ژانویه 20, 2021

بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۸

1 min read

بودیستوه گفت: پس لطفاً به خانهی ما برو و به خانوادهام بگو که امروز مثل روز گذشته برای دو نفر غذا نفرستند؛ بلکه فقط برای یک نفر غذا بفرستند و هر چهار نفرشان لباس تمیز بپوشند و با گُل به مزرعه بیایند.
مرد همسایه به خانه بودیستوه رفت و پیغام او را رساند. همسر بودیستوه پرسید: او این پیغام را برای که فرستاد؟ مرد پاسخ داد: برای همسرش.
سپس زن متوجه شد که پسرش مُرده است. اما چندان ناراحت نشد و بر خودش مسلّط بود. لباسهای سفیدش را پوشید و در دست گُل گرفت و به همراه بقیه به مزرعه رفت. هیچ کدام از آنها گریه نمیکردند. بودیستوه زیر درختی که پسر قرارداشت، نشست و غذایش را خورد. پس از اینکه غذا تمام شد پسرش را سوزاندند اما هیچکس حتی قطرهای اشک نریخت. همه در فکر مرگ فرو رفته بودند.
تأثیر پرهیزگاری آنها به حدی بود که تخت پادشاه سکه از خود علایم گرما نشان داد. سکه گفت: چه کسی ناراحت است و موجب شده است که من از تخت خود به زیر بیایم؟ با خود گفت باید بروم و فریادی هم چون شیر برآورم. آمد و کنار مراسم تدفین ایستاد و پرسید:
«چه میکنید؟»
«بدن مردی را دفن میکنیم سرورم.»
سکه گفت: «گمان کردم حیوانی را کباب میکنید.»
آنها پاسخ دادند:
«خیر سرورم این بدن انسانی است که او را میسوزانیم.»
«پس او برای شما عزیز نبوده است؟»
«سرورم او برای ما بسیار عزیز بود.»
«پس چرا برایش گریه نمیکنید؟»
سپس بودیستوه شرح داد که چرا برایش گریه نمیکند. سکه پس از شنیدن حرفهای بودیستوه از همسر وی پرسید:
«خانم این مرده برای شما چگونه بوده است؟»
همسرش گفت: «من ده ماه او را در رَحِم خود داشتم او را در آغوش گرفتم و او را بزرگ کردم او پسر من بود سرورم.»
سپس سکه دوباره از همسرش پرسید: «ای بانوی بزرگوار یک مرد به خاطر طبیعت مردانهاش ممکن است گریه نکند اما شما چرا گریه نمیکنید؟»
«سرورم هر چیزی که میآید روزی میرود. چرا باید گریه کنم او به راهی که باید برود گام گذاشت.»
پس از شنیدن سخنان مادر، سکه از خواهر آن پسر پرسید:
«خانم این مرده با شما چه نسبتی داشت؟»
خواهر پسر گفت: «برادر من بود، سرورم.»
«خواهران عاشق برادرهایشان هستند، پس چرا شما برای برادرتان گریه نمیکنید؟»
دختر گفت: «گریهی من چه سودی خواهد داشت؟ نزدیکانم افسوس میخورند و بیشتر ناراحت خواهند شد»
سپس سکه از زن پسر پرسید:
«خانم این مُرده با شما چه نسبتی داشت؟»
عروس بودیستوه گفت: «او همسر من بود سرورم.»
«زنها وقتی شوهرانشان بمیرند بیوه و بیپناه میشوند پس چرا تو گریه نمیکنی؟»
همسر پسر گفت: «گریه در مرگ عزیزان مانند گریهی کودک برای گرفتن ماه است.»
پس از شنیدن حرفهای او سکه از خدمتکار نیز پرسید:
«خانم این مُرده با شما چه نسبتی داشت؟»
خدمتکار جواب داد: «او رئیس من بود سرورم.»
سکه گفت: «بدون شک او به تو آزار رسانده و تو از دست او ناراحت هستی!»
خدمتکار در پاسخ گفت: «سرورم این چنین سخن نگویید، رئیس جوان من بسیار شفیق و مهربان بودند و من بسیار ناراحت هستم که ایشان فوت کردهاند. ایشان مانند فرزند من بودند.»
سکه دوباره پرسید: «پس چرا گریه نمیکنی؟»
خدمتکار گفت: «گریه در مرگ عزیزان باعث بازگشت ایشان نمیشود سرورم.»
سکه پس از شنیدن سخنان ایشان بسیار خوشنود شد و گفت:
«شما به دقت و تفکّر دربارهی مرگ پرداختهاید، بنابراین خود را با دست خود رنج نمیدهید. من سکه شاه آسمان هستم. شما صدقه میدهید، قوانین اخلاقی را رعایت میکنید و روزهای مقدّس را به جا میآورید او سپس خانهی آنها را با شادی و تندرستی پر کرد و رفت.»[۱۶۴]
مسئلهی اصلی که این داستان در پی بیان آن است در واقع بیان این مسئله است که چنانچه نسبت به رنجهایی که در زندگی با آنها روبهرو میشویم دیدگاه درست داشته باشیم، میتوانیم باعث کاهش درد و رنج در این دنیا شویم. این دید درست عبارت است از فهم این مسئله که همه چیز در این جهان فانی است و برای از دست دادن امور فانی نباید خود را رنج داد. بودیستوه و خانوادهاش در این داستان با عمیقترین غمی که ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد مواجه شدند اما با دید درستی که نسبت به واقعیت مرگ داشتند از گریه کردن و رنج دادن خود پرهیز کردند و بر آن غلبه نمودند و به آن پایان دادند. بنابراین پیروی از تعالیم بودا که اولین گام آن همان دید درست داشتن است موجب میشود که در این جهان بتوانیم بر رنجهای خود غلبه کنیم.
همانطور که دیدید این داستان‌ها حکایتهایی از جاتکه بودند،
در دنیای ادبیات غرب شاهد داستان‌های زیادی هستیم که هم شکل داستان‌های جاتکه است. بعنوان مثال داستان جوجه‌ی کوچک ـ جوجه‌ی ترسیدهای که فکر میکرد آسمان در حال ریزش است ـ در اصل همانند آن داستانی است که در جاتکه پالی (جاتکه۳۲۲) خرگوشِ ترسیده فکر میکند آسمان در حال ریزش است و حیوانات جنگل از دهشت به هر سوی پراکنده میشوند ولی شیر باهوش حقیقت را تشخیص داده و نظم را برمیگرداند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.