ژانویه 22, 2021

بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی۹۳- قسمت ۴۷

1 min read

(۴۹۷۴/۲۴۹/ف)
منوچهری نیز نام اردشیر را در کنار شاهان دیگر و پهلوانی چون رستم آورده است و در مدح و ستایش سلطان مسعود و لشکرکشی وی که آن را نبرد برای احیای دین میداند، اشاره میکند که چنین نبردهایی در زمانهای پادشاهان گذشته مانند انوشیروان، بهرام گور، بیور اسب و اردشیر نیز اتفاق افتاده است.

هم گه بهرام گور هم گه نوشیروان
هه
هم به گه اردشیر هم به گه رستهم

(۸۹۶/۶۱/م)
۲-۵-۲- اسکندر
«چون داراب پسر بهمن با ناهید دختر فیلقوس قیصر روم پیوند زناشویی بست و پس از چندی ناهید را به خاطر بوی بد دهانش به نزد پدر بازگردانید و ناهید پسری بزاد. فیلقوس که اسکندر را از فرزند خود گرامیتر میداشت سرانجام او را ولیعهد خود ساخت و اسکندر پس از مرگ وی به پادشاهی نشست. سفرهای زیادی کرد تا به بابل رسید چون اسکندر وارد بابل شد همان روز کودکی عجیب در این شهر متولد شد و مرد که اسکندر آن را به فال بد گرفت و همان روز در بابل بیمار شد و نامه به مادر نوشت و روم را به وی سپرد و از سپاه خود خواست تا از مادرش فرمانبرداری کنند. اسکندر از مادر خواست تا اگر روشنک پسری آورد او را به پادشاهی روم نشاند او از مادر خواست تا تابوتی گرانبها برای او سازد.

بگفت این و جانش برآمد ز تن شد آن نامور شاه لشکرشکن

لشکر در غم اسکندر که در جوانی مرده بود سراها را به آتش کشیدند دم اسبان را بریدند و زین آنها را نگونسار ساختند و تابوت زرین اسکندر را به دشت بردند و اسکندر را با گلاب شستند و بر تنش کافور ناب پراکندند. رومیان و پارسیان هر یک میخواستند تا او را به سرزمین خود برند تا سرانجام به جِرَم رفتند و از کوه پرسیدند و کوه پاسخ داد که اسکندر را به اسکندریه که خود ساخته است ببرند. پس کالبد اسکندر را به اسکندریه بردند و به خاک سپردند در حالیکه اسکندر سی و شش پادشاه را کشته بود و ده شهرستان ساخته بود» (رستگار فسایی، ۱۳۷۹: ۹۰-۸۵).
عنصری چند باردرقصایدش به سدّ اسکندر اشاره دارد که بر طبق فرهنگ لغت دکتر معین: «سد اسکندر در اصطلاح مسلمانان» دیوار چین، است زیرا تصور میکردند که اسکندر مقدونی آن را برای جلوگیری از حملات یأجوج و مأجوج ساخته است» (معین، ۱۳۷۵: ۷۳۷).
شاعردر بیت زیر، به درهی رام که در سر راه سلطان محمود در جنگ با هندوستان بود اشاره کرده و با گریز زدن به داستان ذوالقرنین و سد ساختن او جلوی لشکر ظالم یأجوج و مأجوج که داستان آن در قرآن آمده است ومقایسه آن با داستان اسکندر،شاعر لشکر آن دره را که همه بتپرست بودند به لشکر یأجوج و درون آن دره را به سدّ اسکندر مانند کرده است:

ز رام و از دره رام اگر حدیث کنی
سپاه گبر بدو در چه لشکر یأجوج
همی بماند گوش از شنیدنش مضطر
نهادِ آن دره محکم چو سدّ اسکندر
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.