آوریل 14, 2021

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی …

1 min read

۳-۴-۳- متغیرهای کنترلی
در این پژوهش، به منظور کنترل سایر عوامل مؤثر بر بحران مالی، متغیرهای اندازهی شرکت و نسبت بدهی که در پژوهشهای پیشین، به شرح زیر، به عنوان عوامل تعیینکننده بحران مالی در نظر گرفته شدهاند به عنوان
متغیرهای کنترلی مد نظر قرار میگیرد.
اندازهی شرکتبرای سنجش اندازه شرکت از معیارهای متفاوتی از قبیل ارزش بازار، فروش و مجموع
داراییهای شرکت استفاده میشود اما از آنجا که ارزش داراییها به مرور زمان تغییر میکند، در پژوهش حاضر همانند پژوهشهای جنسن[۱۰۸] (۱۹۸۶)، استولز[۱۰۹] (۱۹۹۰)، ریاحیبلکویی[۱۱۰] (۲۰۰۰)، نمازی و شمسالدینی (۱۳۸۷) و نوروش و همکاران (۱۳۸۸) از لگاریتم طبیعی درآمد فروش استفاده میشود.
نسبت بدهیشرکتها از لحاظ ساختار سرمایه با یکدیگر متفاوتند. ساختار سرمایه شرکت میتواند بر بحران مالی مؤثر باشد. شرکتهایی که دارای نسبت بدهی بالاتری هستند تأخیر حسابرسی طولانیتری دارند (بدری و علیخانی، ۱۳۸۵). شرکتهایی که در آنها نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالا است، تمایل دارند میزان ریسک بالاتر شرکت را پنهان کنند. بالا بودن نسبت بدهی، احتمال این که شرکت در ایفای تعهدات ناتوان باشد را افزایش میدهد و حسابرسان برای دوری از دعاوی احتمالی مطرح شده سعی میکنند با یک برنامهریزی جامع از کامل بودن بدهیها اطمینان حاصل کنند (ثقفی و جمالیانپور، ۱۳۹۲). نسبت بدهی از تقسیم کل بدهیها به کل داراییها بدست میآید. در پژوهش حاضر، همانند پژوهشهای شارپ و استادنیک (۲۰۰۷)، اوبرت (۲۰۰۹) و اسدی و همکاران (۱۳۹۱)، از نسبت بدهی به عنوان متغیر کنترلی استفاده میشود.
صنعتدر هر صنعتی نوع فعالیت، داراییها، اندازه شرکتها، اندازه سرمایه، نوع مشتری و سودآوری شرکتها متفاوت است. به دلیل سیاستها و خط مشیهای دولتی و تفاوت ماهیت فعالیت در بخشها و صنایع مختلف، نوع صنعت نیز میتواند متغیری اثرگذار بر بحران مالی شرکت در نظر گرفته شود. بنابراین، در این پژوهش مشابه پژوهشهای پیشین (شیری و طبرستانی، ۱۳۹۱؛ عربصالحی و رهرویدستجردی، ۱۳۹۲؛ و ثقفی و جمالیانپور، ۱۳۹۲) از متغیر نوع صنعت به عنوان متغیر کنترلی برای تطبیق شرکتهای سالم و دارای بحران مالی استفاده شده است. از جمع ۳۲ صنعت موجود در بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳ صنعت مورد استفاده قرار گرفت. در جدول شماره ۳-۱ صنعتهای مورد بررسی و تعداد شرکتها نشان داده شده است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

جدول ۳-۱: فهرست صنایع مورد بررسی در پژوهش و تعداد شرکتهای هر صنعت
ردیف صنعت شرکتهای دارای بحران مالی شرکتهای سالم
۱ انواع فرآوردههای غذایی و آشامیدنی ۵ ۵
۲ چوب، کارتن، کاغذ و بستهبندی ۲ ۲
۳ خودرو و ساخت قطعات ۴ ۴
۴ ساخت رادیو، تلوزیون، دستگاهها و وسایل ارتباطی ۱ ۱