ژانویه 22, 2021

بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه – کارشناسی ارشد

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


تکه ای از متن پایان نامه :10/1 ± 90/25 40/1 ± 36/26 23/1 ± 48/26 طول کف پا    (cm)

 


 


جدول 4-4. توصیف کمی  متغیرهای نیم رخ ساختاری (X ± SD)


گروه استقامت گروه نیمه استقامت گروه سرعت متغیر
32/1 ± 82/3 89/1 ± 23/3 41/1 ± 21/3 زانوی پرانتزی   (cm)
0/0 ± 00/0 00/0 ± 6/1 00/0 ± 90/0 زانوی ضربدری  (cm)
15/0 ± 12/1 21/0 ± 21/1 36/0 ± 35/1 کف پای صاف(cm)
09/0 ± 17/0 07/0 ± 25/0 0/0 ± 00/0 کف پای گود(cm)
87/4 ± 81/12 65/3 ± 73/11 43/5 ± 00/14 زاویه  Q(درجه)

 


 


 


 


نمودار 2.4 درصد شیوع و تعداد موارد مشاهده شده زانوی پرانتزی در هر 3 درجه


در این بخش یافته‌های مربوط به آزمون فرضیه‌های پژوهش آورده شده می باشد.


1-1-1.                       فرض صفر اول (HO): ارتباط معنی‌داری بین هر یک از متغیرهای زانوی ضربدری، زانوی پرانتزی، کف پای صاف، کف پای گود، زاویهQ و آسیب‌های شایع دوندگان وجود ندارد.

1-1-1-1.                 زیر فرض اول : بین  زانوی ضربدری و آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

1-1-1-2.                 زیر فرض دوم : بین  زانوی پرانتزی و آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

1-1-1-3.                زیر فرض سوم : بین  کف پای صاف و آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

1-1-1-4.                 زیر فرض چهارم : بین  کف پای گود و آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.


 مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی: مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.