ژانویه 17, 2021

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

1 min read
<![CDATA[]]>

فهرست مطالب


فصل اول: کلیات پژوهش… 2


1-1-مقدمه. 3


1-2- بیان مسأله. 4


1-3-اهمیت و ضرورت مسئله. 6


1-4 اهداف پژوهش… 8


1-4-1 هدف کلی: 8


1-4-2 اهداف اختصاصی:. ……………………………………………………………………………………………..8


1-5 فرضیه های پژوهش… 8


1-5-1 فرضیه اصلی.. 8


1-5-2 فرضیه های فرعی.. 8


1-6 تعریف مفهومی متغیرها 9


1-7-تعریف عملیاتی متغیرها 10


فصل دوم:مفاهیم، نظریه ها، سابقه پژوهش… 11


2-1 کمال گرایی.. 12


2-1-1 تاریخچه کمال گرایی.. 12


2-1-2 تعاریف کمال گرایی.. 14


2-1-3 نظریه ها، دیدگاه ها و ابعاد کمال گرایی.. 15


2-1-3-1 ابعاد کمال گرایی.. 15


2-1-3-2 نظریه های کمال گرایی.. 17


2-1-3-2-1 نظریه فروید. 17


2-1-3-2-2 نظریه کاری هورنای.. 18


2-1-3-2-3 نظریه آدلر. 20


2-1-3-2-4 نظریه ی پرلز. 21


2-1-4 عوامل موثر بر کمال گرایی.. 22


2-1-5تفاوت های  افراد در کمال گرایی.. 27


2-2  رضایت زناشویی.. 28


2-2-1 تاریخچه  رضایت زناشویی.. 28


2-2-2 تعاریف رضایت زناشویی.. 28


2-2-3 ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی.. 31


2-2-3-1 ابعاد رضایت زناشویی.. 31


2-2-3-2 نظریه های رضایت زناشویی.. 32


2-2-3-2-1 نظریه روان پویایی و ارتباط شئ.. 32


2-2-3-2-2 تظریه های رفتاری.. 33


2-2-3-2-3 نظریه های شناختی.. 34


2-2-3-2-4 نظریه های سیستمی.. 35


2-2-3-2-5 نظریه های بین نسلی.. 36


2-2-4 عوامل موثر بر رضایت زناشویی.. 38


2-2-4-1 پختگی روانی و رشد عاطفی فکری طرفین. 38


2-2-4-2 طرز تفکر، عقاید و تمایلات.. 38


2-2-4-5 عقاید مذهبی.. 38


2-2-4-6 اختلافات طبقاتی.. 39


2-2-4-7  توافق و طرز فکر درباره امور جنسی.. 39


2-2-4-8  بیماری روانی در خانواده 39


2-2-5 تفاوت های افراد در رضایت زناشویی.. 39


2-3   سرسختی.. 41


2-2-1 تاریخچه  سرسختی.. 41


2-2-2 تعاریف  سرسختی.. 42


2-2-3 ابعاد و نظریه های سرسختی.. 43


2-2-3-1 ابعاد سرسختی.. 43


2-2-3-2 نظریه های سرسختی.. 44


2-2-3-2-1 نظریه کوباسا در مورد سرسختی.. 44


2-2-3-2-2 نظریه براون در مورد سرسختی.. 47


2-2-3-2-3 نظریه لماکی در مورد سرسختی.. 50


2-2-3-2-4 نظریه مدی و پوکتی در رابطه با سرسختی.. 51


2-2-4 عوامل موثر بر سرسختی.. 52


2-2-4-1 الگوی شخصیتی رفتار الف… 52


2-2-4-2 جایگاه مهار. 52


2-2-4-3   عزت نفس… 53


2-2-5 تفاوت های افراد در  سرسختی.. 54


2-18-پیشینه پژوهش… 55


2-18-1-پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور. 55


2-18-1-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی.. 55


2-18-1-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی.. 55


2-18-1-3-پژوهش هایی درباره رابطه سرسختی و رضایت زناشویی.. 56


2-18-2-پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور. 57


2-18-2-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی.. 57


2-18-2-2-پژوهش هایی درباره رابطه  کمال گرایی و سرسختی.. 57


2-18-2-3-پژوهش هایی درباره رابطه رضایت زناشویی و سرسختی.. 58


فصل سوم: روش پژوهش… 59


روش پژوهش… 59


3-1-طرح پژوهش… 60


3-2-طبقه بندی متغیرها 60


3-3-جامعه آماری پژوهش… 60


3-4-نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری.. 60


3-5-ابزار سنجش… 61


3-5-1-پرسش نامه رضایت زناشویی.. 61


3-5-2-پرسش نامه  کمال گرایی اهواز. 62


3-5-3-پرسش نامه سرسختی.. 62


3-6-روش اجرا 63


3-7-روش های آماری تحلیل داده ها 63


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 64


الف) یافته های توصیفی.. 65


فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 72


5-2 بحث و تفسیر نتایج.. 74


5-3 محدودیت ها 77


5-4-پیشنهادات.. 77


5-4-1-پیشنهاد های کاربردی.. 77


5-4-2-پیشنهادهای پژوهشی.. 77


منابع. 78


Abstract 86


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


فهرست جداول


جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش… 65


جدول 4-2- برآوردها و مشخصات کلی مدل. 67


جدول 4-3- شاخص های نیکویی برازش مدل ارتباط بین  کمالگرایی مثبت و منفی با فرسودگی شغلی.. 67


جدول 4-4- تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون سرسختی بر کمالگرایی مثبت و منفی.. 68


جدول 4-5- ضرایب معادله پیش‌بینی سرسختی با استفاده از کمالگرایی مثبت و منفی.. 69


جدول 4-6- تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون رضایت زناشویی  بر کمالگرایی مثبت و منفی.. 70


جدول 4-7- ضرایب معادله پیش‌بینی رضایت زناشویی با استفاده از کمالگرایی مثبت و منفی.. 71


 


دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :


بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.