ژانویه 20, 2021

دانلود پایان نامه – ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد (DOC) -خرید پایان نامه

1 min read
<![CDATA[]]>

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………. 1             مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 2


الف) بیان موضوع       ……………………………………………………………………………………………. 4


ب) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 4


پ) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 4


ث) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 5


ث) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 5


ج) معرفی پلان ………………………………………………………………………………………………………. 6


فصل نخست :


مفاهیم مقدماتی بزه دیدگی و بزهکاری


مبحث اول: بزه دیدگی …………………………………………………………………………………………… 8


گفتار اول: مفهوم و اقسام بزه دیدگی …………………………………………………………………….. 8


بند اول: تعریف بزه دیدگی …………………………………………………………………………………….. 9


الف: بزه دیدگی اولیه ………………………………………………………………………………………………. 9


ب: بزه دیدگی ثانویه ………………………………………………………………………………………………. 9


گفتار دوم: بزه دیدگی زنان …………………………………………………………………………………… 10


بند اول: عوامل موثر بر بزه دیدگی زنان ……………………………………………………………….. 11


بند دوم: پیامد بزه دیدگی زنان …………………………………………………………………………….. 12


بند سوم: بزه دیده شناسی زنان ……………………………………………………………………………. 13


الف: بزه دیده شناسی ……………………………………………………………………………………………. 15


ب:بزه دیده شناختی حمایتی ……………………………………………………………………………….. 16


مبحث دوم: بزهکاری ……………………………………………………………………………………………. 19


گفتار اول: بزهکاری ………………………………………………………………………………………………. 19


بند اول: مفهوم بزهکاری ……………………………………………………………………………………… 20


الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح حقوقی…………………………………………………………….. 21


بند دوم: اقسام بزه دیدگی…………………………………………………………………………………….. 22


الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح جرم شناسی……………………………………………………… 23


گفتار دوم: بزهکاری زنان ……………………………………………………………………………………… 23


بند اول: عوامل موثر بر بزهکاری زنان …………………………………………………………………. 24


بند دوم: پیشگیری از بزهکاری زنان ……………………………………………………………………. 26


الف) فرهنگ سازی ………………………………………………………………………………………………. 26


ب) آموزش و پرورش ……………………………………………………………………………………………. 29


ج) بهبود شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………………. 30


د)حمایت از افراد ویژه …………………………………………………………………………………………. 30


فصل دوم


تحلیل جرم شناختی بزه دیدگی و بزهکاری زنان


مبحث اول: بررسی رویکرد کلاسیک جرم شناسی……………………………………………… 33


گفتار اول: رویکرد زیست شناختی……………………………………………………………………… 33


بند اول: نظریات سزار لمبرزو …………………………………………………………………………….. 36


بند دوم: نقد نظریات سزار لومبروزو ………………………………………………………………….. 40


گفتار دوم:رویکرد روان شناختی ……………………………………………………………………….. 41


بند اول : نقد دیدگاه روانشناختی  …………………………………………………………………….. 44


بند دوم: رویکرد جامعه شناختی ……………………………………………………………………. ….45


بند سوم: نقد دیدگاه جامعه شناختی………………………………….………… 47


مبحث دوم:بررسی رویکرد نوین جرم شناسی ………………………………………………….. 48


گفتار اول: نظریه بر چسب زنی ………………………………………………………………………… 49


بنداول: توصیف نظریه برچسب زنی …………………………………………………………………. 50


بند دوم: نقد نظریه برچسب زنی ……………………………………………………………………… 52


گفتار دوم: نظریات جرم شناسان معاصر ………………………………………………………….. 54


بند اول: اتو پلاک و ملاحظه کاری اجتماعی…………………………………………………….. 54


بند دوم: جان هاکان و تئوری کنترل و قدرت…………………………………………………… 56


بند سوم: رابرت آکنیو و تئوری عمومی فشار……………………………………………………. 58


گفتار سوم: جرم شناسی فمینیسم …………………………………………………………………… 61


بند اول: انواع جرم شناسی فمینیسم ……………………………………………………………….. 63


بند دوم: نقد بر جرم شناسی فمینیسم …………………………………………………………….. 65


گفتار چهارم: جرم شناسی بزه دیده شناسی …………………………………………………….. 66


بند اول: چهارچوب مطالعات بزه دیده شناسی …………………………………………………. 67


بند دوم: بزه دیده در تحولات اخیر کیفری ………………………………………………………. 69


الف-حق حمایت از بزه دیده در مقابل متهم ……………………………………………………. 69


ب-حق اطلاع از هرگونه جلسات دادگاه …………………………………………………………… 69


ج-حق حضور در تمامی جلسات اداری ……………………………………………………………. 70


د-حق مشاوره با وکیل ……………………………………………………………………………………… 71


ذ-حق جبران به موقع و کامل خسارت ……………………………………………………………. 71


س- حق رسیدگی سریع و بودن تاخیر ……………………………………………………………. 72


ط-حق رفتار کرامت مدار با بزه دیده ………………………………………………………………. 72


فصل سوم :


مصادیق بزه دیدگی و بزه کاری زنان


مبحث اول: مصادیق بزه دیدگی خاص زنان……………………………………………………… 74


گفتار اول: مصادیق بزه دیدگی براساس نوع آسیب و صدمه …………………………… 74


بند اول: خشونت جسمی ………………………………………………………………………………….. 76


بند دوم: خشونت جنسی ………………………………………………………………………………….. 77


بند سوم:خشونت روانی ……………………………………………………………………………………… 79


بند چهارم:خشونت اقتصادی و کاری ……………………………………………………………….. 81


بند پنجم: هرزه نگاری ………………………………………………………………………………………. 82


گفتار دوم:مصادیق بزه دیدگی بر اساس مکان وقوع بزه ………………………………….. 84


بند اول: خشونت در محیط خانه ………………………………………………………………………. 84


بند دوم: خشونت در محیط اجتماع ………………………………………………………………….. 86


بند سوم: مزاحمت های خیابانی ………………………………………………………………………… 87


مبحث دوم :مصادیق بزهکاری خاص زنان ………………………………………………………… 88


گفتار اول:جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی ………………………………………………….. 88


بند اول:روسپیگری …………………………………………………………………………………………….. 88


بند دوم:مساحقه …………………………………………………………………………………………………. 91


بند سوم: ارتباط نا مشروع …………………………………………………………………………………. 94


الف)خیانت عاطفی………………………………………………………………………………………………..94


ب) خیانت جنسی ……………………………………………………………………………………………… 95


بند چهارم) شهادت دروغ……………………………………………………………………………………. 96


گفتار دوم: جرائم علیه اشخاص …………………………………………………………………………. 97


بند اول: سقط جنین ………………………………………………………………………………………….. 97


بند دوم: بچه کشی …………………………………………………………………………………………….. 99


بند سوم: شوهرکشی و شوهرآزاری ………………………………………………………………….. 100


بند چهارم:همسر کشی ……………………………………………………………………………………… 102


گفتار سوم: جرائم علیه اشخاص ………………………………………………………………………. 103


بند اول: قاچاق مواد مخدر ………………………………………………………………………………. 104


بند دوم:اختفای مال مسروقه …………………………………………………………………………… 105


نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 108


پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………. 110


منابع و ماخذ  ………………………………………………………………………………………………….


 

خرید و  دانلود فایل پایان نامه ارشد : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد (DOC)


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.