آوریل 14, 2021

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و غذایی در بورس اوراق …

1 min read

۲-۱۴-۲ پیشینه داخلی ۵۳
فصل سوم روش شناسی تحقیق ۵۷
مقدمه: ۵۸
۳-۱- روش شناسی ۵۸
۳-۲- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ۵۹
۳-۳ جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش ۵۹
۳-۴ – روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها و اطلاعات ۶۰
۳-۴-۱ روش مطالعه نظری (کتابخانه ای) ۶۰
۳-۴-۲ روش میدانی ۶۱
۳-۵- متغیرهای تحقیق ۶۱
۳-۶- سوالات تحقیق ۶۳
۳-۸ فرضیه های تحقیق ۶۴
۳-۷- روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات ۶۴
۳-۸- روایی ابزار گردآوری دادهها ۶۵
۳-۹- ضریب تعیین ۶۵
۳-۱۰-آزمون معنی داری ۶۶
۳-۱۱- آزمون هاسمن ۶۸
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق ۷۰
۴-۱ مقدمه ۷۱
۴-۲ جامعه آماری ۷۱
۴-۳ آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیمیافته و آمار توصیفی ۷۱
۴-۳-۱ آزمون ریشه واحد ۷۱
۴-۳-۲ آمار توصیفی ۷۴
۴-۴ برآورد مدلهای رگرسیون ۷۵
الف) مدل جونز ۷۵
تعیین روش برآورد مدل ۷۵
آزمون هاسمن برای مدل جونز ۷۶
تخمین مدل ۷۷
ب) مدل جونز اصلاح شده ۷۷
تعیین روش برآورد مدل ۷۷
آزمون هاسمن برای مدل جونز اصلاح شده ۷۸
تخمین مدل ۷۹
ج) مدل (با مدیریت سود استخراج شده از مدل جونز) ۸۰
د) مدل (با مدیریت سود استخراج شده از مدل اصلاح شده جونز) ۸۰
۴-۶ نتایج آزمون فرضیه ۸۱
فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ۸۳
۵-۱ مقدمه ۸۴
۵-۲ خلاصه تحقیق ۸۴
۵-۳ فرضیات و نتایج بررسی مدلها: ۸۶
۵-۴ محدودیت های تحقیق ۸۸
۵-۵پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق ۸۸
۵-۶ پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی ۸۹

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.