ژانویه 20, 2021

بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


تکه ای از متن پایان نامه :

1-1-1-1.                زیر فرض پنجم : بین  زاویهQ و آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.


با در نظر داشتن نتایج ارائه‌شده در جداول 4-5 ، 4-6 و 4-7 مشاهده می‌گردد که بین زانوی پرانتزی با تاندونیت آشیل، کف پای گود با پلانتار فاشیا و زاویهQ کمتر از 10 درجه با درد قدامی زانو در دوندگان ارتباط معنی‌داری هست (05/0p< ). بین سایر ویژگی‌های اندازه‌گیری شده با آسیب در دوندگان ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد.


جدول 4-5. نتایج آزمون خی دو  جهت مطالعه ارتباط زانوی ضربدری و پرانتزی با آسیب‌های دوندگان


 


متغیر

زانوی ضربدری                               زانوی پرانتزی
       خی دو      درجه آزادی     معنی‌داری         خی دو         درجه آزادی              معنی‌داری
شین اسپلینت


پلانتار فاشیا


درد قدامی زانو


کشیدگی همسترینگ


زانوی دوندگان


تاندونیت آشیل


استرس فرکچر

170/2


188/0


414/0


018/2


365/0


365/0


018/2

2


2


2


2


2


2


2

338/0


910/0


813/0


365/0


833/0


833/0


365/0

361/27


000/36


600/23


643/29


163/35


621/45


991/32

30


30


30


30


30


30


30

604/0


208/0


790/0


484/0


237/0


*034/0


323/0


 


 


جدول4-6. نتایج آزمون خی دو جهت مطالعه ارتباط کف پای صاف و گود با آسیب‌های دوندگان


1-1-2.                      تحتانی، طول کف پا، طول ران، طول ساق، عرض زانو،عرض مچ پا) با آسیب‌های شایع دوندگان وجود ندارد.

1-1-2-1.                 زیر فرض اول : بین  طول اندام تحتانی با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

1-1-2-2.                 زیر فرض دوم : بین  طول کف پا با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

1-1-2-3.                 زیر فرض سوم : بین  طول ران با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

1-1-2-4.                 زیر فرض چهارم : بین  طول ساق با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

1-1-2-5.                 زیر فرض پنجم : بین  عرض زانو با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

1-1-2-6.                زیر فرض ششم : بین  عرض مچ پا با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

1-1-2-7.                 زیر فرض هفتم : بین سن  با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.


 مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی: مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.