مارس 7, 2021

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی …

1 min read

مهرانی و عارفمنش (۱۳۸۷) در پژوهشی با استفاده از دادههای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۲-۱۳۷۷ به بررسی هموارسازی سود با استفاده از الگوی جونز تعدیلشده پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که شرکتهای هموارساز در مقایسه با شرکتهای غیرهموارساز با داشتن عملکرد ضعیفتر، انگیزه بیشتر و با دارا بودن اقلام تعهدی اختیاری بزرگتر فرصت بیشتری برای هموارسازی سود دارند.
فخاری و تقوی (۱۳۸۸) در پژوهشی با استفاده از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۶-۱۳۸۰ به بررسی کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجه نقد پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان نگهداشت وجه نقد رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
نمازی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی با استفاده از دادههای ۶۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۶-۱۳۸۰ به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود پرداختند. آنان در
پژوهش خود برای محاسبه مدیریت سود از الگوی جونز تعدیلشده استفاده کردند و نتایج پژوهش نشان داد که الگوی جونز تعدیلشده آزمون مناسبتر و قویتری برای مدیریت سود است.
مهدوی و زارعحسینآبادی (۱۳۹۰) با استفاده از اطلاعات ۱۱۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۷-۱۳۸۲ به بررسی ارتباط بین خطاهای سود پیشبینیشده به وسیله مدیریت و اقلام تعهدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنان، اقلام تعهدی را به دو قسمت اختیاری و غیراختیاری تقسیم کردند. نتایج پژوهش مهدوی و زارعحسینآبادی نشان داد که بین اقلام تعهدی و خطای سود پیشبینی شده بهوسیله مدیریت رابطه معناداری وجود دارد.
خواجوی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای درمانده و غیردرمانده مالی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۱ پرداختند. یافتههای پژوهش خواجوی و همکاران نشان داد که یا شرکتهای غیردرمانده مالی مبادرت به دستکاری سود میکنند و یا شرایط نامساعد اقتصادی در کشور، پیشبینی جریانهای نقدی را دچار مشکل کرده و باعث کاهش کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای غیردرمانده مالی در بورس شده است.
ثقفی و جمالیانپور (۱۳۹۲) با استفاده از اطلاعات ۳۳۷۱ سال-شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۸ به بررسی برخی از ویژگیهای برآمده از کیفیت سود با بحران مالی پرداختند. یافتههای پژوهش آنان نشان داد که در اکثر موارد رابطه بحران مالی با ویژگیهای کیفی سود معنادار بوده است.
ثقفی و جمالیانپور به این نتیجه رسیدند که میزان استفاده از اقلام تعهدی در پرتفویهای متفاوت که نسبت به میزان احتمال ورشکستگی رتبهبندی شده بودند، یکسان نیست. سرانجام، با بررسی نحوهی توزیع بهکارگیری اقلام تعهدی در شرکتهای گروهبندی شده بر اساس ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ نیز به نتایج مشابهی رسیدند، بهنحوی که توزیع میزان استفاده از اقلام تعهدی در شرکتهای ورشکسته دارای چولگی بود.
ساعی و عبدی (۱۳۹۲) در پژوهشی به بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و شرکت اصلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۰ پرداختند. آنان در پژوهش خود از الگوی جونز تعدیلشده برای اندازهگیری مدیریت سود استفاده کردند. نتایج پژوهش ساعی و عبدی نشان داد که نسبت مدیریت سود در صورتهای مالی شرکت اصلی بیشتر از صورتهای مالی تلفیقی است.
کردستانی و تاتلی (۱۳۹۳) در پژوهشی به بررسی کیفیت سود و وضعیت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۵پرداختند. آنان کیفیت سود را در سه سطح درماندگی، ورشکستگی و سلامت مالی شرکتها مورد بررسی و مقایسه قرار دادند. کیفیت سود با استفاده از چهار ویژگی کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیشبینی و یکنواختی سود اندازهگیری شد. نتایج پژوهش کردستانی و تاتلی نشان داد که بین میانگین هر دو ویژگی پایداری و یکنواختی سود در سه گروه ورشکسته، درمانده و سالم تفاوت معناداری وجود دارد اما اختلاف معناداری بین میانگین کیفیت اقلام تعهدی و قابلیت
پیشبینی سود در سه گروه وجود ندارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که شرکتهای ورشکسته دارای
پایینترین سطح کیفیت سود و شرکتهای سالم دارای بالاترین سطح کیفیت سود هستند و شرکتهای درمانده مالی و ورشکسته نیز بیشتر از شرکتهای سالم، سود خود را دستکاری میکند.
جدول ۲-۵: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با اقلام تعهدی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ردیف پژوهشگر/ پژوهشگران سال نتیجه/ نتایج
۱ مشایخی و همکاران ۱۳۸۴ مدیریت شرکتهایی که عملکرد ضعیفی دارند اقدام به افزایش سود از طریق مدیریت سود میکنند.
۲ احمدپور و کریمی ۱۳۸۵ متغیرهای تعهدی اختیاری به عنوان اصلیترین ابزار مدیریت سود از بالاترین ریسک برخوردار است.
۳ مرادی ۱۳۸۶ بین اهرم مالی و مدیریت سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
۴