ژانویه 16, 2021

سایت مقالات فارسی – بررسی آرای تربیتی سیاست نامه ی خواجه نظام الملک توسی- قسمت ۲

1 min read

۲-۵-رابطه‌ی اخلاق وسیاست………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۶-هدف تربیت………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۷-ارتباط بین مقوله‌های فلسفی وجنبه‌های مختلف تعلیم وتربیت……………………………………………۲۳
۲-۸-تعریف علم تعلیم وتربیت(آموزش وپرورش)…………………………………………………………………..۲۳
۲-۹-علم تعلیم وتربیت…………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۱۰-ویژگی‌های علم تعلیم وتربیت………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۱۱-آراءتربیتی درسده‌های میانه…………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۱۲-استفاده ازپندواندرزدرتربیت متربّیان‌………………………………………………………………………………۲۹
۲-۱۲-۱-قرآن و روش موعظه و پند و اندرز…………………………………………………………………………..۲۹
۲-۱۲-۲-شرایط لازم برای موعظه و پند و اندرز………………………………………………………………………۲۹
۲-۱۳-تشکیل خانواده وبایدونبایدهای تربیتی…………………………………………………………………………..۳۲
۲-۱۳-۱-پذیرش مسئولیت شکست وجبران کمبودهای والدین …………………………………………………۳۳
۲-۱۳-۲-شناسایی کاستی‌ها وتلاش درجهت رفع آنها ……………………………………………………………..۳۴
۲-۱۳-۳-انضباط ومهربانی……………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۱۳-۴-تفاوت بین سخت‌بودن با ناتوانی………………………………………………………………………………۳۵
۲-۱۴-تعلیم وتربیت……………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۱۴-۱-معنای تربیت درمنظراسلام……………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۱۴-۲-تعلیم وتربیت واهمیت آن درجامعه‌ی اسلامی…………………………………………………………….۳۸
۲-۱۴-۳-معنای تربیت ازمنظرمکاتب وادیان درغرب………………………………………………………………..۴۰
۲-۱۵-حکمت نظری وعملی…………………………………………………………………………………………………۴۳
۲-۱۵-۱-غایت هستی…………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۲-۱۵-۲-غایت زندگی انسان…………………………………………………………………………………………………۴۵
۲-۱۵-۳-خودیابی زمینه‌ی خدایابی………………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۱۵-۳-۱-استنتاج……………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۱۵-۳-۲-رشدوهدایت بندگان،فرجام رحمت الهی……………………………………………………………….۴۷
۲-۱۶-تربیت ازمنظردین………………………………………………………………………………………………………..۴۷
۲-۱۶-۱- امکان تربیت…………………………………………………………………………………………………………۴۸
۲-۱۶-۲- حدودتربیت………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۲-۱۶-۳- منزلت تربیت………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۱۶-۳-۱-تأمل درماهیّت امررسالت…………………………………………………………………………………….۵۳
۲-۱۶-۳-۲-تأمل درمعنای احیای نفس…………………………………………………………………………………..۵۴
۲-۱۶-۳-۳-ارزیابی معناوگستره‌ی هدایت……………………………………………………………………………….۵۵
۲-۱۶-۳-۴-تربیت ومعنای برترین میراث……………………………………………………………………………….۵۶
۲-۱۷-ساحت‌های تربیتی………………………………………………………………………………………………………۵۷
۲-۱۷-۱-تربیت تکوینی……………………………………………………………………………………………………… ۵۷
۲-۱۷-۲-تربیت شرعی…………………………………………………………………………………………………………۵۸
۲-۱۸-فلسفه‌ی تربیت…………………………………………………………………………………………………………..۵۹
فصل سوّم:زندگی‌نامه‌ی خواجه‌نظام‌الملک‌توسی
۳-۱-زندگی‌نامه‌ی‌ خواجه‌نظام‌الملک‌توسی………………………………………………………………………………۶۲
۳-۲-اوضاع سیاسی – اجتماعی عصرسلجوقیان……………………………………………………………………….۶۶
۳-۲-۱-آلپ‌ارسلان………………………………………………………………………………………………………………۶۷

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.