پایان نامه دانلود پایان نامه ارائه مدل پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی ( مورد مطالعه: دبیران تربیت بدنی شیراز ) -خرید پایان نامه

چطور

پایان نامهفهرست

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ………………………………………………  2

بیان مسأله ………………………………………..  4

اهمیت و ضرورت پژوهش ………………  11

هدف‌های پژوهش …………………………..  13

فرضیه ها…………………………………………. 14

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……… 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پیشینه نظری…………………………………….. 20

اشتیاق شغلی ………………………………….  20

ابعاد اشتیاق شغلی …………………………..  23

اشتیاق شغلی و مفاهیم مرتبط ……………. 25

محرک‌های اشتیاق شغلی ………………….. 28

پیشایندها و پیامدهای اشتیاق شغلی ……. 34

استراتژی های مناسب جهت افزایش اشتیاق شغلی …………………………………………….. 35

مزایای افزایش اشتیاق شغلی کارکنان…… 39

اشتیاق شغلی؛ معیاری مهم در محیط……. 40

رهبری اصیل……………………………………. 41

تعاریف رهبری ……………………………….  41

رویکردها و تئوری های سنتی و نوین رهبری……………………………………………………… 43

رهبری خدمت گزار …………………………. 47

رهبری اصیل: پاسخی به چالش ها و ابهامات نظریه خدمت گزار……………………………. 48

پیشینه و خاستگاه رهبری اصیل …………. 48

رهبری اصیل و توسعه رهبری اصیل……. 49

نظریه رهبری اصیل ………………………….. 53

مؤلفه های رهبری اصیل …………………… 54

اجزای رهبری اصیل ………………………..  55

سرمایه مثبت روانشناسی …………………..  56

دیدگاه مثبت اخلاقی ………………………..  57

خودآگاهی رهبر……………………………….. 58

خودتنظیمی رهبر …………………………….  59

رفتارها/ فرایند های رهبر ………………….. 60

سرمایه­ روانشناختی ………………………….  66

اجزای سرمایه روانشناختی ………………… 70

امیدواری…………………………………………. 70

نظریه امید……………………………………….. 71

تاب آوری……………………………………….. 78

مدل های تاب آوری…………………………. 82

مدل تاب آوری کامپفر………………………. 82

مدل تاب آوری اورال و همکاران……….. 84

خوش بینی………………………………………. 87

انواع خوش­بینی ………………………………. 88

خودکارآمدی……………………………………. 93

ابعاد خودکارآمدی …………………………..  93

منابع خودکارآمدی……………………………. 94

سرمایه روانشناختی سازه ای متفاوت از دیگر سرمایه ها …………………………………….  101

پیامدهای سرمایه­های روانشناختی …….. 102

پیشینه تجربی تحقیق ……………………..  104

رابطه میان رهبری اصیل و اشتیاق شغلی 104

رابطه میان سرمایه روانشناختی و اشتیاق شغلی ………………………………………….  106

رابطه میان رهبری اصیل و سرمایه روانشناختی ………………………………….  110

جمع بندی پیشینه و ارائه چارچوب نظری پژوهش ………………………………………… 113

 

 

فصل سوم : روش تحقیق

روش و طرح  تحقیق …………………….  115

جامعه آماری پژوهش………………………. 115

روش نمونه گیری و حجم نمونه………… 115

ابزار گردآوری داده ها …………………….  116

مقیاس اشتیاق شغلی ……………………….. 116

قابلیت اعتماد (پایایی) ……………………..  117

اعتبار(روایی)…………………………………… 117

مقیاس رهبری اصیل…………………………. 118

قابلیت اعتماد(پایایی)…………………………. 118

اعتبار(روایی)…………………………………….. 119

مقیاس سرمایه روانشناختی ………………….. 119

قابلیت اعتماد(پایایی)…………………………. 120

اعتبار(روایی)……………………………………… 120

شیوه اجرای پژوهش ………………………….  121

روش های آماری ………………………………. 121

 

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

شاخص‌های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………. 123

ماتریس همبستگی…………………………… 124

تحلیل مسیر………………………………….. 125

اثرات مستقیم ………………………………… 126

اثرات غیر مستقیم……………………………. 131

اثرات کلی……………………………………… 134

مقایسه اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها بر اشتیاق شغلی …………………  135

واریانس تبیین شده…………………………. 136

مشخصه‌های برازندگی مدل و مدل برازش شده……………………………………………… 137

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

فرضیه های مرتبط با اثرات مستقیم …… 141

فرضیه های مرتبط با اثرات غیرمستقیم 149

نتایج ضمنی پژوهش ……………………..  153

پیشنهادهای کاربردی پژوهش ………….  154

پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده .  156

محدودیت های پژوهش …………………  156

موانع و مشکلات پژوهش………………… 157

منابع فارسی …………………………………  158

منابع انگلیسی ………………………………. 7 16

 

 

فهرست جداول

جدول2-1 : رویکردها و تئوری های سنتی رهبری و مؤلفه های آن………………………………………… 44

جدول 4- 1: شاخص های آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………….. 123

جدول 4- 2 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………….. 124

جدول 4- 3 : برآوردهای ضرایب اثر مستقیم. 127

جدول 4- 4 : برآوردهای ضرایب اثر غیرمستقیم…………………………………………………………….. 132

جدول4-5 : ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم…………………………………………………………….. 135

جدول4-6 : واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهش…………………………………………………………….. 136

جدول4-7 : مشخصه‌های نکویی برازندگی مدل پیش‌بینی اشتیاق شغلی……………………………… 137

 

 

فهرست نمودارها وشکل ها

شکل1-1: نمودار مسیر درونداد پژوهش 10

شکل 2-1: مدل محرک های شغلی…….. 31

شکل 2-2 : سلسله مراتب اشتیاق پنا(2007)……………………………………………………… 32

شکل 2-3 :  اصل پایه ای در نظریه رهبری اصیل………………………………………………. 64

شکل 2-4 : مدل مفهومی رهبری اصیل.. 64

شکل 4-1 : نمودار مسیر و برآورد پارامترهای مدل برازش شده پیش بینی اشتیاق شغلی……………………………………………………. 138

شکل 4- 2 : نمودار مسیر مدل برازش شده بر اساس مقادیر t……………………………. 139

متن کامل :

پایان نامه ارائه مدل پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی ( مورد مطالعه: دبیران تربیت بدنی شیراز )

پایان نامه ارائه مدل پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی ( مورد مطالعه: دبیران تربیت بدنی شیراز )

]]>