آوریل 14, 2021

تحقیق دانشگاهی – بررسی میزان اعتبار اخبار ساعت ۲۱ سیما شبکه اول در نزد دانشجویان دختر …

1 min read

باید به این نکته اشاره کرد که مطالب نادرست، اشتباه و مطالبی که باهدفی خاص تنظیم‌شده تا در ذهن مخاطب منظوری خاص را برانگیزاند و باعث قلب حقیقت گردد، منجر به پی اعتباری منبع ارتباطی خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر اعتبار منبع و موثق بودن خبر از شرایط اصلی اعتماد به رسانه محسوب می‌شود.
۲-۵-۱-۲ عینی و واقعی بودن خبر
انتشار اخبار زمانی بیشترین تأثیر را خواهد داشت که در بین مخاطبان بازتاب مطلوب داشته باشد و این هنگامی انجام می‌شود که خبر پخش‌شده عینی و واقعی بوده و در آن مقاصد و اغراض شخصی نقشی نداشته باشد.
آلفرد سووی در کتاب افکار عمومی وتأثیر آن در زندگی اجتماعی می گوید: « مردم باید راست و درست بودن اطلاعاتی را که رسانه های همگانی به آنان انتقال می دهد باور کنند. به عبارت دیگر ضروری است که رسانه همگانی اطمینان مردم را نسبت به راستگویی، عدالت، بی طرفی خود جلب کند.
از این سخن سووی می توان چنین برداشت کردکه وسایل ارتباط جمعی اگر اعتماد مردم را به خود جلب کنند، حتی می توانند به ضرورت و تا حدی در واقعیت دستکاری کرده و آن را به مخاطبان عرضه کنند، بدون اینکه سلب اعتماد شود.
۲-۵-۱-۳ جذابیت در ارائه خبر
رسانه های گروهی در شکل و ارائه خبرها باید به شیوه ای عمل کنند واخبار را به اطلاع مردم برسانند که در آن یکنواختی وجود نداشته باشد. مهمترین عوامل در این زمینه عبارتند از:
۲-۵-۱-۴ شکل ارائه اخبار:
در وسایل شنیداری، عوامل مختلفی در این زمینه نقش دارند، استفاده از گویندگانی که از صدای مناسبی برخوردار باشند. توجه به ساعت پخش اخبار که شنوندگان بیشتری داشته باشند، استفاده از تکنیکهای مختلف صدابرداری، عدم اشتباه گویی در قرائت متن خبر توسط گوینده ( تسلط گوینده در قرائت خبر) و …
در وسایل ارتباطی شنیداری و دیداری ( تلویزیون)، اجرای برنامه های خبری از ویژگیهای خاصی باید برخوردار باشد. این ویژگیها را در شکل ارائه خبرها می توان به شرح زیر عنوان کرد:
توجه به گویندگان خوش صدا که از چهره ای مناسب هم برخوردار باشند، توجه به تکنیکهای صدابرداری ونورپردازی، داشتن آرایه‌ای مناسب در ارتباط با خبرهای مختلف، برخورد صمیمی گوینده خبر با مخاطبان به نحوی که این برخورد با توجه به اصول روان شناسی در زمینه برقراری ارتباط باشد.
استفاده از تصاویر خبری بر روی متن خبر، توجه به ساعات پخش خبر که بینندگان بیشتری را شامل شود و فن و بیان و تسلط گویند. (نعمتی انارکی،۱۳۸۰،۲۱۱)
۲-۵-۱-۵ قابل درک بودن
اخباری که در وسایل ارتباط جمعی انتشار می یابند باید برای مخاطبان قابل درک باشد. این ویژگی در خبر را می تان به دو عامل ارتباط داد: عدم استفاده از جملات مشکل و پیچیده و ناآشنا و عدم استفاده از لغات واصطلاحات وکلمات خارجی
« در پارازیتهای استنابطی، فرستنده پیام از کلماتی که درک آنها برای گیرنده پیام مشکل است به منظور انتقال پیام استفاده می کند و یا کلماتی به کار می برد که برای فرستنده و گیرنده پیام دارای معانی متفاوتی است. به کار بردن لغات و واژه های ناآشنا، پیچیده ومبهم برای مخاطبان بدون توجه به گروه سنی، میزان دانش وسواد، علاقه و ذوق، شغل، زن یا مرد بودن آنها، مطمئناً پارازیتهای استنباطی را در پی خواهد داشت ک نتیجه آن عدم برقراری کامل ارتباط بین فرستنده و گیرنده پیام است. (پیکری،۱۳۷۰، ۲۹-۲۸)
۲-۵-۱-۶ ارضاء نیازهای خبری مخاطبان
سه عامل در ارضای نیازهای خبری مخاطبان نقش اساسی دارد:
اول: مخاطبان به خبرهای که مور نیازشان است دسترسی داشته باشند، چه در این صورت برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر به اخبار افواهی ( شایعات) روی آورده و یا نیازهای خبری خود از کانالهای دیگر( وسایل ارتباط جمعی بیگانه) بدست خواهند آورد.
دوم: عامل دیگری که در ارضای نیازهای خبری مخاطبان نقش دارد، توجه به تازگی خبرهاست، به عبارت دیگر، اگر در ارائه اخبار، تأخیر وجود داشته باشد وخبر زمانی به دست افراد برسد که تازگی خود را از دست داده باشد، مسلماً، نیازهای خبری مخاطبان ارضاء نخواهدشد. باید اشاره کرد که خبر سریع الفسادترین کالا در جامعه است.
آقای سعید قائیان، مدیر کل اسبق واحد مرکزی خبر صدا وسیما درجمع خبرنگاران به استان مرکزی درسال ۶۹، ضمن اشاره به اینکه خبر معادل انگلیسی تازه و news معنای نو، جدید است، می گوید:
«… خبر اگر تازگی نداشته باشد، دیگر خبر نیست… خبر سریع الفسادترین کالا در بازار است، یعنی به سرعت فاسد می شود… تازگی برای خبر یک اصل اجتناب ناپذیر است… اصل تازگی یک اصل مسلم است. یک اصطلاحی در رسانه های خبری غرب وجود دارد که می گویند هیچ چیزی کسل کننده تر از روزنامه دیروزنیست…. »(فانیان،۱۳۶۹، ۶۲)
سوم: موثق بودن خبر است، اگر مخاطبان به درستی یا نادرستی خبرهای اعلان شده اطمینان نداشته باشند، مسلماً خبرهای پخش شده نیازهای خبری آنها را تأمین نخواهدکرد.(انارکی،۱۳۸۰، ۲۱۲)
۲-۵-۲ عوامل اختلال در اعتبار خبر
۲-۵-۲-۱ عدم صداقت در فرایند انتشار خبر
وسایل ارتباط جمعی درتلاش بی وقفه، انبوهی از اطلاعات را به مخاطبان عرضه می کنند، با این وجود بسیاری از اطلاعات به دلایل مختلف که به آن اشاره شد، اجازه نشر پیدا نمی کنند وبرخی دیگر از اطلاعات نیز در فرآیند انتشار با عمل تناقض گویی، مبالغه و اغراق، تحریف خبر وسانسور از سوی رسانه ها مواجه می شوند که این شاخصه

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ا را می توان تحت عنوان « بی صداقتی» در ارائه اخبار تعریف کرد.
۲-۵-۲-۲ تناقض گویی:
تناقض درخبر به مفهو ارائه خبرهای ضد ونقیض در رسانه های جمعی است. رسانه ها در عملکرد روزانه خودصحنه مناظره بینشها ومیدان میازعه کلمات و معانی هستند.(شعارغفاری،۱۳۷۳،۳۲ )
۲-۵-۱ مبالغه و اغراق در فرایندانتشار خبر:
اخباری که از سوی رسانه ها انتشار می یابند، زمانی دارای مبالغه واغراق خواهند بودکه بزرگ جلوه دادن بعضی از خبرها موردنظر باشد.
۲-۵-۲-۳ تحریف:
تحریف در خبر را می توان به مفهوم دست بردن در خبر وعوض کردن معنای آن دانست. از وظایف اصلی سازمان های خبری، ارائه اخبار و اطلاعات درست و جامع به مردم است. اگر مخاطب نتواند نیازهای خبری خود را از رسانه مورد نظرش به طور مطلوب تأمین کند، به مرور زمان برای کسب خبر به سوی راههای دیگر هدایت خواهد شد.
به طور کلی دست بردن در اخبار و اطلاعات نادرست را به مخاطب عرضه کردن نوعی اختلال در فرایند نشرخبر محسوب می شود که نتیجه آن سلب اعتماد از سوی افکار عمومی نسبت به رسانه خواهد بود.
۲-۵-۲-۴ سانسور:
« مقصود از سانسور، اعمال نظر درجریان خبررسانی به منظور جلوگیری از انتشار اخباری است که به دلیل اهیت موضوع دربخش دوم به آن پرداخته شده است.(زورق،۱۳۶۸ ۲۰۵)
۲-۵-۲-۵ عدم بی طرفی در ارائه اخبار:
این مفهوم زمانی معنی می یابد که در ارائه خبر، جهت گیری خاصی بر اساس جریانات گروه بندیهای جامعه وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، جهت گیری ها در وسایل ارتباط جمعی بر دو عامل استوار است. اول، دولتی بودن وسیله، یعنی آن وسیله زیر نفوذ شدید دولت باشد و دولت بر آن اعمال نظر کند، به نحوی که رسانه تنها سخنگوی دولت باشد.
دوم، وابستگی به گروهی خاص است، که نتیجه آن اعمال نظر بر اخبار و اطلاعات به نفع آن گروه است.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.