می 14, 2021

بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه – دانلود پایانامه تربیت بدنی

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


تکه ای از متن پایان نامه :


صاف، کف پای گود و زاویه Q) وجود ندارد. که نتایج به توضیح زیر می باشد:


بین عرض زانو با کف پای گود در دوندگان ارتباط معنی‌داری مشاهده گردید.


بین وزن با زانوی پرانتزی در دوندگان ارتباط معنی‌داری مشاهده گردید.


بین وزن با کف پای صاف در دوندگان ارتباط معنی‌داری مشاهده گردید.


بین قد با کف پای گود در دوندگان ارتباط معنی‌داری مشاهده گردید.


بین زانوی پرانتزی با وزن هم ارتباط معنی داری هست. نتایج پژوهش حاضر با در نظر داشتن پیشینه محدود در زمینه ارتباط ابعاد آنتروپومتریک با ناهنجاری به ویژه در دوندگان با نتایج آتاتورک (2004)، بوردین و همکاران (2001)، غمگین (1382)، دانشمندی (1368)، دشت نورد (1369)، ون بروم و همکاران (1998)، اوستوکا و همکاران (2003)، کایانو (2003) هنری (1372)،  همخوانی دارد. و با نتایج کیشالی و همکاران (2004)، جروش و همکاران (1998)، نجف زاده (1376)، ایران دوست (1377)، نا همسو می باشد.


آتاتورک (2004) تحقیقی تحت عنوان مطالعه ارتباط بعضی ابعاد آنتروپومتریک با کف پای صاف و گود که بر روی 516 نفر (223 مرد و 263 زن ) با دامنه سنی 18 تا 83 سال که در آنکارا زندگی می‌کردند انجام داد. نتایج نشان داد ارتباط معنی‌داری بین کف پای صاف و گود با وزن، قد، طول کف پا و عرض متاتارسال وجود ندارد و تنها بین عرض پاشنه با کف پای صاف ارتباط معنی‌داری مشاهده گردید. بوردین و همکاران (2001)  نیز بین اضافه وزن و کف پای صاف ارتباط معنی دار را ذکر کرده اند. پژوهش حاضر از انجایی که بین وزن با کف پای صاف و قد و طول کف پا با کف پای گود ارتباط معنی داری مشاهده گردید با نتایج آتاتورک مخالف و با نتایج بوردین و همکاران موافق می باشد که متفاوت بودن نوع آزمودنی ها و دامنه سنی آنها با آزمودنی های پژوهش حاضر میتواند از علل مخالف بودن نتایج با نتایج آتاتورک باشد و از آنجایی که بین وزن با کف پای گود و قد با کف پای صاف و همچنین طول کف پا با کف پای صاف ارتباط معنی داری مشاهده نشد موافق می باشد. که افزایش وزن باعث افزایش فشار وارد شده بر قوس های کف پایی می گردد و این افزایش فشار بر عوامل پایدار نگه دارنده قوس داخلی مثل


 مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی: مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.