مارس 7, 2021

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

1 min read
کاهش کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای غیردرمانده مالی ناشی از دستکاری سود شرکتهای غیردرمانده مالی و یا شرایط نامساعد اقتصادی در کشور است.

۹

ثقفی و جمالیانپور

۱۳۹۲

توزیع میزان استفاده از اقلام تعهدی در شرکتهای ورشکسته دارای چولگی است.

۱۰

ساعی و عبدی

۱۳۹۲

نسبت مدیریت سود در صورتهای مالی شرکت اصلی بیشتر از صورتهای مالی تلفیقی است.

۱۱

کردستانی و تاتلی

۱۳۹۳

بین کیفیت سود و وضعیت شرکت اختلاف معناداری وجود دارد.

۲-۳-۲-۲- جریانهای نقدی
سلیمانیامیری (۱۳۸۲) نخستین تلاش را برای پیشبینی ورشکستگی شرکتهای ایرانی انجام داد. نمونه پژوهش سلیمانیامیری متشکل از ۳۰ شرکت تولیدی دارای بحران مالی و ۳۰ شرکت سالم در بازه زمانی ۱۳۸۱-۱۳۷۴ بود. نتایج پژوهش وی نشان داد که از بین ۲۲ نسبت اولیه، پس از بررسیهای لازم، سرانجام ۵ نسبت نقدینگی، سودآوری، وضعیت اهرمی، کارایی عملیاتی و بازار انتخاب و در نمونه نهایی برای پیشبینی ورشکستگی مورد استفاده قرار گرفت.
خوشطینت و قسوری (۱۳۸۴) در پژوهشی با بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۳-۱۳۷۹ نمونه کیسی و بارتزاک را برای محیط اقتصادی ایران تخمین زدند. آنان برای انجام پژوهش خود از ۳ متغیر مربوط به صورت جریان وجوه نقد و ۶ متغیر مربوط به اقلام تعهدی استفاده کردند.
متغیرهای مورد استفاده در پژوهش شامل نسبت وجوه نقد به کل داراییها، نسبت داراییهای جاری به کل
داراییها، نسبت سود خالص به کل داراییها، نسبت بدهیها به ارزش ویژه، نسبت فروش به داراییهای جاری، نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری، جریانهای نقدی عملیاتی، نسبت جریانهای نقدی عملیاتی به بدهی جاری و نسبت جریانهای نقدی عملیاتی به کل بدهیها بود. نتایج پژوهش خوش طینت و قسوری نشان داد که متغیرهای صورت جریان وجوه نقد بهتر از متغیرهای حسابداری تعهدی قادر به پیشبینی ورشکستگی است و این یافتهها با یافتههای پژوهش کیسی و بارتزک (۱۹۸۵) نیز سازگار بود.
سعیدی و افشاریجو (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی دلایل بحران مالی و ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنان از ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ به عنوان معیار ورشکستگی استفاده کردند. نتایج پژوهش سعیدی و افشاری نشان داد که دلایل ورشکستگی سوءمدیریت، نبود سرمایه کافی، نقدینگی ضعیف، در نظر نگرفتن رقابت، بازاریابی ضعیف، نداشتن انعطاف پذیری و انجام ندادن امور بیعیب و نقص است.
ثقفی و محمدی (۱۳۹۱) در پژوهشی با بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۰ به این نتیجه رسیدند که میان اقلام تعهدی غیرعادی و جریانهای نقد آتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما این رابطه با بالا رفتن ریسک ورشکستگی کاهش مییابد و معناداری خود را از دست
میدهد. این موضوع میتواند نشاندهنده این باشد که اقلام تعهدی غیرعادی در شرکتهای با وضعیت مناسب و با خطر ورشکستگی پایین، ناشی از خطای برآورد نبوده، حاوی اطلاعات سودمندی در رابطه با عملکرد آتی آنها است.
منصورفر و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی با بررسی اطلاعات ۵۹ شرکت درمانده و ۵۹ شرکت سالم در بازه زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۰ با تبیین مفهوم جدیدی از درماندگی مالی، بین مفاهیم درماندگی مالی و ورشکستگی تمیز قائل شده و با استفاده از ترکیبات اجزای جریان وجوه نقد به پیشبینی درماندگی مالی پرداختند. آنان در پژوهش خود از نشانههای مالی جدیدی برای شناسایی شرکتهای درمانده استفاده کردند. نتایج پژوهش منصورفر و همکاران نشان داد که برخی از ترکیبات جریانهای وجه نقد در ارزیابی عملکرد شرکت و پیشبینی درماندگی مالی مفید است.
بلو و کرمی (۱۳۹۳) در پژوهشی به بررسی اثربخشی الگوی جریان وجوه نقد و الگوی برنامهریزی ژنتیک در پیشبینی درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۶-۱۳۸۱ پرداختند. نتایج پژوهش آنان با استفاده از دادههای ۸۲ شرکت نشان داد که الگوی جریانهای نقدی دارای قدرت پیشبینی درماندگی مالی شرکتها در ایران است.
جدول ۲-۶: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با جریانهای نقدی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ردیف پژوهشگر/ پژوهشگران سال نتیجه/ نتایج