آوریل 14, 2021

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

1 min read
۷

۱۲

غذایی بجز قند و شکر

۱

۱

۱۳

استخراج معادن

۱

۱

جمع

۶۰

۶۰

سال مالیاز آن جا که در طول سالها اتفاقات سیاسی و اقتصادی متفاوتی روی میدهد، در نظر نگرفتن متغیر سال و تصور ثابتبودن شرایط در طول دوره زمانی پژوهش منجر به نتیجهگیریهای غلط خواهد شد (حساسیگانه و شهریاری، ۱۳۸۹: ۸۵). بنابراین، در پژوهش حاضر که یک دوره زمانی دوازده ساله را پوشش
میدهد، برای کنترل اثر سال، به ازای هر شرکت دارای بحران مالی، شرکتی سالم در همان سال مالی انتخاب شده است.
۳-۵- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت‏های‏ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ در بورس فعالیت داشته‌اند.
۳-۶- نمونه و روش نمونهگیری
به منظور انجام پژوهش از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی پایان دورهای و حسابرسیشدهی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده میشود. در این پژوهش شرکتها، ابتدا، به دو گروه شرکتهای دارای بحران مالی و سالم تقسیم میشود. شرکتهای دارای بحران مالی در این پژوهش شرکتهایی است که مطابق با ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در صورتهای مالی میزان سرمایه آنها از سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۲ بر اثر زیان انباشته به نصف کاهش یافته باشد. همچنین، این گروه شرکتهای نمونه باید حائز این شرایط باشند:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  1. پایان سال مالی آنها اسفندماه باشد.
  2. جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی نباشند.
  3. اطلاعات شرکتها حداقل برای ۳ سال قبل از وقوع بحران مالی در سوابق بورس موجود باشد.

روش نمونهگیری در این پژوهش انتخاب تطبیقی است. بهاین ترتیب، که به ازای هر شرکت دارای بحران مالی، شرکتی سالم در همان صنعت و در همان سال انتخاب میشود. سرانجام، با توجه به اعمال محدودیتهای یاد شده، تعداد ۱۲۰ شرکت شامل ۶۰ شرکت دارای بحران مالی و ۶۰ شرکت سالم در بازه زمانی ۱۳۸۱-۱۳۹۲ به عنوان نمونه انتخاب شد (تعداد و نام شرکتهای دارای بحران مالی و شرکتهای سالم در جدول پیوست شماره ۱ ارائه شده است).
۳-۷- روش گردآوری دادهها
در این پژوهش گردآوری داده‌ها در دو مرحله انجام میشود. در مرحله اول، برای تدوین مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه‌ای و در مرحله دوم، بخشی از داده‌های مورد نیاز برای محاسبه‌ی متغیرهای پژوهش، از بانک‌های اطلاعاتی تدبیرپرداز نسخه ۴ و رهآورد نوین نسخه ۳ و بخش دیگر، از سایت بورس و صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها استخراج میشود.
۳-۸- روشهای آماری مورد استفاده در پژوهش
برای آزمون آماری فرضیههای این پژوهش، روش‌های آماری و الگوهای اقتصادسنجی متعددی استفاده شده است که در فصل چهار به تفصیل تشریح می‌شود. پس از جمع آوری اطلاعات، نخستین گام تحلیل توصیفی متغیرهای مورد استفاده است. این آماره‌ها شامل مقادیر میانگین، میانه، دامنه تغییرات، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی است. پس از بررسی آماره‌های توصیفی، بررسی پایایی متغیرها انجام میشود. سپس، فرض نرمالبودن متغیرهای مورد مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و انتخاب نوع آزمون‌های مربوط انجام و در بخش آخر، آزمون فرضیه‌های پژوهش انجام میشود که برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از فنون آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون مستقل تی، آزمون منویتنی و رگرسیون لجستیک استفاده میشود.
لازم به ذکر است که داده‌های اولیه این پژوهش پس از جمعآوری، وارد نرمافزار Excel نسخه ۲۰۱۲ شده تا با انجام برخی محاسبات، متغیر‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیههای پژوهش بهدست آید. سپس، تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیههای پژوهش، به همراه نتایج آن نیز با توجه به خروجی‌‍‍‌های به دست آمده از نرمافزارهای SPSS نسخه ۱۸و Eviews نسخه ۷، انجام می‌شود.
۳-۹- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا روش پژوهش تشریح شد. سپس، فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش (مستقل، وابسته و کنترلی)، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، روش گردآوری دادهها و روشهای آماری مورد استفاده در پژوهش توضیح داده شد.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.