ژانویه 25, 2021

پایان نامه دانلود پایان نامه ارائه مدل پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی ( مورد مطالعه: دبیران تربیت بدنی شیراز ) -خرید پایان نامه

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامهفهرست


فصل اول: کلیات تحقیق


مقدمه ………………………………………………  2


بیان مسأله ………………………………………..  4


اهمیت و ضرورت پژوهش ………………  11


هدف‌های پژوهش …………………………..  13


فرضیه ها…………………………………………. 14


تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……… 15


فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق


پیشینه نظری…………………………………….. 20


اشتیاق شغلی ………………………………….  20


ابعاد اشتیاق شغلی …………………………..  23


اشتیاق شغلی و مفاهیم مرتبط ……………. 25


محرک‌های اشتیاق شغلی ………………….. 28


پیشایندها و پیامدهای اشتیاق شغلی ……. 34


استراتژی های مناسب جهت افزایش اشتیاق شغلی …………………………………………….. 35


مزایای افزایش اشتیاق شغلی کارکنان…… 39


اشتیاق شغلی؛ معیاری مهم در محیط……. 40


رهبری اصیل……………………………………. 41


تعاریف رهبری ……………………………….  41


رویکردها و تئوری های سنتی و نوین رهبری……………………………………………………… 43


رهبری خدمت گزار …………………………. 47


رهبری اصیل: پاسخی به چالش ها و ابهامات نظریه خدمت گزار……………………………. 48


پیشینه و خاستگاه رهبری اصیل …………. 48


رهبری اصیل و توسعه رهبری اصیل……. 49


نظریه رهبری اصیل ………………………….. 53


مؤلفه های رهبری اصیل …………………… 54


اجزای رهبری اصیل ………………………..  55


سرمایه مثبت روانشناسی …………………..  56


دیدگاه مثبت اخلاقی ………………………..  57


خودآگاهی رهبر……………………………….. 58


خودتنظیمی رهبر …………………………….  59


رفتارها/ فرایند های رهبر ………………….. 60


سرمایه­ روانشناختی ………………………….  66


اجزای سرمایه روانشناختی ………………… 70


امیدواری…………………………………………. 70


نظریه امید……………………………………….. 71


تاب آوری……………………………………….. 78


مدل های تاب آوری…………………………. 82


مدل تاب آوری کامپفر………………………. 82


مدل تاب آوری اورال و همکاران……….. 84


خوش بینی………………………………………. 87


انواع خوش­بینی ………………………………. 88


خودکارآمدی……………………………………. 93


ابعاد خودکارآمدی …………………………..  93


منابع خودکارآمدی……………………………. 94


سرمایه روانشناختی سازه ای متفاوت از دیگر سرمایه ها …………………………………….  101


پیامدهای سرمایه­های روانشناختی …….. 102


پیشینه تجربی تحقیق ……………………..  104


رابطه میان رهبری اصیل و اشتیاق شغلی 104


رابطه میان سرمایه روانشناختی و اشتیاق شغلی ………………………………………….  106


رابطه میان رهبری اصیل و سرمایه روانشناختی ………………………………….  110


جمع بندی پیشینه و ارائه چارچوب نظری پژوهش ………………………………………… 113


 


 


فصل سوم : روش تحقیق


روش و طرح  تحقیق …………………….  115


جامعه آماری پژوهش………………………. 115


روش نمونه گیری و حجم نمونه………… 115


ابزار گردآوری داده ها …………………….  116


مقیاس اشتیاق شغلی ……………………….. 116


قابلیت اعتماد (پایایی) ……………………..  117


اعتبار(روایی)…………………………………… 117


مقیاس رهبری اصیل…………………………. 118


قابلیت اعتماد(پایایی)…………………………. 118


اعتبار(روایی)…………………………………….. 119


مقیاس سرمایه روانشناختی ………………….. 119


قابلیت اعتماد(پایایی)…………………………. 120


اعتبار(روایی)……………………………………… 120


شیوه اجرای پژوهش ………………………….  121


روش های آماری ………………………………. 121


 


 


فصل چهارم: یافته های پژوهش


شاخص‌های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………. 123


ماتریس همبستگی…………………………… 124


تحلیل مسیر………………………………….. 125


اثرات مستقیم ………………………………… 126


اثرات غیر مستقیم……………………………. 131


اثرات کلی……………………………………… 134


مقایسه اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها بر اشتیاق شغلی …………………  135


واریانس تبیین شده…………………………. 136


مشخصه‌های برازندگی مدل و مدل برازش شده……………………………………………… 137


فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری


فرضیه های مرتبط با اثرات مستقیم …… 141


فرضیه های مرتبط با اثرات غیرمستقیم 149


نتایج ضمنی پژوهش ……………………..  153


پیشنهادهای کاربردی پژوهش ………….  154


پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده .  156


محدودیت های پژوهش …………………  156


موانع و مشکلات پژوهش………………… 157


منابع فارسی …………………………………  158


منابع انگلیسی ………………………………. 7 16


 


 


فهرست جداول


جدول2-1 : رویکردها و تئوری های سنتی رهبری و مؤلفه های آن………………………………………… 44


جدول 4- 1: شاخص های آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………….. 123


جدول 4- 2 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………….. 124


جدول 4- 3 : برآوردهای ضرایب اثر مستقیم. 127


جدول 4- 4 : برآوردهای ضرایب اثر غیرمستقیم…………………………………………………………….. 132


جدول4-5 : ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم…………………………………………………………….. 135


جدول4-6 : واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهش…………………………………………………………….. 136


جدول4-7 : مشخصه‌های نکویی برازندگی مدل پیش‌بینی اشتیاق شغلی……………………………… 137


 


 


فهرست نمودارها وشکل ها


شکل1-1: نمودار مسیر درونداد پژوهش 10


شکل 2-1: مدل محرک های شغلی…….. 31


شکل 2-2 : سلسله مراتب اشتیاق پنا(2007)……………………………………………………… 32


شکل 2-3 :  اصل پایه ای در نظریه رهبری اصیل………………………………………………. 64


شکل 2-4 : مدل مفهومی رهبری اصیل.. 64


شکل 4-1 : نمودار مسیر و برآورد پارامترهای مدل برازش شده پیش بینی اشتیاق شغلی……………………………………………………. 138


شکل 4- 2 : نمودار مسیر مدل برازش شده بر اساس مقادیر t……………………………. 139


متن کامل :


پایان نامه ارائه مدل پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی ( مورد مطالعه: دبیران تربیت بدنی شیراز )

پایان نامه ارائه مدل پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی ( مورد مطالعه: دبیران تربیت بدنی شیراز )

]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.