خرید فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد: چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس -پایان نامه مقطع ارشد

پایان نامه فهرست

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1)مقدمه…………. 1

1-2)بیان مسئله…………. 3

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق…………. 6

1-4)هدف و سؤالات تحقیق…………. 7

1-5)فرضیه های پژوهش…………. 8

1-6)روش انجام پژوهش…………. 9

1-6-1)روش تحقیق…………. 9

1-6-2)روش های گردآوری اطلاعات…………. 10

1-6-3)روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………. 10

1-7)قلمرو تحقیق…………. 11

1-7-1)قلمرو موضوعی…………. 11

1-7-2)قلمرو زمانی…………. 11

1-7-3)قلمرو مکانی…………. 11

1-8)جامعه ی آماری ، نمونه ی آماری و روش نمونه گیری…………. 12

1-9)تعریف عملیاتی متغیرها…………. 12

1-10)متغیرهای پژوهش…………. 13

 

 

1-10-1)متغیرهای مستقل…………. 13

1-10-2)متغیرهای وابسته…………. 14

1-11)استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه…………. 14

1-12)ساختار تحقیق…………. 15

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

2-1)مقدمه…………. 16

2-2)انواع سیستم های هزینه یابی…………. 20

2-2-1)سیستم های هزینه یابی سنتی…………. 21

2-2-2)سیستم های هزینه یابی نوین…………. 22

2-2-2-1)سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف…………. 22

2-2-2-2)سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت…………. 23

2-3)طبقه بندی هزینه ها…………. 25

2-3-1)ارتباط هزینه با حسابرسی…………. 26

2-3-2)نقش مدیریتی هزینه ها…………. 26

2-3-2-1)هزینه های تولیدی…………. 26

2-3-2-2)هزینه های غیرتولیدی…………. 27

2-3-3)سهولت در ردیابی هزینه ها…………. 27

2-3-3-1)هزینه های مستقیم(بدون واسطه)…………. 27

2-3-3-2)هزینه های غیرمستقیم(با واسطه)…………. 27

2-3-4)زمان بندی مسئولیتی هزینه هادر برابردرآمدهای فروش…………. 28

2-3-4-1)هزینه های محصولی…………. 28

2-3-4-2)هزینه های دوره ای…………. 28

2-3-5)شیوه ی هزینه ها براساس تغییرات فعالیتی…………. 29

2-4)هزینه ی حسابرسی(حق الزحمه ی حسابرسی)…………. 29

2-5)نرخ تورم…………. 32

2-5-1)نظریه های تورم…………. 33

2-5-2)انواع تورم از نظر شدت…………. 34

2-6)علل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری…………. 36

2-6-1)تصمیمات سنجیده ی مدیران…………. 36

2-6-2)انگیزه ی شخصی مدیران…………. 37

2-6-3)علل چسبندگی هزینه ی حسابرسی…………. 37

2-7)عوامل مؤثربر چسبندگی هزینه…………. 39

2-8)پیشینه ی پژوهش…………. 40

2-8-1)پیشینه ی پژوهش در مورد چسبندگی هزینه ی حسابرسی…………. 40

2-8-2) پیشینه ی پژوهش در مورد چسبندگی هزینه ی حسابداری…………. 41

فصل سوم : روش پژوهش

3-1)مقدمه…………. 44

3-2)روش پژوهش…………. 44

3-3)قلمرو تحقیق…………. 46

3-4)جامعه ی آماری…………. 46

3-5)نمونه ی آماری…………. 47

3-6)فرضیه های پژوهش…………. 51

3-7)مدل و متغیرهای پژوهش…………. 52

3-7-1)مدل های پژوهش…………. 52

3-7-2)متغیرهای پژوهش…………. 55

3-8)روش آماری و نحوه ی تجزیه و تحلیل داده ها…………. 57

3-8-1)روش پانل دیتا(داده های پانل)…………. 57

3-8-1-1)مدل اثرات مشترک…………. 60

3-8-1-2)مدل اثرات ثابت…………. 61

3-8-1-3)مدل اثرات تصادفی…………. 63

3-8-1-4)آزمون F لیمر(F مقّید)…………. 64

3-8-1-5)آزمون هاسمن…………. 65

3-8-2)آزمون معنی دار بودن کل مدل…………. 66

3-8-3)آزمون معنی داربودن متغیرهای تحقیق…………. 67

3-8-4)آزمونهای مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی…………. 68

3-8-4-1)آزمون فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها…………. 69

3-8-4-2)آزمون فرض مستقل بودن باقیمانده ها…………. 70

3-8-4-3)آزمون فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل…………. 71

3-8-5) تحلیل همبستگی…………. 72

3-9)تصمیم گیری نهایی جهت پذیرش یا رد فرضیه ها…………. 72

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1)مقدمه…………. 74

4-2)آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………. 74

4-3)آزمون نرمال بودن متغیر وابسته…………. 81

4-4)آزمون عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل و میزان همبستگی بین متغیرها…………. 83

4-5)آزمون فرضیات…………. 85

4-5-1)آزمون فرضیه ی اول…………. 86

4-5-1-1)تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی اول…………. 87

4-5-2) آزمون فرضیه ی دوم…………. 89

4-5-2-1) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی دوم…………. 90

4-5-3) آزمون فرضیه ی سوم…………. 92

4-5-3-1) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی سوم…………. 93

4-5-4)آزمون فرضیه ی چهارم…………. 96

4-5-4-1) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی چهارم…………. 97

4-5-5) آزمون فرضیه ی پنجم…………. 99

4-5-5-1) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی پنجم…………. 100

4-6)تحلیل همبستگی…………. 103

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)مقدمه…………. 105

5-2)نتایج تحقیق…………. 106

5-2-1)نتایج فرضیه ی اول…………. 107

5-2-2)نتایج فرضیه ی دوم…………. 108

5-2-3)نتایج فرضیه ی سوم…………. 109

5-2-4) نتایج فرضیه ی چهارم…………. 110

5-2-5) نتایج فرضیه ی پنجم…………. 111

5-3)نتیجه گیری کلی فرضیات…………. 112

5-4)پیشنهادات…………. 113

5-4-1)پیشنهادی در مورد استفاده از مدل ، متغیر و نرم افزار آماری…………. 113

5-4-2)پیشنهادات کاربردی پژوهش…………. 114

5-4-3)پیشنهاداتی جهت پژوهش های آتی…………. 114

5-5)محدودیتهای تحقیق…………. 115

پیوست آماری…………. 117

منابع و مآخذ…………. 125

 

متن کامل :

 دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -دانلود پایان نامه ارشد

]]>