تحقیق رایگان درمورد نگرش‌های ناکارآمد

د. در نمونه اولیه‌ شرکت‌کنندگان در (56 نفر)، همبستگی بین نمرات‌ DAS و نمرات افسردگی معادل 56/0 در سطح معنی‌داری کمتر از 001/0 به دست آمد. این ضریب همبستگی می‌تواند معیاری برای‌ روایی همگرا در نظر گرفته شود. و جهت محاسبه پایایی آزمون‌ – بازآزمون، همبستگی بین طبقه‌ای ضریب معادل 76/0 را نشان‌ داد. روایی و پایایی پرسشنامه: اگرچه روایی این دو پرسشنامه استاندارد در تحقیق مختلفی از جمله، آذرباف و کج باف (1389)، لطفی کاشانی (1387)، محمدخانی و همکاران (1390) مورد تایید قرار گرفته است اما محقق برای اطمینان از روایی آن در نمونه مورد بررسی، به بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده نموده است؛ به این صورت که پرسشنامه به تعدادی از افراد صاحبنظر از جمله استاد راهنما و استاد مشاور داده شد و از آنان در مورد هر سؤال و توانایی آن سؤال در خصوص ارزیابی هدف مربوطه نظرخواهی شد و با نظر آنان اصلاحات جزئی در پرسشنامه صورت گرفت و در نهایت روایی پرسشنامه توسط آنان مورد تأیید قرار گرفت.

جدول 3-1- سؤالات و شاخص‌های مربوط به هر کدام از متغیرهای پژوهش
متغیر
شاخص
سؤالات
نگرش‌های ناکارآمد
(بک و همکاران، 1983)
کمال طلبی
1 تا 10
نیاز به تایید
11 تا 20
نیاز به راضی کردن دیگران
21 تا 30
آسیب پذیری
31 تا 40
باورهای مرتبط افراد به مواد
(رایت و بک، 1993)
پیامدهای مثبت
1 تا 10
پیامدهای منفی
11 تا 20

جدول 3-2- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر در پژوهش حاضر
متغیر / زیر مقیاس
ضریب آلفای کرونباخ
کمال طلبی
89/0
نیاز به تایید
85/0
نیاز به راضی کردن دیگران
86/0
آسیب پذیری
81/0
کل پرسشنامه نگرش‌های ناکارآمد
86/0
پیامدهای مثبت
85/0
پیامدهای منفی
91/0
کل پرسشنامه باورهای مرتبط افراد به مواد
88/0
پایایی وسیله اندازهگیری است که عمدتا به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می‌کند. به بیان دیگر، پایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند. روش های تعیین پایایی متنوعاند (مومنی و قیومی، 1389). اصولا محققانی که از نرم افزار SPSS استفاده میکنند، جهت تعیین پایایی، محقق پرسشنامه را در اختیار چند نفر از نمونه قرار داد و به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ پایایی دو متغیر و ابعاد آن را بدست آورد. نتایج این آزمون در جدول زیر نشان داده شده است: به طوری که ضریب الفای کرونباخ برای پرسشنامه نگرش‌های ناکارآمد مقدار (86/0) و برای پرسشنامه باورهای مرتبط افراد به مواد مقدار آلفای کرونباخ (88/0) بدست آمد، لازم به ذکر است که هرچه این مقدار به 1 نزدیکتر باشد، پایایی سازگاری درونی بیشتری است (داناییفرد و همکاران 1387). با توجه به این که پایایی هر متغیر و همچنین پایایی کل پرسشنامه بالاتر از 7/0 میباشد (حداقل مقدار مجاز) لذا می‌توان مدعی شد که پرسشنامه این تحقیق از پایایی کافی برخوردار میباشد.
3-5- روش اجرا
با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از جمله طرح‌های شبه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل می‌باشد. که به دوگروه 20 نفری از افراد دچار سوء مصرف مواد تقسیم شدند. گروه آزمایش ضمن امضای برگه رضایتنامه کتبی، در فضایی که جهت آموزش به عنوان کلاس در نظر گرفته شده بود، دور هم جمع شده، و طی هشت جلسه مورد آموزش قرار گرفتند. در تهیه پروتکل درمانی، علاوه بر محتوای اختصاصی که در قالب مطالعه کیفی تدوین شد، نگرش‌های ناکارآمد ویژه افراد معتاد، از ادغام مدل‌های شناخت درمانی بک، و شناخت درمانی تیزدل (بر پایه تنوری زیرسیستم‌های شناختی متعامل (ICS) استفاده شد. معیارهای ورود به مطالعه: آزمودنی‌ها برای کنترل می‌بایست معیارهای زیر را می‌داشتند. 1. عدم دریافت هر گونه درمان روانشناختی قبلی. 2. رد کردن شرایط زیستی و جسمانی تأثیرگذار در اختلال (به طور مثال، اختلال غده‌ی تیروئید). 3. داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن. (البته مواردی نظیر نوع ماده مصرفی، تعداد دفعات بازگشت(عود مجدد) نیز مد نظر پژوهشگر قرار داشت که به عنوان معیار ورود به مطالعه در نظر گرفته شود، ولی به دلایل خارج از کنترل بودن این متغیرها و تاثیر آن بر کم شدن تعداد افراد گروه، از این موارد صرف نظر گردید، ضمن اینکه در راستای رعایت اخلاق پژوهشی، حفظ اطلاعات شخصی و اسامی و مسائل مطروحه در پرونده پزشکی و روان شناختی افراد، در سرلوحه کار و مورد تاکید پژوهشگر بود، و موارد لازم رعایت گردید. افراد منتخب که جهت همکاری و شرکت در کلاس آموزشی، آماده شده بودند، به تصادف در دو گروه جای داده شدند و شیوهی درمان بر روی آنها اجرا شد. تعداد جلسات آموزشی برای گروه آزمایش، هشت جلسۀ یک ساعت و نیم (90 دقیقه) بود که در هفته یک بار برگزار ‌شد. تکالیف خانگی در انتهای هر جلسه تعیین می‌شد (برای نمونه شناسایی و ثبت افکار ناکارآمد در زمان بروز هیجانات منفی) غمگینی، ناامیدی، تمرین جانشین سازی افکار تحریف آمیز با باورهای مثبت و واقع گرایانه و ثبت در برگه‌های ویژه تکالیف خانگی، انجام تمرین‌های تن آرامی در فاصله جلسات و دادن بازخورد طی جلسات، شناسایی سبک اسنادی خود در رویدادهای روزمره و ثبت آنها در فاصله بین جلسات و بحث پیرامون آن در جلسات درمانی، شناسایی فرصت‌های افراد معتاد برای فعالیت‌های کاری موفقیت آمیز به منظور بهبود خلق و برنامه ریزی برای مشارکت فرد در این فعالیت‌ها در طول روز و دریافت بازخورد طی جلسات بررسی تکالیف خانگی و رفع ابهامات مربوط به درمان در دستور کار هر جلسه قرار داشت. به منظور رعایت جنبه اخلاقی، افراد گروه گواه نیز در جلسات گروهی مشاوره معمولی (بدون تکنیک) شرکت نمودند که البته به دلیل محدودیت فضا و امکانات تنها 2 جلسه برای این گروه تشکیل گردید. پس از پایان مرحله ارزیابی در جلسه پیگیری، بروشورها و خلاصه آموزش مباحث و تکنیک‌ها که طی جلسات درمانی به گروه آزمایش ارائه شده بود به گروه گواه نیز داده شد. به منظور ارزیابی میزان پایداری تأثیرات درمانی در طول زمان (پیگیری)، مقیاس نگرش‌های ناکارآمد، دو ماه بعد از اتمام جلسات درمانی برای هر دو گروه آزمایش و گواه تکمیل گردید. چهارچوب جلسات درمانی به طور مختصر به این شرح، در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول 3-3- شرح جلسات آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد
ردیف
هدف جلسه
محتوی آموزشی جلسه
جلسه اول
معارفه، آشنایی و توجیه گروه
1. ایجاد جو آموزشی درمانی مناسب و آگاه نمودن افراد با ساختار و قوانین جلسات درمان. 2. جلب اعتماد و همکاری هر یک از آنها به درمان و فراهم نمودن شرایطی برای بیان احساسات منفی و و نحوه مقابله آنها با شرایط رنج آور و همچنین تعیین اهداف درمانی و انعقاد قرارداد درمانی با همکاری و مشارکت اعضای گروه
جلسه دوم
آشنایی شرکت کنندگان با رفتارهای پرخطر، علل و پیامدهای آن افزایش مهارت شرکت کنندگان در شناسایی توالی راه انداز- پاسخ- پیامد آموزش عادت‌های رفتاری سالم
1. آموزش رفتارهای پرخطر 2. آموزش راهاندازهای رفتارهای پرخطر و پیامدهای آن 3. مشخص کردن انتظارات مراجع از درمان 4. مرور زنجیره توالی راه انداز- پاسخ- پیامد 5. توصیه‌هایی برای انجام فعالیت به شیوه سالم
جلسه سوم
آموزش راهبردهای شناسایی افکار
1. آموزش روش‌های ارزیابی و اصلاح افکار ناکارآمد با بهره گرفتن از تکنیک‌های موجود مثل پرسشگری سقراطی، فلش رو به پایین، 2. آموزش اصول برنامه ریزی فعالیت و تنظیم وقت و تشویق به از سرگیری فعالیت‌های راکد مانده و آموزش فنون آرمیدگی و اجرای گروهی آن
جلسه چهارم
آشنایی شرکت کنندگان با ارتباط افکار و رفتار و احساسات و آموزش توانایی بازسازی افکار ناکارآمد
1. آموزش ارتباط افکار و رفتارها 2. آموزش شناسایی افکار خودکار 3. شناسایی خطاهای شناختی 4. آموزش توانایی بازسازی افکار ناکارآمد
جلسه پنجم
آموزش مهارت‌های پاسخگویی به فکر یا احساس ناخوشایند. افزایش مهارت خودکنترلی شرکت کنندگان
افزایش فعالیت‌های بهبود بخش خلق
1. آموزش کنترل تکانه 2. آموزش مهارت‌های خودکنترلی 3. آموزش مهارت‌های بهبود دهنده خلق
4. توصیه‌هایی برای افزایش فعالیت‌های لذت بخش
جلسه ششم
افزایش عزت نفس شرکت کنندگان
کسب مهارت‌های حل مسئله و مدیریت استرس
1. آموزش مفهوم عزت نفس 2. آزمایش صحت خودارزیابی منفی توصیه‌هایی برای افزایش عزت نفس 3. توضیح مفهوم استرس 4. آموزش مهارت‌های مدیریت استرس
جلسه هفتم
جلوگیری از بازگشت
1. برنامه ریزی برای جلوگیری از بازگشت 2. آموزش مواجهه با موقعیت‌های پرخطر 3. آموزش نکاتی برای مواجهه موفق 4. بررسی پیشرفت شرکت کنندگان. 5. تداوم استفاده از مهارت‌های آموزش داده شده
جلسه هشتم
جمع بندی و اجرای پس آزمون
1. ارزیابی کاملی از نتایج جلسات قبلی و پرسش و پاسخ و بیان نقطه نظرات و دیدگاه های افراد آموزش دیده. 2. قدردانی و تشکر از افراد شرکت کننده در جلسات و اجرای پس آزمون.
3-6- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرمافزار spss20 انجام گرفته، که در دو سطح توصیفی و استنباطی داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، در سطح توصیفی با رسم جداول توزیع فراوانی و نمودار بیان شده، همچنین در قالب جداول توصیفی، میانگین و انحراف استاندارد هرکدام از متغیرها و زیر مقیاس‌های آن محاسبه گردیده است. جهت کاوش دقیقتر، برای هردو گروه بهطور جداگانه، تحلیل واریانس به عنوان آزمون آماری تکمیلی محاسبه گردید. برای بررسی نرمال بودن توزیعها نیز از آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک متغیری به استفاده شد. جهت تبیین فرضیات و نشان دادن تفاوت آماری نمرات دو گروه، قبل و پس از آموزش و مقایسه آن‌ها با هم از تحلیل کواریانس استفاده شد. دلیل استفاده از تحلیل کواریانس این بود که جزو روش‌های آماری است که اجازه می‌دهد اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد، در واقع از تحلیل کواریانس به عنوان یک کنترل آماری نام برده می‌شود. این تحلیل ترکیبی از تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون است و زمانی قابل استفاده است که در آن متغیر وابسته کمی بوده، چند متغیر مستقل کمی و کیفی وجود داشته باشد. چرا که این آزمون، جزو روش‌های آماری است که اجازه میدهد اثر متغییر مستقل بر متغییر وابسته مورد بررسی قرار گیرد، در حالی که اثر متغییر دیگر را حذف کرده یا از بین میبرد. بنابراین قبل از انجام تحلیل، ابتداء فرضیات این آزمون که شامل، همگنی رگرسیون، ارتباط خطی، همگنی ماتریسهای واریانس – کواریانس، یکسانی واریانسها مورد بررسی قرار میگیرد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل یافتهها

4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل اطلاعات بعنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی یکی از پایه های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار میرود که بوسیله آن کلیه فعالیتهای تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. در این بخش، پژوهشگر جهت پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیمگیری در مورد رد یا تأیید فرضیات تحقیق از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده میکند. ذکر این نکته ضروری است که تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسشهای پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این داده ها نیز لازم است. ابتدا داده ها تجزیه و تحلیل شده، سپس نتایج این تجزیه و تحلیل مورد تفسیر قرار میگیرد. در بخش ابتدایی این فصل جهت توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی(دموگرافیک) پاسخگویان با بهره گرفتن از شاخصهای آمار توصیفی در قالب جدول و نمودار طبقهبندی شده، و میانگین، انحراف معیار مربوط به متغیرهای اصلی محاسبه میشود، و در بخش دوم، با بهره گرفتن از آزمونهای آمار استنباطی به تأًیید یا رد فرضیات می‌پردازیم. درسطح تحلیل استنباطی، از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شده است، در این مرحله، نمرات پس آزمون به عنوان متغیر وابسته، نمرات پیش آزمون پاسخگویان به عنوان متغیر تصادفی کمکی (کوواریته) و گروه به عنوان متغیر مستقل (فاکتور) وارد تحلیل شدهاند و برای مقایسه میزان تأثیر متغیرهای مستقل و تصادفی از تحلیل کواریانس و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
4-2- آمار توصیفی
در این بخش خصوصیات و ویژگیهای دموگرافیک پاسخگویان (گروه آزمایش و گروه کنترل) از قبیل: سن، تحصیلات، شغل و… در قالب جداول توزیع فراوانی و محاسبه درصد و رسم و نمودار نمایش داده شده است.
4-2-1- گروه سنی
جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد سن گروه‌های مورد مطالعه
گروه سنی
مقادیر
گروه آزمایش
گروه کنترل
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
20 تا 24 سال
3
15
4
20
25 تا 29 سال
6
30
5
25
30 تا 34 سال
9
45
10
50
35 تا 40 سال
2
10
1
5
جمع
20
100
20
100
داده های جدول 4-1 نشان داد 65 درصد افراد سالم و 5/42 درصد افراد دچار سوء مصرف مواد در گروه سنی 18 تا 21 سال بوده و 35 درصد افراد سالم و 5/ 57 درصد افراد دچار سوء مصرف مواد در گروه سنی 22 تا 25 سال قرار داشتند.
نمودار 4-1- توزیع فراوانی و درصد سن گروه‌های مورد مطالعه
4-2-2- وضعیت تاهل
جدول 4-2- توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل در گروه های مورد مطالعه
وضعیت تاهل
مقیاس ها
گروه آزمایش
گروه کنترل
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
متاهل
8
40
7
35
مجرد
10
50
12
60
مطلقه / فوت همسر
2
10
1
5
جمع
20
100
20
100
با توجه به یافته‌های مندرج در جدول 4-2، در زمینه وضعیت تأهل افراد دو گروه، به ترتیب 40 درصد از افراد گروه آزمایش و 35 درصد از گروه کنترل متأهل بوده، 50 درصد افراد گروه آزمایش و 60 درصد از افراد گروه کنترل مجرد بوده، همچنین 10 درصد از افراد گروه آزمایش و 5 درصد از افراد گروه کنترل نیز مطلقه یا همسر خود را از دست داده بودند.
نمودار 4-2- توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل گروه های مورد مطالعه
4-2-3- تحصیلات
جدول 4-3- توزیع فراوانی تحصیلات گروه های مورد مطالعه
سطح تحصیلات
مقادیر
گروه آزمایش
گروه کنترل
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
سیکل و پایینتر
5
25
7
35
دیپلم
12
60
10
50
فوق دیپلم
2
10
1

]]>

دانلود مقاله با موضوع مجلس شورای ملی

ن شیوه ها وروش های مدیریت در تکاپوی اجتماعی نوع بشر،نشانه هایی از نظام شورایی را به همراه دارد،به صورتیکه حتی حکومت های استبدادی،گاهی سعی برآن داشته اند که بااستفاده ازشورا ونظام شورایی درمقاطع خاص،ازیکسو مردم راقانع وآرام سازد وازسوی دیگرنوعی تحدیدقدرت مطلقه وپرهیزازخودکامگی وخودمحوری رااعمال نمایند.(تدبیر،45:1373)

شورا واژه ای عربی می باشدکه اصل آن در ماده ی لغوی ازشارالعسل گرفته شده است.در گذشته زمانیکه قصد استخراج عسل ازکندو را داشتند این عمل خیلی آهسته باید صورت می گرفت،به شکلی که زنبورها تحریک ومتواری نشوند.شورا در معنای اجتماعی نهاد یاهسته ای است که ازبهم پیوستن چندنفر جهت تشریک مساعی پیرامون یک یاچند موضوع ایجاد می شودوبراساس وظایف تعیین شده به پیگیری امور موردنظر می پردازند.(به نقل از پایان نامه ارشد،فیضی راد،44:1385)
در تعریف شورا سه ویژگی اهمیت اساسی دارد که عبارتند از:1.انتخاب توسط مردم،2.داشتن اختیارات اجرایی،3.مبتنی بودن بر محل زندگی افراد،باچنین خصایصی،شوراهای منتخب محلی درقالب شوراهای شهر،بخش،روستا وشهرک به اداره برخی از امور عمومی واجتماعی حوزه ی خود،چون تصویب بودجه،انتخاب وعزل شهردار ودهیار،نظارت مالی وکاری بر ادارات دولتی وهدایت وسازماندهی امور عمرانی مبادرت می کنند(ایرانی،15:1376)
البته به این موضوع باید توجه داشت که مفهوم شورا در دوره های گوناگون تغییر کرده است.اولین شوراهای سازمان یافته بامفهوم سن هدرین(The Sanhedrin)در قوم یهود قابل شناسایی است.باافول قرون وسطی وپیدایش سرمایه داری،شوراها در قالب ومفهوم وسیع تری یعنی جامعه ی مدنی مطرح می شودوبه بیان دیگر در ذیل آن قرار میگیرد.جامعه ی مدنی شامل تمام فضایی است که ازیک سوبه حکومت مربوط نیست وزیر نفوذ کامل حکومت قرار ندارد واز سوی دیگر خارج از حیطه ی فردی وفیمابین فرد وحکومت قرار می گیرد وعملا در تمایز سه عرصه ی خصوصی،عمومی وحکومتی جایگاه مهم وگسترده عمومی را شامل می شودوبه شهروندان تعلق دارد(موسوی،88:1381)
ملک محمدی معتقداست”شورا”را می توان نوعی قرینه سازی فکری وعقلی در تلفیق اجزای نظام اجتماعی دانست(ملک محمدی،1373:؟ به نقل از طرف پاپ زن،42:1385).
ازکیا شورای اسلامی روستا را نهادی مشارکتی می داند که از طریق آن،تلاش مردم روستایی به منظور بهبود شرایط اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی انجام وهماهنگ می شود واز نمایندگان اقشار عمده ی ده تشکیل می شود.این شورا رابط بین دولت وروستاییان بوده وبه منزله ی مرجع رسمی ده به شمار می آید.گفتنی است که بسیاری از نظریه پردازان ومتفکران،در دوران طولانی با مسئله ی عدم تمرکز رسیدن اختیارات به مسئولان محلی موافقت نداشتند(مدنی،1377 نقل شده ازطرف پاپ زن،43:1385).
2)تاریخچه،وظایف،اهداف وحوزه عمل شوراها:
تاریخ تشکیل شوراها به زمان انقلاب مشروطیت برمی گردد.پس از پیروزی انقلاب مشروطیت وتصویب قانون انجمن های ایالات وولایات در سال1286هجری شمسی اولین قدم در خصوص مردمی کردن مدیریت شهری برداشته شده.ولی 4سال بعد یعنی در سال1290دولت توسط مجلس شورای ملی انحلال این نهاد مردمی را تصویب نمود.از نظر تمرکز زدایی ونهادینه شدن شوراها،تاریخ معاصر ایران را می توان به6دوره مشخص تقسیم نمود:
1.اولین دوره تمرکز زدایی(1286-1304)
2.سلطنت رضاشاه،آغاز دوره تمرکز گرایی نوین(1304-1320)
3.احیاء تمرکز زدایی(1320-1322)
4.رجعتی دوباره به تمرکز(1332-1357)
5.دوره ی جدید تمرکز زدایی مشروط(1357-1376)
6.تمرکز زدایی عصر اصلاحات(ازسال 1376-1384)وبعد ازآن(1384-1390)؛سال اتمام سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی.(اکبری،96:1381)
با بررسی موارد بالا در یک نگاه اجمالی می توان مشاهده کرد که تاریخ ایران در سه دوره شاهد تمرکز زدایی بوده است.دوره اول مربوط به دوره ی انقلاب مشروطه می باشد.دوره دوم بعد از سقوط پهلوی اول ورسیدن محمدرضا پهلوی به قدرت بوده است.ودوره سوم تمرکز زدایی را می توان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده کرد.باپیروزی انقلاب مشروطه وبه دست گرفتن قدرت نسبی از سوی مشروطه خواهان(سالهای 1286 تا 1304)می توان شاهد تمرکز زدایی قدرت در ابعاد وجنبه های مختلف وتوزیع آن بود.این تمرکز زدایی نه تنها در نظام سیاسی بلکه در حوزه ی نظام اداری کشور نیز بروز نمود.در این زمان،از یک طرف با ایجاد مجلس ونظام پارلمانی وتکوین نهاد هایی برای قانونگذاری ووضع قوانین ومقررات وباتکوین نظام جدید حقوقی،قوه ی قضاییه در کنار قوه ی مقننه وقوه ی مجریه(ساختار اجرایی موجود)شکل گرفت واز سوی دیگروظایف ومناسبات این سه قوه به صورت مستقل ومتمایز تنظیم گردید.به این ترتیب در قانون اساسی سال1285ومتمم آن در سال1286،حکومت ایران براساس اصل انفصال قوا به سه قسمت مجریه،مقننه وقضاییه تقسیم گردید وحدود اختیارات ووظایف هریک معین گردید(مدیر شانه چی،68:1379)
تجزیه وتفکیک قوا بر اساس تصویبب مجلس شورای ملی،نشان دهنده ی عدم تمرکز وتمرکز زدایی ازقدرت شاه ودربار بود وگامی در جهت مشروع دانستن حق مردم تلقی می شد.تمرکز زدایی مجلس در قانون اساسی ومتمم آن در گستره جغرافیایی کشور نیز بسط وتعمیم یافت وهم چنانکه در ساختار سیاسی واداری به توزیع اقتدار وحدود اختیارات منجر شده به توزیع منطقه ای قدرت وانتقال بخشی از اختیارات از پایتخت به ایالات وولایات انجامید.تمرکز زدایی درسطوح جغرافیایی عمدتا با شکل گیری انجمن هایی در ایالات وولایات صورت گرفت واین امر با تنظیم اصولی در متمم قانون اساسی جنبه ی رسمی وقانونی یافت.اصول 29،90،91،92و93 متمم قانون اساسی راجع به تشکیل انجمن های ایالتی وولایتی است.(اکبری،97:1381)
دردومین سال تأسیس مجلس شورای ملی،قانون بلدیه در بیستم ربیع الثانی سال 1325هجری قمری برابر با دوازدهم خرداد1286هجری شمسی در5فصل و108ماده به تصویب رسید ولی این قانون هیچ وقت به مرحله ی اجرا در نیامد.در اینجا باید به صورت تلویحی گفت:منطبق نبودن قانون باشرایط وحال وروز کشور،پایین بودن سطح سواد،تفرقه وپراکندگی در کشورونبود یکپارچگی در نظام سیاسی واجتماعی از دلایل عمده ی عدم اجرای قانون فوق الذکربوده است.همراه با تمرکز زدایی از قدرت وتوسعه سیاسی وتفکیک قوا وتحدید قدرت شاه ودربار،اقداماتی چون تصویب قوانین،برای مشارکت مردم در اداره امور خود وحرکت در جهت تمرکز زدایی اداری نیز صورت گرفت.بنابراین می توان گفت که در این دوره از تاریخ ایران،همبستگی وقرابت میان توسعه ی سیاسی وتمرکز زدایی وجود دارد.(همان:98).
با کودتای 1299وآغاز سلطنت رضا شاه در آبان 1304وتحکیم وتثبیت قدرت فردی وی،نخستین دوره تمرکز زدایی رسما وعملا جای خود را به تمرکز دوباره قدرت سیاسی در جهات وجنبه های مختلف داد.این دوره تاخروج رضا شاه ازصحنه ی سیاسی کشور وکودتای شهریور 1320به طول انجامید.(همان:99). لازم به یاداوری است که رضاخان در سال 1299به عنوان وزیر جنگ منصوب شده بود وبعد با کودتا ورسیدن به قدرت اقدام به تشکیل وتجدید سازمان نیروهای نظامی وامنیتی نمود وبه این صورت در امور کشوری مداخله نمود ودر این راستا به تحدید قدرت مجلس نیز پرداخت،به صورتی که مجلس چهارم درسال 1302منحل گردید وقدرت در دست رضاشاه واطرافیانش متمرکز گردید.در مجلس پنجم اکثر نمایندگان مجلس از نامزدهای انتخاباتی رضاخان بودند.(ملیکف،1358:66نقل ازاکبری،99:1381)بدین صورت رضا شاه بعد ازرسیدن به سلطنت،نفوذ وقدرت خود را علاوه بر حوزه ی نظامی به امورکشوری وقانونگذاری نیز تعمیم وگسترس داد وهمه چیز رادر دید قدرت خود گرفت.اودر این زمان،سه پایه مهم برای استحکام قدرت خود فراهم آورد:ارتش،بوروکراسی ودربار(مدیر شانه چی،76:1379).
در ادامه سیاست ها ومشی تمرکز گرایانه رضاشاه،قانون تشکیل ایالات وولایات مصوب1286به موجب قانون تسیمات کشور در 16آبان 1316وقانون بلدیه مصوب 1286،در 30اردیبهشت 1309منسوخ گردید.براساس قانون بلدیه مصوب 30اردیبهشت ماه1309انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان می بایستی ازطبقات سه گانه ی تجار،اصناف ومالکین باشند وسایر مردم حق شرکت در انتخابات ویانامزد شدن رانداشتند.عده ی انتخاب شوندگان باید 5برابر عده ای می بود که برای عضویت در انجمن لازم بود.از بین این عده،به پیشنهاد وزارت کشور،هیأت دولت اعضای لازم هر انجمن را برای مدت دوسال منصوب می کرد.انجمن نیز از میان خود هیأت رئیسه را برای مدت یکسال تعیین می نمود.رئیس اداره ی بلدیه(شهردار)نیز از جانب وزارت کشورمنصوب می گردید وشورا در انتخاب شهردار نقشی نداشت ولذا استیضاح ویا برکناری وی از سوی انجمن شهر مطرح نبود وتصمیم گیری در مورد بودجه شهرداری واجرای آن وابسته به موافقت وزارت کشور بود.همانطور که از دامنه ی وظایف واختیارات انجمن وشرایط انتخاب شوندگان وانتخاب کنندگان برمیآید در این دوره انجمن شهر عملا فاقد قدرت است وتصمیم گیری در همه امور به وزارت کشور وهیئت دولت مربوط است وبه شرط موافقت آنها قابل اجرااست.لذا در این دوره علاوه بر تمرکز سیاسی در همه بخش ها،در زمینه ی مدیریت شهری واداره محلی نیز این تمرکز دیده می شود.به عبارت دیگر،در این دوره انجمن درشهرها فقط حالت صوری وتشریفاتی دارد وعملا در خدمت قدرت دولتی وحکومت مرکزی است.(اکبری،100:1381).
در شهریور1320باورود متفقین به ایران وسقوط رضاشاه وبه سلطنت رسیدن محمدرضاپهلوی،تلاش گردید تاسه نهاد ارتش،دربار وبوروکراسی از هم تفکیک شوند ونوعی توزیع قدرت وتوازن قوا ایجاد شود.در بین سالهای 1320 تا1332 دوباره شاهد تمرکز زدایی در قدرت دولت هستیم.در این دوره علاوه برتفکیک عملی مجددقوا در برنامه ها وسیاست های حکومتی،تلاش شد که امور مردم از طریق انجمن های منتخب اهالی ونظارت استانداران وفرمانداران به خودشان واگذار شود.در این راستا،لایحه قانون شهرداریها در سال 1328تصویب وبه اجرا گذاشته شده،اما پس از مدت کمی به علت بروز تشنجات سیاسی اجرای این قانون متوقف گردید.(طباطبایی مؤتمنی،80:1373)

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما باید اشاره کرد صرف نظر از مسائل ومشکلات اجرایی قانون شهرداریها،سیاست ها وبرنامه های این دوره از تاریخ سیاسی ایران در جهت عدم تمرکزبوده است.طبق قانون شهرداریها،سیاست ها وبرنامه های این دوره از تاریخ سیاسی ایران در جهت عدم تمرکز بوده است.طیق قانون شهرداری سال 1328،رئیس انجمن توسط اعضا انتخاب می شد ونیازی به تأیید ادارات دولتی وبه ویژه وزارت کشور نبود.طبق این قانون،مقرر گردید انجمن شهر سه نفر را برای تصدی سمت شهردار به وزارت کشور پیشنهاد دهد ووزارت کشور برای یک نفر که صلاح بداند حکم ریاست شهرداری راصادر نماید.در حالیکه در مقایسه با قانون سال1309،می توان مشاهده کرد که طبق قانون قبلی،شهردار به طور مستقل وبدون دخالت انجمن شهر،رؤسا توسط وزارت کشور تعیین می گردید.به علاوه طبق قانون سال1328ودر مقایسه باقانون بلدیه سال 1309،در مجموع محدوده وظایف ومسئولیت های انجمن شهر گسترده تر شده بودودامنه ی اختیارات آن گسترش پیداکرده بود.به علاوه قوانین ومصوباتی در جهت اعطای اختیارات بیشتر به انجمن های محلی تهیه وابلاغ گردیدوبه این صورت در قوانین قبلی تجدید نظر صورت گرفت.(اکبری،101:1381)
باکودتای 28مرداد1332دومین دوره تمرکز قدرت دولتی در تاریخ معاصر ایران آغاز شد.در این دوره دوهدف مهم دنبال می شد:اول تمرکز کامل قوه مجریه در دست شاه ودوم نوسازی کشور،با این قصد که هدف دوم نیز به رضایت دادن عموم مردم براعمال سیطره شاه بر قوه مجریه شودودر واقع هدف اولیه یا اصلی راتأمین نماید(همیلی،17:1372).شاه در این دوره تلاش کرد که رئیس هیأت وزیران را خود انتخاب نمایدونخست وزیر تابع شاه باشد نه مجلس.به این صورت نسبت اخذ رأی تمایل نخست وزیر از مجلس به دست فراموشی سپرده وقدرت واختیارات مجلس به تدریج در همه زمینه ها کاهش یافت.بنابراین در این دوره به طور کلی می توان گفت:ازیک سو در قوه مجریه،تجمع وانحصار کامل قدرت ومشخص شدن آن تحقق یافت واز سوی دیگر دو قوه ی دیگر بی هیچ اقتدار واستدلالی در سیطره قوه مجریه(دولت)قرار گرفتنند وهیچ نشانه ای ازتوزیع قدرت حتی در ساختارهای سیاسی حکومتی ظهور نیافت.(مدیر شانه چی،91:1379)
دولت به منظور ایجاد تمرکز وکنترل مرکزی فزاینده،سازمان های موازی باصلاحیت ومسئولیت های متداخل ایجاد می کرد.که با”وظایف انجمن های شهر تداخل پیدا می نمود وعملا بابهره گیری از بوروکراسی به عنوان یکی از ابزارهای ساخت قدرت در جهت تمرکز عمل می نمود.”(بشیریه،94:1380)

32
به موجب قانون شهرداری مصوب 1334که اساس وچارچوب آن همان قانون سال1328بود،همه افراد حق انتخاب شدن وانتخاب کردن اعضای انجمن شهررا داشتند وتنها محکومین اجتماعی وسیاسی ومقامات نظامی وانتظامی ومقامات عالی رتبه دولتی حق نامزد شدن را نداشتند.بر طبق قانون شهرداریها،انجمن غیر قابل انحلال بود مگر اینکه استاندار یافرماندارکل،بقای انجمن را مخل مصالح عمومی تشخیص بدهد؛در این صورت پس از کسب نظر شورای بخش یا شهرستان،مبنی بر انحلال وتأیید توسط استاندار،مراتب باذکر دلایل به وزارت کشور پیشنهاد می شود وپس از تصویب وزارت کشور،طرح تصویب نامه مبنی بر انحلال به هیأت وزیران تسلیم می شدونظر هیأت وزیران در این موضوع قاطع بود.پس از گذشت 10سال از نظام تمرکز گرای پهلوی وسازماندهی امور در جهت تقویت بیشتر آن در مرکز،درقانون شهرداری مصوب 1334جهت تمرکز گرایی بیشتر وافزایش نقش دولت اصلاحاتی صورت گرفت.به این منظور در سال 1345،نحو،انحلال انجمن شهر تغییر کرد.به عبارت دیگر انجمن شهر غیر قابل انحلال بود مگر اینکه اقداماتی برخلاف وظایف مقرر ویا برخلاف مصالح عمومی انجام دهد که در این صورت مراتب،توسط استاندار یافرماندار کل به وزارت کشور اطلاع داده می شد.وزارت کشوربرای رسیدگی به موضوع به هیأت سه نفری مرکب از یکی از شخصیت های مورد اعتماد نخست وزیر ویکی از معاونین وزارت کشورویکی از معاونان وزیر دادگستری ارجاع می شد.در صورت تأیید انحلال از سوی هیأت مذکور،موضوع از سوی وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی به هیأت دولت فرستاده می شدونظر هیأت دولت قاطع وقابل اجرا بود.بدین صورت نهادهای دولتی رؤسا وبدون توجه به نظر انجمن های فرادست وفرودست امکان این را داشتند تابه انحلال انجمن ها اقدام نمایند(اکبری،104:1381).
پیشنهاد تشکیل سازمان شهرداریها واتحادیه شهرداریها در قانون شهرداریهای مصوب 1334و1345که ریاست واعضای شورا وهیأت مدیره آنها از مقامات دولتی ووابسته به وزارت کشوربودند،در جهت افزایش نقش دولت در اداره ی امور محلی محسوب می گردید ودر جهت تضعیف انجمن های شهر عمل می نمود.بامروری بر تصویب قوانین واصلاحات بعدی می بینیم سه نکته در قانون ذکر شده که نشانگر تمرکز گرایی در امور محلی است:یکی تسهیل انحلال انجمن های شهر توسط دستگاه های دولتی،دوم:تأسیس اتحادیه شهرداری ها وسوم:پیشنهاد تأسیس سازمان شهرداریها بوده است.باتشکیل اتحادیه شهرداریها درسال1335وقانون شدن آن براساس قانون سال1345؛عملا نفوذ دستگاه دولتی یعنی وزارت کشور بر شهرداری ها بیشترگردید.در این دوره به جای افزایش قدرت انجمن های شهر،بر گستردگی تشکیلات اتحادیه شهرداری ها افزوده شد.از مراتب گفته شده در بالا می توان نتیجه گرفت که هر اندازه که دولت قوت می گیرد وگرایش آن به تمرکز گرایی افزایش می یابد،اجازه ی مشارکت به مردم در اداره ی امور خود داده نمی شود وهمه امور زیر دست دولت می باشند.(همان:104).
انقلاب اسلامی ایران برای محدود کردن قدرت دربارو در جهت اجرای قانون اساسی بود ولی بعد از پیروزی انقلاب در بهمن 1357به واسطه شرایط انقلابی وجنگ تحمیلی عراق علیه ایران،سیاست هایی همچون محدودنمودن دامنه عمل احزاب سیاسی،وجود نظام تک حزبی،مطبوعات محدود دولتی،نظارت استصوابی و…در پیش گرفته شد.وحاصل آن خروج تدریجی گروه ها وتشکل های سیاسی بود که برای به پیروزی رساندن انقلاب وسرنگونی رژیم قبلی باهم ائتلاف داشتند.این عوامل موجب شد دولت در کلیه ی امور دخالت نموده وتوانایی بخش های خصوصی وعمومی

]]>

تحقیق رایگان درمورد نگرش‌های ناکارآمد

با مصرف مواد رابطه معنادار دارند. همچنین، سوء مصرف کنندگان مواد، اضطراب، افسردگی و استرس بیشتری را تجربه کرده و از نظر شناختی نیز درصد بیشتری از آنها (در مقایسه با گروه شاهد) نگرش‌های ناکارآمد را نشان دادند. همچنین، همبستگی معنادار بین 4 بعد از ابعاد فراشناخت (اعتمادشناختی، خودآگاهی شناختی، باورهای مثبت و باورهای مربوط به کنترل ناپذیری افکار) با پیآمدهای روان شناختی (استرس، اضطراب و افسردگی) مشاهده شد. از دیدگاه فراشناختی، سوء مصرف مواد یک روش مؤثر برای تعدیل سریع رویدادهای شناختی مانند احساسات، افکار یا خاطرات است. بنابراین، این احتمال وجود دارد که رابطه بین هیجان و سوء مصرف مواد به وسیله فراشناخت میانجی گری شود. این نتایج می‌تواند حاکی از نقش مهم نظریه فراشناخت در فهم و درمان سوء مصرف مواد باشد.
لطفی کاشانی (1387) در پژوهشی با عنوان «تأثیر مشاوره‌ی گروهی مبتنی بر رویکرد رفتاری – شناختی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد» به این نتیجه رسید که: مقایسه‌ی نمرات نگرش‌های ناکارآمد اعضای گروه به شیوه‌ی اندازه گیری مکرر و پیگیری میزان نگرش‌های ناکارآمد اعضا دو ماه بعد از اتمام درمان نشان دهنده‌ی تأثیر گروه درمانی رفتاری- شناختی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد است.
کاویانی و همکاران (1387) در پژوهشی با عنوان «اثر کاهنده شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افکار خودآیندی نگرش‌های ناکارآمد» که با هدف بررسی تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی، نگرش ناکارامد و افکار خودکار منفی بود. روش نیمه آزمایشی آزمون- آزمون مجدد در دو گروه آزمایشی و کنترل با کاربرد آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای گروه آزمایشی به کار گرفته شد. گروه آزمایشی در معرض 8 جلسه آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی که هفته‌ای 1 بار به مدت 1. 5-2 ساعت برگزار می‌شد، قرار گرفتند. در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه‌های افسردگی بک، افکار خودآیند و نگرش ناکارآمد توسط آزمودنی‌های هر دو گروه تکمیل شد. یافته‌ها نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، افسردگی، افکار خودآیند منفی و نگرش ناکارآمد دانشجویان را کاهش می‌دهد. دلایل تأثیرگذاری این روش درمانی به لحاظ نظری مورد بحث قرار می‌گیرد. با توجه به تأثیرات آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی توصیه به کارگیری گسترده این روش می‌شود.
حاجی علیزاده و همکاران (1387) در پژوهشی تحت عنوان «مقایسه نگرش‌های نا کارآمد در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی و پیامدهای روانشناختی آن» با هدف بررسی نقش تحریفات شناختی و پیامدهای روانشناختی آن، در رفتار سوء‌مصرف مواد افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی سوءمصرف مواد شهر بندرعباس و مقایسه آن با گروه عادی انجام شد. در این پژوهش مورد – شاهدی یکصد نفر از افراد سوءمصرف کننده مواد، با یکصد نفر افراد عادی که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و از نظر برخی متغیرهای جمعیت شناختی با یکدیگر تقریباً همتا شده بود مقایسه شدند. یافته‌ها نشان داد، افراد سوءمصرف کننده مواد، اضطراب، افسردگی و استرس بیشتری را تجربه کرده و از نظر شناختی نیز درصد بیشتری از آنها در مقایسه با گروه گواه، نگرش‌های ناکارآمد را نشان دادند. در مجموع نتایج نشان داد که نگرش‌های ناکارآمد می‌تواند به عنوان یک عامل آسیب‌پذیر، احتمال گرایش به سوء مصرف مواد را افزایش دهد و در نتیجه شناخت درمانی برای این افراد مؤثر به نظر می‌رسد.
دباغی و همکاران (1386) در پژوهش خود تحت عنوان «اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر پایه تفکر نظاره‌ای (ذهن آگاهی) و فعال سازی طرح واره‌های معنوی در پیش گیری از عود مصرف مواد افیونی» نشان داد که که هر دو روش شناخت درمانی مبتنی بر تفکر نظاره‌ای و فعال سازی طرح واره‌های معنوی و رفتاردرمانی شناختی در کاهش میزان عود (01/0 P)، افزایش اطاعت درمانی، مدت باقی ماندن در درمان (0001/0 P)، کاهش مصرف مواد افیونی، علایم جسمانی، اضطراب، بهبود کارکرد اجتماعی، وضعیت سلامتی و افزایش تأثیر معنویت بر رفتار از نالترکسون مؤثرتر است. روش شناخت درمانی بر پایه تفکر نظاره‌ای و فعال سازی طرح واره‌های معنوی از نظر کاهش میزان عود، افزایش میزان اطاعت درمانی، کارکرد اجتماعی، کاهش مصرف مواد و بهبود سلامتی و معنویت از رفتاردرمانی شناختی مؤثرتر بود (01/0 P). به نظر می‌رسد به کارگیری شناخت درمانی مبتنی بر تفکر نظاره‌ای (ذهن آگاهی) و فعال سازی طرح واره‌های معنوی به شکل چشم گیری اثربخشی درمان دارویی و رفتاردرمانی شناختی را در پیشگیری از عود مواد افیونی افزایش می‌دهد.
جمعه‌پور (1382) در پژوهش خود با عنوان «بررسی کارآیی و اثربخشی شناخت‌درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد افراد معتاد» که با هدف بررسی کارایی و اثربخشی شناخت‌درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد افراد معتاد طراحی شده است. در این پژوهش تجربی تک موردی که طرح‌ها در هر زمان تنها یک آزمودنی واحد مورد مطالعه قرار گرفت، و از میان طرح‌های تک موردی در این پژوهش از طرح چند خط پایه‌ای استفاده شد. نمونه‌گیری با بهره گرفتن از روش مبتنی بر هدف انجام گرفت یعنی از بیمارانی که جهت ترک اعتیاد در کلینیک تشکیل پرونده می‌دادند و از سوی روانپزشک مرکز، تشخیص وابستگی به مواد برای آنها گذاشته می‌شد با بهره گرفتن از مصاحبه غربال سه نفر بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج نشان داد که شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد، باورهای مرتبط با مواد و همچنین افسردگی، اضطراب و استرس افراد وابسته به مواد مخدر کارا و اثربخش بوده و از معناداری بالینی نیز برخوردار می‌باشد. در مجموع با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت، از آنجایی که نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد نه تنها در عود مجدد اعتیاد، بلکه در گرایش و تداوم مصرف مواد مخدر و همچنین تداوم آشفتگی‌های روانشناختی معتادین مؤثر است.
2-5-1- مطالعات خارجی
ژوان و همکاران (2002) در پژوهشی نیمه تجربی (آزمایشی) با عنوان اثربخشی آگاهی فراشناختی بر پیشگیری از افکار (باورهای) نا امیدانه و منفی در افراد دچار عود سوء مصرف نشان دادند که آموزش‌ها مبتنی بر درمان شناختی، آگاهی فراشناختی را بهبود بخشیده و از عود افسردگی جلوگیری نموده، همچنین نتایج پس آزمون نشان داد که آموزش درمان شناختی می‌تواند به کاهش افکار منفی و تغییر باورها به سمت باورهای مثبت عمل نماید.
کسلر و همکاران (2003) پژوهشی را تحت عنوان بررسی کارآیی و اثربخشی شناخت درمانی در درمان و جلوگیری از عود و بازگشت افسردگی انجام دادند. این پژوهش نشان داد که شناخت درمانی در درمان و جلوگیری از عود و بازگشت افسردگی مؤثر بوده است.
‌هایس و همکاران (2003) تحقیقی را تحت عنوان «مقایسه سه شیوه دارو درمانی، شناخت درمانی و رفتاردرمانی در کاهش تمایل نوجوانان به مصرف مواد» انجام دادند. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پس‌آزمون تمایل به مصرف مواد چهار گروه دارو درمانی، شناخت درمانی، رفتاردرمانی و گواه تفاوت معناداری وجود دارد. بین میانگین نمرات تمایل به مصرف مواد پس‌آزمون هر یک از گروه‎ها با گروه گواه تفاوت معناداری وجود داشت. میزان تاثیر دارودرمانی 17 درصد، شناخت درمانی 52 درصد و رفتاردرمانی 13 درصد بود و در نهایت یافته‎های پژوهش بیانگر تاثیر دارو درمانی، شناخت درمانی و رفتار درمانی در کاهش تمایل به مصرف مواد نوجوانان بوده است.
اسکلمن (2004) 231 دانشجوی دانشگاه پنسیلوانیا را به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و شاهد تقسیم کرد و با هدف پیشگیری از نگرش‌های ناکارآمد و افسردگی آن‌ها را تحت آموزش درمان شناختی مبتنی بر آگاهی قرار داد. پس از یک دوره یک‌ساله پیگیری، شرکت کنندگان در دوره آموزشی نسبت به گروه شاهد به طور معناداری افسردگی و نگرش‌های ناکارآمد کمتری داشتند.
توناتو (2008) در تحقیقی بدین نتیجه رسید که گروه سوء مصرف‌کننده مواد نسبت به گروه نمرات بالاتری در مقیاس نگرش‌های ناکارآمد و باورهای غیرمنطقی داشتند و در نتیجه انجام شناخت درمانی را بر این بیماران ضروری دانستند.
کارولو همکاران (2009) در پژوهش خود که به اثربخشی شناخت درمانی بر درمان اعتیاد، به این نتیجه رسید که این رویکرد درمانی اثر مثبت حود را بر روی گروه مورد مطالعه بر جای گذاشته و نقطه عطف اثربخشی این رویکرد از آن روست که درمانگر به مراجع کمک می‌کند تا افکاری را که برانگیزنده نگرش مثبت به مواد مخدر است، بازشناسد و افکار غیرمنطقی و باورهای غلط را تغییر دهد.
تارگینتون، کینگدان، راتود، ویلکاک، برابان و همکاران (2009) در یک مطالعه اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر وضعیت سلامت روان شناختی و افکار ناخوشایند را در افراد وابسته به الکل مورد بررسی قرار دادند که بدین منظور 73 بیمار به صورت تصادفی به دو گروه درمان شناختی رفتاری بدون داروی نالتروکسون و درمان شناختی رفتاری همراه با نالترکسون اختصاص داده شدند. نتایج پژوهش نشان داد، بیمارانی که برنامه درمان شناختی رفتاری را به اتمام رسانده بودند، بهبود معنی داری در وضعیت سلامت و بهزیستی روان شناختی داشته و کاهش افکار منفی و ناخوشایند خود نشان دادند.
بولمایجر و همکاران (2010) در مطالعه خود نشان دادند که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های شناخت درمانی در گروه معتادان خود درمانجو، این است که این گروه از افراد یاد می‌گیرند با هیجان‌ها و افکار منفی مقابله نموده، حوادث ذهنی را به صورت مثبت تجربه کنند.
تاکویا شینجو و همکاران (2015) در مطالعهای که اوایل سال نو میلادی 2015 بر روی گروهی از خانواده‌هایی که یکی یا بیشتر از اعضای آنها درگیر با مساله اعتیاد بود، در بخشی از یافتههایشان نشان دادند که نگرش‌های بعضا سهلگیرانه و درک کلی در سطح پایین، در رابطه با عوارض مواد مخدر با درگیر شدن فرد و در دام اعتیاد افتادن وی همبستگی دارد، همچنین نگرش عمومی نسبت به مواد مخدر با انتخاب اولویت مصرف ماده مخدر دارای ارتباط معنادار بود.

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه
هرگز نمی‌توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناختهای بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نامحدود و آگاهی و روش های ما برای کشف حقیقت محدود هستند. حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیتهای پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می‌باشند آنچه را که ایشان انجام میدهند و می‌یابند. می‌توان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست (رفیعپور 1383، 80). جهت انجام یک پژوهش باید دنبال شناخت روش آن بود چرا که بدون شناخت نمی‌توان به هدف‌های علم و کشف ناآگاهی‌ها رسید (ساروخانی 1382، 49). در واقع دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روششناسی درست صورت پذیرد (خاکی 1382، 193).
محتوای فصل سوم به معرفی روش بکار رفته در تحقیق (چارچوب روششناسی) که پژوهشگر جهت انجام این تحقیق در نظر گرفته است اختصاص دارد. که مشتمل بر: معرفی روش تحقیق، شناخت جامعه آماری، روش نمونه گیری، معرفی ابزارهای تحقیق (پرسشنامه‌ها)، شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات و روش اجرای پژوهش و کیفیات مربوط به آن می‌باشد.
3-2- روش تحقیق
طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بصورت پیش آزمون پس آزمون می‌باشد. در پیش آزمون ممکن است صرف نظر از اینکه آیا متغیر مستقل x به کار برده شده است یا خیر به عنوان یک تجربه یادگیری عمل کند و در نهایت باعث شود که آزمودنیها نسبت به پاسخ‌های موجود در پس آزمون آگاهی پیدا کنند (دلاور 1384، 78). همچنین اجرای پیش آزمون در قبل و بعد از اجرای تحقیق می‌تواند آزمودنی‌ها را نسبت به متغیر مستقل یا عواملی آگاه نماید که در حالت طبیعی متوجه آن نیستند. آزمودنی‌های این پژوهش به صورت در دسترس انتخاب شدند، و پس از اجرای آزمون‌ها و قبل از دخالت متغیر مستقل، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و شاهد جای گرفتند.
3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری همان جامعه اصلی بوده که از آن نمونه یا نما (معرف) بدست میآید (ساروخانی ۱۳8۲، ۱۵۸). جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه افراد دارای سوءمصرف مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد تشکیل می‌دهند، افراد دچار سوء مصرف مواد با مراجعه به مراکز ترک اعتیاد شهر ایلام شناسایی و پس از جلب نظر آنها جهت همکاری انتخاب می‌گردند. با توجه به اینکه تعداد اصلی کل جامعه (N) در دست نیست لذا نمونه‌ها از جامعه آماری انتخاب شده بصورت در دسترس گزینش شدند. جهت تعیین حجم نمونه، با توجه به اظهارات مسئولین، و آمار البته نه چندان دقیق، طی شش ماهه دوم سال 1393، ماهیانه، در حدود 40 الی 50 نفر به این مراکز مراجعه می‌کنند، لذا با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 40 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید، از آنجا که پژوهش حاضر بصورت شبه آزمایشی (تجربی) است، تعداد در نظر گرفته شده در قالب 2 گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 20 نفر) تقسیم شدند.
3-4- ابزار اندازه‌گیری تحقیق
با توجه به ماهیت پژوهش، که جزو تحقیقات میدانی می‌باشد، مناسبترین ابزار، پرسشنامه میباشد، ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر، پرسشنامه بود. سؤالاتی که به صورت باز یا بسته (دارای مقیاس) طراحی می‌شود تا وضعیت نگرش افراد را نسبت به یک واقعیت از طریق آن را ارزیابی نمایند. در این پژوهش از 2 پرسشنامه استاندارد استفاده شده که در ادامه به معرفی آن‌ها پرداخته می‌شود، ضمن اینکه، در قسمت ابتدای پرسشنامه، سؤالات عمومی مربوط به خصوصیات دموگرافیک (جمعیت شناختی) نمونه مورد پژوهش از قبیل (سن، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، سابقه ابتلا به مصرف مواد و…) قرار داده شد. الف: مقیاس باورهای مرتبط با مواد: این پرسشنامه، مقیاسی خود سنجی است که توسط رایت و بک (1993) ساخته شده و باورهای مرتبط با مواد را در دو بعد ارائه شده، می‌سنجد و شامل عبارت‌هایی درباره پیامدهای مثبت و منفی مصرف مواد است، عبارت‌های مثبت، شامل مواردی است که اثرات مواد بر افزایش خلق و خو دارد و عبارت‌های منفی به اثرات مواد و این که اثرات قابل اغماض می‌باشند یا خیر اشاره دارد و دارای 20 گویه است. پاسخدهی در طیف لیکرت 7 درجه‌ای (از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) است، روایی و اعتبار مناسبی را بک و همکاران (1993) برای این پرسشنامه گزارش کرده‌اند. در ایران، رحمانیان و همکاران (1384) همسانی درونی این پرسشنامه را 82/0 گزارش دادند. محمدخانی (1390) نیز با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ اعتبار آنرا 87/0 گزارش کردند. ب: مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS): آسیب‌ شناختی، بر مبنای مدل‌ شناختی بک (1967-1976) بر سنجش ساختار‌های وابسته به‌ شناخت بسیار تأکید دارد (بک و همکاران 1983). و جهت تعیین نگرش‌ها و نگرش‌های زمینه ساز افسردگی است که بر مبنای نظریه شناختی بک ساخته شده. همچنین از این مقیاس‌ جهت سنجش و ارزیابی فرضیات و اعتقادات زیربنایی استفاده‌ می‌شود که مشخص‌کننده محتوای شناختی در میل و نگرش فرد در تمایل به مواد مخدر است بر مبنای نظریه بک‌ است. این مقیاس دارای 40 سؤال و چهار زیرمقیاس: کمال طلبی، نیاز به تایید، نیاز به راضی کردن دیگران و آسیب‌‌پذیری می‌باشد، براساس پژوهش‌های گوناگون، میانگین نمرات بدست آمده، افراد سالم بین 119 تا 128 گزارش شده است، و نمره بالاتر نشان دهنده آسیب پذیری بیشتر است، بک، بروان، استیر و ویسم (1991) اعتبار و پایایی آن را به وسیله نمونه‌ای شامل 2023 نفر از بیماران سرپایی که برای درمان شناختی مراجعه کرده بودند، برآورد کرده و ضرایب رضایت بخشی نیز به دست آوردند. این مقیاس در مدت بیش از شش هفته دارای ضریب پایایی بالا (90/0)r بود، و با ثبات درونی‌ خوب و ضریب آلفای 75/0 است، در پژوهش کاویانی و همکاران (1384) ترجمه و اعتباریابی مقدماتی آن در دستور کار قرار گرفت. عبارات مقیاس را پنج روان شناس ارزیابی کردند و بازخوردها در شکل نهایی مقیاس اعمال شدند.

]]>

خرید و دانلود پایان نامه نهادهای اجتماعی

محور و پایه این عمق, ایمان مذهبی فرد است. پس از بیان سرمایه مذهبی اجتماعی به این موضوع اشاره می‌کنیم. سرمایه مذهبی اجتماعی: به مجموعه نهادها، عملکردها، قوانین و مقررات، ارزش‌ها، اعتقادات، باورها، هنجارها، دانش، نمادها و سمبل‌های برخواسته و شکل‌دهنده ساختار مذهبی جامعه، سرمایه مذهبی اجتماعی می‌گوییم. به عبارت دیگر می‌توان گفت مجموعه عناصر شکل‌دهنده ساختار مذهبی هر جامعه, سرمایه مذهبی آن جامعه است که این عناصر عبارت‌اند از:
کیفیت مذهب حاکم در جامعه (اصول اعتقادی و قوت، دقت و صحت آن).
نهادهای مذهبی جامعه.
عملکردهای مذهبی نهادهای اجتماعی.
قوانین و مقررات مذهبی حاکم در جامعه.
اعتقادات،‌ باورها، ارزش‌ها و هنجارهای مذهبی جامعه.
دانش و مهارت‌های مذهبی جامعه.
فضاها، نمادها و سمبل‌های مذهبی جامعه.
و مانند این‌ها.
2-4-2- سرمایه مذهبی و ایمان
ایمان به منزله تصدیق قلبی با رسوخ در عمق وجود انسان‌ها, باعث فراگیر شدن اثر مذهب و آموزه‌های آن در همه رفتارهای انسان می‌شود، از این‌رو می‌توان ایمان را مایه و نهاد اصلی سرمایه مذهبی فردی دانست. البته ایمان با اثرگذاری فزاینده بر سرمایه مذهبی فردی، ساختار سرمایه مذهبی اجتماعی را نیز شکل می‌دهد و آن را تقویت می‌کند. در باره اثرگذاری ایمان بر رفتارها, مباحث مفصلی وجود دارد و در این مقاله فرصت بحث آن نیست. (از جمله رجوع شود به عزتی، 1384) با این وجود به‌طور خلاصه می‌توان گفت وجود ایمان به خدا، جهان پس از مرگ، رسالت و هدایت الهی، معنویت و فرشتگان, موجب می‌شود ساختارهای اعتقادی، عاطفی و عملکردی افراد به شدت تحت تأثیر قرار گیرد و بر آن اساس رفتار افراد به‌صورت مورد نظر مذهب شکل بگیرد. این شکل‌گیری ساختارهای رفتاری, تشکیل سرمایه است و حاصل, همان سرمایه‌ای است که سرمایه مذهبی فردی می‌نامیم. با این وجود, این ساختارها می‌تواند بدون وجود ایمان نیز به صورت مذهبی شکل بگیرد. این شکل‌گیری می‌تواند بدون وجود ایمان فردی از طریق نهادهای اجتماعی, عادت‌ها و هنجارهای فردی و اجتماعی و مانند آن شکل بگیرد. از این‌رو اثر ایمان و سرمایه مذهبی دو اثر جداگانه است, اما این دو عامل بر یکدیگر مؤثر هستند. به همین صورت می‌توان گفت ایمان از طریق شکل‌دهی سرمایه مذهبی فردی بر سرمایه مذهبی اجتماعی و ساختار بخشی آن اثر مبنایی و پایه‌ای دارد، زیرا رفتارها، عملکردها، نهادها و مانند این‌ها در اجتماع توسط افراد شکل می‌گیرد. البته بسیاری از عناصر شکل‌دهنده ساختار سرمایه مذهبی اجتماعی, حاصل سرمایه مذهبی گذشتگان و ویژگی‌های تاریخی و محیطی جوامع در گذشته و امروز است. با این وجود, اثرگذاری این ویژگی‌ها نیز با تقویت ایمان مذهبی ـ که خود می‌تواند از ابعادی تحت تأثیر سرمایه مذهبی باشد ـ افزایش می‌یابد. (برای توضیح بیشتر درباره ایمان به عزتی, 1381 مراجعه کنید). اثرگذاری هریک از این‌ها به عمق نفوذ آن‌ها در جامعه، گستردگی کمی و کیفی آن‌ها، عملکرد و جایگاه صحیح و مناسب آن‌ها نزد مردم، دقت, صحت و فایده معنوی آن‌ها, مقبولیت آن‌ها نزد افراد جامعه و نظیر آن بستگی دارد. مذهب یک عامل محرک و برانگیزاننده کیفیت و کمیت اعمال و رفتارها و نتایج آن‌ها است. این عامل می‌تواند امید بخش، سوق‌دهنده به جلو،‌ موجب رشد و پیشرفت، تحرک، ایجاد تحول، بهبود بهره‌وری و تولید، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد الگوی مصرف و پس‌انداز خاص و مانند این‌ها شود. بر این اساس می‌توان مذهب را یک عامل مؤثر بر متغیرهای فردی و اجتماعی دانست و گفت مذهب یک عامل محرک رو به جلو است. این عملکرد و اثرگذاری مانند عملکرد سرمایه فیزیکی است. از این‌رو مذهب را سرمایه تلقی می‌کنیم. این سرمایه می‌تواند درون یک فرد یا یک جامعه انباشته شود. در هر دو حالت, این سرمایه قابل کاهش و افزایش است. در ادامه منابع ایجاد وگسترش این سرمایه را بیان می‌کنیم.
2-4-3- خودفزایندگی و استهلاک سرمایه مذهبی
سرمایه مذهبی فردی و اجتماعی خودفزایندگی دارد. همچنین سرمایه مذهبی موجب افزایش در ایمان افراد می‌شود و نیز از طریق تقویت سرمایه‌های مذهبی فردی باعث افزایش توان ایجاد سرمایه مذهبی اجتماعی می‌شود. ایمان و سرمایه مذهبی فردی باعث افزایش ایجاد (تولید) سرمایه مذهبی فردی و اجتماعی جدید می‌شود.
سرمایه مذهبی می‌تواند استهلاک نیز داشته باشد که بخشی از استهلاک می‌تواند از طریق خودبازسازی درونی (خودفزایندگی) جبران شود. بخشی از آن نیز نیازمند صرف سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی است.
استهلاک سرمایه مذهبی به معنی کاهش هنجارها، ارزش‌ها، نمادها، سمبل‌ها، مکان‌ها و … مذهبی به صورت مادی یا معنوی و به صورت کمی یا کیفی است. وجود خودفزایندگی و استهلاک از این نوع در سرمایه مذهبی نیز یک وجه تمایز آن با سرمایه اجتماعی است.
2-4-4- مرور دیدگاه چند روانشناس در مورد دین
در مقاله حاضر دیدگاه نظریه پردازانی که در زمینه‌ی روان شناسی دین نطریه ی خاصی را به طور مستقل ارائه کرده‌اند مورد توجه قرار گرفته است. ابتدا نظریه ویلیام جیمز (۱۹۰۱) پیرامون تجربیات دینی که به صورت گزارش‌های افراد مختلف ارائه شده مطرح و نهایتاً نظریه ناهشیار به عنوان منبعی برای تجربیات جذبه، عرفان، اشراق و هرگونه تجربیاتی که نوعی ارزش معنوی دارد ارائه شده است.
در مقاله حاضر دیدگاه نظریه پردازانی که در زمینه روان شناسی دین نظریه خاصی را به طور مستقل ارائه کرده‌اند مورد توجه قرار گرفته است. ابتدا نظریه ویلیام جیمز (۱۹۰۱) پیرامون تجربیات دینی که به صورت گزارش‌های افراد مختلف ارائه شده مطرح و نهایتاً نظریه ناهشیار به عنوان منبعی برای تجربیات جذبه، عرفان، اشراق و هرگونه تجربیاتی که نوعی ارزش معنوی دارد ارائه شده است. سپس نظریه گوردون آلپورت (۱۹۵۰) در خصوص جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی و تفاوت‌های هریک با دیگری مطرح شده است. در ادامه نظریه اریکسون (۱۹۶۸) در خصوص ایمان به عنوان یک نیاز حیاتی انسان بزرگسال که تحول یافته ظرفیت اعتماد کودک به جهان و مادر است مورد بررسی قرار گرفته است. مفهوم دیگری که از سوی اریکسن مطرح شده «هویت» و «بحران هویت» است. این مفاهیم که در بحث شکل گیری شخصیت فرد مطرح می‌شود با دینداری
ارتباط پیدا کرده است. همین ارتباط باعث شده است تا برخی از روان شناسان مانند جیمز مارشیا (۱۹۸۰) و آدامز (۱۹۸۹) گرایش به دین را به عنوان بخشی از هویت فرد در نظر بگیرند. در خاتمه نظریه فولر و لوین (۱۹۸۰) کاملاً توضیح داده شده است. طبق این نظریه ایمان طی شش مرحله تکامل می‌یابد. این مراحل از کودکی و نوجوانی آغاز شده و تا میانسالی تحول می‌یابد.
علم روان شناسی طی یک قرن گذشته نسبت به پدیده مذهب موضع گیری‌های بسیار متفاوتی داشته است. اگر چه ویلیام جیمز و استانلی هال به عنوان متقدمین روان شناسی در آمریکا نسبت به مطالعه دین توجه خاصی داشتند اما روند مطالعات روان شناسی در غرب و خصوصاً آمریکا حاکی از عدم توسعه رغبت‌های متقدمین توسط متاخرین است. ویلیام جیمز (۱۹۰۲) در کتاب گونه‌های تجربه دینی خود که شامل بیست سخنرانی وی است به بررسی انواع تجربیات دینی پرداخته است. وی ضمن استناد به تجربیات شخصی افراد در حالات جذبه، خلسه و احساس حضور نزد پروردگار به مسئله وحدت وجود که از مباحث اساسی در فلسفه و عرفان است توجه می‌کند. دامنه مطالعات ویلیام جیمز در زمینه تجربیات دینی از کشور آمریکا فراتر رفته و فرهنگ شرق را نیز در بر می‌گیرد. این بررسی‌ها شامل سرگذشت غزالی و اشاره به اشعار شبستری در گلشن راز نیز می‌شود. حاصل این مطالعات منجر به ارائه یک فرضیه اساسی در زمینه روان شناسی دین می‌شود. جیمز می‌گوید:
به هنگامی که مسئله تصوف، عرفان، دعا و نیایش را مورد مطالعه قرار داده بودیم ملاحظه کردیم که در زندگی مذهبی نقش عمده را فیض نهایی که از قسمت ناهشیار ما می‌رسد بازی می‌کنند. بنابراین من فرضیه خود را اینطور قرار می‌دهم: این حقیقت برتر که ما در تجربیات دینی با آن ارتباط پیدا می‌کنیم، بیرون از حدود وجود فردی ما هرچه می‌خواهد باشد، درون حدود وجود ما، دنباله ضمیر ناهشیار ما از اوست. وقتی که ما به این نحو پایه فرضیه خود را بر روی امری که مورد قبول دانشمندان روان شناس است قرار می‌دهیم، با علوم امروزی تماس خود را حفظ کرده‌ایم؛ حال آنکه علمای علم کلام چنین تماسی را ندارند. (ویلیام جیمز، 1936).
ریچارد گورساچ (1988) که به بررسی تاریخچه روان شناسی دین پرداخته است معتقد است که از دهه ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ در زمینه روان شناسی دین مطالعه مهمی انجام نشده است. البته گوردون آلپورت از سال ۱۹۵۰ در زمینه روان شناسی دین کتاب فرد و دینش را تالیف کرد که بایستی حرکت او را در این زمینه حائز اهمیت دانست. هنر آلپورت این بود که به عنوان یک روان شناس اجتماعی با ارائه نظریه جهت گیری درونی و بیرونی نسبت به دین در انسان توانست مطالعات روان شناسی اجتماعی در زمینه تعصبات نژادی را با در نظر گرفتن جهت گیری مذهبی فرد مورد مطالعه قرار دهد. تقسیم بندی آلپورت در خصوص جهت گیری مذهبی فرد توانسته است توجه زیادی را طی سالیان اخیر به خود معطوف دارد و در مطالعاتی که عامل مذهب مورد توجه روان شناسان باشد به عنوان یک نظریه کارآمد مورد استفاده قرار گیرد. آلپورت برحسب جهت گیری دینی افراد، آن‌ها را با دو جهت گیری دینی درونی و بیرونی تقسیم بندی کرد. از نظر آلپورت افراد مذهبی با جهت گیری درونی ضمن درونی سازی ارزش‌های دینی، مذهب را به مثابه هدف در نظر می‌گیرند. در حالیکه افراد با جهت گیری بیرونی، دین را صرفاً وسیله ای برای نیل به اهداف دیگر در نظر می‌گیرند (آلپورت، ۱۹۶۷).
یکی دیگر از روان شناسانی که در زمینه روان شناسی دین نظریه ای راهگشا مطرح کرده است اریک اریکسون است. اریکسون که یک نو فرویدی است نسبت به دین موضع گیری مثبتی دارد. وی معتقد است بین نهادهای اجتماعی به وجود آمده در طول تاریخ زندگی انسان و نیازهای روان شناختی او ارتباط وجود دارد. به نظر اریکسن دین به عنوان یک نهاد اجتماعی در طول تاریخ در خدمت ارضأ «اعتماد اساسی» بشر بوده است. اریکسن بر خلاف فروید دین را به عنوان بازگشت به دوره کودکی ندانسته و آن را برای تامین نیاز اعتماد اساسی بشر ضروری می‌داند. اریکسون اولین مرحله تحول » من» را به عنوان » اعتماد» در برابر «عدم اعتماد» نامیده و معتقد است که کودک در اولین مرحله از تحول شخصیت خود به تدریج جهان خارج و مادر را به عنوان پدیده ای قابل اعتماد درک می‌کند. وی معتقد است » اعتماد» در دوران کودکی پایه ظرفیت » ایمان» در بزرگسالی را فراهم می‌کند. ایمان به عنوان یک نیاز حیاتی، انسان را به سوی پذیرش دین سوق می‌دهد. مفهوم هویت که توسط اریکسن مطرح شد از سوی جیمزمارشیا در یک الگوی چهار وضیعتی هویت توسعه یافت. این چهار وضعیت عبارت‌اند از: هویت یافتگی، بحران زدگی، دنباله روی و آشفتگی. هریک از چهار وضعیت هویتی تعریف شده از سوی مارشیا در تجدید نظرهای بعدی با توجه به دو بعد عقیدتی و بین شخصی تفکیک شد. (اریکسون، ۱۹۶8).
پیشرفت‌های بدست آمده در حوزه تحول قضاوت اخلاقی و نیز مسلح شدن روان شناسی به روش بررسی تحولی مفاهیم و سازه‌های روان شناختی به مطالعات روان شناسی دین نیز کمک شایانی کرده است. فولر و لوین (۱۹۸۰) در زمینه بررسی ایمان به ارائه نظریه ای تحولی شامل شش مرحله پرداخته‌اند. این نظریه که از برخی جهات به نظریه قضاوت اخلاقی کلبرگ شباهت دارد، می‌تواند در مطالعه ارتباط دین با متغیرهای دیگر با توجه به مراحل مختلف ایمان و سطح بندی افراد در مراحل مختلف آن کمک شایانی نماید. از نظر فولر ولوین (۱۹۸۰) ایمان مذهبی برای افراد در سنین مختلف دارای ساختار متفاوتی است. این دو نظریه پرداز ساختار ایمان را مجموعه ای از باورها می‌دانند که در هر مرحله تعیین کننده چگونگی عملیات ذهنی در استدلال یا قضاوت درباره موضوعات مورد توجه در حیطه دین است. به طور خلاصه شش مرحله ایمان از نظر فولر ولوین (1980) به ترتیب زیر است:
مرحله اول ایمان شهودی فرافکنی:
در این مرحله ایمان بیانگر ابراز آرزوهای کودک است. کودکان در سن ۳ تا ۷ سالگی دارای جهت گیری خیالبافانه و تقلیدی هستند، ولی محتوای فکر آن‌ها دارای الگوهای نسبتاً سیال است. در مرحله اول فولر همانند مرحله اول قضاوت اخلاقی کلبرگ کودک کاملاً خود میان بین بوده و در عین حال در خصوص تابوهای موجود در جامعه نسبت به برخی از اعمال کاملاً آگاهی دارد.
مرحله دوم ایمان اسطوره ای سطحی:
کودک در این مرحله به درونی کردن داستان‌ها، اعتقادات و جنبه‌های مختلف مربوط به فرهنگ جامعه می‌پردازد. اعتقادات و قواعد اخلاقی در این مرحله کاملاً عینی و سطحی هستند. این مرحله با گسترش و تصریح شکل گیری شخصیت کودک تحت تأثیر ویژگی‌های شخصیتی دیگران همراه است.
مرحله سوم ایمان ترکیبی قراردادی:
در مرحله سوم نوجوان نسبت به دیدگاه‌ها و باورهای موجود در خارج از خانواده آگاهی می‌یابد. بنابراین در این مقطع ایمان مذهبی در خدمت تدارک جهت یابی منسجم از دنیای متنوع و پیچیده بوده، دیدگاه‌های معارض با یکدیگر را در یک چارچوب کلی با یکدیگر ترکیب کرده وحدت می‌بخشد. مرحله سوم اصولاً در نوجوانی آغاز می‌شود و به اوج خود می‌رسد و در عین حال برای بسیاری از بزرگسالان به عنوان یک تعادل جویی دائمی تلقی شده از این مرحله فراتر نمی‌روند. در مرحله سوم اگر چه شخص دارای یک «ایدئولوژی» است که شامل مجموعه ای از باورها و ارزش‌های بیش و کم باثبات است، اما این ایدئولوژی را به عنوان یک واقعیت مستقل مورد بررسی و آزمایش قرار نمی‌دهد.
مرحله چهارم ایمان وابسته به طرز تفکر فردیت یافته:
مرحله چهارم شامل درونی کردن باورهای فرد است. انتقال از مرحله سوم به چهارم بسیار حائز اهمیت است. چون با این انتقال نوجوان و یا بزرگسال باید مسئولیت پذیرش هرگونه سبک زندگی، ارزش‌ها و تعهدات عملی نسبت به آن‌ها را به عهده گیرد.
مرحله پنجم بازنگری در ایمان تثبیت شده:
در مرحله پنجم علیرغم تثبیت اعتقادات فرد که طی مراحل قبل شکل گرفته است، شاهد بروز یک بحران در اعتقادات شخص هستیم. این تردید و بازنگری نسبت به اعتقادات در فواصل نیمه عمر انسان رخ می‌دهد. فولر و لوین با بهره گرفتن از مفاهیم روان تحلیل گری مرحله پنجم را مورد تجربه و تحلیل قرار می‌دهند. بنابر نظر آن‌ها در این مرحله اطمینان نسبت به ارزش‌ها توسط فشارهای حاصل از سرکوبی بخش هشیار شخصیت در دوران اولیه زندگی زیر سؤ ال و یا مورد بی توجهی قرار می‌گیرد. این نظریه پردازان از به گوش رسیدن پیام‌های مربوط به جنبه‌های عمیق «خود» سخن می گویند. این پیام‌ها شامل بازشناسی انتقادی بخش ناهشیار اجتماعی انسان است. محتوای دینی پیام‌ها عبارت‌اند از: اسطوره‌ها، تصاویر آرمانی و تعصب‌هایی که با توجه به تربیت ناشی از طبقات اجتماعی خاص، سنت‌های مذهبی و گروه‌های قومی بخصوص عمیقاً در «سیستم خود» فرد رسوخ کرده است.
مرحله ششم ایمان جهانی:
همانطور که در مرحله ششم قضاوت اخلاقی کلبرگ مطرح شده است، مرحله ششم از تحول ایمان نیز از جهت وقوع بسیار اندک است. کسانی که مرحله ششم ایمانی جهانی را تجربه کرده‌اند، احساس رابطه نزدیک و صمیمانه بین خود و جهان پیرامون خود را گزارش کرده‌اند. تجارب مطرح شده در مرحله ششم تحول ایمان مبنی بر احساس رابطه نزدیک بین فرد و جهان پیرامون را در نظریه فولر تحت عنوان تجربه اوج در افراد خود شکوفا و نیز در توصیفات تجارب دینی مطرح شده توسط ویلیام جیمز (۱۹۰۱) در کتاب گونه‌های تجارب دینی وجه تشابه بسیار زیادی دیده می‌شود. اگر چه نظریه فولر و لوین به عنوان پایه و مبنایی نظری امکان پژوهش‌های سازمان یافته تری را فراهم می‌کند ولی هنوز جمع بندی‌های روشن در زمینه روان شناسی دین نیازمند پژوهش‌های متعددی است. در این مقاله دیدگاه چند تن از روان شناسان غربی در زمینه روان شناسی دین به طور مختصر مطرح شد. علت انتخاب نظریه این روان شناسان در مقاله حاضر و طرح دیدگاه

]]>

خرید و دانلود پایان نامه ابراز وجود

ا می‌گوید که زندگی‌تان عنصری حیاتی کم دارد. جهت تقویت اعتماد به نفس، این امر مسلم که چیزی کم است، باید پذیرفته و درک شود و مورد استفاده قرار گیرد. اگر چنین اتفاقی روی ندهد، مدام لنگری را به دوش خواهید کشید که رشد فردی‌تان را کاهش می‌دهد و یادگیری‌تان را در طول سفر زندگی تاخیر می‌اندازد؛ ولی این که ترجیح دهید به خود اهمیت دهید، پایه‌ی لازم را جهت رسیدن به بهداشت روانی مداوم و نه فقط برای پشت سر گذاشتن مواقع بحرانی پدید می‌آورد. گام بعدی متعهد کردن خود است. لحظه ای که شروع به بهره بردن از تمامی خواسته‌ها و اراده‌ی خویش به نفع خود می‌کنید، لحظه‌ی پر قدرتی است! به عنوان یک خواسته، خود را متعهد به انجام این ذهنیت می‌کنید که می‌گوید، اهمیت دادن به خود یک بخش معمول زندگی‌تان است. آن گاه نیروی اراده‌ی خویش را جهت اطمینان یافتن از داشتن این برخورد، مورد استفاده قرار می‌دهید. فرایند یادگیری مهارت اهمیت دادن به خود، شبیه یک مارپیچ است. شما نیاز به ایجاد تغییر ر ا احساس می‌کنید؛ به تدریج راه حل‌های بهتری را در زندگی‌تان برگزینید و اثرات فواید آنرا تجربه می‌نمایید و با تمایل بیش تری به خود اهمیت می‌دهید. هم چنین از خواسته‌ی خود جهت تبدیل مسئله اهمیت دادن به قدرت اراده‌ی خویش را در به انجام رساندن این ماموریت مورد استفاده قرار می‌دهید. این کار اعتماد به نفستان را افزایش می‌دهد. تمایلتان جهت ارجحیت دادن به خود در زندگی قوی تر می‌گردد تا زمانی که در سبک زندگی‌تان جای گیرد. حال برخوردی که نشان دهنده‌ی اهمیتان نسبت به خود باشد، در اعماق وجودتان رسوخ کرده و پایه گذاری شده است.

2-2-3- سازگاری شخصی یا حفظ سلامت روان
سلامت روان در حقیقت مشکل فردی است، زیرا فرداست که دارای مشکل می‌باشد و هم اوست که باید مشکل خویش را حل کند. هر فردی باید برای خود بیاموزد که چگونه به سازگاری رضایت بخش نائل شود و در آن ابقاء گردد. کلینیک‌های روانی، مشاوران، درمانگران روانی، دوستان و حتی کتب وادبیات، همه می‌توانند به فرد در کمک به خویش کمک کنند. آشنائی با نشانه‌های اختلالات روانی و احتمالاً راه های مقابله با آن‌ها به تنهایی کافی نخواهد بود بلکه باید با اصول و ویژگیهای سلامت روان مطلوب و شخصیت خوب سازگار یافته، نیز آشنا شد.
اصل واقعیت: شاید کلی‌ترین ویپگی فرد سازگار آن است که نسبت به خود واقع بین است؛ بدین معنی که درباره انگیز هایش خود را فریب نمی‌دهد؛ هدف‌های قابل دسترس برای خود طرح می‌کند، واز تعارضات غیر لازم پرهیز می کند. او با مشکلات شخصی‌اش به طور غیر عینی برخورد می‌کند، درست مانند زمانی که به حل یک مسئله ریاضی یا تنظیم تعادل دوچرخه و یاساختن میز می‌پردازد، خود را با حقایق لازم و مربوط آشنا می‌سازد و اطمینان میابد که مشکل شناخته است، آنگاه برای حل آن برنامه ریزی می‌کند.
خود شناسی: شخص ناسازگار نوعاً کسی است که در باره انگیزه‌های واقعی خویش، خود را فریب می‌دهد. او عادتاً به کمک مکانیزمهای دفاعی، خود فریبی را اعمال می‌کند، تا خود را از اضطراب‌های ناشی از تعارض و ناکامی برهاند.
اگراین تصویر را از فرد ناسازگار بپذیریم، فرد سازگار درست نقطه مقابل او و دارای ویژگیهای زیر خواهد بود
الف). پذیرش اضطراب: لازمه سازگاری مطلوب پذیرش و نه انکار اضطراب است. اضطراب را که حاصل طبیعی تجارت موقعیت‌های ترس آوراست هرگز نمی‌توان به طور کامل از بین برد. در مواجهه با این موقعیت‌ها، گاه صرف پذیرش اضطراب، از شدت آن می‌کاهد. تفاوت بین پذیرش و انکار اضطراب را می‌توان به تفاوت بین سرباز شجاع و سرباز ترسو در جبهه تشبیه کرد.
ب). رهائی از مکانیزمهای دفاعی: شخص سازگار به علت آنکه پاره ای از اضطراب‌ها را می‌پذیرد، از استفاده زائد از مکانیزمهای دفاعی اجتناب می‌کند. این مکانیزمها بدواً در مقابل اضطراب که خود از ویژگیهای افراد ناسازگار به شمار می‌آید. اگر بتوان اضطراب را پذیرفت و تحمل کرد، نیاز کمی به توسل به مکانیزمهای دفاعی وجود خواهد داشت. دانش آموزی که به علت گرفتن نمره بد معلم خود را سرزنش می‌کند، خوب می‌داند که او برای عدم شرکت خود در کلاس، یادداشت برنداشتن و نخواندن درس، به دلیل تراشی دست زده است؛ و با شخصی که وسوسه می‌شود تا احساس کند دوستانش از او برگشته‌اند، در حقیقت به فرافکنی ترس و نفرت خویش نسبت به دوستانش ظنین است، به هر حال استفاده آگاهانه از مکانیزمهای دفاعی، موجب می‌شود تا فرد به اندازه معقول آنان را بکاربرد.
ج). شناخت انگیزه‌ها: از آنجا که مکانیزمهای دفاعی هاله ای به دور انگیزه‌هاست، شناخت انگیزه‌ها نیز فرد را در موقعیت بهتری برای درک و پذیرش انگیزه‌ها خود قرار می‌دهد. دراین مورد فرد سازگار به مراتب بیش از ناسازگار توانایی عمل دارد، مثلاً هنگامی که دانش آموز معلم خود را برای نمره بدی که گرفته، سرزش می‌کند باید از خود بپرسد «راستی چه می‌خواهد؟»، «هدف‌ها وانگیزه های من کدامند؟» پاسخ صادقانه و حداقل پاسخ انسانی، احتمالاً آن است که او بدون زحمت در خواندن، نمره خوب می‌خواهد. باپذیرش این مطلب او متوجه خواهد شد که به این ترتیب به این هدف نخواهد رسید. آنگاه «بیشتر درس خواندن» و یا «درس کم خواندن و نمره کم گرفتن» ازجمله تصمیماتی است. که او بدون اضطراب و خصومت ناشی از سرزنش دیگری، اتخاذ خواهد کرد.
تغییر انگیزه‌ها وهدف ها: شخصی سازگار است که می‌تواند انگیزه‌ها وهدفهایش را تغییر دهد، بدون آنکه آن‌ها را بامکانیزمهای دفاعی تغییر شکل دهد. مثلاً فردی که پیوسته علیه مسئولان و قدرتمندان طغیان می‌کند و زیر بار قوانین زندگی نمی‌رود، اگر تشخیص دهد که طغیان او در واقع واکنشی است به پدر سختگیرش و با دیگران نیز همچون پدرش رفتار می‌کند، ممکن است به سرعت نگرش خود را تغییر دهد.
ایجاد تغییر در هدف، الزاماً همیشه به طور قاطع و سریع انجام نمی‌پذیرد؛ بلکه ممکن است تغییر در درجات مختلف صورت بگیرد.
مثلاً دانش آموز به جای آن که با اضطراب و تنش فراوان برای گرفتن نمره 20 تلاش کند، خود را برای گرفتن نمره 15 آماده کند تا حداقل نمره 10 دست یابد؛ و یا شخص رشته تحصیلی آسان تر ویا شغلی که از ارزش اجتماعی کمتری برخوردار است، و ضمناً با توانائی‌ها وانگیزه های او همخوانی بیشتری دارد، برگزیند تا ناراحتی و اضطراب او کمتر باشد.
2-2-4- راهکارهای تقویت اراده و قاطعیت در تصمیم گیری و دوری از اهمال کاری
در زمینه ضعف اراده و ناتوانی در تصمیم گیری، توجهتان را به مطالب زیر جلب می‌کنیم:
فرد با اراده کسى است که داراى هدفى معقول بوده و تا موقعى که به آن نرسیده است، از تعقیب آن باز نمى‌ایستد.
مشکلات و موانع روانى یا مادى، به اراده و عزم او لطمه نمى‌زند و از پیشرفتش جلوگیرى نمى‌کند. در اولین گام، باید هدف و یا اهداف دقیق و مشخص خود را از زندگى یا کارى که مى‌خواهد انجام دهد، براى خویش ترسیم نماید. طبیعى است این هدف، باید معقول، قابل دستیابى، بدون افراط و تفریط، مطابق توان و استعداد فرد و واقع بینانه باشد؛ نه آنکه آرمانى و بلند پروازانه و خارج از توانایى‌هاى وى باشد. در این صورت در ص حنه عمل وقتى با مشکلات و سختى‌هاى طاقت فرسا و خارج از توان خود، رو به رو شد و با شکست‌هاى احتمالى به هدف مورد نظر خود دست نیافت؛ ناامید و دلسرد شده و از ادامه کار منصرف مى‌گردد. همچنین از انجام کارهاى دیگر منصرف مى‌شود و خود را ناتوان و بی اراده تلقى مى‌کند. دومین گام شناخت توانایى‌ها و استعدادهاى نهفته در وجود خویش است. همه ما در وجود خود، از استعدادهایى برخورداریم؛ کافى است این نیروها را بشناسیم و براى رسیدن به هدف، آن‌ها را به کار گیریم. سومین گام، برنامه‌ریزى است. باید براى تمام کارها و فعالیت‌هاى شبانه روزى، برنامه اى مدون و منظم داشته باشید. بدین منظور از جدولى استفاده کنید که در ستون افقى آن، ساعات شبانه روز و در ستون عمودى، ایام هفته را یادداشت کرده و تمام کارهاى روزانه را در آن درج کنید (از خواب و استراحت تا عبادت، ورزش، مطالعه و…). هر فعالیتى را در زمان خاص خود در جدول بنویسید و هیچ زمانى را بدون کار خالى نگذارید. هر روز صبح با نگاهى به آن برنامه، به اجراى دقیق آن بپردازید و شب‌ها قبل از خواب، آن را محاسبه و ارزیابى کنید. شایسته است همچون یک محاسبه‌گر جدى و قاطع، فعالیت‌هاى روزانه و میزان موفقیت خود در انجام دادن کارها را بررسى کنید. در صورت موفقیت، خود را تشویق کنید و در صورت تخلف از برنامه و سهل‌انگارى در اجرا، خود را تنبیه نمایید. چهارمین گام، [تلقین] است. تلقین به خود در تقویت اراده، اثر قابل ملاحظه اى دارد. بنابراین هر روز جملاتى را به خود تلقین کنید؛ مانند: [من اراده لازم براى انجام کارهایم را دارم]، [هیچ چیز نمى‌تواند اراده‌ام را متزلزل کند]، [آنچه را که به نظرم انجام دادنى است، انجام مى‌دهم و هیچ قدرتى نمى‌تواند مرا از آن باز دارد]، [اراده من هر روز محکم‌تر مى‌شود]، [بر من لازم است که موفق شوم؛ زیرا موفقیت از آن نیرومندان است] و…
پنجمین گام، توجه به تدریجى بودن تقویت اراده است. براى به دست آوردن اراده‌اى قوى و محکم، تدریجى بودن آن و نیاز به تمرین و ممارست امرى لازم و ضرورى است. گمان نکنید مى‌توانید به طور دفعى و بدون هیچ تلاشى، به آن دست یابید.
تصمیم درست گرفتن مبنی بر شناخت و نیز استفاده از تجربیات دیگران است. هر اندازه معرفت آدمی نسبت به امور مختلف کامل تر شود تصمیم گیری او در این امور مناسب تر خواهند بود. برای این که بتوانید بهتر تصمیم بگیرید و به یک انتخاب خوب و مناسب دست یابید؛
اولا، زود تصمیم نگیرید و پیرامون تصمیم خود، خوب فکر کنید و جنبه‌های مثبت و منفی مسأله مورد نظر را یادداشت کرده و با اندیشیدن در اطراف آن و سبک و سنگین کردن آن، یکی از دو طرف را برگزینید.
ثانیا; با افراد عاقل و با تجربه, دلسوز و قابل اعتماد مشورت کنید واز تجربه‌های آن‌ها به خوبی استفاده نمایید.
ثالثا؛ با مطالعه و تحقیق درباره موضوع مورد بررسی اطلاعات خود را در آن باره گسترش بخشید و از ملاک‌ها و معیارهایی که باید مورد توجه قرار گیرد آگاهی یابید. ناگفته نماند متناسب با اهمیت موضوع تصمیم، باید دامنه تحقیق و مشورت را کاستی یا فزونی بخشید، به گونه ای که از وسواس بیش از حد و احساسات زودگذر در امان باشیم.
رابعا، اعتماد به نفس خود را افزایش دهید. اعتماد به نفس یعنی اینکه انسان باور کند که قادر است بسیاری از کارهایی که در ظاهر سخت جلوه می‌دهد را انجام دهد. شما اگر بخواهید به این خواسته برسید، باید به توانایی خود در رسیدن به این مرحله اطمینان داشته باشید.
تقویت اراده: شخص با اراده کسى است که وقتى در مورد کارى، به خوبى تأمل کرد، تصمیم به انجام آن مى‌گیرد و با فعالیت و ثبات قدم، آن را به اجرا در مى‌آورد. بنابراین پافشارى بر تصمیمى غلط یا داشتن میلى قهرمانانه، ثبات قدم نخواهد بود. در مقابل فرد سست اراده، با کمترین مشکلى از انجام دادن کار، دلسرد شده و کوشش جهت تحقّق آن را متوقف مى‌کند. کسى که اراده قوى دارد، آنچه را که با تأمل خواسته است، باکوشش و ثبات قدم به دست مى‌آورد. شخص با اراده کسى است که داراى هدفى معقول بوده و تا موقعى که به آن نرسیده است، از تعقیب آن باز نمى‌ایستد. مشکلات و موانع روانى یا مادى، به اراده و عزم او لطمه نمى‌زند و از پیشرفتش جلوگیرى نمى‌کند.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

راهکارهاى زیر براى تقویت اراده سفارش مى‌شود:
یک. تعیین هدف یا اهداف؛ ابتدا هدف و یا اهداف دقیق و مشخص خود را از زندگى یا کارى که مى‌خواهد انجام دهد، براى خود ترسیم کنند. طبیعى است این هدف، باید شفاف، معقول، قابل دستیابى، بدون افراط و تفریط، مطابق توان و استعداد خود واقع بینانه باشد؛ نه آرمانى و بلند پروازانه و خارج از توانایى‌هاى وى در غیر این صورت وقتى با مشکلات و سختى‌هاى طاقت فرسا و خارج از توان خود، رو به رو شوید و با شکست‌هاى احتمالى به هدف مورد نظر دست نیابید؛ ناامید و دلسرد شده و از ادامه کار منصرف مى‌گردید. همچنین از انجام کارهاى دیگر منصرف شده و خود را ناتوان و بى‌اراده مى‌بینید.
دو. شناخت توانایى‌ها و استعدادها؛ همه ما در وجود خود، از استعدادهایى برخورداریم؛ کافى است این نیروها را بشناسیم و براى رسیدن به هدف، آن‌ها را به کار گیریم.
سه. برنامه‌ریزى؛ باید براى تمام کارها و فعالیت‌هاى شبانه روزى، برنامه‌اى مدون و منظّم داشته باشید. بدین منظور از جدولى استفاده کنید که در ستون افقى آن، ساعات شبانه روز و در ستون عمودى، ایام هفته را یادداشت و تمام کارهاى روزانه را در آن درج کنید (از خواب و استراحت تا عبادت، ورزش، مطالعه و …). هر فعالیتى را در زمان خاص خود در جدول بنویسید و هیچ زمانى را بدون کار خالى نگذارید. هر روز صبح با نگاهى به آن برنامه، به اجراى دقیق آن بپردازید و شب‌ها قبل از خواب، آن را محاسبه و ارزیابى کنید. شایسته است همچون یک محاسبه‌گر جدى و قاطع، فعالیت‌هاى روزانه و میزان موفقیت خود در انجام دادن آن‌ها بررسى کنید. در صورت موفقیت، خود را تشویق و در صورت تخلّف و سهل‌انگارى در اجرا، تنبیه کنید.
چهار. تلقین؛ تلقین به خود در تقویت اراده، اثر قابل ملاحظه‌اى دارد؛ بنابراین هر روز جملاتى را به خود تلقین کنید؛ مانند: [من اراده لازم براى انجام کارهایم را دارم]، [هیچ چیز نمى‌تواند اراده‌ام را متزلزل کند]، [آنچه را که به نظرم انجام دادنى است، انجام مى‌دهم و هیچ قدرتى نمى‌تواند مرا از آن باز دارد]، [اراده من هر روز محکم‌تر مى‌شود بر من لازم است که موفق شوم؛ زیرا موفقیت از آن نیرومندان است] و … .

پنج. تدریجى بودن تقویت اراده؛ براى به دست آوردن اراده‌اى قوى و محکم، توجه به تدریجى بودن آن و نیاز به تمرین و ممارست، امرى بایسته است. گمان نکنید مى‌توانید به طور دفعى و بدون هیچ تلاش، به آن دست یابید. بنابراین به راه کارهاى عملى زیر توجه کرده، به آن‌ها پاى‌بند باشید:
1. باید علل و عوامل ضعف اراده خویش را بشناسید. توجّه کنید ضعف اراده غالباً در عدم اعتماد به بینش و تفکر، عدم شناخت خویش، با ارزش تلقی نکردن خود، عدم امنیت روانی، عدم تدبیر عقلانی در تشخیص امور و تمیز اهم و مهم، شکست‌های گذشته و عوامل باز دارنده رشد و قوت نفس مانند محرومیت، سرزنش و رنج‌های مستمر ریشه دارد. زدودن هر یک از این عوامل در پرتو سرمایه گزاری و برنامه ریزی ممکن است.
2. باید باور کنید چون دیگر انسان‌ها از توانمندی‌های بسیار برخوردارید و از دیگران کم‌تر نیستید. فراموش نکنید نقاط قوت انسان از نقاط ضعفش بیش‌تر است و نباید خود را دست کم بگیرد. تصمیم خوب در پرتو تکیه بر قوت‌ها، جبران ضعف‌ها و احساس توانمندی شکل می‌گیرد.
3. پس از مشورت با افراد ذی صلاح، با توجّه به امکانات و توانمندی‌های واقعی خود، برای زندگی‌تان برنامه ریزی کنید و بکوشید هرگز بی جهت از آن برنامه و نظم سر نپیچید. اوقات استراحت و تفریح و عبادت و همه‌فعّالیّت‌ها را در این برنامه بگنجانید تا زمانی خالی نماند و توجّه به فرصت بیکاری شما را سمت تأخیر انداختن کارها سوق ندهد.
4. بکوشید برای هر رفتاری انگیزه‌ای قوی داشته باشید و به ویژه از آثار مثبت تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای خاصّ خویش به طور کامل آگاه شوید.
5. محیط زندگی و موقعیت کاری خود را تغییر دهید و موانع بروز اراده و فعّالیّت را نابود سازید؛ برای مثال در موقعیتی که به سرزنش و متهم شدن به ناتوانی و ناپختگی می‌انجامد، قرار نگیرید. برای تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خویش امنیت روانی فراهم آورید تا بتوانید به آرامی در برابر دیگران یا همراه آنان ابراز وجود کنید و برجستگی فکری و فعّالیّت به جا را از طریق تصمیم آشکار سازید.
6. هر کاری را آسان تلقی کنید؛ زیرا در برابر اراده پولادین انسان همه سختی‌ها آسان می‌گردد. به استقبال کارهای به ظاهر دشوار بروید و به خود تلقین کنید می‌توانید در این امور درست تصمیم بگیرید و افتخار موفقیت در انجام آن‌ها را به دست

]]>

تحقیق رایگان درمورد اختلالات روانی

ن می‌گردد. از بیمار خواسته می‌شود درباره جلسه قبل نظر دهد، تکالیف درمانی مرور می‌شوند، تکالیف جدید تعیین می‌شود، محتوای جلسه متوالیاً خلاصه می‌شود و در پایان جلسه از بیمار خواسته می‌شود در باره جلسه نظر و بازخورد بدهد. این ساختار در طی جلسات درمانی همواره ثابت است.

خ. شناخت درمانی به بیماران می‌آموزد که افکار و باورهای نا کارآمد خود را شناسایی و ارزیابی کرده و به آنها پاسخ دهد. درمانگر به بیمار کمک می کند که افکار خود را به چالش کشیده و اعتبار و کارآیی آن‌ها را ارزیابی کند.
ر. شناخت درمانی از فنون متنوعی برای تغییر تفکر، خلق و رفتار استفاده می‌کند. انتخاب یک فن بر مبنای ضابطه مندی درمانگر از بیمار و هدف درمانگر در آن جلسه به خصوص صورت می‌گیرد (جودیت اس بک، 1392، 48-44).
2-2-4- اصول بنیادی درمان شناختی
بک که برای مدت چندین سال از روانکاوی استفاده می‌کرد به «افکار خوکار» درمانجویان خود علاقمند شد، افکار خودکار عقاید خصوصی هستند که محرک‌های خاصی آنها را راه می‌اندازند و به پاسخ‌های هیجانی منجر می‌شوند. او به عنوان بخشی از مطالعه روانکاوی خود، محتوای رؤیای درمانجویان افسرده را برای خشمی که آنها به سمت خودشان بر می‌گردانند، بررسی کرد. او متوجه شد بیش از خشمی که به خود برگردانده شده باشد، یعنی آن گونه که فروید در مورد افسردگی نظریه‌پردازی کرده بود، در تعبیر یا تفکر آنها سوگیری وجود دارد (کری 2005). شناخت درمانگر‌ها علاقه خاصی به تأثیر تفکر بر شخصیت دارند. اگر چه فرایندهای روانی علت اختلالات روانی نیستند ولی یکی از مؤلفه‌های مهم این اختلالات محسوب می‌شوند. در این، افکار خودکاری که انسان‌ها آگاهی کمی از آن‌ها دارند نقش مهمی در رشد و تحول شخصیت بازی می‌کنند. این افکار یکی از جنبه‌های عقاید و یا طرحواره‌های شناختی هستند و برای شناخت نحوه انتخاب کردن و استنباط انسان‌ها مهم اند. آنچه در بررسی اختلالات روانی اهمیت ویژه‌ای دارد، تحریف‌های شناختی است یعنی شیوه‌های فکری نادرستی که موجب غمگینی و نارضایتی انسان می‌شوند.
2-2-5- شناخت درمانی گروهی مایکل فری
شناخت درمانی گروهی مایکل فری مبتنی بر ‌شناخت درمانی افسردگی بک (CT)، رفتار درمانی عقلانی عاطفی الیس (REBT) و درمان بازسازی شناختی مک مالین (CRT) می‌باشد. علت انتخاب این روش آموزش روانی این است که به مراجع قدرت کنش بالایی می‌دهد و دارای گرایش شناختی بسیار قدرتمندی است و از سویی با توان و مهارت اغلب درمانگران نزدیکتر و سازگارتر است (فری، 1998؛ صاحبی و همکاران 1382).
2-2-6- مدل شناخت درمانی مایکل فری
مایکل فری در کتاب معروف خود، مدل شناخت درمانی را ترسیم نمود، که بر پایه شکل زیر می‌باشد.
شکل 2-1- مدل شناخت درمانی، برگرفته از کتاب شناخت درمانی گروهی: مایکل فری (1382). ترجمه علی صاحبی.
2-2-7- انواع تکنیک‌های شناخت درمانی
1. تکنیک پیکان (فلش) رو به پایین
از این فن حهت دستیابی به باورهای بنیادین استفاده می‌شود. روش اجرا: الف: ابتدا یک فکر منفی اتوماتیک را که احتمال می‌دهیم به یک باور بنیادین ارتباط دارد، انتخاب می‌کنیم. ب. این فکر را می‌نویسیم. ج: به بیمار می‌گوییم: فرض کنیم این فکر درست باشد، چه معنی خاصی برای تو دارد؟/ چه چیز این موضوع تو را ناراحت می‌کند؟ د: یک فلش رو به پایین زیر فکر اولیه کشیده و جمله‌ای را که بیمار می‌گوید، زیر فلش می‌نویسیم. ه: همان جمله را خوانده و دوباره به بیمار می‌گوییم: فرض کنیم این فکر هم درست باشد، این موضوع چه معنی خاصی برای تو دارد؟/ چه چیز این موضوع تو را ناراحت می‌کند؟ و: این کار را آن قدر ادامه می‌دهیم که به جمله‌ای برسیم که یک باور واسطه‌ای یا ناکارآمد باشد. در این شرایط معمولاً بیمار دیگر نمی‌تواند به این کار ادامه دهد، یعنی به جمله‌ای می‌رسیم که به خودی خود ناراحت کننده است و لازم نیست که برای بیمار معنی خاصی داشته باشد.
2. فن تحلیل سود و زیان
مثال: 1. فکر ناکارآمد: (اگر به آن مهمانی بروم کسی تحویلم نمی‌گیرد) 2. فکر جایگزین: (نباید درباره نظر مردم نسبت به خودم اهمیتی بدهم).

3. فن بررسی شواهد
مانند فن تجلیل سود و زیان عمل می‌کنیم اما در یک ستون شواهد تأیید کننده و در ستون دیگر شواهد رد کننده را می‌نویسیم ودر پایان هر ستون درصد تایید کننده و درصد رد کننده را می‌نویسیم و از هم کم می‌کنیم. مثال: من آدم ناموفقی هستم (به نقل از فری 1382).
2-2-8- شناخت درمانی از دیدگاه بک
شناخت درمانی بک یکی از معروف‌ترین نظریه‌هایی است که در مورد علل، درمان، توصیف و روشن سازی افسردگی اساسی انجام گرفته است. در دیدگاه بک، افسردگی با عنوان اختلال در شناخت، نحوه تفکر و باورهای افراد فرمول بندی شده است. از این رو شناخت درمانگری را درمانی فعال، جهت مند و به لحاظ زمانی محدود که بر اهمیت نظام‌های فکری و اعتقادی افراد تأکید می‌کند، تعریف می‌کنند (کیمیایی و همکاران 1385). به نظر بک (1974) ناراحتی‌های عاطفی محصول نیروهای اسرارآمیز و نفوذ ناپذیر نیست بلکه غالباً در اثر اشتباه در یادگیری، استنباط‌های غلط و تمیز ندادن خیال از واقعیت است. گاهی انسان بدون دلیل خارجی افسرده می‌شود. در این صورت با اطمینان می‌توان گفت که یک جریان شناختی یعنی یک فکر یا یک خاطره باعث افسردگی او شده است. گاهی برداشت‌های غلط در فرد به صورت یک عادت در می‌آید و چنان ذهن او را مشغول می‌دارد که حتی خود او هم از وجود آن برداشت‌ها بی‌خبر است. گاهی بیمار واقعیت ملموس و عینی را تحریف می‌کند مثلاً یک بیمار پارانوئید خیال می‌کند که همۀ اشخاص به او آسیب می‌رسانند، یا بیمار افسرده فکر می‌کند که توانایی خواندن و نوشتن و حتی رانندگی را ندارد. گاهی بیمار اندیشه‌ای غیرمنطقی دارد؛ مثلاً بیمار افسرده با مشاهده اینکه شیر آب دستشویی چکه می‌کند یا پیلوت اجاق گاز خراب شده یا یکی از پله‌ها لق شده است نتیجه می‌گیرد که این خانه برای زندگی کردن مناسب نیست. بک معتقد است که بیماران افسرده برداشتی منفی از خویشتن، برداشتی منفی از محیط اطراف و برداشتی منفی نسبت به گذشته، حال و آینده دارند. در حالت اضطراب، بیماران نگران وقوع خطرات احتمالی هستند و در این اندیشه هستند که حوادث ناخوشایندی احتمالاً اتفاق می‌افتد. همچنین خود را از برخورد با اندیشه‌های نگران کننده ناتوان می‌بینند و محرک‌ها را تعمیم داده و تقریباً هر صدا یا حرکت یا تغییری را در محیط اطراف خطری برای خود محسوب می‌دارند. نظر به اینکه بیماران افسرده و مضطرب دارای احساس باختن، آشفتگی و از هم پاشیدگی در زندگی خود هستند، درمانگر باید به آنان کمک کند تا افکار و رفتار خود را دوباره سازمان دهند. فرایند شناخت درمانی بک شامل مراحل زیر است. (بک 1974): 1. مراجعین از افکار خود آگاه می‌شوند. 2. مراجعین افکار نادرست و ناجور خود را تشخیص می‌دهند. 3. مراجعین به جای افکار نادرست، افکار درست و عینی می‌گذارند. 4. مراجعین تشویق و تقویت می‌شوند و به آنان باز خورد مثبت داده می‌شود. (فری 1384، 104- 103).
2-2-9- هدف‌های درمان
هدف اصلی در درمان شناختی، حذف سوگیری‌ها یا تحریف‌های فکری است تا انسان‌ها بهتر کار کنند. شناخت درمانگرها تحریف‌هایی شناختی مراجعان را زیر سؤال می‌برند، می‌آزمایند و مورد بحث قرار می‌دهند تا احساسات، رفتارها و تفکرات مثبت‌تری در بیماران خود ایجاد کنند. هرچه هدف‌ها مشخص‌تر و دقیق‌تر باشند، انتخاب روش‌های تغییر نظام‌های اعتقادی و احساسات و رفتارهای مراجعان آسان‌تر می‌شود این هدف‌ها مؤلفه‌های عاطفی، رفتاری و شناختی دارند (ریچارد اس. شارف 1380).
2-2-10- سنجش در شناخت درمانی
در شناخت درمانی از همان آغاز و در طول درمان توجه خاصی به سنجش مشکلات و شناختهای مراجعان می‌شود تا درمانگر بتواند مشکلات درمانجویان را دقیقاً مفهومبندی کند و تشخیص بدهد. وی در ادامه سنجش نه تنها روی افکار، احساسات و رفتارهای مراجع بلکه روی کارایی فنون درمانی تمرکز دارد.
2-2-10-1- روش‌های استفاده از فنون سنجش
مصاحبه‌ها: شناخت درمانگر در ارزیابی اولیه برای بررسی اجمالی موضوعات مختلف و در عین حال برای برقراری رابطه کاری خوبی با مراجع از مصاحبه استفاده می‌کند.
بازبینی خود: روشی برای سنجش افکار، هیجانات و رفتارهای مراجعان در بیرون از دفتر درمانگر است. در این روش مراجعان هیجانات، افکار و احساسات خویش را ثبت می‌کنند این عمل می‌تواند در قالب یادداشت کردن، ضبط کردن صدا یا پرکردن پرسشنامه انجام شود.
نمونه‌گیری از فکر: یکی دیگر از روش‌های جمعآوری اطلاعات در مورد شناخت‌هاست. یک راه برای نمونه گیری از شناخت‌ها این است که در فواصل زمانی تصادفی در خانه لحن خاصی داشته باشیم و سپس افکارمان را ثبت کنیم، مراجعان می‌توانند افکارشان را روی نوار ضبط یا در کتابچه‌ای یادداشت کنند.
مقیاس‌ها و پرسش‌نامه‌ها: در کنار این فنون به کمک پرسشنامه‌های خودسنجی نیز می‌توانیم عقاید نامعقول، اظهار‌نظرهای افراد در مورد خودشان و تحریف‌های شناختی را مشخص کنیم. پرسشنامه‌های ساختاری وجود دارد که اهداف معینی را دنبال می‌کنند مثل پرسشنامه افسردگی بک، مقیاس فکر خودکشی و مقیاس نگرش معیوب. این گونه پرسشنامه‌ها معمولاً کوتاه هستند و در هر مقطع از درمان قابل اجرا می‌باشند (اس. شارف 1380).
2-2-11- رابطه درمانی
بک تأکید می‌کند که کیفیت رابطه درمانی برای کاربست درمان شناختی اهمیت دارد. مشاوره موفقیت آمیز به خصوصیات خوشایند درمانگران، مانند صمیمیت واقعی، همدلی صادقانه، پذیرش بدون صداقت و توانایی ایجاد اعتماد و برقراری رابطه با درمانجویان بستگی دارد. درمانگران شناختی شرایط درمانی اصلی را که راجرز در رویکرد فرد مدار توصیف کرد برای به وجود آوردن تأثیر مطلوب درمانی، ضروری می‌داند ولی معتقدند که این شرایط کافی نیستند. درمانگران باید در عین حال برداشت شناختی از درمان جویان داشته باشند، فعال و خلاق باشند، بتوانند درمان جویان را از طریق فرایند سؤال کردن سقراطی درگیر کنند، و در استفاده از راهبردهای شناختی و رفتاری که قصد دارند درمانجویان را در خودیابی‌های مهمی که به تغییر منجر خواهند شد هدایت کنند، افراد ماهر و آگاهی باشند. درمانگر وظیفهی راهنما را دارد که به درمان جویان کمک می‌کند بفهمند چگونه عقاید و نگرش‌های آنها بر نحوه‌ای که احساس و عمل می‌کنند تأثیر می‌گذارد. درمانگران همچنین درمانجویان را ترغیب می‌کنند که در فرایند درمان نقش فعالی داشته باشند، آنها همواره در رابطه با درمانجویان فعال هستند و با آنها تعامل حساب شده می‌کنند. درمانگر و درمان جو با کمک هم نتیجه گیری‌های درمانجو را به شکل فرضیهی آزمون پذیر بیان می‌کنند. بک به جای تأکید بر نقش درمانگر در آموزش، بیشتر برای نقش درمانجو در خود‌یابی ارزش قایل است درمانگران شناختی قصد دارند به درمانجویان آموزش دهند چگونه درمانگر خود باشند (کری 2005). بک معتقد است رابطه‌ی مراجع و درمانگر نوعی همکاری است درمانگر به کمک تخصص خویش در خصوص شناخت‌ها، رفتارها و احساسات به مراجعان امکان می‌دهد هدف‌های درمان را مشخص کنند و به آنها برسند. فرایند درمان به تعبیری یک اکتشاف علمی مشترک است که طی آن درمانگر و مراجع مفروضات جدید را می‌آزمایند (راس. شارف 1380).
2-2-12- فرایند درمان
شناخت درمانی در مقایسه با بسیاری از نظریه‌های درمان، ساخت دارد. جلسه یا جلسات اول به سنجش، برقراری رابطه‌ی توأم با همکاری و مفهوم بندی مورد، اختصاص می‌یابد. در ادامه، مراجع به کمک رویکرد اکتشاف هدایت شده چیزهایی در مورد تفکر نادرست یاد می‌گیرد. جنبهی مهم دیگر درمان روش‌های تشخیص افکار خود و ارائه‌ی تکلیف منزل است. پس از تحقق هدف‌ها، نحوه‌ی ختم درمان مورد بررسی قرار می‌گیرد و مراجعان یاد می‌گیرند پس از درمان چطور از آموخته‌های خویش استفاده کنند. در ادامه درمان، مراجعان از مرحله‌ی بینش به سوی تغییر سوق داده می‌شوند.
اکتشاف هدایت شده: اکتشاف هدایت شده که گاهی به آن گفت و شنود سقراطی می‌گویند به مراجعان کمک می‌کند عقاید و مفروضات ناسازگارانهی خویش را تغییر دهند. درمانگر مراجع را به نحوی هدایت می‌کند تا شیوه‌های جدید تفکر و رفتار را کشف کند. وی این کار را با طرح مجموعه سؤالاتی انجام می‌دهد که در آن با اطلاعات موجود، عقاید مراجع زیر سؤال می‌روند.
فن سه سؤال: شکل خاصی از روش سقراطی است. در این روش با سه سؤال به مراجع کمک می‌شود در تفکر منفی خویش تجدید نظر کند. هر سؤال به مراجع کمک می‌کند عقاید منفی خودش را بیشتر مورد تفحص قرار دهد و تفکر عینی‌تری پیدا کند.
1. چه شواهدی برای این عقیده دارید؟
2. چه تفسیر دیگری از این وضعیت می‌توانید داشته باشید؟
3. اگر نظرت درست باشد چه عواقبی دارد؟
مشخص کردن افکار خودکار: یکی از مداخلات اولیه در شناخت درمانی این است که از مراجع بخواهیم در مورد افکار منفی خودش صحبت و آنها را ثبت کند. مشخص کردن افکار با روش ثبت افکار معیوب و مطرح کردن آنها در جلسه بعد زمینه را برای جلسات آتی مهیا می‌کند.
تکلیف منزل: در شناخت درمانی، بین جلسات تکالیف خاصی به مراجع داده می‌شود که در این تکالیف مراجعان داده جمع می‌کنند، تغییرات شناختی و رفتاری را می‌آزمایند و روی مباحث جلسات قبل کار می‌کنند و در هر جلسه در مورد تکالیف منزل بحث و تکالیف جدیدی داده می‌شود.
ترتیب و قالب جلسه: ترتیب و قالب جلسات بستگی به درمانگر و مشکلات مراجعان دارد (فریمن و همکاران 1990) و معمولاً درمانگر و مراجع برسر دستور کار جلسه به توافق می‌رسند و مبنای این توافق نیز مرور رویدادهای هفته‌ی قبل و مشکلات پیش آمده است. درمانگر مراجع نتیجه‌ی تکلیف منزل را بررسی می‌کنند و به کمک یکدیگر در می‌یابند مراجع چه نتیجه‌ای از آن گرفته است، سپس در رابطه با نگرانی‌های اصلی مراجع تکالیف جدیدی داده می‌شود.
خاتمه دادن درمان: نحوه‌ی خاتمه دادن از همان جلسه‌ی اول مد نظر قرار می‌گیرد. درمانگران در طول درمان، درمانجویان را تشویق می‌کنند افکار و رفتارشان را زیر نظر بگیرند، آنها را گزارش بدهند و پیشرفت خویش را ارزیابی کنند. در مقطع خاتمه‌ی درمان این بحث مطرح می‌شود که مراجع پس از قطع رابطه با درمانگر باید درمانگر خود شود (ریچارد اس. شارف 1380).
شناخت درمانگران برای تغییر اندیشه‌ها و احساس‌های نادرست و ناسازگار روش‌هایی را ابداع کرده و به کار گرفتهاند. به نظر برنر (1980) با بهره گرفتن از شیوه‌های زیر می‌توان به مراجع کمک نمود تا نسبت به خطا‌های شناختی خود آگاه گردد و در صدد تغییر افکار نادرست خویش براید.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1. از مراجع خواسته شود تا خلاصه‌ای از موقعیت ناراحت کننده را بنویسد و سپس افکار منفی خود را در ارتباط با آن موقعیت شناسایی کند.
2. از فردی که احساس می‌کند آدم ضعیفی است و هرگز کاری را درست انجام نمی‌دهد خواسته شود تا دلایل موجود را بررسی کند و نظر بدهد.
3. از مراجع خواسته شود به جای سرزنش خویش با خود چنان برخورد کند که اگر دوستش چنین بود با او برخورد و گفتگو می‌کرد.
4. مراجع تشویق شود تا اعتبار اندیشه‌های منفی خویش را بیازماید.
5. از مراجع خواسته شود تا درباره‌ی واقع بینانه بودن افکار و طرز تلقی‌های خود، نظر دیگران را جویا شود.
6. از مراجع خواسته شود تا الفاظی نظیر ضعیف، بازنده، حقیر و نادان را به خود نسبت می‌دهد، معنا کند.
7. مراجع ترغیب و وادار شود تا سود و زیان یک احساس یا فکر منفی را بررسی کند مانند احساس ناتوانی در برقراری روابط اجتماعی و حقیر شمردن خود. به نظر شناخت درمانگران آنچه انسان را در معرض فشارهای روانی آسیب‌پذیر می‌سازد طرز تفکر همه یا هیچ است. به این دلیل در فرایند درمان باید تلاش گردد تا مراجع دریابد که میان اندیشه‌های منفی و نظام ارزش‌های وی رابطه وجود دارد و برای رهایی از اندیشه‌های منفی لازم است نظام ارزشی سالمتری را در خود ایجاد کند. در فرایند درمان مراجع متوجه میشود

]]>

تحقیق رایگان درمورد نگرش‌های ناکارآمد

مورد حالت‌های شناختی فرد، تجربه‌های فراشناختی و راهبرد‌های کنترل است، بررسی شده است. همچنین، فراشناخت مرکب از دانش ضمنی ناهشیار است که به نیرو‌های اجرایی متمرکز در فعالیت شناختی جهت می‌دهد (بیابانگرد 1381، 43).
با توجه به رابطه‌ای که بین سوگیری توجه، تلقین به خود، باورها با ایجاد وسوسه مصرف ماده مخدر در فرد وابسته به مصرف مواد وجود دارد، انجام مداخلهای مبتنی بر درمان شناختی جهت تعدیل وسوسه مصرف مواد و تغییر نگرش ها و باورهای در این دسته از افراد ضروری به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر در نظر دارد که با اجرای برنامه آموزشی و براساس مدل شناختی به بررسی کارایی آن در تغییر نگرش‌های منفی و ناکارآمد، و باورهای مرتبط با مواد در گروه مورد و شاهد بپردازد تا مشخص شود که آموزش تا چه حد در نحوه نگرش و باور افراد نسبت به پدیده سوءمصرف مواد اثر دارد. علاوه بر این، با بهره گرفتن از نتایج این مطالعه مسئولان و دستاندکاران و نهادهای مداخلهگر در بحران‌های خانوادگی بتوانند با برنامه ریزی جامع‌تر و دقیق‌تری در خصوص انجام برنامه‌های پیشگیرانه سوءمصرف مواد پرداخته تا علاوه بر کاهش عوارض اجتماعی و فردی اعتیاد، بهره وری و بازدهی شغلی و بهبود عملکرد فردی و خانوادگی افراد نیز افزایش پیدا کند
1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی
هدف اصلی پژوهش حاضر «بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء مصرف مواد مخدر شهر ایلام» است، به همین منظور، جهت نیل به نتیجه مؤثر، اهداف جزیی زیر مد نظر می‌باشد:
1-4-2- اهداف جزیی
* سنجش کارایی و اثربخشی شناخت درمانی بر کاهش نگرش‌های ناکارآمد و زیر مقیاس‌های آن در گروه دریافت کننده آموزش (گروه آزمایش).
*سنجش کارایی و اثربخشی شناخت درمانی بر باورهای ناکارآمد مرتبط با مواد مخدر در ابعاد مثبت و منفی در گروه دریافت کننده آموزش (گروه آزمایش).
*مقایسه میانگین نمرات نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد مخدر در ابعاد مثبت و منفی بین دو گروه دریافت کننده آموزش (گروه آزمایش) و گروه کنترل.
* بررسی ارتباط متغیرهای دموگرافیک با نگرش‌ها و باورهای ناکارآمد مرتبط با مواد در افراد دچار سوء مصرف مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر ایلام.

1-5- سؤالات تحقیق
1-5- 1- سؤال اصلی
* آیا شناخت درمانی بر کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد مخدر در افراد دچار سوء مصرف مواد تأثیر گذار است؟
1-5- 1- سؤالات فرعی
1. آیا شناخت درمانی بر کاهش نگرش‌های ناکارآمد در گروه آزمایش تأثیر معناداری دارد؟
2. آیا شناخت درمانی بر میزان باورهای مرتبط با مواد مخدر در گروه آزمایش تأثیر معناداری دارد؟
3. آیا متغیرهای دموگرافیک (سن، تحصیلات، درآمد و …) بر باورهای مرتبط با مواد و نگرشهای ناکارآمد در افراد دچار سوء مصرف مواد مخدر اثرگذار است؟
1-6- فرضیات تحقیق
1-6-1- فرضیه اصلی
شناخت درمانی بر کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در گروه آزمایش تأثیر معناداری دارد؟
1-6-2- فرضیات فرعی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1. شناخت درمانی بر باورهای مرتبط با مواد مخدر تاثیر مثبت و موثر دارد
2. شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد تأثیر مثبت و مؤثر دارد.
3. بین متغیرهای زمینهای (جمعیت شناختی) با باورهای مرتبط با مواد و نگرشهای ناکارآمد ارتباط معنادار وجود دارد
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
* شناخت درمانی
تعریف مفهومی: روش «شناخت درمانی» که در اوایل دهه شصت، توسط «آرون تی. بک» ابداع شد، نوعی روان درمانی کوتاه مدت است که جهت رسیدن به اهداف مورد نظر از مشارکت فعالانه درمان جو و درمانگر کمک می‌گیرد. در این شیوه، درمان معمولاً به صورت انفرادی انجام می‌گیرد، هرچند که در مواردی از روش‌های گروهی نیز استفاده می‌شود. با این‌که شناخت درمانی، به صورت عمده درباره افسردگی (بدون افکار خودکشی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالات دیگری چون: حملات هراس، اختلالات وسواسی ـ جبری، اختلالات پارانوئید و اختلالات شبه جسمی نیز کاربرد دارد. (درایدن و نینان، ترجمه یوسفی 1389، 12).
تعریف عملیاتی: عملیاتی نمودن این متغیر با تهیه پروتکل درمانی، بر مبنای اصول درمان شناختی و در قالب برنامه آموزشی و 8 جلسهای که از ادغام مدل‌های شناخت درمانی بک، و شناخت درمانی تیزدل فراهم شده و مشتمل بر آموزش‌های لازم جهت بهبود نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد (ویژه افراد داری سوء مصرف و در حال ترک) می‌باشد. که با ارائه این آموزش ها انتظار تغییر نگرش ها و باورها به صورت مؤثر در افراد گروه آزمایش می‌باشد.
* نگرش‌های ناکارآمد
تعریف مفهومی: نگرش‌های ناکارآمد، نگرش‌ها و باورهایی هستند که فرد را مستعد افسردگی و یا به ‌طور کلی‌ آشفتگی روانی می‌کند. این باورها که در اثر تجربه نسبت به خود و جهان کسب می‌شوند، فرد را آماده می‌سازند تا موقعیت‌‌های خاص را بیش از حد منفی و ناکارآمد تعبیر کنند. از نظر بک‌ نگرش‌های ناکارآمد معیارهایی انعطاف‌ناپذیر و کمال گرایانه هستند که فرد از آن برای قضاوت‌ درباره‌ی خود و دیگران استفاده می‌کند.از آنجا که این نگرش‌ها انعطاف‌ناپذیر، افراطی و مقاوم‌ در مقابل تغییراند، ناکارآمد یا نابارور قلمداد می‌شوند (دیویدسون، نیل و کرینگ‌ 1998) در واقع نگرش‌های ناکارآمد که بنیادهای آشفته‌کننده‌ی افراد را تشکیل می‌دهند، دو ویژگی‌ اساسی دارند (الیس 1991)؛ اولاً آنها در درون خود توقعات خشک، جزیی و قدرتمندی دارند که‌ معمولا در قالب کلماتی چون باید، حتما، الزاما و ضرورتاً بیان می‌شوند، ثانیاً موجب انتساب‌های‌ بسیار نامعقول و تعمیم مفرط و فاجعه‌آمیز می‌شوند (لطفی کاشانی 1387، 68).
تعریف عملیاتی: مجموع نمراتی که افراد دو گروه در فرایند پیش آزمون و پس از آزمون از پرسشنامه استاندارد بک و همکاران (1988) که نگرش‌های ناکارآمد را در چهار شاخص کمال‌طلبی، نیاز به تأیید، نیاز به راضی کردن دیگران و آسیب‌پذیری را میسنجد، دریافت می‌کنند.
* باورهای مرتبط با مصرف مواد
تعریف مفهومی: باورهای مرتبط با مواد، افکاری هستند که از انتظارات مستقیم و غیرمستقیم مصرف یک ماده به وجود می‌آیند و به طور کلی به دو دسته ی مثبت و منفی تقسیم می‌شوند (کویستیمد و همکاران 2007) در واقع، انتظارات از مصرف مواد به عنوان عقاید فرد در مورد اثرات کوتاه مدت و نسبتاً آنی یک ماده اطلاق می‌شود که با اثرات بلند مدت آن ماده متفاوت است (جومی، برادلی، اندرسون، میشل و استین 2009)

تعریف عملیاتی: مجموع نمراتی که گروه ها در فرایند پیش آزمون و پس از آزمون از مقیاس 20 سؤالی باورهای مرتبط با موادمخدر، نوشته رایت و بک (1993) دریافت می‌کنند، که این سؤالات در ابعاد باورهای مثبت و منفی (هر بعد دارای 10 سوال) مصرف مواد عملیاتی شده است.
1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
با بررسی‌های انجام شده در اسناد کتابخانهای، پایاننامهها، وب سایتها، و همجنین استعلام عدم تکرار موضوع، از سایت ایران داک ملاحظه گردید که موضوع مشابهی در این زمینه تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته است. با توجه به اهمیت مساله سوء مصرف مواد و آمار نسبتا بالای عود مجدد افرادی که اقدام به ترک می‌نمایند با اینکه درمان اعتیاد همیشه با پیچیدگی‌های زیادی روبروبوده است. که در سطحی‌ترین آن دو بعدی بودن این بیماری یعنی وابستگی جسمی توام با وابستگی روانی است، این عنوان را برای پژوهش مناسب دیده و سعی می‌شود هرچه دقیقتر و بهتر به زاوایای مختلف موضوع پرداخته شده تا از این طریق بتوان با بهره گرفتن از آموزش مبتنی بر رویکرد شناختی نتایج مفید دست پیدا نمود، چرا که تا کنون کمتر پژوهشی با این موضوع را می‌توان میان افراد دچار سوءمصرف مواد مخدر را پیدا نمود؛ با در نظر گرفتن ابعاد سوءمصرف مواد و تأثیرات منفی به جا مانده آن بر خانواده و فرد این پژوهش در پی ارائه نتایج جدید و راهکارهای علمی و کاربردی مناسب جهت کاهش عوارضات فردی و بهبود تعاملات خانوادگی در افراد دچار سوءمصرف مواد میباشد از این رهگذر می‌توان امیدوار بود که این تحقیق بتواند در بر دارنده نتایج نوین و بدیعی در این زمینه باشد.

فصل دوم:
ادبیات، پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
سوءمصرف مواد مخدر و مسأله اعتیاد یکی از مهم‌ترین مشکلات عصر حاضر است که گستره‌ای جهانی پیدا کرده، پا از مرزهای بهداشتی درمانی فراتر نهاده و به یک معضل روانی، اجتماعی و خانوادگی تبدیل شده است. (جنتآبادی 1391) اختلال وابستگی به مواد، در جایگاه دومین اختلال روانپزشکی بعد از اختلال افسردگی اساسی قرار گرفته است. (کسلر، برگلوند و دملر 2008) که از نظر این میزان شیوع بسیار حایز اهمیت است و تاکنون این اختلال، از معضلات جهان امروز بوده است (باقیانی مقدم، فاضل پور و رهایی 1387). در میان رویکردها و روش‌های مختلف درمانی و مقابله‌ای، درمان شناختی در سال‌های اخیر به عنوان یکی از رویکردها جهت مقابله با عوامل منفی روان شناختی مؤثر بر سوءمصرف اعتیاد مورد توجه قرار گرفته است و از جنبه‌های مختلف، نظیر داشتن ساختاری منظم، تعداد محدود جلسات درمانی، تأکید بر فرایند شناخت به جای محتوای آن و طراحی فنون خاص نظیر آموزش مورد توجه قرار گرفته است، که از این طریق بتوان بر گزاره‌های روانی فردی مؤثر بر اعتیاد تأثیر مثبت ایجاد نماید. با مقدمه کوتاه ذکر شده، در این فصل که تحت عنوان ادبیات و مبانی نظری پژوهش می‌باشد، به مفهوم شناسی و تعریف جداگانه متغیرهای پژوهش حاضر پرداخته می‌شود، به این صورت که ابتدا شناخت درمانی و کاربرد آن و دیدگاه‌های مطرح در این زمینه و… بیان می‌شود، در گام بعدی به بررسی مفهوم نگرش و بطور اخص نگرش‌های ناکارآمد و نقش و تأثیر آن بر گرایش به سوء مصرف مواد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، در ادامه به بیان مفهوم باورهای مرتبط با مواد در جنبه‌های باورهای مثبت و منفی و غیرمنطقی و همچنین بررسی نظریات و تئوری‌های ارائه شده در این زمینه پرداخته می‌شود، نهایتاً در انتها و در بخش پیشینه تحقیق، به مرور نتایج مطالعات مشابه داخل و حارج از کشور پرداخته می‌شود.
2-2- مفهوم شناخت درمانی، کاربرد و کارایی آن در پژوهش‌های روان درمانی
2-2-1- رویکرد شناختی
کلمه شناخت در لغت به معنی عمل یا فرایند دانستن است. رویکرد شناختی به شخصیت، بر نحوهای که افراد از محیط و خودشان آگاه میشوند، نحوهای که درک نموده و ارزیابی میکنند، یاد میگیرند و مسایل را حل میکنند، تمرکز دارد. این واقعاً یک رویکرد روانشناختی به شخصیت است؛ زیرا منحصراً روی فعالیت‌های ذهنی هشیار تمرکز دارد. این تمرکز روی ذهن، مفاهیمی را که سایر نظریهپردازان به آنها پرداخته‌اند، نادیده نمیگیرد. برای مثال، در رویکرد شناختی، نیازها، سایق‌ها یا هیجانات را جنبههایی از شخصیت میدانند که تحت کنترل فرایندهای شناختی قرار دارند (شولتز، شولتز، سیدنی‌الن 1386، 396). آرنولد (1960) به نقش مهم شناخت در عواطف توجه کرد و احساس را فرآیندی دانست که با درک اشیاء و حوادث و ارزیابی آنها شروع می‌شود. انسان درباره خوب یا بد بودن حوادث تصمیم می‌گیرد. اگر حوادث را سودمند بداند واکنش مثبت و در غیر این صورت واکنش منفی نشان می‌دهد. هرچه به سود انسان باشد باعث خوشحالی و رضایت خاطر او می‌شود و هرچه به زیان او باشد باعث اندوه، خشم و اضطراب او می‌گردد. تجربیات بالینی تأثیر عوامل شناختی را بر عواطف آدمی نشان می‌دهد (آرنولد، ترجمه قراچه داغی 1379، 67).
2-2-2- مفاهیم عمده نظریه‌های شناختی
مفاهیم عمده نظریه‌های شناختی عبارتند از: ادراکات ذهنی شخص از رویدادها، تفسیرها و استنادهای مربوط به رفتارها، الگوهای فکری، بیانات شخصی و راهبردهای شناختی، حال با توجه به آنچه گفته شد در شناخت درمانی توجه زیادی به جزئیات و نقش تفکر در تغییرات رفتاری و عاطفی می‌شود زیرا اگر تحریف‌‌های شناختی مکرر باشند، به ناراحتی یا اختلالات روانی منتهی می‌شوند. استنباط کردن و نتیجه گیری جزء کارهای مهم انسان هستند. انسانها باید کارهای خود را زیر نظر بگیرند و برای برنامه ریزی در زندگی اجتماعی، عاطفی و شغلی خود احتمال پیامدها را بسنجد. ولی وقتی تحریف‌های شناختی زیاد هستند نمی‌توانند این کارها را درست انجام دهند و دچار اضطراب، افسردگی و دیگر اختلالات می‌شوند. شناخت درمانگرها تحریف‌های شناختی را می‌یابند و به بیماران خود کمک می‌کنند اشتباهات‌شان را بفهمند و تفکر خویش را عوض کنند) شارف، ترجمه فیروزبخت 1387).
2-2-3- رویکرد شناخت درمانی
شناخت‌ درمانی عبارتست از حل منظم و ساخت‌مند مسأله. محدودیت زمانی دارد و به ندرت بیش از 30 جلسه طول می‌کشد. برای هر جلسه دستور کار تهیه می‌شود. بک معتقد است، درمان‌گر باید با گرمی و خلوص با مراجع همدلی کند. همچنین درمان‌گر باید الگوی اموری باشد که می‌خواهد آموزش دهد (تاد و سی. بوهارت 1389، 438). شناخت درمانی، رواندرمانی نظامداری است که بر پایه نظریه، آسیب شناسی روانی، مجموعه‌ای از اصول و فنون درمانی و انبوهی از دانش است که اساساً از بررسی‌های تجربی بوجود آمده است (کیمیایی 1392). مضمون اصلی نظریه‌های شناختی رفتار درمانی و تغییر رفتار این است که نحوه تفکر افراد چگونه احساس و رفتار آنان را تعیین می‌کند هدف شناخت درمانی تشخیص و اصلاح افکاری است که به احساس‌ها و رفتار‌های نامطلوب می‌انجامد (سیف 1378، 74). شناخت درمانی توسط آرون بک به عنوان درمانی دارای ساختار، کوتاه مدت و متمرکز بر حل مشکلات جاری و تغییر تفکر و رفتار نا‌کارآمد در دانشگاه پنسیلوانیا در اوایل دهه (1960) شکل گرفت. به طور خلاصه مدل شناختی می‌گوید که تفکر تحریف شده یا نا کارآمد (که روی خلق و رفتار بیمار تأثیر می‌گذارد) وجه مشترک تمامی آشفتگی‌های روان شناختی است. ارزشیابی واقعبینانه و تغییر واقعگرایانه تفکر منجر به بهبود خلق و رفتار می‌شود. بهبود پایدار با تغییر باورهای ناکارآمد زیر بنایی بیمار حاصل می‌شود. اصول خاصی هستند که زیربنای شناخت درمانی برای همه بیماران محسوب می‌شوند.
الف. شناخت درمانی مبتنی بر مدل شناختی ویژه بیمار است. افکار کنونی بیمار که موجب تداوم مشکلات بیمار شده و رفتارهای مشکل ساز وی را نیز پیدا می‌کنند. سپس عوامل تسریع کننده‌ای که روی ادراکات بیمار تأثیر می‌گذارد شناسایی می‌شود. و سپس رویدادهای رشدی و الگوی پایدار تفسیر آن رویدادها بررسی می‌گردد.
ب. شناخت درمانی مستلزم اتحاد درمانی قوی است. رابطه درمانی مبتنی بر گرمی، همدلی، اعتماد و توجه خالصانه است.
پ. شناخت درمانی مبتنی بر همکاری دوجانبه و مشارکت فعال است. درمان یک کار تیمی است و بیمار و درمانگر با هم تصمیم می‌گیرند هر جلسه روی چه چیز کار کنند. در ابتدا درمانگر نقش فعال‌تری در تعیین سمت و سوی جلیات درمان دارد و با گذشت جلسات بیمار نقش فعال‌تری بازی می‌کند.
ت. شناخت درمانی معطوف به هدف و متمرکز برحل مسأله است. درمانگر در جلسه اول می‌خواهد که بیمار مشکلاتش را فهرست کرده و اهداف خود را مشخص کند تا با کمک درمانگر به صورت واقع بینانه‌ای نیل به این اهداف را دنبال کنند.
ث. شناخت درمانی بر زمان حال تأکید می‌ورزد. درمان اغلب بیماران مستلزم تأکید جدی بر مشکلات کنونی و موقعیت‌های خاصی است که بیمار را تحت فشار قرار می‌دهد.
ج. شناخت درمانی آمورشی است. هدف این است بیمار بیاموزد خود درمانگر خودش باشد و بر پیشگیری از عود تأکید می‌کند.
چ. شناخت درمانی محدودیت زمانی دارد. بیماران مبتلا به اضطراب خفیف در چهار تا چهارده جلسه شرکت می‌کنند. البته همه بیماران ظرف چند ماه بهبود نمییابند. برخی بیماران به یک الی دو سال درمان نیاز دارند تا بتوانند باورهای ناکارآمد انعطافپذیر و الگوهای رفتاری که منجر به ناراحتی مزمن می‌شوند را تغییر دهند.
ح. جلسات شناخت درمانی ساختار دارند. ابتدا در شروع جلسه خلق بیمار بررسی شده و با همکاری بیمار دستور جلسه تعیی

]]>

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره رشته های تحصیلی

سختند.

دشوار بودن
4
17.39
رشته های نظری خوبند بستگی به استعداد دانش آموز دارد.
همه رشته ها خوبند.
نگرش مثبت و اهمیت به استعداد
2
8.69
از رشته های نظری متنفرم.
رشته های نظری را دوست ندارم.
عدم علاقه
2
8.69
نتایج جدول 7-4 نشان می دهد که 4.34% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، رشته عملی و 8.69% آینده شغلی مشابه با رشته ریاضی را در مورد رشته فنی و حرفه ای اظهار کرده اند و نیز 4.34% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، محدود بودن تعداد رشته ها، 17.39% دشوار بودن، 4.34% ، 8.69% نگرش مثبت و اهمیت به استعداد و 8.69% عدم علاقه را در مورد رشته های نظری عنوان کرده اند.
جدول 8-4 رشته های تحصیلی منتخب دانش آموزان در دبیرستان و دانشگاه
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درصد
کد گذاری محوری
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کد گذاری محوری
علوم تجربی
رشته علوم تجربی
9

39.13
رشته های تحصیلی منتخب دانش آموزان در دبیرستان
نقشه کشی
2
8.69
رشته های دانشگاهی منتخب دانش آموزان دانشگاه
ادبیات و علوم انسانی
رشته ادبیات و علوم انسانی
4
17.39
پزشکی
8
34.78
ریاضی و فیزیک
رشته ریاضی و فیزیک
4
17.39
معماری
3
13.04
فنی و حرفه ای
رشته فنی و حرفه ای
6
26.08
روان شناسی
2
8.69
دبیری ریاضی
1
4.34
داروسازی
1
4.34
خلبانی
1
4.34
حسابداری
1
4.34
فاقد انتخاب
4
17.39
نتایج جدول 8-4 نشان می دهد که 39.13% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، رشته علو تجربی را به عنوان رشته تحصیلی انتخابی خود عنوان کرده اند. 17.39% رشته ادبیات و علوم انسانی را انتخاب کرده اند. 17.39% رشته ریاضی فیزیک را عنوان کرده اند و 17.39% رشته فنی و حرفه ای را به عنوان رشته منتخب خود در دبیرستان اظهار نموده اند و نیز 8.69% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، رشته نقه کشی، 34.78% پزشکی، 13.04% معماری، 8.69% روانشناسی، 4.34% دبیری ریاضی، داروسازی، حسابداری و خلبانی را به عنوان رشته های تحصیای مورد علاقه خود در دانشگاه اظهار نموده اند.
جدول 9-4 دلایل انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان در دبیرستان
محتوا و عبارات مهم
کد گذاری باز
فراوانی
درصد

]]>

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره کدگذاری محوری

دانش آموزان نیز تمایل زیادی برای شرکت در مصاحبه از خود نشان دادند. به دانش آموزانی که از آنها مصاحبه شده بود، دعوت نامه هایی به منظور حضور مادرانشان در مدرسه برای انجام مصاحبه داده شد. لازم به ذکر است که نمونه گیری از دانش آموزان و مادران، در جریان مصاحبه و با توجه به میزان اشباع پاسخها مشخص شد. در پژوهش حاضر تعداد دانش آموزانی که با آنها مصاحبه صورت گرفت، 23 نفر و تعداد مادرانی که با آنها مصاحبه شد، 17 نفر بود.
ابزار جمع آوری اطلاعات:
گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه(نیمه ساختاری) می باشد. هدف مصاحبه پی بردن به آنچه در ذهن مردم است، می باشد. این نوع مصاحبه بین مصاحبه های ساخت دار و اکتشافی قرار دارد و شامل سوالهای خاص است ولی پرسیدن آنها به صورت باز پاسخ می باشد. از همه مصاحبه شوندگان سوالهای یکسانی پرسیده می شود ولی آنها در پاسخ گویی به سوالات آزادی دارند. مصاحبه مورد نظر با راهنمایی اساتید راهنما و مشاور توسط محقق نوشته شد. مصاحبه بصورت آزمایشی با سه نفر از دانش آموزان اجرا شد و مصاحبه های ضبط شده روی ورق پیاده شدند و به اساتید ارائه شد. ایرادات توسط آنها برطرف شد و پس از آماده نمودن کامل سوالات مصاحبه و تایید نهایی توسط اساتید، به مجتمع آموزشی شهید قرچه لو در شهرستان پاکدشت مراجعه شد. محقق چون در این مجتمع آموزشی مشاور است ، با همکاری کامل مدیر و دانش آموزان مواجه شد. دانش آموزان پایه اول که با آنها در مورد تحقیق در زمینه انتخاب رشته صحبت شده بود به صورت داوطلبانه به محقق مراجعه کرده و مصاحبه با آنها صورت گرفت. در ضمن دعوت نامه هایی به دانش آموزان جهت حضور مادرانشان ارائه شد. در این پژوهش بدلیل اینکه امکان مصاحبه با پدر نبود، نظر پدر را از مادر پرسیدم. اگردر طول مصاحبه پاسخهای داده شده از سوی مصاحبه شوندگان کافی نبود، مصاحبه گر با طرح سوالات لازم اطلاعات کافی و روشنی بدست می آورد. در طول مصاحبه یادداشت برداری نمی شد و مصاحبه ها با رضایت مصاحبه شوندگان ضبط می شد. سپس مصاحبه های ضبط شده یادداشت برداری شدند.
روش اجرای تحقیق :
روش پژوهش حاضر کیفی است و از الگوی نظریه زمینه ای استفاده شده است.
نظریه زمینه ای (بنیادی)، از اهمیت قابل توجهی در میان انواع روش شناسی کیفی برخوردار است. این نظریه، عنوان نوعی نظریه کلان قابل طرح است که محقق می تواند بر اساس آن، اقدام به تولید یک تبیین عام (یک نظریه ) از یک فرایند، کنش یا تعامل کند که بر اساس دیدگاه تعداد بسیاری از مشارکت کنندگان شکل گرفته است. سه خصوصیت کلیدی در زبان روش شناختی نظریه بنیادی وجود دارد که کمک جدی به مطالعات کیفی نموده است. این خصوصیت ها عبارتند از : حساسیت نظری، نمونه گیری نظری و اشباع نظری. در طراحی مدل پارادایمی نظریه بنیادی، محقق به طور مداوم، میان تفکر استقرایی ( ایجاد مفاهیم، مقولات و روابط بین آنها ) و تفکر قیاسی ( آزمون مفاهیم، مقولات و روابط بین آنها ) در رفت و برگشت قرار می گیرد. نظریه زمینه ای به عنوان مسیر و بستری سازمان یافته برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات با هدف تولید نظریه معرفی گردید (ایمان،1391).
نظریه زمینه ای یک نظریه مسئله – محور است و بر ارتباط دادن مراحل و گام هایی استوار است که به تعیین ساختار نظری مسئله کمک می کند. در فرایند ساخت این نظریه، داده های گردآوری شده در سه مرحله کد بندی شده و به هم متصل می شوند که عبارتند از کد گذاری باز، کد بندی محوری و کد بندی گزینشی یا انتخابی (محمد پور،1390).

روش تجزیه و تحلیل داه ها:
پژوهش حاضر از نوع کیفی(مصاحبه نیمه ساخت یافته) بود و برای تجزیه و تحلیل مصاحبه به روش تحلیل محتوا، ابتدا با شیوه کدگذاری اقدام به طبقه بندی داده ه به صورت کلی و در مرحله بعد کدگذاری به صورت جزئی تر انجام شد. بدین منظور محتوای داده ها بررسی و کدگذاری و مورد تحلیل قرار گرفت. در کدگذاری باز، متن هر مصاحبه چندین بار خوانده شد و جملات اصلی آن استخراج و به صورت کدهایی ثبت شد. سپس کدهایی که به لحاظ مفهومی با یکدیگر مشابه بودند، در دسته های مشترک قرار گرفتند. در کدگذاری محوری کدها و دسته های اولیه که در کدگذاری باز ایجاد شده بودند با یکدیگر مقایسه و ضمن ادغام موارد مشابه، دسته هایی که به یکدیگر مرتبط بودند حول محور مشترکی قرار گرفتند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده

مقدمه :
هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای تحصیلی و شغلی والدین بوده است. برای دسترسی به این هدف کلی، سؤالاتی برای پژوهشگر مطرح بوده است (میزان همسویی گرایشات تحصیلی دانش آموزان با آرزوهای تحصیلی والدین به چگونه است؟ میزان همسویی گرایشات شغلی دانش آموزان با والدین چگونه است؟)، که در این فصل داده های حاصل از اجرای پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در ادامه ابتدا جداول جمعیت شناختی و سپس جداول حاصل از کدگذاری و فراوانی مربوطه ارائه می گردد.
یافته ها :
جدول 1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه (دانش آموزان)
ردیف
معدل
تحصیلات پدر
شغل پدر
تحصیلات مادر
شغل مادر
1
88/18
لیسانس
بخشدار
سیکل
خانه دار
2
17
فوق دیپلم
نظامی
دیپلم
خانه دار
3
64/19
لیسانس
کارمند دانشگاه
سیکل
خانه دار
4
18/19
دیپلم
کارمند
دیپلم
کارمند
5
14
ابتدایی
مکانیک
سیکل
خانه دار
6
48/19
دیپلم
مغازه دار
سیکل
خانه دار
7
80/19
فوق دیپلم
دامدار
فوق دیپلم
خانه دار
8
79/19
سیکل
فروشنده
دیپلم
خانه دار
9
50/19
فوق لیسانس
معاون سیاسی
دیپلم
خانه دار
10
17
ابتدایی
کابینت ساز
دیپلم
خانه دار
11
95/19
دیپلم
کارمند
دیپلم
خانه دار
12
17
سیکل
کارگر
سیکل
خانه دار
13
50/19
سیکل
آزاد
دیپلم
خانه دار
14
80/18
سیکل
آزاد
دیپلم
خانه دار
15
80/19
دیپلم
بازنشسته ارتش
دیپلم
خانه دار
16
50/17
سیکل
کارمند
ابتدایی
خانه دار
17
56/19
دیپلم
آزاد
دیپلم
خانه دار
18
20/18
سیکل
مشاور املاک
ابتدایی
خانه دار
19
50/19
سیکل
آپاراتی
دیپلم
خانه دار
20
16/19
ابتدایی
کارگر
سیکل
خانه دار
21
90/18
سیکل
ویزیتور
دیپلم
خانه دار
22
78/19
فوق دیپلم
کارمند
سیکل
خانه دار
23
66/17
دیپلم
آزاد
دیپلم
خانه دار
جدول 1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه (دانش آموزان) را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، اکثر اعضای گروه نمونه در وضعیت تحصیلی خوبی قرار دارند. بیشتر والدین از سطح تحصیلات پایینی قرار دارند و هیچ کدام از مادران شاغل نمی باشند. 3 نفر از اعضای گروه نمونه، پدرانشان فوت کرده است.
جدول 2- 4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه (مادران)
ردیف
تحصیلات
شغل
تحصیلات همسر
شغل همسر
1
سیکل
خانه دار
لیسانس
بخشدار
2
دیپلم
خانه دار
دیپلم
کارمند
3
دیپلم
خانه دار
فوق لیسانس
معاون سیاسی وزارت دفاع
4
دیپلم
خیاط
سیکل
آزاد
5
سیکل
خانه دار
ابتدایی
کارگر
6
فوق دیپلم
خانه دار
فوق دیپلم
دامدار
7
سیکل
خانه دار
لیسانس
کارمند دانشگاه
8
دیپلم
خانه دار
دیپلم
بازنشسته ارتش
9
ابتدائی
خانه دار
سیکل
کارمند ایران خودرو
10
دیپلم
خانه دار
سیکل
فروشنده
11
دیپلم
خانه دار
فوق دیپلم
نظامی
12
سیکل
خانه دار
فوق دیپلم
کارمند صنایع دفاع
13
دیپلم
خانه دار
ابتدائی
کابینت ساز
14
دیپلم
خانه دار
سیکل
آپاراتی
15
ابتدائی
خانه دار
سیکل
مشاور املاک
16
سیکل
خانه دار
دیپلم
آزاد
17
سیکل
خانه دار
دیپلم
ویزیتور مواد غذایی

جدول 2 –4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه (مادران) را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، همه مادران خانه دار می باشند و بالاترین سطح تحصیلات آنها، فوق دیپلم می باشد. اکثر همسران آنها نیز از سطح تحصیلات بالایی برخوردار نیستند.
جدول 3-4 میزان شناخت دانش آموزان از رشته های تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کد گذاری محوری
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کد گذاری محوری
رشته ها در حد اسم می شناسم.
رشته ها را در حد اینکه ریاضی، تجربی و انسانی است می شناسم.
در حد تجربی، انسانی،ریاضی و انسانی.
شناخت در حد اسم
11
47.82
میزان شناخت دانش آموزان از رشته های دبیرستان
میزان شناخت دانش آموزان از رشته های تحصیلی در دبیرستان
شناخت خاصی ندارم.

عدم شناخت
15
65.21
میزان شناخت دانش آموزان از رشته های دانشگاه
نمی شناسم.
عدم شناخت
6
26.08
کم می شناسم، در حد اسم و اینکه رشته های مرتبط با آن کدامند.
فقط رشته های مرتبطش را در حد اسم می شناسم.
زیاد نمی شناسم، می دانم رشته های مرتبطش کدامند.
خیلی کم می شناسم، در حد رشته های مرتبط با آن.
فقط می دانم رشته های مرتبطش کدامند.
فقط می دانم رشته های مرتبطش چیست.
شناخت سطحی
7
30.43
رشته ها را زیاد نمی شناسم در حد اینکه چه درسهایی دارد.
در حد اینکه درسهایش چیست و من چه درسهایی را دوست دارم.
شناخت در حد اطلاع از دروس رشته ها
5
21.73
در حد متوسط می شناسم، برنامه ای از اینترنت در مورد آن دانلود کردم .
شناخت در حد متوسط
1
4.34
در حد متوسط می شناسم. قبلا در موردشان خوانده بودم وپیش مشاور رفته بودم.
شناخت
1
4.34
نتایج جدول 3-4 نشان می دهد که 47.82 % از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، شناخت در حد اسم، 26.08% عدم شناخت، 21.73% شناخت در حد اطلاع از دروس رشته ها، 4.34% شناخت متوسط را در مورد رشته های تحصیلی در دبیرستان اظهار نموده اند و همچنین 65.21 % از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، عدم شناخت، 3.43 % شناخت سطحی و 4.34% شناخت در حد متوسط از رشته های تحصیلی در دانشگاه را اظهار کرده اند.
جدول 4-4 نظر دانش آموزان در مورد رشته ادبیات و علوم انسانی
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
شغلهای آینده انسانی کم است.

محدود بودن گزینه های شغلی
1
4.34
نظر دانش آموزان در مورد رشته ادبیات و علوم انسانی
نظر دانش آموزان در مورد رشته ادبیات و علوم انسانی
سطح رشته انسانی نسبت به رشته های دیگر پایین تر است.
انسانی در آینده شغلهای خوبی ندارد و من شغلهایش را دوست ندارم.
نگرش منفی
2
8.69
با انسانی می توانی به سمت وکالت و حقوق بروی که اصلا دوست ندارم.
در انسانی می توانی وکیل و روان شناس شوی.
در انسانی معمولا وکیل می شوی.
در انسانی وکیل و معلم می شوی.
مشاغل مربوط به رشته انسانی
3
13.04
انسانی را دوست ندارم چون همش حفظیات است.
انسانی حفظیاتش زیاد است.
انسانی بیشتر حفظیات است و ریاضی ندارد.
انسانی حفظیات زیاد دارد.
انسانی فقط حفظیات است.
انسانی بیشتر خواندنی است.
در انسانی باید حفظیاتت خوب باشد.
رشته حفظیات
7
30.43
به نظر من رشته انسانی از همه رشته بهتر است چون راحتر است.
آسان بودن
7
30.43
متقاضیان کنکور در رشته انسانی نسبت به تجربی کمترند.
کم بودن متقاضان در کنکور

1
4.34
جدول 4-4 کدگذاری عبارات مهم در خصوص نظر دانش آموزان در مورد رشته ادبیات و علوم انسانی را نشان می دهد. نتایج جدول نشان می دهد که 4.34 % محدود بودن گزینه های شغلی، 8.69 % مشاغل مربوط به انسانی، 30.43% رشته حفظیات و آسان بودن، 4.34% کم بودن متقاضیان در کنکور را عنوان نموده اند.
جدول 5-4 نظر دانش آموزان در مورد رشته ریاضی فیزیک
محتوا و عبارات مهم
کد گذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
ریاضی تقریبا مثل تجربی است ولی تجربی فیزیک و شیمی بیشتر دارد.
مشابه بودن رشته تجربی و ریاضی
2
8.69
نظر دانش آموزان در مورد رشته ریاضی فیزیک
نظر دانش آموزان در مورد رشته ریاضی فیزیک
ریاضی را دوست ندارم.
ریاضی را دوست ندارم، ریاضی خوب نیست چون من هیچ وقت نمره بالایی نگرفتم.
ریاضی خوب نیست و من دوست ندارم.
اول ریاضی را دوست داشتم ولی دوستانم حرفهایی زدند که بدم آمد و گفتند سخته.
عدم علاقه
4
17.39
ریاضی شغلهای زیادی ندارد.
محدویت در گزینه های شغلی
1
4.34
ریاضی از همه رشته ها بهتر است چون از لحاظ شغلی بهتر است.
دارا بودن گزینه های شغلی بهتر
2
8.69
رشته ریاضی برای دخترها مناسب نیست.
مناسب نبودن برای دخترها
2
8.69
ریاضی رشته سختی است.
ریاضی سخت است.
ریاضی سخت است و من نمی توانم.
دشوار بودن
3
13.04
متقاضیان کنکور در رشته ریاضی کمترند
کم بودن متقاضیان کنکور
2
8.69
همه شغلهای ریاضی مهندسی است.
محدود بودن به شغل مهندسی
4
17.39
کسانی می توانند رشته ریاضی بخوانند که ریاضی و فیزیکشان قوی باشد.
توانمندی لازم برای رشته ریاضی
3
13.04
جدول 5- 4 کدگذاری عبارات مهم در خصوص رشته ریاضی فیزیک را نشان می دهد. نتایج این جدول نشان می دهد که8.69 % از اعضای گروه نمونه مورد بررسی مشابهت رشته تجربی و ریاضی، 117.39% عدم علاقه، 4.34% محدودیت گزینه های شغلی، 8.69 % دارا بودن گزینه های شغلی بهتر و مناسب نبودن برای دخترها، 13.04% دشوار بودن، 8.69% کم متقاضیان در کنکور، 17.34%محدود بودن به شغل مهندسی،13.04% توانمندی لازم برای رشته ریاضی را عنوان نمود ه اند.
جدول 6-4 نظر دانش آموزان در مورد رشته علوم تجربی
محتوا و عبارات مهم
کد گذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
در رشته تجربی می توانی پزشک شوی.
تجربی شغلهایش پزشکی است.
علوم تجربی همه شغلهایش پزشکی است.
در تجربی بیشتر افراد پزشک می شوند.
شغلهای تجربی پزشکی است
محدود بودن گزینه های شغلی به پزشکی
5
21.73
نظر دانش آموزان در مورد رشته علوم تجربی
نظر دانش آموزان در مورد رشته علوم تجربی
تجربی از همه رشته ها بهتر است چون از نظر شغلی بهتر است.
تجربی از همه رشته ها بهتر است چون اگر بخوانی به جاهای بهتری می رسی.
آینده شغلی مناسب
2
8.69
تجربی رشته خیلی سختی است و بیشتر بچه ها از آن می نالند.
تجربی سخت است.
تجربی رشته سختی است و کنکورش هم سخت است.
دشوار بودن
3
13.04
متقاضیان کنکور تجربی بیشتر از همه رشته ها هستند.
زیاد بودن متقاضیان در کنکور

1
4.34
از تجربی خوشم نمی آید چون حفظیات هم دارد و حفظیاتش هم سختر از انسانی است.
تجربی حفظیاتش زیاد و سخت است.
داشتن حفظیات دشوار
2
8.69
شغلهای آینده رشته تجربی زیاد است.
فراوانی گزینه های شغلی
3
13.04
نتایج جدول 6-4 نشان می دهد که 21.73% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، محدود بودن گزینه های شغلی به پزشکی، 8.69% آینده شغلی مناسب، 13.04% دشوار بودن، 4.34% زیاد بودن متقاضیان در کنکور، 8.69% داشتن حفظیات دشوار، 13.04 % فراوانی گزینه های شغلی را در مورد رشته علوم تجربی عنوان کرده اند.
جدول 7-4 نظر دانش آموزان در مورد رشته فنی و حرفه ای و رشته های نظری
محتوا و عبارات مهم
کدکذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
محتوا و عبارات مهم
کدکذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
فنی کلا کارهای عملی است.
رشته یدی
1
4.34
نظر دانش آموزان در مورد رشته فنی وحرفه ای
رشته های دبیرستان محدودند.
محدود بودن تعداد رشته ها
1
4.34

نظر دانش آموزان در مورد رشته های نظری
اگر نظری را انتخاب کنی آخرش مهندس می شوی، اگر فنی هم انتخاب کنی مهندس می شوی ولی نظری سخت تر است.
آینده شغلی مشابه با رشته ریاضی
2
8.69
رشته های نظری سخت هستند ولی اگر بخوانی می توانی.
رشته ها کلا سختند و باید یکجوری کنار بیاییم.
رشته های نظری از فنی سخت تر است.
همه رشته های نظری

]]>