونهای دانش و مهارت به ترتیب 49 و45 درصد مورد توجه قرارگرفته اند.
وارنر در تحقیقی که درسال 1950 انجام داد 319 نفر از دانش آموزان را به وسیله مجموعه آزمون مهارتی خود، مورد ارزیابی قرار داد. او تست هایی همچون ضربه زدن با پا ی راست، ضربه زدن با پای چپ و دریبل را از دانش آموزان به عمل آورد. آزمون دهندگان در سه گروه سنی (13-12)، (15-14) و (17-16) سال در آزمون ها شرکت کردند و در هریک از آزمون ها، برای افراد مذکور نرم تهیه کردند. همچنین دیترریش و همکارانش، ویژگی های مختلفی همچون توان، سرعت، استقامت، انعطاف پذیری و مهارت های فوتبال را در بازیکنان جوان مورد ارزیابی و اندازه گیری قراردادند. در مجموع 588 نفردر این آزمون ها شرکت کردند و در آزمون های مهارتی همچون (ضربه با پای راست، ضربه با پای چپ، سرعت دریبل، پاس بلند و پاس کوتاه) برای آزمون دهندگان نرم تهیه گردید (دانشجو،1383).
بارنت(1990) در تحقیق خود نشان دادکه دانش آموزان به حرکات موزون، یادگیری مهارت های ورزشی و بازی، علاقه بیشتری دارند ولی برنامه آمادگی جسمانی و دومیدانی را ناخوشایند می دانند. وایلد و همکاران(1998) اهمیت 27 هدف تربیت بدنی را از دیدگاه 23 متخصص تربیت بدنی بررسی کردند، از نظر آنها هدف شناختی، بالاترین اولویت را داشت، هدف آمادگی جسمانی و حرکتی و سپس هدف عاطفی- اجتماعی در رتبه های بعدی قرار داشت .
دیویس (1997) در مقاله خود به بررسی اهداف و اجرای برنامه درسی ملی تربیت بدنی در چین پرداخت و تلاش نمود رابطه بین تربیت بدنی و ورزش را در کشور چین توصیف نماید. دو جنبه بی همتا در برنامه درسی چین عبارت است از: آزمون های آمادگی جسمانی در دوره های مختلف تحصیلی و رابطه متعادل بین تربیت بدنی و ورزش. آزمون آمادگی جسمانی موجب می شود، مسئولیت پذیری برای برنامه های تربیت بدنی مدارس فراهم شود (نقل از اسماعیلی، 1383).
برخلاف خطرات احساس شده درباره تربیت بدنی، یک زمینه یابی گسترده جهانی از وضعیت و اعتبار تربیت بدنی مدارس با هزینه کمیته بین المللی المپیک در سالهای 1999- 1998 انجام شد. یافته های ارزیابی که براساس اطلاعات پرسشنامه چند ساختاری اعمال شده جهانی و یک ارزیابی مکتوب جامع تنظیم شده بود فاش ساخت که تربیت بدنی مدارس در همه مناطق قاره ای دنیا در معرض خطر است. خصوصا موضوعی که نتایج اعتبار قانونی و تحقق معمول، محدودیت یا کاهش زمان اختصاصی برنامه آموزشی، اعتبار درس و دیدگاه های معلمان تربیت بدنی و معلمان دیگر و والدین، منابع مالی، انسانی و لوازم و آمادگی معلم،گرایشات برنامه آموزشی را به اندازه تردید درباره آینده این درس مورد خطاب قرار می دهد. همچنین مشخص گردید که تربیت بدنی در مدارس تمامی قاره های جهان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. این تحقیق بیانگر بررسی کمی وضعیت این درس در سایر کشورها از حیث توجه به آن در منابع مالی، زمان اختصاص داده شده، وسایل و تجهیزات و برخورداری از معلم متخصص و بررسی محتوای این درس می باشد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که علی رغم کمبود امکانات و منابع کشورهای تحت بررسی میزان توجه به درس تربیت بدنی افزایش یافته و برنامه منظمی برای ارتقا آن به چشم می خورد. همچنین نتیجه گیری از پیشنهادات، برتوجه منابع عمده و تلاش های بین المللی در ادامه تربیت بدنی مدارس در هزاره بعدی اشاره دارد(هاردمن ومارشال،2000). مارک جیم تیمبو در تحقیق خود به تدوین برنامه درسی تربیت بدنی در کشور مالاوی پرداخت. در این تحقیق که با هدف تعیین و ارائه الگوی برنامه درسی تربیت بدنی صورت گرفته، محقق به استناد چهار برنامه آموزشی که در کشورهای آمریکا، انگلیس اجرا شده تلاش نموده برنامه درسی ویژه کشور مالاوی را طراحی و هنجار یابی نماید. او با بیان اهداف ملی تعلیم وتربیت کشور مالاوی الگوی برنامه درسی تربیت بدنی با ذکر اهداف، محتوا و تجارب یادگیری فراگیران در پایه های اول تا دوازدهم را بیان نمود (جوادی پور،1385؛الف).
گرین و همکاران( 2005) نیزنشان دادندکه برنامه درسی تربیت بدنی در مدارس انگلیس توانایی کافی برای ماندگاری فعالیت های ورزشی دربرنامه زندگی دانش آموزان را ندارد و باید مورد ارزیابی و اصلاحات قرارگیرد. در همین راستا پژوهشی توسط داور(2006) با هدف تعیین اینکه چطور مدارس در کاربرد برنامه های درسی جدید عمل می کنند، انجام پذیرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه بوده که توسط معلمان اصلی در مدارس برای مباشرت و همکاری در کاربرد آموزش سلامت و بهداشت و تربیت بدنی در برنامه درسی نیوزیلند انجام پذیرفت. نتایج این پژوهش به طور خلاصه عبارتند از: برنامه آموزش سلامت و بهداشت و آموزش تربیت بدنی هفت حیطه یادگیری کلیدی را در برمی گیرد. در مدارس ابتدایی فراهم نمودن تجارب یادگیری بیشتر برای دانش آموزان در زمینه غذا، تغذیه و سلامت جسمی و فیزیکی و مراقبت از بدن، آماده سازی اندک در زمینه آموزش جنسی می باشد. در اکثر مدارس؛ هم در مدارس ابتدایی و هم در مدارس متوسطه، آماده سازی جهت فراهم نمودن تجارب یادگیری برای ارتقای سلامت و بالا بردن ارزش ها و نگرش های مثبت؛ چهار چوبی برای آموزش سلامت و تربیت بدنی را ارئه می دهد. همچنین نتایج به روشنی نشان می دهد که در مدارس متوسطه به منابع متعدد و در دسترس بیشتری جهت حمایت برای کاربست برنامه درسی در زمینه آموزش سلامت و تربیت بدنی در مقایسه با بخش ابتدایی نیاز دارند.
هاردمن (2007) نیز تحقیقی با عنوان وضعیت فعلی و چشم اندازهایی برای تربیت بدنی در اتحادیه اروپا انجام داده است. این تحقیق با عنوان تخصیص برنامه آموزشی زمان دار، اعتبار موضوع، هدفهای برنامه آموزشی، منابع (مادی وانسانی) و جنسیت، ناتوانی و پیامدهای اقلیت نژادی را بررسی می کند. توجه خاصی به تربیت بدنی، ورزش و سهم آن در سلامتی شده تا از طریق آن به مطالعات ملیتی رجوع شود. محقق برای کیفیت تربیت بدنی و برنامه های آموزشی معلم تربیت بدنی در تحقیق خود، الگوهایی از اصول اخلاقی تهیه کرده است. پیشنهادات محقق برای سازندگان سیاستهای اتحادیه اروپا به صورت زیر است :
تطبیق مدلهای ” نیازهای پایه”، ارزیابی جدید برنامه آموزش تربیت بدنی، بازشناسی کیفی خصوصیات تربیت بدنی، تعیین کادر زمانی برای معلمان تربیت بدنی، دوام حرفه ای پیشرفت معلمان، میزان تعهد بیمه، حلقه های ارتباط خطوط مشارکت و در نهایت تاسیس مراکز کنترل ملی تربیت بدنی.
اتحادیهی ورزش وتربیت بدنی (2006) طی انجام پژوهشی عنوان نموده که دانش آموزان در دوره ابتدایی کمتراز150 دقیقه درطول هفته آموزش در زمینه انجام ورزش و تربیت بدنی دریافت می کنند و این امردر مدارس متوسطه کمتراز 225 دقیقه گزارش شده است؛ در این رابطه اتحادیه، توصیه نموده که دورههایی برای انجام ورزش و فعالیت بدنی درمدارس فراهم گردد که زمان آن از15 دقیقه در روز کمترنباشد. دراین رابطه کیزوآلیسون (1995) طی پژوهشی که به بررسی اثرات و فوائد انجام ورزش و فعالیت بدنی برافراد پرداختند؛ به این نتیجه رسیدندکه ورزش و فعالیت روزانه دانش آموزان بر روی حافظه، حل مسأله و تصمیم گیری، خلاقیت؛ تأثیرمثبتی ایفا میکند.
آلی میرن (2005) نیز؛ پژوهشی باهدف بررسی رابطه بین ورزش و سلامتی دانش آموزان انجام داد. این پژوهش به بررسی اثرات اجتماعی انجام ورزش بردانش آموزان ورزشکار، بررسی جایگاه سلامت میان دانش آموزان و بررسی اینکه چطور ورزش و فعالیت بدنی دانش آموزان برسلامت و زندگی آنها تأثیر میگذارد، پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی ازآن است که؛ دانش آموزانی که به ورزش و فعالیت بدنی می پردازند، ازسلامت بیشتری برخوردار هستند و بالعکس دانش آموزانی که تحرک بدنی چندانی ندارند، سلامتیشان درخطر است.
گزارشی توسط اسلر(2002)؛ درزمینه بهبود وضع ورزش و تربیت بدنی درمدارس ابتدایی انجام شده که این نتایج بدست آمد: آموزشهای لازم در زمینه ورزش و تربیت بدنی که میتواند نقشی اساسی در ارتقای سلامت کودکان ایفاکند، بسیاراندک و ناکافی بوده است. نقش ورزش برارتقای سلامت و بهبود اوقات فراغت عنوان پژوهش دیگری است که توسط دوارک(2005) انجام شده است. ورزش مورد توجه دراین پژوهش، فوتبال بوده که طبق نتایج حاصل شده؛ میتوان گفت که؛ ورزش برسلامت و ارتقای آن و بهره مندی از اوقات فراغت تأثیرمثبتی ایفا میکند. اجی(2005) نیز؛ تربیت بدنی را به عنوان عامل اصلی و ضروری برسلامت عنوان نموده است. وی براساس مطالعه ای که دراین زمینه نموده است؛ عنوان داشته که تربیت بدنی و ورزش رابطه مستقیم با سلامتی دارد و علاوه برآن خاطرنشان ساخته که طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت درسال2002؛60% از مرگ و میر را درجهان میتوان به وسیله ی انجام ورزش و تحرک بدنی پیشگیری نمود.
2-8-3- جمع بندی تحقیقات انجام شده
همان گونه که در تحقیقات بیان شده؛ در ایران در زمینه موضوعات برنامه درسی تربیت بدنی تحقیقات محدود و پراکنده ای انجام شده که ارتباط مؤثری با همدیگر ندارند، چند طرح توسط آموزش و پرورش و چند تحقیق نیز به صورت طرح پژوهشی و پایان نامه کارشناسی ارشد در ایران انجام شده است که از ویژگی های بارز طرح های پژوهشی و پایان نامه ها این است که هیچ کدام ازآنها با دیدگاه جامع وکلان، این درس را موردبررسی قرار نداده‌اند. تهیه راهنمای درسی تربیت بدنی اقدام مناسب از سوی وزارت آموزش و پرورش بودکه برای اولین بار انجام شده است. دراین مجموعه علی رغم کاستی هایی که دارد اما تلاش شده که با توجه به اهداف تربیت بدنی و رویکردها که در دنیای کنونی وجود دارد را شناسایی وگستره این درس را از حالت یک بعدی خارج نماید (گروه برنامه ریزی درس تربیت بدنی،1379). طرح کلی پژوهش حاضر نیز از این مجموعه استناد گرفته است.
در خصوص برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه چندین پژوهش انجام شده است. یکی از آن‌ها توسط حقدادی، خسروی پناه و سنه(1390) در مدارس متوسطه استان مرکزی به بررسی وضعیت برنامه درسی تربیت بدنی پرداخت و به این نتیجه رسید که وضغیت برنامه درسی تربیت بدنی در وضعیت متوسط قرار دارد و نیاز به بهبود و اصلاح دارد. پژوهش دیگر توسط رمضانی نژاد، محبی و نیازی (1388) به بررسی نیازهای آموزشی درس تربیت‌بدنی و ورزش مدارس متوسطه ایران پرداختند، و مهمترین نیازهای آموزشی را به ترتیب زیر اولویت‌بندی نمودند: مهمترین نیاز جسمانی را نیاز به حفظ وضعیت بدنی هنجار، مهمترین نیازهای مهارتی را آموزش دو‌میدانی، فوتبال و والیبال، مهمترین نیازهای شناختی را افزایش شناخت دانش آموزان نسبت به وضعیت بدنی، بهداشت و سلامت، اصول تمرین و آمادگی جسمانی و تغذیه و مهمترین نیازهای عاطفی را برخورداری از بدن متناسب، ظاهری شاداب، سرگرمی و لذت بردن، رفع خستگی و شرکت در مسابقات برشمردند.در تحقیق دیگری رمضانی نژاد، میریوسفی و نیازی(1391) به مقایسه نیازهای جسمانی، مهارتی، شناختی و عاطفی دانش آموزان دختر مدارس ایران در درس تربیت بدنی و ورزش پرداختند. نتایج نشان داد که دیدگاه آزمودنی های تحقیق بین میانگین رتبه نیازهای آموزشی هر دوره تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد. بطورکلی در میان نیازهای جسمانی، نیاز به وضعیت بدنی هنجار، انواع حرکات، تمرینات و بازیهای ساده برای هر سه دوره تحصیلی در اولویت بالاتر و نیاز به تمرینات آمادگی جسمانی (بجز دوره متوسطه) در اولویت پایین تر قرار داشت. هرگروه از آزمودنی های تحقیق، اولویت های متغیر و متنوعی برای مهارتهای ورزشی در دوره های تحصیلی در نظرگرفته بودند. درمورد اولویت نیازهای شناختی و عاطفی-اجتماعی توافق نظر بیشتری وجود داشت و آشنایی با مبانی علوم زیستی تربیت بدنی، حفظ لذت، سرگرمی و وضعیت ظاهری مناسب در اولویت بالاتر بودند.
در زمینه تحقیات خارجی؛ هاردمن و مارشال، وضعیت برنامه درسی تربیت بدنی را در126 کشور مورد مطالعه قرار دادند . تحقیق آنها بیانگر؛ بررسی کمی وضعیت این درس در سایر کشورها از حیث توجه به آن در منابع مالی، زمان اختصاص داده شده، وسایل و تجهیزات و برخورداری از معلم متخصص و بررسی محتوای این درس می باشد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که علی رغم کمبود امکانات و منابع کشورهای تحت بررسی میزان توجه به درس تربیت بدنی افزایش یافته و برنامه منظمی برای ارتقاء آن به چشم می خورد(اسماعیلی،1383، جوادی پور،1385؛ب، هاردمن ومارشال،2000). همچنین مطالعه دیویس در برنامه درسی چین درمورد انتخاب رویکرد برنامه درسی و تدوین اهداف نقش مؤثری داشته است. مطالعه تیمبو نیزدر خصوص کشور مالاوی که تلاش نموده براساس تحقیقات انجام شده کشور های آمریکا و انگلستان مدل طراحی نماید از جهاتی قابل استفاده است به ویژه در زمینه انتخاب رویکرد، الگو، مشخصات و ویژگی های برنامه درسی و بازنگری در برنامه های درسی نقش مؤثری داشت (جوادی پور،1385؛ب). درکل بررسی های انجام شده مؤید آن است که در هیچ کدامیک از برنامه های آموزشی، درس تربیت بدنی به عنوان درس حاشیه ای مطرح نیست. به عنوان مثال در برخی ازمنابع از جمله انجمن بین المللی سلامت و تربیت بدنی ذکر شده که اختصاص 150 دقیقه در هفته به درس تربیت بدنی ضروری است تا به اهداف و مأموریت های آن که عنوان اتخاذ شیوه زندگی فعال است تحقق یابد (اتحادیه ورزش و تربیت بدنی،2006) .
علی رغم تحقیقات متعددی که در سایر کشورها در زمینه درس تربیت بدنی صورت گرفته ، درکشور ما خلأ جدی دراین زمینه به چشم می خوردکه به مطالعه وپژوهش بیشتری نیاز دارد. این تحقیق درصدد است تا گوشه‌ی کوچکی از این خلأ بزرگ را پرنماید و بتواند به گسترش دانش در زمینه ی برنامه درسی تربیت بدنی کمک کند.
فصل سوم
روش تحقی

دیدگاهتان را بنویسید