می 14, 2021

بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه – پایانامه ارشد تربیت بدنی

<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


تکه ای از متن پایان نامه :


لیگانت ها، عضلات و ساختار استخوانهای کف پایی فشار زیادی وارد کرده که این افزایش فشار در حین دویدن میتواند چند برابر شده و چنانچه فراتر از قابلیت تحمل فشار آنها باشد میتواند سبب ناکارامدی آنها و در نتیجه باعث کاهش قوس کف پایی و کف پای صاف در دوندگان گردد. در همین راستا ون بروم و همکاران (1998) در پژوهش خود گزارش کردند که عامل اصلی که باعث ایجاد کف پای صاف اکتسابی می‌گردد اضافه‌وزن و اختلال در رباط‌های طرفداری‌کننده کف پا می‌باشد. اوستوکا و همکاران (2003) اظهار داشتند که ارتفاع قوس کف پایی با اضافه‌وزن ارتباط مستقیم دارد. کایانو (2003) نیز در تحقیقی تحت عنوان مطالعه عملکرد دینامیک قوس داخلی پا، با مطالعه‌های همه‌جانبه روی عوامل تأثیرگذار بر افزایش و کاهش این قوس، در نهایت به این نتیجه رسید که تغییرات دینامیک قوس داخلی کف پا تحت شرایط پیچیده و با تعامل زیاد بین وزن بدن، ساختار استخوان‌ها، لیگامنت ها و نیروهای عضلات قرار دارد. هنری (1372) در پژوهشی با عنوان مطالعه ناهنجاری‌های وضعیتی دانش‌آموزان ورزشکار پسر سراسر کشور به این نتیجه رسید که بین قد با لوردوز گردنی و کف پای صاف ارتباط معنی‌داری هست. وی  همچنین بیان نمود بین وزن و کف پای صاف هم ارتباط معنی‌داری هست. دشت نورد (1369) در پژوهشی تحت عنوان مطالعه آناتومیکال و بیومکانیکال قوس‌های کف پا با پژوهش بر روی 217 نفر (148 زن و 69 دارد.بین قد با ناهنجاری زانوی پرانتزی در پسران ارتباط معنی‌داری هست. ایشان همچنین بین قد و زانوی ضربدری در دختران ارتباط معنی‌داری مشاهده نمود. نتایج دو پژوهش فوق با پژوهش حاضر همخوانی ندارد که می‌تواند مربوط به دانش‌آموز بودن آزمودنی‌های دو پژوهش باشد که ساختار استخوانی آنان هنوز به طور کامل شکل نگرفته می باشد و در اثر رشد در سنین قبل و هنگام بلوغ دچار تغییر می‌گردد و راستای زانوها نیز در اثر رشد و همین طور تأثیر وزن و قد دچار تغییر می‌گردد و این مسئله می‌تواند در متفاوت بودن نتایج موثر بوده باشد. که متفاوت بودن نوع رشته‌های ورزشی و تمرینات در رشته‌های فوق با دو که این رشته دارای حرکات مکرر با الگوی تکراری در  اندام تحتانی می‌باشد و خود این حرکات مکرر موجب اعمال فشار بیش از حد به اجزای تشکیل‌دهنده اندام تحتانی حین تمرین و مسابقه شده و در نتیجه شرایط لازم جهت بروز و ماندگار شدن بعضی ناراستایی ها در دوندگان فراهم میشود.


 بحث و مطالعه نتایج مربوط به فرضیه دوم: ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی در هر یک از


 مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی: مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.