آوریل 14, 2021

پژوهش (پایان نامه) : اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

1 min read
<![CDATA[]]>

1-1 انواع اختلافات و دعاوی

اختلافات کارگری را از حیث نظری به چند گروه تقسیم کرده اند،اختلاف در حق و اختلاف در نفع:


اختلاف در حق:اختلافی است که در نتیجه عدم اجرای مقررات از سوی مدیران و کارفرمایان،به وجود می آید.مانند اختلاف بین کارگر و کارفرما در زمینه ی عدم اجرای مقررات مربوط به حداقل مزد،مدت کار روزانه،تعطیلات و مرخصی ها و امثال آن.


اختلاف در نفع:اختلافی است که در اثر تقاضای کارگران و یا سازمان های کارگری به منظور دریافت و کسب امتیازاتی بیش از آنچه که در قانون و مقررات پیش بینی شده است رخ می دهد.به عنوان نمونه کارگران یک واحد و یا سازمان های کارگری یک صنعت طلب می کنند که مدت کار روزانه کاهش یابد و یا میزان مزد کارگران آن صنعت افزوره شود و یا مقررات حفاظت و بهداشت کار گسترده تر گردد و یا کمک های رفاهی فزونی پذیرد. (لایقمند،1390:2).


 


دعاوی فردی:این دعاوی ناشی از اختلافات فردی یک کارگر یا کارآموز با کارفرماست و همانگونه که قبلا اشاره شد شامل مواردی می شود که اختلاف،اختلاف در حق است.اختلاف در حق،اختلافی است که در نتیجه عدم اجرای مقررات از سوی مدیران و کارفرمایان به حق کارگران لطمه وارد گردد،مانند اختلاف بین کارگر و کارفرما در زمینه ی عدم اجرای مقررات مربوط به حداقل مزد،مدت کار روزانه،تعطیلات و ….


دعاوی جمعی:دعاوی مطروحه بین تشکل های کارگری و کارفرمایی و دعاویی که بین جمعی از کارگران و کارفرما به منظور مطالبه ی حقوق جمعی و گروهی آنان مطرح می شود دعاوی جمعی یا دسته جمعی می گویند و شامل مواردی می شود که اختلاف کارگر و کارفرما اختلاف در نفع است.اختلاف در نفع اختلافی است که در اثر تقاضای کارگران و یا سازمان های کارگری به منظور دریافت و کسب امتیازاتی بیش از آنچه که در قانون و مقررات پیش بینی شده است رخ می دهد.به عنوان نمونه کارگران یک واحد ویا سازمان های کارگری یک صنعت طلب می کنند که مدت کار روزانه کاهش یابد و یا میزان مزد کارگران آن صنعت افزوده شود و یا مقررات حفاظت و بهداشت کار گسترده تر گردد و یا کمک های رفاهی فزونی پذیرد (همان:65)


به نظر پل دوران،برای تشخیص بین اختلاف فردی و اختلاف جمعی کار،دو شرط لازم است:یکی طرفین اختلاف و دیگری موضوع مورد اختلاف،بنا بر این به محض اینکه یک طرف رابطه کارگر و یا سازمان باشد موضوع اختلاف نیز خصیصه جمعی پیدا میکند.منافع جمعی وقتی جمعی تلقی می شود که اختلاف پیرامون آن موثر بر شرایط حقوقی افراد عضو سندیکا و یا حقوق جمعی افراد باشد(هاشمی، 1370:118).

خرید و دانلود فایل (متن کامل پایان نامه ) با فرمت ورد در لینک زیر :


wq


بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار
1-2 ویژگی اختلافهای کارگری و کارفرمایی


در رابطه حقوقی،این امکان وجود دارد که یکی از دو طرف به مرجع قضایی یا مشابه آن مراجعه و با استناد به قانون،خواستار رسیدگی شود.رابطه ناشی از کار نیز از این قاعده مستثنا نیست.مگر آنکه به سبب دوستانه و تبرعی بودن کار انجام شده اساسا رابطه مشمول عنوان رابطه کارگری و کارفرمایی نباشد.با این وصف،اختلاف کارگر و کارفرما و دعوای بین آنان ویژگی هایی دارد که در شیوه رسیدگی و در نتیجه در ماهیت مرجع رسیدگی کننده اثر گذار است.مانند مطرح شدن دادخواهی از سوی کارگر در بیشتر موارد،گاهاً جمعی بودن دعاوی و مواردی این چنینی.


مجموع جهات یاد شده زمینه ساز وضع قواعد خاصی برای اختلافهای کارگری و کارفرمایی در همه کشور ها شده است.این قواعد ویژه ممکن است محدود به موازین آیین دادرسی شود مانند آنچه در ایتالیا پذیرفته شده است و گاه همانند آلمان تا ایجاد یک نظام دادرسی اجتماعی پیش رود که در کنار دو دسته دادگاههای قضایی(اعم از حقوقی و کیفری)و دادگاههای اداری،مراجعی به نام دادگاههای اجتماعی را به طور جداگانه به این گونه دعاوی اختصاص دهند(سوپیو،1390:41).


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.