ژانویه 20, 2021

ابعاد سه گانه و شش گانه کمال گرایی

1 min read
<![CDATA[]]>

– ابعاد سه گانه کمال گرایی


هویت و فلت(1991)کمال گرایی را به عنوان سازه ای چند بعدی در نظر گرفته اند که شامل ابعاد کمال گرایی خویشتن مدار(وضع استانداردهای بالا و غیرواقع بینانه برای خود)،کمال گرایی جامعه مدار(باور فرد مبنی بر اینکه دیگران از فرد،انتظار کامل بودن دارند و او باید انتظارات آنان را برآورده سازد) و کمال گرایی دیگر مدار(داشتن استانداردهای بالا و غیرواقع بینانه در مورد دیگران) است.


کمال گرایی خویشتن مدار:


یک مولفه انگیزشی است که شامل کوشش های فرد برای دست یابی به خویشتن کامل می باشد. در این بعد، افراد دارای انگیزه قوی برای کمال، معیارهای بالای غیر واقعی، کوشش اجباری و دارای تفکر همه یا هیچ در رابطه با نتایج به شکل موفقیت های تام و یا شکست های تام می باشند. این افراد دارای حد بسیار بالای خود تحمیلی بوده و به افراط موشکاف و انتقادگر هستند به گونه ای که می توانند عیب ها و اشتباهات خود را در جنبه های مختلف زندگی بپذیرند.


کمال گرایی جامعه مدار:


این بعد از ابعاد میان فردی دیگران ساخته شده است. عقیده ای است که دیگران انتظارات اغراق آمیز و غیر واقعی را بر شخص اعمال می کنند که هرچند برآوردن آن ها دشوار است ولی شخص باید به این استانداردها دست یابد تا مورد تأیید و پذیرش دیگران قرار گیرد. چون این معیارهای افراطی از طرف دیگران به عنوان معیارهای تحمیل شده بیرونی تجربه می شوند، این احساس در فرد به وجود می آید که کنترل نشدنی است و به احساس شکست، اضطراب، خشم درماندگی و نا امیدی می انجامند و به تفکرات خود کشی و افسردگی مربوط می شوند.


کمال گرایی دیگر مدار:


بعد مهم دیگر کمال گرایی دربردارنده عقاید و انتظارات درباره شایستگی های دیگران است. کمال گرایی دیگر مدار یک بعد میان فردی است، که دربرگیرنده گرایش به داشتن معیارهای کمال گرایانه برای اشخاص است که برای فرد اهمیت بسیار دارند. از آنجایی که کمال گرایی دیگر مدار با بی اعتمادی و احساس دشمنی نسبت به دیگران همراه است، این بعد کمال گرایی ممکن است به روابط میان شخصی دشوار بینجامد.


2-2-3-2-5- ابعاد شش گانه کمال گرایی


فراست و همکاران (1990) شش بعد را که گمان می رود در کل کمال گرایی سهم داشته باشند نام می برند. این ابعاد عبارتند از:  • نگرانی درباره اشتباه­ها (CM): نسبت به اشتباه واکنش منفی نشان دادن و مساوی پنداشتن اشتباه با شکست.
  • تردید درباره اعمال (DA): تردید در مورد کیفیت اعمال خود.
  • استانداردهای شخصی (PS) : وضع استانداردهای بسیار بالایی که به آسانی قابل دستیابی نیستند و ارزیابی این استانداردها به همراه نقد خود.
  • انتظارات والدین (PE) : ادراک این­که والدین شخص انتظارات بالایی دارند.
  • انتقاد والدین (PC) : ادراک این­که والدین شخص بسیار انتقاد­کننده هستند.
  • سازمان (ORG) : تاکید زیاد بر اهمیت سازمان و ترتیب.


[1]Self-oriented perfectionism


[2]Social-oriented perfectionism


[3] Other-oriented perfectionism


[4] Concern Over Mistakes


[5] Doubt About Actions


[6] Personal Standards


[7] Parent Expectation


[8] Parent criticism


[9] Organization


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.