ژانویه 26, 2021

بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه – پایانامه رشته تربیت بدنی

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


تکه ای از متن پایان نامه :


 


راستا 30 دونده سرعت (با میانگین و انحراف استاندارد سن 28/4±60/22 سال، وزن 07/6±20/72 کیلوگرم و قد 96/5±93/180 سانتی متر)، 15 دونده نیمه استقامت ( با میانگین و انحراف استاندارد سن 62/3 ±20/23 سال، وزن 72/7±93/69 کیلوگرم و قد75/25±87/176 سانتی متر ) و 15 دونده استقامت ( با میانگین و انحراف استاندارد سن 09/5 ±60/25 سال، وزن 84/6 ±40/62 کیلوگرم و قد 76/7 ±80/176 سانتی متر ) به صورت  غیر تصادفی هدف‌دار انتخاب و به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط متخصصان و صاحب‌نظران مورد تأیید قرار گرفت و در این پژوهش برای ثبت اطلاعات فردی، نوع آسیب‌های اندام تحتانی که طی دو سال گذشته اتفاق افتاده بودند، سابقه ورزشی آزمودنی‌ها و همچنین شیوع شناسی آسیب مورد بهره گیری واقع گردید. برای اندازه‌گیری زانوی پرانتزی، ضربدری، عرض زانو و عرض مچ پا از کولیس، زاویهQ از گونیامتر و قوس کف پا از افت ناوی (روش برودی[1]) بهره گیری گردید. همچنین برای اندازه‌گیری طول اندام تحتانی و طول ران از متر نواری، طول ساق و کف پا از آنتروپومیتر بهره گیری گردید. جهت تجزیه تحلیل داده­ها و برای مطالعه نحوه توزیع داده‌ها از آزمون کالموگراف- اسمیرنف بهره گیری و با در نظر داشتن توزیع غیرطبیعی و طبیعی متغیرهای مختلف از آزمون‌ غیر پارامتریک خی دو برای مطالعه ارتباط بین آسیب با ناهنجاری و ابعاد آنتروپومتریک، و همچنین آزمون‌ پارامتریک پیرسون برای مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و ناهنجاری در سطح معنی‌داری (p˂0/05)  بهره گیری گردید. در تجزیه و تحلیل آماری از نرم‌افزار SPSS نسخه 21استفاده ‌گردید (05/0 p<). نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر به ترتیب گزارش در فصل چهارم در زیر آمده می باشد.


فرضیه اول: ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی(طول اندام تحتانی، طول ران، طول ساق، عرض زانو،عرض مچ پا، طول کف پا) و ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان (زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، کف پای


[1] Brody مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی: مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.