عوامل موثر در ایجاد خودگردا نی2 در مدارس :

عوامل موثر در ایجاد خودگردا نی2 در مدارس :

نو ا ندیشی در مدیریت آموزش و پرورش از ویژگی های بارز نظام های آموزش و پرورش در دهه

های اخیر به شمارمی رود ویکی ازاین مفاهیم خودگردانی است که براثرتمرکززدایی قابل ملاحظه

و پایدار درنظام های آموزشی و انتقال اختیار و اقتدار تصمیم گیری به مدرسه پدید می آید ( علاقه بند، 1380: 103) .

چندین عامل در شکل گیری خود گردانی در مدارس موثر بوده اند که عبارتند از :

1 ـ روش تخصیص منابع : که منظور از منابع به معنای وسیع آن عبارت است از مدرسه، برنامه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.robert katz          2.self-management

 

درسی ، تجربه های یادگیری ، معلمان ، وسایل و تجهیزات وخدمات است .

2 ـ تحقیق در باره اثر بخشی مدرسه : در نتیجه ایجاد الگوهای جدید مدیریت آموزشی در سطح

مدرسه مورد توجه صاحبنظران آموزش و پرورش قرار گرفته است .

3 ـ تأثیر تحقیقات رشته های دیگر : درتوضیح تحولات مدیریت آموزشی، مطالعات و تحقیقات

رشته های دیگر را نیز باید مد نظر داشت.

4 ـ رفاه ملی : نگرا نی ازنظر رفاه اقتصادی ، یکی ازعواملی است که برونداد تمرکززدایی و تمرکز

گرایی در الگوهای  جدید مدیریت آموزش و پرورش موثر بوده است. زیرا بدون آموزش و پرورش

کیفی ،رفاه ملی به مخاطره می افتدوحفظ استاندارد های بالای زندگی نامیسرمی شود(علاقه بند،

1380: 105و 106 ).