آوریل 14, 2021

دسترسي به منابع مقالات : بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و …

1 min read

در فصل بعد به تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش، بررسی پایایی متغیرهای پژوهش، بررسی فرض نرمالبودن متغیرهای مورد مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و انتخاب نوع آزمون‌های مربوط، آزمون فرضیههای پژوهش و در آخر نتیجهگیری کلی پرداخته میشود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه
در فصل قبل، به تشریح روش پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش که به سه دسته مستقل، وابسته و کنترلی تقسیم میشود، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، روش گردآوری دادهها و روشهای آماری مورد استفاده در پژوهش پرداخته شد.
در این فصل ابتدا تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه میشود. در بخش بعد، به بررسی پایایی متغیرها پرداخته میشود. پس از بررسی پایایی، فرض نرمالبودن متغیرهای مورد مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و انتخاب نوع آزمون‌های مربوط انجام و بعد از آن، آزمون فرضیههای پژوهش و در آخر، نتیجهگیری کلی بیان
میشود.
۴-۲- آماره‌های توصیفی
به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل اولیه داده‌ها، آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک
شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران برای سال مبنا، یکسال قبل از سال مبنا و دو سال قبل از سال مبنا محاسبه و در جدول شماره ۴-۱، ۴-۲ و ۴-۳ ارائه شده است. جدول ۴-۱ خلاصه آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی برای سال مبنا را نشان میدهد.
همانطور که در جدول شماره ۴-۱ مشاهده می‌شود، در سال وقوع بحران مالی، میانگین کل متغیرها در شرکتهای دارای بحران مالی بجز متغیرهای سرعت گزارشگری مالی و نسبت بدهی کمتر از میانگین متغیرها در شرکتهای سالم است که این موضوع دلالت بر کمتربودن اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی
غیراختیاری، وجه نقد عملیاتی، وجه نقد عملیاتی به کل داراییها، وجه نقد عملیاتی به کل بدهیها، وجه نقد عملیاتی به جمع بدهیهای جاری، وجه نقد عملیاتی به فروش و اندازه در شرکتهای دارای بحران مالی در مقایسه با شرکتهای سالم دارد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

جدول ۴-۱: آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش در سال مبنا
متغیر میانگین میانه کمترین بیشترین انحراف معیار
شرکتهای دارای بحران کل اقلام تعهدی ۰۲۴۹/۰ ۰۱۰۰/۰ ۳۱/۰- ۶۰/۰ ۱۵۶۴/۰
اقلام تعهدی غیراختیاری ۰۶۱۸/۰- ۰۵۵۱/۰- ۲۰/۰-