آوریل 14, 2021

سایت مقالات فارسی – بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی۹۳- قسمت ۱۵

1 min read
سرافراز کیخسروش نام کن

به غم خوردن او دل آرام کن

(فردوسی، ۱۳۸۸، ج۱۴۱:۳)
به اسبش «شبرنگ بهزاد» نیز سفارش کرد که اسب خوبی برای کیخسرو باشد و افراسیاب وقتی فهمید فرنگیس باردار است میخواست به خاطر کودک فرنگیس را دو نیم کند که پیران (وزیر و سپاه سالار افراسیاب) قول داد کودک را نزد او ببرد کیخسرو به دنیاآمدوروز به روز بزرگتر شد تا اینکه در ایران هفت سال باران نبارید و قحطی و خشکسالی بیداد میکرد و گودرز (پهلوان بزرگ ایران) سروش را در خواب دید که گفت: گیو را برای یافتن کیخسرو به توران بفرست گودرز هم فردای آن روز گیو را فرستاد گیو هفت سال در سرزمین توران سرگردان بود و کیخسرو را نمییافت تا اینکه روزی به جایی رسید و جوانی را بر سر چشمه دید و دردل گفت که او «کیخسرو» است و «کیخسرو» هم از روی پیشبینیهای پدرش فهمید که او «گیو» است و با هم به نزد فرنگیس رفتند و «کیخسرو» سوار «شبرنگ بهزاد» شد و هر سه به سوی ایران گریختند از آن پس افراسیاب چند بار به «کیخسرو» حمله کرد تا او را از بین ببرد ولی موفق نشد و وقتی دید تنها و بیکس شده به غاری در کوهی رفت یکی از نوادگان فریدون به نام «هوم»، که مردی زاهد بود در غاری در همان کوه میزیست شبی سخن افراسیاب را شنید زنّار را از کمر باز کرد و رفت دست افراسیاب را بست افراسیاب از او خواست تا بند را سست کند تا بند سست شد او گریخت و در دریا پنهان شد تا اینکه «کیخسرو» آمد شمشیر برکشید و افراسیاب را کشت و «کیخسرو» بعد از رسیدن به آرزوها با خود فکر کرد که اگر عمر او به درازا بکشد ممکن است گرفتار خودبینی و بی راهی شود چند هفته به پرستشگاه رفت و از خداوند خواست تا او را زنده به آسمان ببرد سرانجام در چشمه نشست و همان زمان از چشمها ناپدید شد.. «کیخسرو» نزد خداوند عروج کرد تا آخر زمان بازگردد.
«کیخسرو درشاهنامه شاه ستوده ای است با آن که در آغازکارمخالفینی دارد،ولی به هرصورت به نام این که پسر سیاوش بوده وتوانسته است انتقام خون سیاوش گرفته وبرافراسیاب به طور کامل پیروز شود» (جوانشیر، ۱۳۸۰: ۱۴۸).
عنصری می گوید: گنبد عمارت خواجه ابوالقاسم بن حسن میمندی مانند جام کیخسرو نو و تازه است و نوزده راه عبور دارد:

بدیع گنبد او همچو جام کیخسرو در و دوازه و هفت را مسیر و مدار

(۱۲۴۳/۱۰۷/ع)
فرخی نیزبا اشاره به شخصیت های اساطیری و تاریخی ممدوح خود را برتر از آنها میداند:

گر آمده بر درگه او از پی خدمت صد شاه چو کیخسرو، صد شیر چو رستم

(۴۷۳۸/۲۳۸/ف)
نیز:

خدایگانی کو را هزار بنده سزد چو کیقباد و چو کیخسرو و چو نوشیروان
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.