ژانویه 20, 2021

پایان نامه بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد

<![CDATA[]]>

نظریه عدالت رویه ای رهیافت نسبتاً جدیدی در زمینه انگیزش است. واژه رویه آن گونه که در پژوهش ها در زمینه عدالت به کار رفته است؛ از یک سری گام های متوالی بر ای هد ایت رفتارها و قضاوت ها در تخصیص منابع تشکیل شده است (رضائیان،1384،ص49 )


تیبات و والکر آغاز کننده مطالعه در مورد عدالت رویه ها در مبانی نظری عدالت سازمانی بودند. مطالعه عدالت رویه ای و انصاف درک شده از فر ایندهایی که از طریق آنها پیامدها تخصیص می یابند نشان داد که توزیع پیامدها در بسیاری از اوقات اهمیتی به مراتب کمتر از فرایندهایی که از طریق آنها پیامدها تخصیص یافته اند دارد . در واقع عدالت رویه ای به راه هایی اشاره می کند که با آنها تصمیمات مدیریتی  اتخاذ می شوند. افراد در صورتی احساس عدالت می کنند که تصمیمات و رویه های مد یریت عادلانه، سازگار، شفاف، غیر ظالمانه و مناسب باشد و نگرش ها و نیازهای کارکنان را در نظر بگیرد.


از جمله مهمترین رویه هایی که افراد درسازمان با آن  مواجه اند رویه هایی همچون ارزیابی عملکرد، رویه های استخدام، رویه های ارتقا و پاداش دهی،رویه های رسیدگی به شکایات و تعارضات سازمانی می باشد. بنابراین همین که افراد با این رویه ها سرو کار پیدا می کنند، در مورد عادلانه بودن آن ها به قضاوت می نشینند. در نظریه عدالت رویه ای همانند نظریه برابر ی، درک انسان ها نقش کلیدی دارد. واکنش افراد جامعه نسبت به رویه ها، به چگونگی ادراکشان از رویه ها و نه ماهیت واقعی آن ها، بستگی دارد. زیرا از نظر روان شناختی انسان ها براساس واقعیت ها رفتار نمی کنند بلکه براساس ادراک خود از واقعیت واکنش نشان می دهند (احمدی آزرم،1388).


خرید فایل کامل:


لونتال (1976) شش اصل مرتبط با عدالت رویه ای رابیان کرده است. اصول پیشنهاد شده وی نشان می دهد فرایندهایی که این اصول را رعایت کنند به عنوان فرایند های منصفانه تلقی می شوند. به بیان دیگر برای اینکه رویه ای منصفانه باشد باید شش شرط زیر را داشته باشد.


ثبات و پایداری: یعنی اینکه رویه ها برای تمام افراد و درتمام شرایط به طور یکسان و مشابه اعمال گردد.


دوری از تعصب: هیچ استثنایی برای برخی افراد یا گروههای خاص قایل نباشد.


درستی و صحت: رویه ها بر پایه اطلاعات درست و معتبر شکل گرفته باشد.


قابلیت اصلاح: در صورت اشتباه بودن قابلیت تصحیح و تجدید نظر را داشته باشد.


معرف همه توجهات: تمام نظرات افراد ذینفع را بیان کند.


اخلاقی بودن: با اتکا بر اصول و موازین اخلاقی باشد (احمدی آزرم،1388).


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.