آوریل 14, 2021

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

1 min read
اندازه

۰۶۹/۲

۰۰۱/۰

نرمال نیست

نسبت بدهی

۵۸۰/۱

۰۰۵/۰

نرمال نیست

مقادیر آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و سطح معناداری برای متغیرهای موجود در فرضیههای پژوهش در جدول شماره ۴-۵ آورده شده است، چنانچه جدول مزبور نشان میدهد فقط برای متغیر وجه نقد عملیاتی به کل داراییها سطح معناداری بیشتر از ۰۵/۰ است که نشاندهنده نرمال بودن این متغیر است اما مابقی متغیرها به دلیل سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ نرمال نیستند.
۴-۵- آزمون فرضیهها
۴-۵-۱- آزمون فرضیه اصلی اول
فرضیه اصلی۱: «بین جریانهای نقدی شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد.»
در فرضیه اصلی اول برای بررسی اینکه آیا بین جریان نقدی شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد از پنج متغیر وجه نقد عملیاتی، وجه نقد عملیاتی به کل داراییها، وجه نقد عملیاتی به کل بدهیها، وجه نقد عملیاتی به بدهیهای جاری و وجه نقد عملیاتی به فروش استفاده شده که در قالب پنج فرضیه فرعی ارائه شده است.
فرضیه فرعی ۱-۱«بین وجه نقد عملیاتی شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد.»
برای مقایسه وجه نقد عملیاتی بین شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی از آزمون منویتنی به دلیل نرمالنبودن دادههای متغیر وجه نقد عملیاتی استفاده می‌شود. بنابراین، باید مفروضات آماری زیر در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد بررسی قرار گیرد.
فرض صفر: وجه نقد عملیاتی بین شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی یکسان است.
فرض مقابل: وجه نقد عملیاتی بین شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی یکسان نیست.
در جدول شماره ۴-۶ وجه نقد عملیاتی بین شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی مورد مطالعه بررسی شده است که، بهترتیب، میانگین و انحراف معیار برای هر دو گروه آورده شده است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

جدول ۴-۶: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی بین شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی
شرکت تعداد شاخص آماری متغیر مقدار
منویتنی
مقدار z سطح معناداری
بحران مالی
سالم
۶۰