منابع و ماخذ پایان نامه سلسله مراتب

همبستگيp-valueنتيجه آزموناولبين مسئوليت اجتماعي کارکنان با عملکرد مالي رابطه معني داري وجود دارد 83/005/0 تاييد مي شوددومبين مسئوليت اجتماعي مشتريان با عملکرد مالي رابطه معني داري وجود دارد 32/004/0 تاييد مي شودسومبين مسئوليت اجتماعي سرمايه گذاران با عملکرد مالي رابطه معني داري وجود دارد 39/000/0 تاييد مي شودچهارمبين مسئوليت اجتماعي جامعه با عملکرد مالي رابطه…

منابع و ماخذ پایان نامه تعهد مستمر

مسئوليت اجتماعي شرکت در ارتباط با محيط و عملکرد مالي رابطه معني داري وجود دارد.1-6 بين مسئوليت اجتماعي شرکت در ارتباط با تهيه کنندگان و عملکرد مالي شرکت رابطه معني داري وجود دارد.فرضيه اصلي 2: بين مسئوليت اجتماعي شرکت و عملکرد غير مالي رابطه معني داري وجود دارد.فرضيات فرعي : 2-1 بين مسئوليت اجتماعي شرکت…

پایان نامه با کلید واژگان حل اختلاف، دادگاه صالح

است را با تراضي در شوراهاي حل اختلاف اقامه نمود هر چند که ماده 8 قانون شوراهاي حل اختلاف عنوان داشته که در کليه امور مدني و حقوقي ، شوراهاي حل اختلاف با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي نمايند وليکن بايد توجه نمود که تنها براي صلح و سازش چنين اختياري را…

پایان نامه با کلید واژگان قواعد آمره، حل اختلاف، دادگاه صالح، قاعده آمره

مورد بررسي قرار دهد. و دوم آنکه خوانده با عدم اعتراض به آدرس اعلامي توسط خواهان تا پايان جلسه اول موافقت ضمني خود را با اقامتگاه اعلامي از سوي خواهان ابراز داشته است ؛چراکه “قواعد صلاحيت نسبي به منظور راحتي کار و بويژه راحتي خوانده وضع شده و جنبه عمومي ندارد.”118 و امکان دارد آدرس…

پایان نامه با کلید واژگان دادگاه صالح، اعتبار امر مختوم، قواعد آمره، اشخاص ثالث

است. عدم صلاحيت نسبي اکثرا ً به حقوق مدعي عليه (خوانده)اخلال مي نمايد ؛ چه قواعد مربوط به صلاحيت نسبي بيشتر براي حفظ مصالح مدعي عليه وضع شده و اهم آن اين قاعده است که دادگاه محل اقامت خوانده اصولا ً دادگاه صلاحيت دار محسوب مي شود.”131 در رابطه با اين نظر نيز بايد گفت…

پایان نامه با کلید واژگان دادگاه صالح، قاعده آمره، اشخاص ثالث، اصل تناظر

عبارت روشنتر، آيا ملاک صلاحيت زمان قبل از تقديم دادخواست است يا حين تقديم دادخواست و يا درجريان دادرسي نيز تأثير دارد؟ يکي از شرايط رسيدگي عادلانه دادگاه ها، رعايت اصل تناظر مي باشد و آن اين است که رسيدگي به دعوا در حضورطرفين ويا حداقل با اطلاع طرفين انجام گيرد. براي رعايت اين اصل…

پایان نامه با کلید واژگان حل اختلاف، اعتبار امر مختوم، محل سکونت، اشخاص ثالث

3746-3/8/1338 اشاره مي کند و آن را مستند دليل خود مي داند. که قسمتهايي از متن آن به قرار زير است: “با توجه به تصريح ماده 6 قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاک واگذاري که هر کس به هر عنوان(اعم از مالکيت يا وقفيت نسبت به عين املاک واگذاري يا متعلقات و حدود…

پایان نامه با کلید واژگان قواعد آمره، اعتبار امر مختوم، سلسله مراتب، حقوق فرانسه

رسيدگي کننده به دعوي ، براي صدور قرار عدم صلاحيت، درصورتي که خود را صالح به رسيدگي نداند و ماده 84 ق.آ.د.م که بند اول آن ايراد به عدم صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده به پرونده است و ماده 90 ق.آ. د. م که زمان اين ايراد را تا پايان جلسه اول دادرسي مي داند ,…

منبع مقاله درباره فاصله قدرت، سلسله مراتب، سلطان محمد

نفر كاركنان شركت اي . بي . ام90 در 72 كشور مختلف دنيا نظر سنجي شد. در بررسي‌هاي هافستد چهار بعد فرهنگ شامل :1- فاصله قدرت912- گروه گرايي92 در مقابل فرد گرايي933- ابهام گريزي94 (پرهيز از نا شناخته ها).4- زن سالاري95 در مقابل مرد سالاري96مورد مطالعه قرار گرفته است. هافستد با تشبيه فرهنگ به نحوه…

منبع مقاله درباره امر به معروف، عوامل بازدارنده، رفتار انسان، سازمان ملل

به اين مقررات مانع از انجام امور و سبب ايجاد تمايل به پرداخت رشوه شوند (اولکان65، 2007، 67).کوفي عنان دبي کل سابق سازمان ملل بيان داشته است؛ فساد در تمام کشورها اعم از ثروتمند و فقير، يافت مي‌شود. اين پديده مضر در کشورهاي فقير با منحرف کردن صرف پول در اهداف توسعه‎‌اي، ضربه مهلکي به…