فروش فایل پایان نامه : مقاله (پایان نامه) : مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

پایان نامه فهرست مطالب

 

چکیده 1

مقدمه. 2

ضرورت انجام تحقیق.. 6

پیشینه تحقیق.. 8

سوالات تحقیق.. 8

فرضیه‌های تحقیق.. 9

تعریف اصطلاحات… 9

روش‌شناسی تحقیق.. 9

فصل اول: مفاهیم، ادبیات، پیشینه. 10

مبحث اول : پیشینه مؤسسات مالی.. 10

گفتار اول : پیشینه مؤسسات مالی در جهان. 10

گفتار دوم: پیشینه مؤسسات مالی در ایران. 12

مبحث دوم : مفهوم و ضوابط حاکم بر ورشکستگی مؤسسات مالی.. 15

گفتار اول: تحدید مفهوم و ضوابط حاکم بر مؤسسات مالی.. 15

گفتار دوم: مفهوم ورشکستگی مؤسسات مالی.. 20

بند اول: مفهوم مسئولیت مدنی.. 24

بند دوم: انواع مسئولیت… 26

مبحث سوم : مبانی، منابع و ارکان مسئولیت مدنی.. 31

گفتار اول: مبانی و منابع مسئولیت مدنی.. 31

بند اول: نظریه تقصیر. 33

بند دوم: نظریه ایجاد خطر(مسئولیت بدون تقصیر) 34

گفتار دوم: ارکان مسئولیت مدنی.. 35

بند اول: ضرر. 36

بند دوم: فعل ‌زیان‌بار. 38

بند سوم: رابطه‌ی‌ سببیت… 39

فصل دوم: نحلیل یافته‌های پژوهش…. 42

مبحث اول : منابع و تحولات حقوق بانکی.. 42

گفتار اول: منابع حقوق بانکی.. 42

بند اول: قوانین.. 42

بند دوم: آیین‌نامه‌ها 43

گفتار دوم: تحولات بانکی و پولی.. 44

بند اول: تحولات ساختاری قبل از وقوع انقلاب اسلامی.. 44

بند دوم: تحولات ساختاری بعد از وقوع انقلاب اسلامی.. 46

مبحث دوم : تشریح ساختار بانک مرکزی.. 49

گفتار اول: معرفی بانک مرکزی.. 49

بند اول: شکل‌گیری بانک مرکزی.. 50

بند دوم: وظایف بانک مرکزی.. 50

بند سوم: اختیارات بانک مرکزی.. 52

گفتار دوم: ساختار بانک مرکزی.. 52

بند اول: مجمع عمومی.. 53

بند دوم: شورای پول و اعتبار. 54

بند سوم: هیئت عامل و هیئت نظارت اندوخته اسکناس… 55

مبحث سوم: تشریح مسئولیت بانک مرکزی.. 56

گفتار اول : مسئولیت مستقیم بانک مرکزی( مسئولیت ناشی از تقصیر) 56

گفتار سوم: مسئولیت غیر مستقیم بانک مرکزی( مسئولیت ناشی از فعل غیر) 60

بند اول: شرایط مربوط به شخص مسئول( بانک مرکزی) 63

بند دوم: شرایط مربوط به فاعل فعل زیان(مؤسسات مالی) 64

مبحث چهارم: بررسی مسئولیت مدنی دولت در وضعیت ورشکستگی مؤسسات مالی.. 65

گفتار اول: رابطه استقلال بانک مرکزی و دولت… 66

بند اول : نمودهای استقلال بانک مرکزی در ایران. 68

بند دوم: نتیجه بررسی استقلال بانک مرکزی ایران. 70

گفتار دوم: مبانی مسئولیت مدنی دولت… 71

بند اول: مفهوم مسئولیت بدون تقصیر. 72

بند دوم: نظریه‌های رایج در خصوص مسئولیت بدون تقصیر. 73

بند سوم: نظریه خطر. 74

بند چهارم: نظریه تضمین حق.. 75

بند پنجم: نظریه برابری در مقابل قانون. 77

بند ششم: نظریه‌ی نفع دولت… 79

گفتار سوم: ارکان مسئولیت بدون تقصیر دولت… 80

بند اول: وقوع ضرر. 80

بند دوم: احراز رابطه سببیت… 84

گفتار چهارم: اصول حاکم بر مسئولیت بدون تقصیر دولت… 85

بند اول: اصل قانونی بودن. 86

بند دوم: اصل مسئولیت دولت… 87

گفتار پنجم: نقش دولت در حیات مؤسسات مالی.. 90

گفتار ششم : تطبیق مسئولیت دولت و بانک مرکزی.. 93

فصل سوم : جمع بندی مطالب، بررسی سوالات و فرضیه ها و ارائه پیشنهادات… 95

گفتار اول: مسئولیت بانک مرکزی دربرابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز. 95

گفتار دوم: مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی ورشکسته. 97

گفتارسوم: روش جبران خسارت وارده به سپرده‌گذاران. 101

گفتار چهارم: پاسخ سوالات تحقیق.. 102

گفتار پنجم: بررسی فرضیات… 105

نتیجه‌گیری.. 107

پیشنهادات… 109

پیوست‌ها 110

پیوست شماره 1: اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها 110

پیوست شماره 2 : قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی.. 117

منابع. 119

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه