ژانویه 19, 2021

پایان نامه ارشد – بررسی تاثیر هوش عاطفی و خلاقیت بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران -فروش فایل

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامهفهرست مطالب


عنوان                                                                                                             صفحه


چکیده 1


فصل اول: کلیات تحقیق


1-1) مقدمه. 3


1-2) بیان مسأله. 3


1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق. 5


1-4) اهداف تحقیق. 6


1-5) چارچوب نظری تحقیق. 6


1-6) فرضیه‌های تحقیق. 7


1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق. 7


1-7-1)  هوش هیجانی.. 7


1-7-2)  رابطه رهبر- عضو. 8


1-7-3) خلاقیت.. 8


1-8) قلمرو تحقیق. 9


فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق


2-1) بخش اول: مبادله رهبر- عضو. 12


2-1-1) مقدمه. 12


2-1-2) تعریف و مفهوم رابطه رهبر- پیرو. 12


2-1-3) مبنای مطالعاتی رابطه رهبر- پیرو. 13


2-1-4) اهمیت رابطه رهبر- پیرو. 14


2-1-5) ابعاد و مدل های رابطه رهبر- پیرو. 16


2-1-6) پیش فرض‌ها و عوامل موثر بر رابطه رهبر-پیرو. 18


2-2) بخش دوم: هوش هیجانی.. 21


2-2-1) مقدمه. 21


2-2-2) تعاریف و مفاهیم  هوش هیجانی.. 21


2-2-3) سیر تحولی  هوش هیجانی.. 23


2-2-4) اهمیت هوش هیجانی.. 24


2-2-5) رویکردهای متفاوت به هوش هیجانی.. 26


2-2-6) مدلهای هوش هیجانی.. 26


2-2-7) انواع هوش هیجانی (فردی و اجتماعی) 31


2-2-8) هوش هیجانی در سازمان و مدیریت.. 32


2-2-9) ویژگی مدیر با هوش هیجانی.. 33


2-3) بخش سوم: خلاقیت.. 36


2-3-1) مقدمه. 36


2-3-2) تعاریف و مفاهیم خلاقیت.. 36


2-3-3) سطوح خلاقیت.. 38


2-3-4) دیدگاه‌ها در مورد افراد خلاق. 39


2-3-5)  عوامل موثر بر خلاقیت.. 39


2-3-6)  مدلهای خلاقیت.. 43


2-3-6-1)  الگوی کشش بازار. 43


2-3-6-2) الگوی فشار فناوری.. 43


2-3-6-3) الگوی تلفیقی.. 44


2-3-7) فرایند خلاقیت.. 45


2-3-8)  خلاقیت سازمانی و عوامل کلیدی موثر در موفقیت آن از دیدگاه صاحب نظران. 48


2-3-9) تفاوت خلاقیت با نوآوری.. 51


2-3-10) تکنیک‌های خلاقیت و نوآوری.. 53


2-3-11) ویژگی‌های سازمان خلاق. 59


2-3-12) نقش مدیر در پرورش خلاقیت.. 60


2-4) بخش چهارم: پیشینه مطالعاتی.. 62


2-4-1) پیشینه مطالعاتی داخل کشور. 62


2-4-2) پیشینه مطالعاتی خارج از کشور. 64


فصل سوم: روش اجرای تحقیق


3-1) مقدمه. 68


3-2) روش اجرای تحقیق. 68


3-3) جامعه و نمونه  آماری.. 68


3-4) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه. 69


3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها 69


3-5-1)پرسشنامه خلاقیت.. 69


3-5-2)پرسشنامه هوش هیجانی.. 70


3-5-3) پرسشنامه رابطه رهبر – عضو. 70


3-6) روایی ابزار اندازه‌گیری.. 70


3-7) پایایی ابزار اندازه‌گیری.. 70


3-8) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.. 71


فصل چهارم: روش اجرای تحقیق


4-1) مقدمه. 73


4- 2) توصیف متغیرهای سئوالات عمومی پرسشنامه. 74


4-3) توصیف متغیرهای تحقیق. 78


4–4) بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق. 81


4-5) آزمون فرضیه‌های تحقیق. 82


فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات


5-1) مقدمه. 86


5-2) نتایج آمار توصیفی.. 86


5-2-1) توصیف پاسخ دهندگان. 86


5-2-2) توصیف متغیر خلاقیت.. 86


5-2-3)  توصیف متغیر هوش هیجانی.. 86


5-2-4) توصیف متغیر مبادله رهبر- عضو. 86


5-3) نتایج آزمون فرضیه‌ها 87


5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق. 88


5-5) پیشنهاداتی برای محققین آینده 90


5-6) محدودیت‌های تحقیق. 90


منابع. 92


پیوست.. 97


چکیده لاتین.. 110


 فهرست جداول


عنوان                                                                                                               صفحه


جدول 2-1) ویژگی ها و عناصر تشکیل دهنده مدلهای سه گانه هوش عاطفی. 30


جدول 3-1) آلفای کرانباخ. 71


جدول 4- 1) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 74


جدول 4-2) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 75


جدول 4-3) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان. 76


جدول 4-4) توصیف سن پاسخ دهندگان. 77


جدول 4-5) توصیف متغیر خلاقیت.. 78


جدول 4- 6) توصیف متغیر هوش هیجانی.. 79


جدول 4-7) توصیف متغیر مبادله رهبر – پیرو. 80


جدول4-8) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق. 81


جدول 4-9) ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان گیلان. 82


جدول 4-10) ضریب همبستگی بین مبادله رهبر پیرو و خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان گیلان. 83


جدول 4-11) آزمون رگرسیون سلسله  چندگانه مبادله رهبر پیرو در رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان. 84


 


 


 


 


 


 


 


 


فهرست نمودارها


عنوان                                                             صفحه


نمودار 4-1) میله‌ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 74


نمودار 4-2) میله‌ای  متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 75


نمودار 4-3) هیستوگرام  سابقه کار پاسخ دهندگان. 76


نمودار 4-4) هیستوگرام سن پاسخ دهندگان. 77


نمودار 4- 5) هیستوگرام  متغیرخلاقیت.. 78


نمودار 4- 6) هیستوگرام  متغیر هوش هیجانی.. 79


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


فهرست اشکال


عنوان                                                           صفحه


شکل 1-1) مدل تحلیلی تحقیق. 7


شکل2-1) مبادله رهبر- پیرو. 18


شکل2-2)  مدل کشش بازار. 43


شکل2-3) مدل فشار فناوری.. 44


شکل 2-4)  مدل تلفیقی فرایند خلاقیت 44


شکل 2-5) فرایند پنج مرحله‌ای معرفی خلاقیت در سازمانها 48


 


متن کامل :


http://homatez.com/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A8/

دانلود پایان نامه ارشد بررسی تاثیر هوش عاطفی و خلاقیت بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران
]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.