ژانویه 25, 2021

پایان نامه ارشد – بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی‌ اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم

1 min read
<![CDATA[]]>

فهرست مطالب


عنوان……………………………………………………………. صفحه


فصل اول: کلیات تحقیق


چکیده…………………………………………………………………. 1


1-1- مقدمه………………………………………………………….. 3


1-2- موضوع پژوهش…………………………………………….. 4


1-3- اهمیت سرمایه‌ی اجتماعی………………………………… 5


1-4- سرمایه‌ی اجتماعی در جهان و ایران…………………… 6


1-5- بیان مسئله……………………………………………………. 7


1-6- ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………… 9


1-7- هدف تحقیق……………………………………………….. 10


1-8- سئوالات پژوهش…………………………………………. 11


1-9- فرضیه های تحقیق……………………………………….. 12


1-10- تعریف مفاهیم اصلی تحقیق………………………….. 13


فصل دوم: ادبیات تحقیق


2-1- مقدمه………………………………………………………… 22


2-2- مبانی نظری تحقیق مفاهیم سرمایه‌ی اجتماعی و ابعاد آن…………………………………………………………………….. 24


2-2-1- شبکه‌ی اعتماد…………………………………………. 25


2-2-2-1- اعتماد اجتماعی……………………………………. 25


2-2-2-1-1- انواع اعتماد……………………………………… 25


2-2-2- انسجام اجتماعی………………………………………. 27


2-2-3- جامعه‌ی مدنی…………………………………………. 27


2-2-4- مشارکت اجتماعی……………………………………. 27


2-2-5- ماهیت و منشاء سرمایه‌ی اجتماعی……………….. 28


2-2-6- هنجارها و ارزش ها………………………………….. 28


2-2-7- شبکه ها…………………………………………………. 29


2-3- نظریات جامعه شناسانه در مورد سرمایه‌ی اجتماعی 30


2-3-1-نظریه جیمز کلمن……………………………………… 31


2-3-2- نظریه کلاس افه و سوزان فوش…………………… 34


2-3-3- نظریه پیر بوردیو………………………………………. 34


2-3-4- نظریه مایکل ولکاک و دیپا نارایان………………… 36


2-3-4-کارکرد و هدف سرمایه‌ی اجتماعی………………… 38


2-3-5- نظریه فرانسیس فوکویاما…………………………….. 39


2-4- جرم و انحرافات اجتماعی……………………………… 44


2-4-1- انواع جرم………………………………………………. 45


2-4-2- نظریه‌های انحرافات…………………………………… 46


2-4-2-1- تئوری فشار………………………………………… 48


2-4-2-1-1- مرتن……………………………………………… 48


۲-4-2-1-2- کلوارد و اهلین…………………………………. 48


2-4-2-1-3- نظریه بی­سازمانی اجتماعی………………….. 52


2-4-2-1-4- دور کیم…………………………………………. 53


2-4-2-1-5- نظریه خرده فرهنگی کوهن………………….. 53


2-4-2-1-6- نظریه فرآیند کنترل اجتماعی………………… 54


2-5- چارچوب نظری تحقیق………………………………….. 56


2-6- مروری بر تحقیقات انجام شده………………………… 59


2-6-1- تحقیقات داخلی……………………………………….. 60


2-6-2- تحقیقات خارجی……………………………………… 63


فصل سوم: روش شناسی تحقیق


3-1- مقدمه………………………………………………………… 68


3-2- روش تحقیق……………………………………………….. 70


3-3- جامعه آماری………………………………………………. 70


3-4-قلمرو مکانی تحقیق……………………………………….. 70


3-5- روش نمونه گیری حجم نمونه…………………………. 71


3-6- تکنیک تجزیه و تحلیل یافته ها………………………… 71


3-7- اعتبار(روایی) ابزار تحقیق………………………………. 72


3-8- اعتماد(پایایی) ابزار تحقیق……………………………… 72


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها


4-1- یافته‌های توصیفی…………………………………………. 76


4-2- یافته‌های تحلیلی………………………………………….. 79


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات


5-1- مقدمه………………………………………………………… 88


5-2- یافته‌ها و نتایج کلی تحقیق……………………………… 90


5-3- بحث و نتیجه گیری………………………………………. 91


5-4- ارائه‌ی راهکارها…………………………………………… 94


5-5- پیشنهادات………………………………………………….. 94


5-5- محدودیت‌ها وموانع تحقیق…………………………….. 98


منابع تحقیق………………………………………………………. 100


ضمایم……………………………………………………………… 106


 
 


فهرست جداول


عنوان………………………………………………………….. صفحه


جدول 1-2: تعاریف پیرامون سرمایه‌ی اجتماعی……. 38


جدول 2- 2: هدف و کارکرد سرمایه‌ی اجتماعی…… 38


جدول 1-3: مقدار آلفای به دست آمده برای متغیرهای ترکیبی……………………………………………………………… 74


جدول1-4 :توزیع پاسخگویان براساس جنس………… 76


جدول 2-4 :جدول توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات…………………………………………………………. 77


جدول3-4 :جدول توزیع فراوانی پاسخگویان براساس سن………………………………………………………………….. 78


جدول شماره 4-4: رابطه بین میزان سرمایه‌ی اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم……………………………………. 80


جدول شماره 5-4: رابطه بین میزان مشارکت اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم……………………………………. 81


جدول شماره 6-4: رابطه بین میزان کنترل اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم………………………………………. 82


جدول شماره7-4: رابطه بین میزان پیوند اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم………………………………………. 83


جدول شماره ی11-4: آزمون مقایسه سرمایه‌ی اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر……………………………………. 84


جدول شماره 10-4: رابطه بین میزان اعتماد اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم………………………………………. 85


جدول شماره 9-4: رابطه بین میزان رعایت هنجارهای اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم………………………. 86


 


 
 


فهرست نمودارها


عنوان……………………………………………. صفحه


نمودار1-4 :توزیع پاسخگویان براساس جنس……………… 76


نمودار2-4 :توزیع پاسخگویان براساس تحصیلات……….. 77


نمودار3-4 :جدول توزیع فراوانی پاسخگویان براساس سن 78


 


 

متن کامل :


پایان نامه بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی‌ اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.