تحقیق (پایان نامه) : مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی (ورزشهای آبی و طراحی سایت پلان گردشگری)

دانلود پایان نامه

پایان نامهفهرست عناوین

چکیده 1

فصل اول.. 2

کلیات پژوهش… 2

مقدمه. 3

1-1 بیان مساله. 5

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-3 اهداف تحقیق.. 6

1-3-1 هدف اصلی.. 6

1-3-2 اهداف فرعی.. 6

1-4 پیشینه پژوهش… 7

1-5 سوالات تحقیق.. 8

1-6 فرضیات تحقیق.. 8

1-7 روش تحقیق.. 9

1-7-1 تحقیق از نظر هدف.. 9

1-7-2 تحقیق از نظر نوع. 9

1-8 روش گردآوری اطلاعات.. 9

1-9 قلمرو تحقیق.. 10

1-10 جامعه و نمونه آماری.. 10

1-10-1 جامعه آماری.. 10

1-10-2 نمونه آماری.. 10

فصل دوم.. 11

مبانی نظری پژوهش… 11

2-1 اهمیت گردشگری.. 12

2-2 تاریخچه گردشگری.. 12

2-3 تعریف واژگان. 13

2-3-1 تعاریف فنی گردشگری.. 14

2-4 انواع گردشگری.. 15

2-5 گونه شناسی گردشگران. 16

2-6 عناصر صنعت گردشگری.. 18

2-7 آثار گردشگری.. 19

2-8 عوامل بروز آثار گردشگری.. 20

2-9 فرهنگ وگردشگری.. 21

2-10 منشور بین المللی گردشگری فرهنگی. 22

2-11 اهداف گردشگران. 23

2-12 مدیریت بازاریابی گردشگری.. 23

2-13 بخش بندی بازارگردشگری.. 25

2-14 پژوهش در گردشگری.. 25

2-15 گردشگری در قرن بیست و یکم 28

2-16 برنامه ریزی گردشگری.. 29

2-17 برنامه ریزی استراتژیک گردشگری.. 30

2-18 برنامه ریزی گردشگری در ایرانونمونه هایی از سایر کشورها 32

2-19 برنامه ریزی گردشگری در ایران. 34

2-20 تجربه کشورهای خارجی در زمینه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری.. 37

2-21 پیشنهادات برای بهبود عمومی برنامه ریزی گردشگری در ایران. 41

2-22 تعریف گردشگری ساحلی. 42

2-23 انواع گردشگری ساحلی. 43

فصل سوم.. 45

معرفی منطقه مورد مطالعه. 45

3-1 معرفی استان بوشهر. 48

3-2 معرفی شهرهای اصلی استان بوشهر. 52

3-2-1 شهرستانبوشهر–بندربوشهر. 52

3-2-2  شهرستانهای کنگان و جم- بندر کنگان و شهر جم. 54

3-2-3 شهرستانهای دیر، گناوه، دیلم. 55

3-2-4 شهرستانهای دشتستان، دشتی، تنگستان. 55

3-3 ویژگیهای جمعیتی استان بوشهر. 60

3-4 جغرافیای سیاسی استان بوشهر. 61

3-5 آب و هوا 61

3-5-1 چشمه ها 62

3-5-2 جنگل ها و مراتع. 63

3-5-3 مراتع. 63

3-5-4 چشم اندازهای کوهپایه ای.. 64

3-5-5 بادهای محلی.. 64

3-6 جغرافیای اقتصادی استان بوشهر. 65

3-6-1 وضعیت و جایگاه صنعت استان. 65

3-6-2 روند تغییرات سیرتوسعه صنعتی استان بوشهر. 66

3-6-3 وضع موجود محورهای توسعه صنعتی.. 68

3-7 هنرهای سنتی. 68

3-8  جاذبه های گردشگری استان بوشهر. 69

3-9  جاذبه‌های اجتماعی استان بوشهر. 71

3-9-1  بنای گور دختر تنگارم. 72

3-9-2 قلعه خورموج.. 72

3-9-3 بندر سیراف.. 73

3-9-4 قلعه نصوری.. 73

3-9-5 قلعه هلندی ها جزیرهخارک.. 74

3-9-6 عمارت ملک و پارک ساحلی آب شیرین کن ‌بوشهر. 74

3-10 گردشگری ساحلی در ایران. 74

3-11 گردشگری ساحلی در استان بوشهر. 76

3-12 مشکلات گردشگری ساحلی استان بوشهر. 76

3-13 راهکارهای توسعه گردشگری ساحلی استان. 77

3-14 ایجاد دهکده های گردشگری ساحلی در استان بوشهر. 79

فصل چهارم.. 81

یافته های تحقیق.. 81

مقدمه. 82

4-1 سن پاسخگویان. 83

4-2 جنس پاسخگویان. 84

4-3 میزان تحصیلات پاسخگویان. 84

4-4 وضعیت اشتغال پاسخگویان. 85

4-5 تحلیلرضایتگردشگران اززیر ساخت ها و مجتمع هایگردشگری استان بوشهر. 88

4-5-1 میزانرضایتازامکاناتتبلیغیوراهنمایی.. 88

4-5-2 میزانرضایتازامکاناترفاهیواقامتی.. 89

4-5-3 میزانرضایتازامکاناتدسترسیوحملونقل.. 89

4-5-4 میزانرضایتازامکاناتبهداشتی- درمانی.. 89

4-5-5 میزانرضایتازپاکیزگیمکانهایگردشگری.. 90

4-5-6 میزانرضایتازنحوهمدیریتمکانهایگردشگری استان بوشهر. 90

4-6 تجزیه و تحلیل داده ها در مدلSWOT.. 90

4-6-1 ماتریس قوتها،ضعفها،فرصتها وتهدیدها (SWOT) 92

4-6-1-1 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) 93

4-6-1-2 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 1(EFE) 95

4-6-2 راهبرد‌های طبقه‌بندی شده 97

4-7 نمودار راهبردی روش سوات.. 100

4-8 مهمترین موارد نظرسنجی. 100

فصل پنجم.. 101

بررسی فرضیات ، نتیجه گیری و پیشنهادات.. 101

5-1 مقدمه. 102

5-2 نتایج آزمون فرضیات.. 102

5-2-1 آزمون فرضیه اول. 103

5-2-2 آزمون فرضیه دوم. 105

5-2-3 آزمون فرضیه سوم. 106

5-3 نتیجه گیری.. 107

5-4 پیشنهادات.. 107

5-4-1 پیشنهادات در سطح ملی.. 108

5-4-2 پیشنهاداتی در سطح استانی.. 108

5-4-3 پیشنهادات مطالعاتی برای تحقیقات آینده 109

5-5 طراحی سایت پلان گردشگری و ورزشهای ساحلی. 110

منابع.. 113

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول 3-1 : خانوار و جمعیت استان بوشهر به تفکیک جنس در سال 1390. 59

جدول 3-3 : فهرست امکانات و زیرساخت های گردشگری در استان بوشهر. 79

جدول 4-1: توزیع پاسخگویان بر حسب سن.. 83

جدول 4-2: توزیع پاسخگویان بر حسب جنس…. 84

جدول 4-3: توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات… 84

جدول 4-4: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال. 85

جدول4-5- توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ آزمودنی ها به سؤال: ( استان بوشهر به چه میزان از توانمندی های مربوط به گردشگری های ساحلی، آبی و تابستانی(قایقرانی، شنا و شیرجه و غواصی، والیبال و فوتسال ساحلی و موج سواری و دیگر جاذبه های مرتبط با آن..) برخوردار است؟. 85

جدول4-7 توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ آزمودنی ها به سؤال: استان بوشهر به چه میزان از توانمندی های مربوط به ورزش های آبی برخوردار است؟. 86

جدول4-10 توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ آزمودنی ها به سؤال : استان بوشهر به چه میزان از توانمندی های مربوط به بیابان گردی و کویر نوردی برخوردار است؟. 88

جدول 4-11- میزان رضایت گردشگران از امکانات تبلیغی و راهنمایی.. 88

جدول 4-12- میزان رضایت گردشگران از امکانات رفاهی و اقامتی استان بوشهر. 89

جدول 4-13- میزان رضایت گردشگران از امکانات دسترسی و حمل و نقل.. 89

جدول 4-14- میزان رضایت گردشگران از امکانات بهداشتی.. 90

جدول 4-15- میزان رضایت گردشگران از پاکیزگی مکانهای گردشگری استان بوشهر. 90

جدول 4-16- میزان رضایت گردشگران از  نحوه مدیریت مکانهای گردشگری.. 90

جدول 4-17- آلفای کرونباخ.. 91

جدول4-18- ماتریسقوتها،ضعفها، فرصتها و تهدیدها (SWOT) 92

جدول 4-19- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نقاط قوت و ضعف (IFE) مدیریت گردشگری استان بوشهر. 94

جدول 4-20- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) مدیریت گردشگری استان بوشهر. 96

جدول 4-21- استراتژیهای تدوین شده در راستای توسعه گردشگری دریایی در استان بوشهر  با استفاده از ماتریس عوامل داخلی و خارجی.. 97

جدول 5-1 نتایج ازمون تک متغیره t. 104

جدول 5-2 رابطه بین میزان درآمد با تمایل به مشارکت… 104

جدول 5-3 رابطه همبستگی بین توسعه توریسم ساحلی استان بوشهر و ایجاد مجتمع های گردشگری.. 105

جدول 5-4  تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) 106

جدول 5-5 رابطه همبستگی بین مدیریت گردشگری و توسعه ورزش های آبی استان بوشهر. 107

 

 

فهرست شکل ها

شکل4-1-توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه های آماری.. 83

تصویر 5-1 : نمای ماهواره ای از محل سایت پلان پیشنهادی.. 111

تصویر 5-2 : سایت پلان پیشنهادی به تفکیک… 112

 

 

 

فهرست نقشه ها

نقشه 3-1 : موقعیت جغرافیایی استان بوشهر در کشور. 46

نقشه 3-2 : استان بوشهر به تفکیک شهرستان ها 47

متن کامل :

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی (ورزشهای آبی و  طراحی سایت پلان گردشگری)