آوریل 14, 2021

بردگی و تجارت برده – منبع sabzfile.com

1 min read
<![CDATA[]]>

بهر حال بردگی و تجارت برده که در آغاز پدیده ای کاملاً پذیرفته شده بود، به یک خطای اخلاقی و سپس به یک جرم بین المللی تغییر ماهیت داد. در سال 1851 اعلامیه کنگره وین، بردگی را مخالف ارزش های جامعه متمدن بین المللی می دانست. کم کم بردگی به یک جرم بین المللی معاهداتی تبدیل شد. ماده پنج کنوانسیون 1890 راجع به تجارت برده دول عضو را متعهد به مجازات کسانی می کرد که در تجارت برده دخالت داشتند و کنوانسیون بردگی 1926 اصلاح شده به وسیله پروتکل 1953 این عمل را منع و جرم شناخت.
هر چند که بردگی به شیوه سنتی با تلاشهایی که صورت گرفت از بین رفت ولی با وجود این برخی دیگر از نهادهای مشابه بردگی بوجود آمد.
به مرور ایام و در نتیجه فقر اقتصادی و ضعیف شدن بنیانهای اخلاقی و مذهبی، علیرغم الغای بردگی سنتی، نهادهای مشابهی رشد کردند که در قالب آنها افراد مورد سوء استفاده هایی مشابه آنچه که در مورد طلبکار بردگان اعمال می شد قرار می گرفتند. این موارد عبارت بودند از: به بیکاری گرفته شدن بدهکار از سوی طلبکار به طور نامعین، خرید و فروش زنان یا دختران به عنوان عروس و نقل و انتقال کودکان به ارث برده شدن زن و دختر پس از مرگ شوهر، قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مخصوصاً برای سوء استفاده های جنسی که به بردگی سفید معروف است.
در طی قرن گذشته برای از بین بردن چنین مظاهری از بردگی جدید کنوانسیونها و معاهدات بسیاری تصویب شده که برای نمونه چند مورد زیر عنوان می گردد:


الف) قانون الغای نظام بیگاری 1976
ب) کنوانسیون حقوق کودک 1989
ج) کنوانسیون سازمان بین المللی کار در مورد بدترین اشکال کار کودکان 1999
د) کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و سء استفاده جنسی از دیگران 1949
هـ) پروتکل سازمان ملل متحد برای جلوگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، بویژه زنان و کودکان 2000


بخش دوم: ویژگی ها، مفهوم و عناصر متشکله جرائم سازمان یافته و سازمانهای جنایی
جرم سازمان یافته نوعی جرم مهندسی شده یا ساختار منداست که از سوی سندیکای مجرمین اداره می شود. بطور مشخص تر منظور از آن فعالیت های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی یکدیگر و برای تحصیل منافع مادی (و یا قدرت) به ارتکاب مستمر اعمال مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه ای استفاده می کنند.
اینگونه جرائم معمولاً در قالب شبکه یا سازمان انجام می شوند. این سازمانهای مجرمانه ساختاری بسیار کارآمد و موثر دارند و از انعطاف فوق العاده ای برخوردارند. علاوه بر این، شبکه های جرم سازمان یافته در عین حال که بسیار بومی، محلی و منطقه ای عمل نموده و با ویژگی های جغرافیایی طبیعی و انسانی محیط فعالیت خود تناسب کامل دارند، ویژگیهای فراملی نیز داشته و از طریق پیوندهای بین شبکه ای، گستره فعالیت خود را به فراتر از مرزهای ملی می کشانند.
همچنین در خصوص ویژگی های سازمان مجرمانه می توان بطور خلاصه به موارد زیر اشاره نمود.
1) غیر ایدئولوژیک بودن سازمان: این بدان معنی است که گروه سازمان یافته مجرمانه، جرائم را تنها با هدف کسب منافع مادی انجام می دهد و اهداف سیاسی یا مذهبی یا قومی برای آنها اهمیتی ندارد و اگر وارد مبارزات سیاسی شوند، هدف آنها کسب قدرت سیاسی جهت تقویت قدرت اقتصادی خود و از میان برداشتن قوانین مخالف با اهداف مجرمانه و اقتصادی خویش است.
2) وجود سلسله مراتب: این سازمانها برای اینکه مرتکب جرائم مورد نظر خود شوند نیاز به یک سلسله تشکیلات و سلسله مراتب سازمانی مانند مدیر و مجری دارند بگونه ای که سلسله مراتب موجود در این سازمانها مانند تشکیلات موجود در یک کشور است.
3) استمرار جرم در طول زمان: برای اینکه یک جرم وصف سازمان یافته بخود بگیرد و یک سازمان، سازمانی مجرمانه محسوب شود جرائم ارتکابی باید در یک دوره طولانی صورت بگیرد.
4) ارتکاب فساد اداری: یکی از مهمترین و خطرناک ترین ویژگی های سازمانهای مرتکب جرایم سازمان یافته بهره گیری از فساد اداری است. از آنجائیکه این سازمانها برای رسیدن به اهداف خود می خواهند مرتکب جرائم بسیاری شوند سعی می کنند با افساد ماموران دولتی مثل قضات و نمایندگان پارلمان و کارمندان گمرک و…. به اهداف خود دست یابند.
مثلاً با افساد نمایندگان پارلمانها سعی می کنند قوانین مغایر با فعالیتهای خود را بوسیله آنها تغییر دهند یا با افساد قضات از تحت تعقیب و پیگرد واقع شدن رها شده یا در صورت محاکمه، محاکمات به سود آنان خاتمه یابد.
5) استفاده از ارعاب و خشونت: اگر یک گروه مجرمانه با یک گروه مجرمانه دیگر روبرو شود که منافع آنها در تضاد با همدیگر باشد یا با افرادی مواجه شوند که حاضر به همکاری با آنها (مثلاً با دریافت رشوه) نشوند سعی می کنند با تهدید و ارعاب آنها یا از میان برداشتن آنها به اهداف مورد نظر خودشان نائل شوند.
6) اقدام به تطهیر پول یا پولشویی: اموالی که گروه های مجرمانه از طریق اعمال مجرمانه خود بدست می آورند باید به طریقی به شکل پولهای تمیز و مشروع در آید تا از مورد تعقیب واقع شدن رها شوند، لذا گروه های مجرمانه اینگونه پولها را وارد معاملات مشروع و قانونی نموده و بدین طریق اقدام به تطهیر اینگونه پولها می نمایند.
از جمله سایر موارد و ویژگی های سازمانهای مجرمانه می توان به سری بودن فعالیتها و درخواست وفاداری مطلق از اعضا و اعمال مقررات و انضباط خشک و خشن را نیز می توان نام برد.


بخش سوم: دلایل و عوامل گسترش یافتن جرائم سازمان یافته
1) ارتکاب جرائم بصورت گروهی: بر طبق روانشناسی ثابت شده است، ارتکاب جرائم بصورت گروهی، برای اشخاص ساده تر است زیرا که مرتکب افرادی را مانند خود می یابد که جرم را مرتکب می شوند و دیگر اینکه ارتکاب جرم بصورت گروهی باعث می شود نقش مرتکب در هنگام تعقیب و محاکمه کمرنگ تر شود و سوم ارتکاب جرم بصورت گروهی باعث می شود که رسیدن به هدف محتمل تر و ساده تر باشد چون کار بین چند نفر تقسیم بندی می شود، دیگر آنکه ارتکاب جرم بصورت گروهی باعث می شود که خطر دستگیری و توقیف و محاکمه و مجازات کمتر از هنگامی باشد که فرد به صورت تنها اقدام به جرم می کند و دیگر اینکه چون این دسته از جرائم منافع مالی بیشتری نسبت به جرائم غیر گروهی و غیر سازمان یافته برخوردارند لذا افراد مجرم بهتر و سریعتر جذب گروه های مجرمانه سازمان یافته می شوند.
2) عدم وجود توازن بین امکانات بازدارنده و امکانات سازمانهای مجرمانه:
در بسیاری از کشورها برای موفقیت در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته، نیروهای پلیس و حکومتی باید از امکانات خاص و متعددی برخوردار باشد (امکانات فنی و علمی) ولی متاسفانه فاقد چنین امکاناتی هستند و گروه های مجرمانه از لحاظ گریز از دست قانون بسیار جلوتر از تعقیب کنندگانشان هستند.
3) گسترده شدن موضوعات مجرمانه:
در گذشته اگر به واسطه عدم وجود تکنولوژیهای موجود در زمان فعلی جرائم بصورت سنتی صورت می گرفت ولی اکنون بواسطه توسعه ارتباطات الکترونیکی بسیاری از جرائم می تواند در فضای مجازی صورت بگیرد مثلاً اگر در گذشته سرقت فقط بصورت حقیقی و مادی و عینی صورت می گرفت، اکنون می توان با هک نمودن سابت یک موسسه مالی به اطلاعات حسابهای موجود در آن دست یافت و مبالغ موجود در حساب افراد دیگر را وارد حساب خود نمود.
4) بالاتر بودن منافع مالی جرائم سازمان یافته نسبت به جرائم سنتی:
همانگونه که گفته شد میزان درآمد و مناقع مالی جرائم سازمان یافته نسبت به جرائم سنتی بسیار بیشتر است لذا افراد مجرم بیشتری جذب این گروه ها می شوند، در نتیجه این نوع جرائم و گروه ها بیشتر و بیشتر رشد می کنند.
5) وجود خلأهای قانونی در مورد جرائم جدید: در بسیاری از کشورها، خصوصاً کشورهایی که از سیستم قانونگذاری نوشته برخوردارند برای بسیاری از جرائم جدید، قوانین بازدارنده ای وضع نشده لذا مجرمین در پرتو این خلاهای قانونی اقدام به ارتکاب جرائم می نمایند.


بخش چهارم: تقسیم بندی جنایات سازمان یافته از لحاظ حوزه فعالیت
جرائم و گروه های مجرم سازمان یافته به لحاظ گستره و حوزه فعالیت به دو دسته داخلی و فراملی اعم از بین المللی و جهانی قابل تقسیم اند.
تعریف تبهکاری سازمان یافته فراملی بنابر چهارمین تحقیق سازمان ملل متحد در مورد گرایشان و عملیات تبهکارانه سیستم های عدالت قضایی به قرار زیر است:
خلاف هایی که آغاز، تداوم یا اثرات مستقیم یا غیر مستقیم آنها در بیش از یک کشور جلوه گر باشد. اما آن دسته از اعمال تبهکارانه ای که فقط در محیط یک کشور صورت بگیرد را می توان در زمره جرائم سازمان یافته داخلی عنوان نمود.
وقوع منازعات داخلی که عمدتاً ماهیت قومی و نژادی دارند، همواره بستر مناسبی برای بروز انواع کفش های مجرمانه مثل نسل کشی، جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی، شکنجه، رفتارهای برده دارانه، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر و مانند آن را فراهم آورده اند. همچنین به دلیل ضعف دولت مرکزی در این مقاطع و فروپاشی سیستم های اجرای قانون (و سایر سیستم های کنترلی فرصت برای فعالیت گروه های مجرم سازمان یافته فراهم می شود.


بخش پنجم: انواع جرائم سازمان یافته
جرائم سازمان یافته، انواع متعددی دارد. برخی از نویسندگان و اساتید جرائم سازمان یافته را محصور به تعداد خاصی قرار داده اند ولی ما همان گونه که در قبل بر طبق تعاریف متعددی که در خصوص جرم سازمان یافته عنوان نمودیم، قصد داریم که دزدی دریایی و تروریسم را نیز بررسی و لحاظ بنماییم زیرا این گروه ها هم دارای تشکیلات منظم هستند و هم جرائم آنها بصورت مستمر و در طول زمان طولانی صورت و دیگر خصوصیات جرایم سازمان یافته را نیز دارند.
قاچاق: هر نوع حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه ناقص ممنوعیت یا محدودیت می باشد که قانون مقرر کرده است قاچاق نامیده می شود.
گفتار اول: قاچاق انسان
یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که می توان آن را یکی از معضلات جامعه بین المللی در قرن بیست ویک دانست. غلبه پدیده جهانی شدن و تسهیل مبادلات و ارتباطات فرامرزی موجب گسترش جرائم سازمان یافته فراملی برای تحصیل منافع نامشروع شده است.
قاچاق انسان در بین جرائم سازمان یافته دیگر سریعترین رشد را داراست. تعداد افراد قابل توجه دخیل در این امر، منافع سرشار، درصد ایمنی قضایی بالا، منجر به گسترش این نوع جنایت سازمان یافته شده است. قاچاق انسان به عنوان یکی از جرائم سازمان یافته آثار منفی مختلفی را در سطوح ملی و بین المللی بر جای می گذارد.
در فصل سوم این پایان نامه بصورت مفصل در مورد قاچاق انسان بحث خواهیم نمود.


گفتار دوم: قاچاق اسلحه
مسئله قاچاق سلاحهای کوچک قاچاق و سلاحهای سبک (SALW) یکی از مهمترین انواع جرائم سازمان یافته فراملی یا عواقب مرگبار بوده است. به طور متوسط حدوداً نیم میلیون نفر در سال توسط سلاح های کوچک کشته می شوند که از این تعداد سیصدهزار هزار نفر در درگیریهای مسلحانه کشته می شوند. دست کم پانصد میلیون سلاح کوچک سبک در جهان وجود دارد که برای یک از هر دوازده نفر کافی است. اگر چه بسیاری از اینها توسط مقامات قانونی کنترل می شوند.
اما سلاحهای قاچاق به دست تبهکاران، نیروهای بی قاعده و تروریست ها می افتد که از این سلاح ها برای خدشه دار کردن صلح بهره می گیرند و با استفاده از این سلاحها باعث تنش شده، قوانین را نقض نموده، جریانهای پناهندگان را تحریک نموده و فرهنگ خشونت را ترویج می کنند.
از چهل و نه تنش اصلی از سال 1990 سلاحهای کوچک و سبک در چهل و شش مورد نقش داشتند که باعث چهارصد میلیون مرگ شدند که از این بین نود درصد را غیر نظامیان و هشتاد درصد را زنان و کودکان تشکیل می دادند.
براساس گزارش سازمان ملل، مصرف کننده نهایی سلاحهای قاچاق هر که باشد، معاملات اسلحه در بازار سیاه سه ویژ گی دارد: این معاملات فعالیتی مخفیانه است، بخش عمده هزینه به علت ماهیت پنهانی معامله است، جریان برگشتی پول تطهیر می شود.


گفتار سوم: قاچاق زنان و کودکان
گردشگری جهانی با صنعت جهانی روسپیگری، بویژه در آسیا و تحت کنترل ترایاد، و یا کوزا، ارتباط نزدیکی برقرار کرده است. این صنعت به شکلی فزاینده بر کودکان تاثیر منفی می گذارد. علاوه بر استثمار و سوء استفاده از کودکان، صنعت رو به گسترش دلالی فرزند خوانده نیز، به ویژه در آمریکای لاتین به مقصد ایالات متحده پایدار شده است. در سال 1994، نوزادان اهل آمریکای مرکزی به مبلغ بیست هزار دلار به باندهای دلال فرزند خوانده فروخته می شدند و این کار در بیشتر موارد (البته نه همیشه) با رضایت پدر و مادر صورت می گرفت. گفته می شود، این قاچاق به تجارتی چند میلیون دلاری تبدیل شده است.


گفتار چهارم: قاچاق مهاجران غیر قانونی
آمیزه فقر در گوشه و کنار دنیا با جابجایی جمعیت ها و پویایی اقتصادی های اصلی، میلیون ها نفر را به مهاجرت وا می دارد.از سوی دیگر افزایش مرزها، به ویژه در جوامع مرفه، کوششی برای سر کردن جریان مهاجرت است. این روند متناقض فرصتی استثنایی به سازمانهای جنایی برای حضور در بازاری بسیار گسترده می دهد. بر طبق گزارش 1994 سازمان ملل، میزان قاچاق مهاجران غیر قانونی از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمندتر را حدود یک میلیون نفر در سال می داند که بیست درصد آنها چینی هستند.


گفتار پنجم: قاچاق مواد هسته ای
این فعالیت شامل قاچاق مواد درجه بندی شده سلاح های هسته ای برای استفاده نهایی در ساخت این سلاحها یا گرفتن حق سکوت با تهدید به استفاده از آنهاست. فروپاشی اتحاد شوروی، فرصتی بزرگ برای عرضه این مواد را فراهم آورد. در دهه 1990آلمان پیشرو این نوع قاچاق بوده است زیرا شبکه های جنایی از کشورهای عضو پیمان شوروی سابق، به قاچاق مواد هسته ای از طرف سازمانهای بین المللی، گاه به روشهای دور از احتیاط از جمله حمل موادی با درصد بالای رادیو اکتیو در جیب قاچاقچیان مبادرت می کردند. این تجارت با اینکه عمدتاً از مبداء اروپای شرقی انجام می گیرد اما تجارتی بین المللی است.
قاچاق هسته ای به منزله موضوع خطرناک و استراتژیک برای غرب می باشد که بالقوه دارای پتانسیل های قوی برای تکثیر سلاحهای کشتار جمعی می باشد.
گزارش منابع متعدد حاکی از این است که تعداد زیادی معامله تسلیحاتی از نوع مواد هسته ای که در ساخت سلاح اتمی کاربرد دارند توسط یک گروه جنایی و سایر گروه های دیگر در مراکز صنعتی برخی از کشورهای تازه استقلال یافته صورت گرفته است.
تعطیلی برخی مراکز هسته ای و بیکاری بسیاری از متخصصان و دانشمندان هسته ای فرصت مناسبی را برای سرقت مواد هسته ای و فروش و توزیع آنها توسط گروه های جنایی فراهم آورده است. در حال حاضر رشد شبکه های قاچاق سلاح و مواد هسته ای به عنوان تهدید هسته ای و مرتبط با تروریسم در نظر گرفته می شود.


گفتار ششم:قاچاق اعضای بدن
بر طبق گزارش 1994 سازمان ملل گزارشهای تایید شده ای از این نوع قاچاق در کشورهای آرژانتین، برزیل، هندوراس، مکزیک، پرو به دست آمده است که مشتریان آنها بیشتر خریداران آلمانی، سوئیسی و ایتالیایی هستند.
کنفرانس بین المللی تجارت اعضای بدن: فرهنگ، سیاست و اخلاق زیستی بازار جهانی که از 26 تا 28 آوریل 1996 در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی برگزار شد و دانشگاهیان و متخصصان برجسته از سراسر جهان در آن شرکت داشتند، بر اهمیت این بازار رو به گسترش مهر تایید گذاشت.
این کنفرانس همچنین بر مرز باریک میان قاچاق تبهکارانه و تجارتی که با تشویق دولت صورت می گیرد تاکید کرد. برای مثال، براساس گزارش های ارائه شده به این کنفرانس، به نظر می رسد دولت چین فروش اعضای بدن اعدامیان را مجاز شمرده است. تعداد این افراد هر ساله بالغ بر صدها نفر است که عواید آن به موجب قانون به خزانه دولت واریز می شود. به نظر می رسد این قاچاق اهمیت ویژه ای در هند و مصر یافته است و مشتریان آن، بیماران ثروتمند خاورمیانه هستند. اکثر این اعضا، داوطلبانه در زمان حیات (یک کلیه، یک چشم) یا پس از مرگ افراد، توسط شبکه های قاچاق صورت می گیرد که مشتریان نهایی آن بیمارستان های بزرگ در گوشه و کنار دنیاست. این یکی از حلقه های اتصال فقر جهانی به تکنولوژی پیشرفته است.


گفتار هفتم:قاچاق مواد مخدر و روانگردان
سازمانهای مجرمانه فراملی، مخصوصاً سازمانهای قاچاق مواد مخدر، در سرتاسر مرزهای بین المللی به صورت نامحدود عمل می کنند. این سازمانها نوعاً از لحاظ ساختاری، قدرت، اندازه، حوزه جغرافیایی و دایره عملکردشان به شرکت های فراملی شروع شباهت زیادی دارند.
در دو دهه اخیر قاچاقچیان مواد مخدر، همانند بسیاری دیگر از گروه های مجرمین، از اقدامات درون مرزی به سازمانهای مجرمانه با دایره عملکرد وسیع روی آورده اند، که مرزهای ملی را چیزی بیش از موانع جزیی نسبت به اقدامات مجرمانه خودشان تلقی نمی کنند.
در حال حاضر مبارزه با معضل تولید، قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر با ورود مواد روانگردان صناعی – طبق کنوانسیون مواد روانگردان در سال 1971 – و مواد پیش ساز – مطابق جداول پیوست کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان در سال 1988 – به گروه مواد تحت کنترل، با رویکرد فنی و حقوق جنایی ملی و بین المللی، به مراتب شدت یافته و در عین حال پیچیده تر شده است.
گفتار هشتم:پولشویی
پولشویی نوعی خدمت و فعالیت جانبی است که گروه های مجرم به وسیله آن منافع سرشار خود را به پول پاکیزه تبدیل می کنند. بنابراین، موضوع جرم مستقلی نیست و در بین همه گروه های مجرم شایع می باشد.
مطابق تعریف پلیس بین المللی، پولشویی عبارتست از:
هر عمل یا تلاشی که برای پنهان یا مخفی کردن منافع حاصل از فعالیتهای غیر قانونی صورت می گیرد تا این منافع در ظاهر قانونی و مشروع جلوه داده شود.
به این ترتیب ماهیت، منبع، مکان و موقعیت دارایی های غیر قانونی تغییر می کنند. معمولاً مجرمان از طریق سرمایه گذاری های متعارف و پول کثیف را با گذرانیدن از کانال شبکه بانکی پاک می کنند و گاهی هم این پول ها را وارد یک سلسله عملیات اقتصادی پیچیده می کنند.
در عین حال چون پولشویی مستلزم ورود در عملیات مالی پیچیده است، خود به سازمان مستقلی نیاز دارد که متفاوت از خود سازمان مجرم است.
بهرحال مرتکبان جرم پولشویی، برای مخفی نگهداشتن منشاء غیر قانونی درآمد ناشی از جرم عوامل خیلی پیچیده ای را طی می کنند به طوریکه احراز ارتکاب جرم مقدم یا منشاءبسیار مشکل می شود. از اینرو علاوه بر منشاء باید مستقلاً جرم شناخته شود و صرف پولدار شدن بدون منشاءقانونی مشخص، که با شروع پروسه پولشویی پیوسته است، آغاز فرایند پولشویی تلقی گردد.


گفتار نهم: تروریسم
در بسیاری از کتابهاتروریسم را جزء جرائم سازمان یافته محسوب ننموده بودند ولی نگارنده بر این عقیده است که اگر تروریسم با هدف کسب سود مالی صورت نمی گیرد و مبنای اقتصادی ندارد و بر پایه ای ایدئولوژیک بنیان نهاده شده است ولی از بسیاری جهات تعاریف ارائه شده درموردجرائم سازمان یافته را در خود دارد از قبل وجود سلسله مراتب در گروه و مدت دار بودن جرائم ارتکابی و… وانگهی بسیاری از گروه های تروریستی هستند که برای تامین منابع مالی خود اقدام به انجام جرائم سازمان یافته می کنند که در بخشهای بعدی در مورد آن بحث خواهیم نمود.
تروریسم عبارتست از هدایت اعمال خشونت آمیز با قصد قبلی یا تهدیدات خشونت آمیز که از سوی اعضای گروه های سازمان یافته اعمال می شود. در نتیجه انجام یک عمل خشونت آمیز انفرادی از سوی یک فرد خاص تروریسم به حساب نمی آید. در نتیجه تغییراتی که در وضعیت امنیت بین المللی بود آمده، سناریوهای متعددی پا به عرصه وجود گذاشته است و گروه های تبهکار و تروریست برای فراهم کردن کالا و اجناس یا خدمات مورد نظر خود با یکدیگر هم پیمان می شوند.
تروریسم بین المللی یکی از زشت ترین جنایاتی است که حقیقتاًبه قلب مردمی که در هرگوشه از جهان زندگی می کنندضربه می زند.طبیعت کور آن به حیات و جسم قربانیان بیگناه صدمه می زند.


گفتار دهم:دزدی دریایی
در خصوص نخستینهای جرائم سازمان یافته می توان به دزدی دریایی هم اشاره نمود.برخی این جرم راقدیمی ترین جرم بین المللی دانسته اند.
از زمان گروتیوس، دزد دریایی که به اقدامات خصمانه علیه کشتی ها در دریای آزاد دست می زده است را دشمن بشریت محسوب می شده است.
بی شک همگی ما در فیلمهای و سریالهایی که دیده ایم در همگی آنها اگر موضوع مربوط به دزدی دریای باشد زمان داستان فیلم یا سریال به زمانها و قرون گذشته باز می گردد ولی باید اشاره نموده که قبل از ظهور دزدان دریایی خلیج عدن در دهه اول قرن جدید «1751 مورد دزدی دریایی در دریاها در فاصله سالهای 1984 الی 1999 در خصوص نخستینهای جرائم سازمان یافته می توان به دزدی دریایی هم اشاره نمود. برخی این جرم را قدیمی ترین جرم بین المللی دانسته اند.
از زمان گروتیوس، دزد دریایی که به اقدامات خصمانه علیه کشتی ها در دریای آزاد دست می زده است را دشمن بشریت محسوب می شده است.
بی شک همگی ما در فیلمهای و سریالهایی که دیده ایم در همگی آنها اگر موضوع مربوط به دزدی دریای باشد زمان داستان فیلم یا سریال به زمانها و قرون گذشته باز می گردد ولی باید اشاره نموده که قبل از ظهور دزدان دریایی خلیج عدن در دهه اول قرن جدید 1751 مورد دزدی دریایی در دریاها در فاصله سالهای 1984 الی 1999 گزارش شده است که اکثر این موارد در خاور دور (به ویژه دریای جنوب چین)، آمریکای جنوبی، کارائیب، اقیانوس هند، و آفریقای غربی و شرقی رخ داده اند. دلیل افزایش این موارد را باید در عوامل متعددی دانست، از قبیل تعداد کم کارکنان در کشتی هایی که با استفاده از تکنولوژی پیشرفته کار می کنند و در نتیجه نیاز زیادی به نیروی انسانی ندارند و آسیب پذیر هستند، عدم حمایت دیپلماتیک کافی توسط کشورهایی که پرچم آنها صرفاً برای تسهیل فعالیت از سوی صاحبان کشتی مورد استفاده قرار گرفته است و نیز وجود کشورهای فقیری که از مرز ساحلی وسیعی برخوردارند بطوریکه حتی قادر به حفاظت از آبهای ساحلی خود هم نیستند چه برسد به اینکه بخواهند دامنه حفاظت خود را به آبهای آزاد مجاور هم سری بدهند.
بهترین مورد و دلیل برای توصیف بوجود آمدن و افزایش دامنه دزدی های دریایی در دریای سرخ و خلیج عدن توسط دزدان دریایی سومالیایی هم همان مواردی است که در آخر پاراگراف قبل عنوان شده است.سومالی کشوری است با بیش از 3300 کیلومتر مرز دریایی با اقیانوس هند و دریای سرخ که بیشترین مرز دریایی را در میان تمام کشورهای آفریقایی داراست و دیگر اینکه این کشور از اوایل دهه نود قرن گذشته فاقد دولت مرکزی قدرتمندی بوده است و کشوری بسیار فقیر است که علیرغم حضور نیروهای دریایی بسیاری از کشورها برای تامین امنیت کاروانهای تجاری خود باز هم عملیات دزدی دریایی همچنان وجود دارد.
این جرم در ماده چهارده کنوانسیون 1958 ژنو در مورد دریاهای آزاد و ماده صد و یک کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها پیش بینی شده است و بر طبق ماده فوق الذکر تعریف دزدی دریایی چنین است:
الف) هر اقدام خشونت آمیز یا توقیف غیر قانونی یا غارت و تاراج که با اهداف مجرمانه از سوی کارکنان یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی ارتکاب یافته و:
1- در دریای آزاد علیه کشتی یا هواپیمای دیگر یا اموال یا اشخاص سوار بر آنها ارتکاب یابد.
2- علیه کشتی، هواپیما یا اشخاص و اموالی که در قلمرو هیچ کشوری قرار ندارد ارتکاب یابد.
ب) هر گونه مشارکت عمدی در راه اندازی یک کشتی یا هواپیما با علم به اینکه دزدی شده است.
ج) هر گونه تشویق یا تسهیل عمدی اعمال مذکور در بندهای الف و ب.


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.