پایان نامه با واژگان کلیدی نرم افزار، بورس اوراق بهادار، استاندارد

جمله اينکه با وجود اين عناوين قابل شناسايي براي کامپيوتر بسياري از ورودهاي مجدد ، ورودهاي دستي و … حذف شده در نتيجه زمان و هزينه پردازش اطلاعات کاهش يافته و از طرفي باعث کاهش وقوع اشتباهات احتمالي در انجام اعمالي همچون ورود دستي و ورود مجدد اطلاعات مي گردد . در ضمن استفاده از…

پایان نامه با واژگان کلیدی استاندارد، بورس اوراق بهادار، واژه نامه

مان حسابرسي ، کاهش هزينه هاي دسترسي ، افزايش سرعت گردآوري و تحليل داده ها مي گردد و نيز مخارج نصب و راه اندازي و نگهداري سيستم XBRL مقرون به صرفه است . بنابراين نتيجه پژوهش نشان از آن دارد که امتناع شرکتها از بکارگيري XBRL بعلت عدم صرفه اقتصادي آن نيست . يافته هاي…

پایان نامه با واژگان کلیدی بورس اوراق بهادار، سطح معنادار، استاندارد

با ارائه فرضيه آماري در خصوص تنظيم فرض H 0 و H1 توضيحات لازمه ارائه مي گردد فرض آماري مورد بررسي اين آزمون به صورت زير ميباشد : ميانگين متغير مورد بررسي کوچکتر مساوي عدد سه (ميانه) مي باشد H 0: ميانگين متغير مورد بررسي بزرگتر از عدد سه (ميانه) مي باشد H1: در جدول…

پایان نامه با واژگان کلیدی سطح معنادار، نرم افزار، بورس اوراق بهادار

كد بندي ،تلخيص و توصيف و در نهايت پردازش مي شوند در اين فر آيند، داده ها با بكارگيري تكنيكهاي آماري هم از لحاظ مفهومي و هم از جنبه تجربي پالايش مي شوند بديهي توجه به ابعاد مفهومي فرضيه پژوهشي نقش مهمي در نيل به اين مقصود دارد در اين قسمت تحليل استنباطي فرضيات تحقيق…

پایان نامه با واژگان کلیدی نرم افزار، بورس اوراق بهادار، استاندارد

پرسشهاي طرح شده در خصوص فرضيه شماره دو تحقيق مورد بحث و بررسي قرار گرفته است اين پرسشها در مقياس طيف ليكرت و با گزينه هاي خيلي كم، كم ، متوسط ، زياد و خيلي زياد مورد سنجش واقع شده اند در جدول زير به ارائه فراواني و درصد متناظر با هر يك به تفكيك…

پایان نامه با واژگان کلیدی نرم افزار

واريانس دوم مجموع سوالها فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها 1-4-‏ مقدمه‏: پژوهشگر پس از اين که روش تحقيق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب، داده هاي مورد نياز را براي آزمون فرضيه هاي خود جمع آوري کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گيري از تکنيک هاي آماري مناسبي…

پایان نامه با واژگان کلیدی بورس اوراق بهادار، دانشگاهها، پرسش نامه

تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد. روش تحقيق، ويژگي هاي تحقيق، ، جامعه مطالعاتي، نحوه جمع آوري داده هاي مربوط به متغيرهاي تحقيق و چگونگي تجزيه و تحليل اين اطلاعات نيز در اين فصل مورد توجه قرار گرفته است. 2-3 روش تحقيق روش تحقيق مجموعه اي از قواعد ، ابزار و راههاي معتبر ( قابل…

پایان نامه با واژگان کلیدی تحت وب، عرضه کنندگان، بازدارنده ها

گرايش به بکارگيري نوآوري وجود دارد . دانش شامل مهارت ها و نگرش هاي مورد نياز براي اجراي موفقيت آميز برنامه هاي کاربردي نوآورانه است . همچنين ، نگرش مديران نسبت به نوآوري ها و نيز مزاياي ادراکي از اهميتي عمده براي بکارگيري برخوردارند . بطور مثال مديراني که گرايش هاي ريسک گريزانه نسبت به…

پایان نامه با واژگان کلیدی استاندارد، نرم افزار، واژه نامه

گيري بهتر و در نهايت اطلاعات با کيفيت بهتر به چشم مي آيد . زبان گزارشگري توسعه پذيرXBRL توليد کنندگان و استفاده کنندگان اطلاعات مالي را قادر به حذف فعاليتهاي پر هزينه دستي که معمولاً زمان بر و پرمشقت هستند مي کند ، از طرف ديگر با استفاده از XBRL فعاليتهاي زمان بر و پر…

پایان نامه با واژگان کلیدی واژه نامه، استاندارد، نرم افزار

افزايش مي دهد (بوريتز و نو ، 2003 ،ص34 )117. 9-2 XBRL و حسابرسان داخلي حسابرسان داخلي نيز نبايد نسبت به XBRL و مدلهاي جديد گزارشگري بي توجه باشند . زيرا در سراسر جهان قانونگذاران در حال بکارگيري XBRL هستند . به عنوان مثال APRA 118 برنامه اي در پيش دارد تا طي آن شرکتهاي…