آوریل 14, 2021

تحقیق – بررسی میزان اعتبار اخبار ساعت ۲۱ سیما شبکه اول در نزد دانشجویان دختر …

1 min read

توجه انتخابی گرایشی است که مردم خویشتن را در مواجهه با ارتباطاتی قرار می دهند که با اعتقادات ، علایق و باورهایشان سازگاری دارد و از ارتباطاتی که با علایق ایشان سازگار نیست ، پرهیز می کنند .
ادراک انتخابی ، تمایلی است که مردم به درک پیامهایی دارند که با باورهای پیشین ایشان سازگاری دارد ، بطوری که ممکن است چیزی را گوینده به فردی گوید ، نشنود و حال اینکه اگر شخص دیگری حضور داشته باشد ، پیام را درک کند ، به لحاظ نظری می توان ادعا کرد که برای یک پیام واحد ، به همان تعداد شنونده یا مخاطب پیام ، برداشتهای متفاوت حاصل گردد .
حافظه انتخابی ممکن است به سختی با ادراک انتخابی تفکیک گردد ، اما به هر حال افراد علاقمند به یک موضوع خاص به سهولت بیشتری پیام را فرامی گیرد تا افرادی که هیچ علاقه ای به آن موضوع ندارند و در اصل افراد علاقمند دیرتر پیام را به دست فراموشی می سپارند (نقیب السادات، ۱۳۷۴ ، ۷۳ ) .
بخش هشتم
۲-۸پیشینه تحقیق
تحقیقاتی که به عنوان پایان نامه های دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر انجام می پذیرد اکثراً موضوعاتی را شامل می شوند که کمتر به آن ها پرداخته شده است و نتایج به دست آمده در این تحقیقات می تواند مورد توجه قرار گیرد.
در ارتباط با پیشینه تحقیق در خصوص خبر تلویزیون، مرکز مطالعات، تحقیقات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، چند کار پیمایشی را به انجام رسانده است که این تحقیقات بصورت بررسی نظرات مردم تهران و یا چند شهر دیگر نسبت به اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران بوده است، به عبارت دیگر خبر تلویزیون از دیدگاه مردم با سطح تحصیلات متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است و در برگیرنده هدف های همچون دستیابی به مهمترین منبع کسب خبر در بین مردم میزان شنونده و بیننده اخبار میزان قابل فهم بودن اخبار، میزان اعتماد مردم و در نهایت میزان رضایت و انتظارات مردم از اخبار صدا و سیما بوده است.
با این وجود، تحقیق« بررسی میزان اعتبار اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات از یک نظر با تحقیقات انجام شده تفاوت اساسی دارد و آن اینکه در این تحقیق به بررسی نگرش افرادی پرداخته شده است که در زمینه خبر تخصصی نسبی داشته و قادرند با دیدی منطقی نسبت به اخبار تلویزیون اظهار نظر کنند.
بالطبع سئوالات پرسشنامه در این تحقیق به نحوی طرح شده است ک این افراد بتوانند به آن پاسخ منطقی بدهند. این سؤالات بیشتر در برگیرنده عواملی چون سانسور، تحریف ، مبالغه و اغراق، جنبه اطلاع رسانی خبر، میزان تازگی، تفاسیر خبری، ارائه همزمان خبر با تصویر … بوده است.
آنچه که مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص اخبار تلویزیون بصورت پیمایشی انجام داده عبارتند از:
بررسی نظرات بینندگان تلویزیون درباره خبر، در تابستان سال ۱۳۵۵
بررسی اخبار مثبت سیمای جمهوری اسلامی ایران – انتشار ۱۳۶۲
نظرات مردم درباره اخبار سراسری شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران – انتشارات ۱۳۶۴
گزارشی در مورد بازبینی هفت شب برنامه های خبری شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران انتشار ۱۳۶۵
نظرات مردم تهران درباره اخبار صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران – انتشار ۱۳۶۷
تجزیه‌وتحلیل سؤالات آزمایشی سنجش نگرش مردم تهران نسبت به اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران – انتشار ۱۳۶۷
بررسی وضعیت اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران از آبان ۱۳۶۲ تا پایان ۱۳۶۷ – انتشار ۱۳۶۸
نگرش مردم تهران ( با تحصیلات راهنمایی و بالاتر نسبت به اخبار سرتاسری جمهوری اسلامی ایران در اسفندماه ۱۳۶۷ – انتشار ۱۳۶۸ )
نگرش مردم تهران ( با تحصیلات راهنمایی و بالاتر ) نسبت به اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران – خرداد ماه ۱۳۷۱
بررسی نظرات مردم تهران درباره اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران در اسفندماه ۱۳۷۱
بررسی نظرات مردم تهران درباره وضعیت بخش‌های خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران
فصل سوم :
روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)
مقدمه : ( شمای تحقیق )
منظور از شمای تحقیق ؛ بیان موضوع تحقیق و هدف این پژوهش است ، که “ عنوان تحقیق ” به قرار ذیل می باشد :
“میزان اعتبار اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات”
و هدف اصلی این تحقیق : شناخت میزان اعتبار اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات است.
۱- معرفی متغیرهای تحقیق
۲-تعاریف نظری و عملی متغیرها و مفاهیم به کار رفته در سئوالها و یا فرضیه ها
۳- روش تحقیق
در این پژوهش از ۲ روش زیر بهره گرفته شد:
روش اسناد ومدارک علمی Documents & Archival Method
روش پیمایشی [۵۰]Survey Method
۴- تکنیک تحقیق
در این بررسی از دو تکنیک فیش برداری توصیفی در روش اسناد ومدارک علمی وتکنیک پرسشنامه در روش پیمایشی بهره برداری شد.
۵- واحد تحلیل
واحد تحلیل در این بررسی فرد می باشد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.