آوریل 14, 2021

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

1 min read
الگوی رگرسیون لجستیک نسبت به الگوی جمعی روش تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی درماندگی مالی شرکتها به طور معناداری بهتر عمل میکند.

۷

کرمی و سیدحسینی

۱۳۹۱

اطلاعات حسابداری (متغیرهای مربوط به سودآوری، نقدینگی و سطح اهرمی) در پیشبینی ورشکستگی از سودمندی بیشتری نسبت به اطلاعات بازار (بازده واقعی و ارزش بازار شرکت) برخوردار است.

۸

عربصالحی و
رهرویدستجردی

۱۳۹۲

الگوی لاجیت ارائه شده توسط عربصالحی و رهرویدستجردی، توانایی پیشبینی بحران مالی را تا ۹۶ درصد دارد.

۹

ستایش و منصوری

۱۳۹۳

نوع حسابرس در جلوگیری از درماندگی مالی شرکتهای
بررسی شده موفق عمل نکرده است.

۱۰

فهیمی و ابوییاردکان

۱۳۹۳

از بین ۴۲ متغیر منتخب، در نهایت ۷ متغیر (پنج متغیر متعلق به اقلام تعهدی و دو متغیر متعلق به نقدینگی) قابلیت
پیشبینی ورشکستگی را دارد.

۲-۴- نقد پژوهشهای پیشین
تاکنون پژوهشهای متعددی (نورتون و اسمیت، ۱۹۷۹؛ کیسی و بارتزاک، ۱۹۸۵؛ گیلبرت و همکاران، ۱۹۹۰؛ شیراتا، ۱۹۹۸؛ نئوفیتو و همکاران، ۲۰۰۴؛ کوچران و همکاران، ۲۰۰۶؛ بنآمر و همکاران، ۲۰۰۷؛ طالبنیا و همکاران، ۲۰۱۱؛ فدوروا و همکاران، ۲۰۱۳؛ لین و همکاران، ۲۰۱۴؛ سلیمانیامیری، ۱۳۸۲؛ خوشطینت و قسوری، ۱۳۸۴؛ سعیدی و افشارجو، ۱۳۸۹؛ خواجوی و همکاران، ۱۳۹۱؛ ثقفی و جمالیانپور، ۱۳۹۲؛ و بلو و کرمی، ۱۳۹۳) در ارتباط با بحران مالی انجام شده است. برخی از این پژوهشها (نورتون و اسمیت، ۱۹۷۹؛ گیلبرت و همکاران، ۱۹۹۰؛ شیراتا، ۱۹۹۸؛ نئوفیتو و همکاران، ۲۰۰۴؛ کوچران و همکاران، ۲۰۰۶؛ بنآمر و همکاران، ۲۰۰۷؛ فدوروا و همکاران، ۲۰۱۳؛ سلیمانیامیری، ۱۳۸۲؛ سعیدی و افشارجو، ۱۳۸۹؛ و بلو و کرمی، ۱۳۹۳) به بررسی رابطه بین جریانهای نقدی و سودآوری با بحران مالی و ورشکستگی پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که جریانهای نقد در ارزیابی عملکرد شرکت مفید است و برخی دیگر (ترومن و تیتمن، ۱۹۸۸؛ یون و میلر، ۲۰۰۲؛ تسای و چیو، ۲۰۰۹؛ تیلر و ژاوهیاکسیو، ۲۰۱۰؛ خواجوی و همکاران، ۱۳۹۱؛ و ثقفی و جمالیانپور، ۱۳۹۲) به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی با بحران مالی پرداختهاند که نتایج پژوهش آنان نشان داد از لحاظ آماری رابطه معناداری بین اقلام تعهدی و بحران مالی وجود دارد. هر یک از این پژوهشها با استفاده از الگوها و متغیرهای متفاوتی انجام شده است اما پژوهشی برای بررسی بحران مالی با استفاده از مجموع متغیرهای اقلام تعهدی، جریانهای نقدی و سرعت گزارشگری انجام نشده است. بیشتر پژوهشهایی نیز که با استفاده از جریانهای نقدی به بررسی بحران مالی پرداختهاند از متغیرهای نقدینگی استفاده کردهاند ولی در این پژوهش از متغیر و نسبتهای صورت جریان وجوه نقد استفاده میشود.
۲-۵- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا، به تشریح مبانی نظری پژوهش شامل بحران مالی، اقلام تعهدی، جریانهای نقدی و سرعت گزارشگری مالی پرداخته شد. سپس، خلاصه‌ای از پژوهش‌های انجامشده خارجی و داخلی و نقد پژوهشهای پیشین در این زمینه ارائه شد.
فصل بعد به تشریح روش پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش که به سه دسته مستقل، وابسته و کنترلی تقسیم میشود، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، روش گردآوری دادهها و روشهای آماری مورد استفاده در پژوهش پرداخته میشود.
فصل سوم
روش اجرای پژوهش
۳-۱- مقدمه
در فصل قبل، مبانی نظری پژوهش شامل بحران مالی، اقلام تعهدی، جریانهای نقدی و سرعت گزارشگری مالی و خلاصه‌ای از پژوهش‌های انجام شده خارجی و داخلی تشریح شد.
در این فصل روش پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش که به سه دسته مستقل، وابسته و کنترلی تقسیم میشود، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، روش گردآوری دادهها و روشهای آماری مورد استفاده در پژوهش بیان میشود.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.