آوریل 14, 2021

فایل – بررسی میزان اعتبار اخبار ساعت ۲۱ سیما شبکه اول در نزد دانشجویان دختر …

1 min read

۶- جامعه آماری :
در این بررسی جامعه آماری دانشجویان دختر رشته ارتباطات دانشگاه آزاد واحد مرکز میباشد
۷- روش برآورد حجم نمونه
حجم نمونه در این پژوهش بر اساس فرمول کوکران با ۸/۸ درصد خطا و۲/۹۱ درصد اطمینان از جامعه ۷۶۹ نفری ۱۰۷ نفر بر آورد گردید.برای جلوگیری از خطای محاسبه مبنا ۱۱۰ نفر قرار داده شد.
۸- روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری احتمالی با تکنیک نمونه گیری تصادفی بر اساس چارچوب نمونه گیری بدست آمده از دانشجویان دختر رشته ارتباطات بوده است.
۹- سطح تجزیه و تحلیل داده ها
داده های جمع آوری شده در این بررسی جهت آزمون سئوالات مطرح شده در سطح خرد و از جنبه توصیفی و تحلیلی انجام خواهد شد .
۱۱- رویه جمع آوری اطلاعات
اطلاعات مورد نظر که در نهایت به این صورت گردآوری و جمع شده است ، حاصل روش « مطالعه اسنادی » وروش پیمایشی است که پس از تعیین اهداف وشناسایی متغیرها ومفاهیم تحقیق ،ابزار تهیه واطلاعات از جامعه آماری مورد نظر مبتنی بر نمونه های محاسبه شده بدست آمد.پس از آن پردازش اطلاعات صورت گرفت وجداول یک بعدی و۲ بعدی تهیه شد.برای جداول یک بعدی توصیف وبرای جداول ۲ بعدی تحلیل ارائه گردید. پردازش با نرم افزار spss جهت سهولت کار انجام گرفت.
۱۲- تکنیکهای آماری مورد استفاده در توصیف وتحلیل اطلاعات :
در این پژوهش از هر ۲ دسته تکنیکهای آمار توصیفی وآمار استنباطی بهره برداری شد.در دسته اول تشکیل جداول توزیع فراوانی ومحاسبات درصدی ودر دسته دوم از آزمون کای اسکوار بهره برداری شد.
۱۳- محدودیت‌های پژوهش :محدودیت‌های زیادی در پیش رو بود که از مهم‌ترین آن‌ها جمله محدودیت‌های پژوهش نبود منابع فارسی کافی وهمچنین محدودیت جامعه آماری بود.
فصل چهارم :
۴-۱تجزیه‌وتحلیل یافته‌های تحقیق
مقدمه
در تحقیق حاضر به بررسی “میزان اعتبار اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات”باهدف اصلی: شناخت میزان اعتبار اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات پرداختیم.
در این پژوهش که به روش پیمایشی صورت گرفت یافته‌ها در دو بخش توصیف یافته‌ها و تحلیل یافته‌ها ارائه‌شده است , در بخش اول در جمع‌بندی توصیف یافته‌ها مبتنی بر نسبها , کمترین و بیشترین نسبت ارائه می گردد و در بخش تحلیل یافته ها مبتنی بر آزمون , رابطه متغییرهای مورد بررسی به همراه نسبت خطا و اطمینان رابطه آورده می شود .
۴-۱-۱ جمع بندی و توصیف یافته ها:
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب سن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

سن فراوانی درصد
فراوانی
فراوانی
تجمعی
۲۵-۲۰ ۱۰۳ ۶/۹۳ ۶/۹۳