دانلود پایان نامه مزایای بسط و تعمیم برند

دانلود پایان نامه

مزایای بسط و تعمیم برند[1]

 • پذیرش محصول جدید را آسان می سازد تصویر نام تجاری را افزایش می دهد.
 • ریسک از سوی مشتریان را کاهش میدهد.
 • احتمال ارتقاء و افزایش توزیع محصول افزایش می دهد.
 • نام تجاری گسترش‌یافته، علاقه مصرف کننده و تمایل به آزمودن محصول جدید بانام تجاری بسط یافته را افزایش می دهد.
 • بهره وری هزینه های تبلیغاتی افزایش می یابد.
 • هزینه های تبلیغات، فروش کاهش می یابد. با تبلیغات برای نام تجاری اصلی، از مزیت های ناشی از اقتصاد مقیاس استفاده گردیده و این امر باعث فروش محصول اصلی نیز می گردد.
 • هزینه های توسعه نام تجاری جدید ذخیره و نگاه داشته می شوند. مصرف کنندگان می توانند به دنبال تنوع باشند.
 • بسته بندی و لیبلینگ کاراتر گردند.
 • هزینه مقدماتی و پیگیری برنامه های بازاریابی کاهش می یابد.

مزایای بازخوردی برای نام تجاری اصلی و سازمان به وجود می آید که عبارتند از:

 • تصویر نام تجاری اصلی ارتقاء مییابد.
 • برند احیاء میگردد.
 • توسعه برندهای بعدی را شامل میگردد.
 • معنای نام تجاری روشن میگردد.
 • پوشش بازار را افزایش میدهد و مشتریان جدید را به ارمغان میآورد.
 • مشتریان نام تجاری اصلی هستهای را در محصول جدید تداعی می نمایند.

[1] . Advantages of Brand Extension