منبع تحقیق با موضوع رگرسیون چندگانه

دانلود پایان نامه

پرسشنامه هر یک از معرفها تبدیل به یک سوال میشوند(ساعی، 1386: 87). سوالات پرسشنامه به دو صورت سوالات بسته و سوالات باز ارائه میشوند. سوالات بسته سوالاتی است که حدود پاسخها از قبل در پرسشنامه درج شده است و پاسخگو به انتخاب یکی از گزینههایی که در آن مشخص شده، میپردازد. منظور از پرسشهای باز، سوالاتی است که در آن پاسخگو خود اقدام به نوشتن پاسخ میکند و حدود آن از قبل مشخص نشده است.
ماهیت سوالاتی که در پرسشنامه مطرح میشود میتواند متفاوت باشد. از نظر کیوی و کامپنهود، سوالات معمولا شامل وضعیت اجتماعی، شغلی و خانوادگی افراد مورد بررسی، درباره عقاید و ایستارهایشان راجع به مسایل انسانی، دنیوی و معنوی، درباره انتظارشان، سطح معرفت یا آگاهیشان در مورد یک حادثه یا یک مساله و یا کلا درباره هر نکتهای میباشد که اطلاع از آن برای محقق جالب توجه است(کیوی و کامپنهود، 1377: 18).
پرسش های مورد استفاده در این تحقیق پس از مطالعات اسنادی و بررسی تحقیقات پیشین توسط محقق، با بهره گرفتن از سوالات باز و بسته تهیه شده است. هر پرسشنامه شامل دو بخش است. بخش اول مربوط به سوالات فردی و جمعیتشناختی میباشد.
بخش دوم پرسشنامه مربوط به سنجش متغیرهای اصلی پژوهش است. متغیرهای این بخش پرسشنامه، با بهره گرفتن از مقیاس لیکرت، سنجیده شدهاند. مقیاس لیکرت از افراد میخواهد با انتخاب یکی از موارد “خیلی زیاد”، “نسبتا زیاد”، “متوسط”، “کم” و “به هیچ وجه” به پرسشها پاسخ دهند و به این ترتیب شدت موافقت یا مخالفت خود را با هرگویه نشان دهد. نام دیگر این مقیاس را طیف مجموع نمرات مینامند. بر این اساس به هر کدام از گزینه ها نمرهای تعلق میگیرد و نمره های سوالات با هم جمع شده و نمره کل برای یک متغیر ساخته میشود.
بخش اول مربوط به سوالات فردی و جمعیتشناختی میباشد. در این بخش از پاسخگویان درباره جنسیت، سن، وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات بیمار و والدین، نسبت خویشاوندی والدین، وضعیت حال حاضر زندگی پدر و مادر، تعداد فرزندان و تعداد فرزندان PKU پرسیده شده است.
بخش دوم در پرسشنامه از متغیرهای اصلی چون افسردگی و غمگینی، فعالیت های اجتماعی و تفریحی، احساس ناتوانی نسبت به همسالان، احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار، اختلال در رسیدگی به کارهای منزل و مشکلات ناشی از درمان پرسیده شده است.
3-4- اعتبار یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری:
اعتبار یا Validity با این سوال که « آیا واقعا، فرد چیزی را که فکر میکند اندازه میگیرد، اندازهگیری میکند یا نه؟ سروکار دارد. ( طباطبایی، 1381: 13 ). شناسایی اعتبار تحقیق مخصوصا در دانش های اجتماعی-انسانی، از آن رو مطرح می شود که تحقیق در زمینه امر نظری صورت می گیرد یعنی پژوهش با واسطه و غیر مستقیم و از طریق شاخص ها صورت می گیرد(ساروخانی،138:1380). در کاربرد متعارف واژه ی اعتبار،اشاره به این نکته دارد که یک سنجه ی تجربی تا چه حد معنای واقعی مفهوم مورد بررسی را به قدر کافی منعکس می کند(ببی،282:1388). به عبارت دیگر زمانی آزمون دارای روایی محتواست که سوالات آزمون، محتوای کامل صفتی را که آزمون برای اندازهگیری آن ساخته شده است در برگیرد(نگهبان، 1382: 80) یعنی همان مفهومی را که قصد سنجش آن را داریم، بسنجد. در واقع اعتبار تحقیق نشان می دهد که آیا شخص درست در حال اندازه گیری همان چیزی است که در اندیشه اندازه گیری آن است؟
یکی از شیوه‌های ارزیابی اعتبار،اعتبار صوری است.ادوارد کارمانیز و ریچارد زلر(1979)سه نوع دیگر اعتبار را نیز مطرح کرده اند که عبارتند از:اعتبار مرتبط با معیار،اعتبار سازه ای و اعتبار محتوا(ببی،283:1388). در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد و اعتبار صوری بهره گرفته شده است و منظور از آن اتفاق نظر کارشناسان و متخصصان در مورد شاخص‌ها و معیارهای پژوهش است.(ساروخانی،139:1380). اعتبار این پرسشنامه توسط اساتید محترم راهنما و مشاور تایید گردید.
3-5- پایایی ابزار اندازه گیری:
منظور از پایایی آزمون، دقت اندازهگیری و ثبات آن میباشد. پایایی مسالهای کمی و تکنیکی است و بیشتر ناظر به این سوال است که ابزار اندازهگیری با چه دقت و صحتی پدیده یا صفت مورد نظر را اندازهگیری میکند(کلانتری، 1385: 74) از اینرو، شاخصی است دال بر اینکه تا چه حد سنجه(وسیله اندازهگیری) دارای خطاهای تغییرپذیری است.منظور از خطاهای اندازهگیری این است که وسیله اندازهگیری نتواند بهدرستی واقعیتی را در زمانهای مختلف و واقعیات مشابه را در یک زمان بهدرستی بشناسد و دگرگونیهای آن را اندازهگیری کند(ساروخانی، 1382: 147). زمانی که مقیاسی از نوع لیکرت باشد و هدف پژوهشگر، سنجش یک مفهوم پیچیده از طریق گویه های مختلف و متعدد باشد، به منظور سنجش سازگاری درونی گویه ها، میتوان از آماره آلفای کرونباخ استفاده کرد. هر اندازه مقدار ضریب آلفا به یک نزدیکتر باشد، حاکی از آن است که گویه ها انسجام درونی بیشتری با هم دارند.
سنجشی دارای پایایی است که در صورت تکرار آن در مواقع دیگر به نتایج یکسان برسد.اگر مردم در مواقع مکرر به پرسش،پاسخ یکسانی بدهند،آن پرسش دارای پایایی است.(دواس،62:1382)
برای سنجش پایایی روش های مختلفی استفاده می شوند در این پژوهش پایایی سوالات پرسشنامه بر اساس آزمون آلفای کرونباخ تعیین شده است.مقدار آلفا در دامنه 1-0 است.به طوریکه از طریق این ضریب به پایداری درونی گویه‌ها پی برده می شود.اگر این ضریب صفر باشد،بیانگر عدم پایایی کامل گویه‌ها و اگر یک باشد،پایایی کامل را نشان می دهد.. پس از سنجش پایایی مفاهیم مورد نظر، مقادیر زیر برای آلفای کرونباخ بدست آمده است:
جدول شماره3-7:میزان آلفا کرونباخ گویه ها
متغیر
تعداد گویه ها
میزان آلفای کرونباخ
افسردگی و غمگینی
4
68/0
فعالیت های اجتماعی و تفریحی
3
85/0
احساس ناتوانی نسبت به همسالان
3
72/0
احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
2
80/0
اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
4
77/0
مشکلات ناشی از درمان
12
85/0
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
15
90/0
با توجه به جدول، میزان آلفای کرونباخ همه ابعاد بسیار خوب بوده است که این مسئله انسجام درونی سوالات پرسشنامه را تایید می کند.
3-6- جامعه آماری:
منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه ای نمایا یا معرف بدست آمده باشد(ساروخانی،157:1382).
جامعه آماری این پژوهش شامل سه بیمارستان مفید، علی اصغر و طبی کودکان تهران می باشد. جامعه نمونه در این پژوهش 300 بیمار PKU می باشند.
3-7- حجم نمونه:
تعداد عناصر موجود در نمونه حجم نمونه را تشکیل می دهد. تعیین حجم نمونه، بستگی به دقت و اطمینان تعمیم دارد. هر چه این دقت و اطمینان بیشتر باشد، نیاز به حجم نمونه بیشتری خواهد بود. حجم نمونه در این پژوهش از طریق شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی از این سه بیمارستان و به تعداد 100 بیمار مشخص گردید.
3-8- شیوه ی نمونه گیری:
برای تعیین مشخصات و صفات متغیر جامعه می توان کلیه افراد آن جامعه را مورد مطالعه و اندازه گیری قرار داد که در اکثر اوقات این کار(سرشماری) به علت عدم امکانات و هزینه سنگین قابل اجرا نیست و باید به نمونه گیری متوسل شد.
محقق به منظور صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه از نمونه گیری استفاده می کند. علاوه بر این هرچه تعداد پاسخگویان بیشتر باشد، احتمال اشتباهات در تحقیق (نظیر اشتباهات پرسشگر، نیافتن پاسخگویان و ..) بیشتر و به گونه ای از دقت تحقیق کاسته خواهد شد.(رفیع پور،370:1383). با توجه به حساسیت کار نمونه گیری، باید به مواردی توجه کرد: در آغاز باید جامعه آماری مورد مطالعه را به درستی شناخت و حدود آن را تعیین کرد. در وهله دوم نمونه باید از تمام خصوصیات اساسی جامعه آماری برخوردار باشد که این ویژگی نمونه را معرف یا نمایا بودن آن می نامیم(ساروخانی،160:1382).
روش مورد استفاده در این تحقیق جهت دستیابی به نمونهی پژوهشی، نمونهگیری تصادفی طبقهبندی (طبقه ای) متناسب (نسبی) میباشد. یک نمونه تصادفی طبقهبندی شده از تقسیم عناصر جامعه به گروههایی که بر همدیگر همپوشی ندارند و طبقات نامیده میشوند و از طریق انتخاب نمونه تصادفی ساده از داخل هر طبقه بهدست میآید. به عبارت دیگر، جامعه را به چند طبقه مجزا و همگن(یا زیر مجموعه ها) تقسیم میکنیم، آنگاه از داخل هر طبقه(یا زیر مجموعه) بهطور تصادفی ساده نمونه را انتخاب میکنیم(شیفر و دیگران، 1382: 186). انتخاب متغیرهای طبقه بندی معمولاً‌ بستگی به متغیرهایی دارد که در دسترس هستند ( ببی، 1387: 449 ).
3-9- تکنیک‌های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌ها:
تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSSنسخه 21 صورت گرفته است. در سطح توصیفی از جداول یک بعدی، درصد و فراوانی و میانگین گویه هایی که به صورت طیف لیکرت طراحی شده بود، استفاده شد.در سطح استنباطی نیز برای آزمون فرضیات از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
3-9-1-ضریب همبستگی پیرسون:
ضریب همبستگی پیرسون یکی از روش های پرکاربردی است که برای تعیین میزان رابطه بین دو متغیر مورد استفاده قرار گرفته و با علامت r نمایش داده می شود.این ضریب به منظور بررسی رابطه بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی مورد استفاده قرار می گیرد و مقدار آن همواره بین 1+ و 1- در نوسان است. اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد، نشان دهنده تغییرات هم جهت دو متغیر است به این معنی که با هر گونه افزایش در مقدار یک متغیر، مقدار متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس. اما منفی بودن مقدار r بیانگر این است که دو متغیر در جهت عکس یکدیگر حرکت می کنند. یعنی با افزایش مقدار یک متغیر، مقدار متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس. میزان صفر نیز نشان دهنده عدم وجود رابطه بین دو متغیر است. مقدار یک برای این ضریب نشانگر همبستگی مثبت کامل و -1 بیانگر همبستگی منفی کامل خواهد بود(کلانتری،108:1389).
3-9-2-رگرسیون چندگانه:
گاهی دو یا چند متغیر تاثیر عمده ای بر متغیر وابسته دارند. در این وضعیت، از رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته استفاده می شود. در واقع رگرسیون چندگانه راهی برای انتخاب پیش بینی کننده های یک متغیر وابسته بر اساس ملاک های آماری است. این روش به درجه بندی تاثیر متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته نیز کمک می کند. رگرسیون چند متغیری مانند یک رگرسیون ساده یا دو متغیری است، با این تفاوت که بیش از یک متغیر پیش بین درآن وجود دارد(هویت و همکار،432:1389).
3-10-محدودیت و مشکلات تحقیق
هر پژوهشی در طی مراحل تدوین با پاره ای مشکلات و نارسایی هایی همراه می باشد، این تحقیق نیز خالی از این محدودیت ها نبود، بر این اساس می توان مهم ترین مشکلات تحقیق را به این نحو گزارش کرد:
1 – مسایل و محدودیتهای مالی
2 – محدودیت زمانی برای انجام تحقیق
3 – نبود پژوهش میدانی قابل اعتنا درباره این موضوع در ایران
4-عدم دسترسی به منابع دست اول مرتبط به موضوع
3-11- خلاصه فصل
امروزه روش های کمی وکیفی متنوعی برای عملیاتی کردن و سنجش هر تحقیق وجود دارد، از سوی دیگر پژوهشی توان علمی بالا و معتبری دارد که بتواند متناسب با موضوع آن، تکنیک مناسبی انتخاب شود. هر چقدر تکنیک انتخاب شده تناسب بالاتری با موضوع داشته باشد به نتایج حاصله از آن اعتماد بیشتری می توان کرد. در این پژوهش از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه برای سنجش استفاده شده است. بعد از طی مراحل طراحی پرسشنامه و تایید اعتبار و روایی و توزیع آن از طریق نرم افزار آماری SPSS 18 محاسبات انجام شد و نتایج آن در فصل چهارم به گونه ای مبسوط ارائه گردید.
فصل چهارم
یافته های تحقیق

4-1- مقدمه
در این فصل یافته‌های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد که این کار با بهره گرفتن از برنامه Spss انجام می‌شود این فصل شامل یافته‌های جمعیت شناختی، یافته‌های توصیفی و یافته‌های تبیینی (آزمون فرضیه‌ها) می‌باشد.
4-2- یافته های جمعیت شناختی
4-2-1- جنس بیمار
جدول 4-1: توزیع فراوانی و نسبی براساس جنس بیمار
میانگین
درصد
فراوانی
جنس
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی
51/79
86/39
32/9
01/8
01/6
34/7
94/8
0/52
52
مرد
33/81
35/41
54/9
47/7
45/6
14/7
35/9
0/48
48
زن
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع
با توجه به جدول توزیع فراوانی جنس بیمار، می‌توان اظهار داشت که 52 نفر(0/52) از آن ها مرد و 48 نفر(0/48) از آنها زن بوده‌اند. همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: میزان افسردگی و غمگینی در مردان 94/8 و در زنان 35/9 می باشد که نشان می دهد میزان افسردگی در زنان بیشتر از مردان است. میانگین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در مردان 34/7 و در زنان 14/7 است که نشان می دهد میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در مردان بیشتر از زنان است. میانگین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در مردان 01/6 و در زنان 45/6 است که نشان می دهد میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در زنان بیشتر از مردان است. میانگین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در مردان 01/8 و در زنان 47/7 است که نشان می دهد میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در زنان بیشتر از مردان است. میانگین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در مردان 32/9 و در زنان 54/9 است که نشان می دهد میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در زنان بیشتر از مردان است. میانگین میزان مشکلات ناشی از درمان در مردان 86/39 و در زنان 35/41 است که نشان می دهد میزان مشکلات ناشی از درمان در زنان بیشتر از مردان است. میانگین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در مردان 51/79 و در زنان 33/81 که نشان می دهد میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در زنان بیشتر از مردان است.
4-2-2- سن بیمار
جدول 4-2: توزیع فراوانی و نسبی براساس سن بیمار
میانگین
درصد
فراوانی
سن بیمار
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی
00/86
50/45
50/7
25/8
00/6
75/8
00/10
0/4
4
8-1 ساله
48/80
86/39
58/9
90/7
54/6
34/7
26/9
0/50
50
16-9 ساله
90/79
12/42
00/9
68/7
56/5
78/6
75/8
0/32
32
24-17 ساله
39/80
21/38
42/10
28/7
71/6
57/7
35/9
0/14
14
40-25 ساله
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی سن پاسخگویان باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/50 درصد 16-9 ساله و کمترین افراد یعنی 0/4 درصد 8-1 ساله هستند همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: بیشترین میزان افسردگی و غمگینی در گروه سنی8-1 ساله و کمترین میزان افسردگی و غمگینی در گروه سنی24-17 ساله است. بیشترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در گروه سنی 8-1 ساله به میزان 75/8 و کمترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در گروه سنی 24-17 ساله به میزان 78/6 که نشان می دهد میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در سنین پایین بیشتر از سنین بالا است. بیشترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان 32-25 ساله به میزان 71/6 و کمترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در گروه سنی 24-17 ساله به میزان 56/5 که نشان می دهد. بیشترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 8-1 ساله به میزان 25/8 و کمترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در گروه سنی 40-25 ساله به میزان

دیدگاهتان را بنویسید