آوریل 14, 2021

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و غذایی در …

1 min read
۱۳۷۵

۲۴۶

۱۳۸۵

۴۱۶

۱۳۷۶

۲۶۳

۱۳۸۶

۴۲۱

۱۳۷۷

۲۸۱

۱۳۸۷

۴۴۱

۱۳۷۸

۲۹۵

۱۳۸۸

۴۶۲

مأخذ: سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش آماری سالانه سالهای (۱۳۸۸-۱۳۶۹)
۲-۱۳ هموارسازی سود
هموارسازی سود، یکی ازمباحث مهم درمدیریت سود میباشد. مدیران میتوانند از دانش خود درباره فعالیتهای تجاری برای بهبود اثر بخشی صورتهای مالی به عنوان ابزاری جهت انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه استفاده نمایند. چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورتهای مالی از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینشهای حسابداری درگزارشگری مالی، انگیزهای داشته باشند، احتمال میرود مدیریت سود رخ دهد.
هموارسازی سود، عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخیر ثبت حسابداری هزینهها و درآمدها ویا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آنها به سالهای بعد به طوری که باعث سود شرکت در طول چند سال متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد. بطور خلاصه همورای سازی سود نوعی عمل عمدی یا غیر عمدی که توسط مدیریت و با استفاده ار ابزارهای در حسابداری، جهت کاهش نوسانات در سود انجام می گیرد. از اهداف اصلی در هموار سازی سود ایجاد یک جریان با ثبات تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختی بالاتر است. جریان سود با ثبات تر می تواند بعنوان ریسک پایین تر درک شود که منجر به قیمت سهام بالاتر و هزینه استقراض کمتر می گردد .
بلکویی معتقد است هموار سازی سود عبارت است از هماهنگ کردن آگاهانه سود تا بتوان به یک سطح یا روند مورد نظر دست یافت
۲-۱۳-۱ تعاریف هموارسازی سود
فلسفه هموار سازی سود ، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد که این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روشهای حسابداری است.در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورتهای مالی کمتر می شود (نوروش و همکاران، ۱۳۸۴).
تعاریف متعددی از هموار سازی سود توسط صاحب نظران و محققین حسابداری ارائه شده است که اکثر آنها از نظر مفهومی مشابهت دارند .برخی از این تعاریف در زیر آورده می شود :
بارنی، رانن و سادن این تعاریف را ارائه نمودهاند: هموار سازی سود بعنوان کاهش نوسانات سود در حدود سطحی است که به نظر می رسد برای شرکت عادی باشد .
ایم هاف، بیان می دارد که هموار سازی سود بیاتگر برخی تلاشهای آگاهانه برای افشای اطلاعات مالی به روشی است که کاهش تغییرات جریان سود را بطور ساختگی انتقال دهد . هپ ورث ، بیان نموده است که : هموار سازی سود نوعی عقلانی و منطقی می باشد که با بکارگیری ابزارهای خاص در حسابداری ، توسط مدیران انجام می شود .
موزز، هموار سازی سود را بعنوان تلاش مدیریت جهت کاستن از نوسانات سود گزارش شده با سود عادی یا سود مورد انتظار می داند .
بریشا والدین، نیز اظهار می دارد که : هموار سازی سود می تواند بعنوان روشی باشد که توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات اقلام سود گزارش شده به وسیله حساب آرایی ساختگی (حسابداری ) یا واقعی (معاملاتی ) بکار گرفته می شود تا آن را در حدود جریان سود مورد نظر برساند .
در فرهنگ حسابداری کهلر هموار سازی سود اینطور ارائه گردیده است :
هر شیوه طراحی شده به منظور حذف بی نظمی داده ها ، همانند پستی و بلند یهای غیر معمول در منحنی ، که ممکن است نتیجه شرایط غیر مستمر عملیاتی باشد
لو پولد – ای .بی از هموار سازی سود بیان زیر را اظهار می دارد :
فرایند هموار سازی بیشتر یک عمل سفطه آمیز و موذیانه می باشد. هموار سازی سود به ندرت بر اساس دروغهای آشکار صورت می گیرد ، زیرا اختلاف بین سود گزارش شده و سود هموار شده بیشتر در تغییر و تفسیر از اصول و استاندارهای پذیرفته شده حسابداری حاصل می شود . در نتیجه هموار سازی در محدوده اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری صورت می گیرد .
۲-۱۳-۲ اهداف وانگیزه های هموار سازی سود

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.