ژانویه 20, 2021

بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی۹۳- قسمت ۳۵

1 min read
نبوده بود بر آن شهر هیچ کس را دست

ز عهد سام نریمان و گاه رستم زر

(۱۴۴۲/۱۳۰/ع)
۲-۴-شخصیت های دینی
۲-۴-۱- داوود
نام یکی از پیامبران بزرگ بنیاسرائیل میباشد. او اولین پیامبری است که دارای کتاب آسمانی به نام «زبور» بوده واز جمله انبیایی است که دارای حکومت و منصب قضاوت بوده است. «مزیت حکو مت داوود آمیختگی آن باحکمت بود، یعنی تدبیری درست و اصیل و عملی سالم و سودبخش و قاطع و نیروی دیگر، وجود قوه مقدس و عادلانه قضایی است تا سنجش قانون را به دقیقترین روی در همه شئون دولتی وملی به کار اندازد» (حجازی: ۱۳۴۹: ۹۱).
عنصری در قصاید خویش از قدرت وصلابت حضرت داوود سخن به میان آورده است. و میگوید: به نظر میرسد که شجاعت و صلابت سلطان محمود مانند معجزهی حضرت داوود (ع) است که آهن در دستان او نرم شد و خداوند در قرآن به معجزهی حضرت داوود اشاره کرده و میفرمایند: «ماحظ و بهرهی او را به فضل و کرم خود کاملاً افزودیم و امر کردیم که ای کوهها و ای مرغان شما نیز با تسبیح و نغمهی الهی داوود هماهنگ شوید و آهن سخت را به دست او نرم گردانیدیم» (خالقی زنجانی،۵۲۹:۱۳۷۰).

مگر صلابتش از معجزات داوودست که باشد آهن و فولاد پیش او چو خمیر

(۱۰۱۱/۸۳/ع)
او در بیت زیر نیز با اشاره به معجزه حضرت داوود، شمشیرسلطان محمود را در هنگام جنگ به دست حضرت داوود ودشمنان او رابه آهنی که در دستان او نرم شد تشبیه کرده است.

به رزم کردن دشمن حسام تو گویی که دست داودستی ودشمنان حسام

(۲۴۶۴/۲۵۸/ع)
۲-۴-۲- سلیمان
«سلیمان یعنی پر ازسلامتی. اوپنجاه وسه سال در جهان گذرانید ومدت پادشاهیش چهل سال بود» (حجازی، ۱۳۴۹: ۹۴).
«در دولت سلیمان پس از آنکه هدهد فراخوانده میشود، میگوید حامل پیامی است که با همه تسلط و اشراف سلیمان از نظر او پنهان مانده است و این خود نمایانگر عدم اطلاع وی از جریانی است که در فراسوی او وجود دارد و هدهد پیغامآور این خبراست. او وجود ملکهی سبا را به سلیمان خاطر نشان میکند، زنی بر تخت جلوس کرده و دارای سپاهیان و قدرت فوقالعادهای است، لکن او و قومش از راه راست به دور بوده و به حق راه نیافتهاند» (مبیض، ۱۳۸۵: ۱۱۵).
رودکی، بوجعفر احمدبن محمد را در عظمت و شوکت به سلیمان (ع) مانند کرده است: