ژانویه 20, 2021

متن کامل – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های …

1 min read

۱-صحت: همه منابع و دادهها باید به منظور امکان ایجاد اشتباه فنی و پیش بینی نادرست ارزیابی شوند.
۲- عینیت
۳-قابلیت استفاده: باید به شکلی باشد که درک سریع و کاربرد فوری را تجهیز و تسهیل کند.
۴- ارتباط: برای ملزومات و نیازهای تصمیم گیران قابل استفاده باشد و با نتایج بالقوه و با اهمیت اطلاعات که در شرایط تصمیم گیرندگان آشکار میشود.
۵- آمادگی: سیستم هوش رقابتی باید به ملزومات هوش فعلی و تصادفی برای همه تصمیم گیران در همه سطح سازمان پاسخ گو باشد.
۶-به موقع بودن: هوش باید تحویل داده شود در حالی که تحت شرایط تصمیم گیرندگان قابل کاربرد باشد(میشل کوک و کورتیس،۲۰۰۰).
۳-۴-۲ دادههای استراتژیک هوش رقابتی
فاهی[۸۴](۲۰۰۷) پنج داده استراتژیک را که لازم است محققان هوش بر روی آن تمرکز کنند را مطرح کرده است. این موارد شامل:فرصتهای موقعیت بازار، تهدیدات رقیب، ریسکهای رقابتی، آسیبهای اصلی و فرضیات اصلی میباشد.
۱-۳-۴-۲ فرصتهای موقعیت بازار
فرصتهای موقعیت بازار, استراتژی است که به ایجاد و تشخیص فرصتهای موقعیت جدید بازار ارتباط پیدا میکند. فرصتها به عنوان روشهای جدید ایجاد و توسعه ارزش برای مشتریان تعریف میشود که میتواند به صورت محصولات یا راهحلهای جدید, توسعه خطوط محصول موجود, طراحی مجدد راهحل های موجود نمایان شود. فاهی اشاره میکند که تیم اجرایی باید به صورت مداوم به دو نوع فرصتهای بازار توجه کند:
۱- توسعه فرصت جدید: چگونه میتوانیم فر صتهایی را که استراتژیهای فعلیمان بر آنها تمرکز کرده است را توسعه دهیم ؟
۲- فرصتهای بالقوه موقعیت بازار: چه فرصتهای دیگری دسترسی ما به استراتژمان را امکان پذیر میکند که باید مورد توجه قرار بگیرند؟ چه فرصتهایی ممکن است که نهفته و پنهان باشند و هنوز در موقعیت بازار به صورت کامل آشکار نشدهاند؟
را مورد بررسی قرار میدهد.
در توسعه فرصتهای فعلی, فاهی معتقد است که فرصتهای کوتاه مدت اغلب مرکز و کانون تشخیص راههای تعدیل استراتژیهای فعلی با ارزش افزوده برای مشتریان میباشد. فاهی بیان میدارد که باید دو تعامل بین متخصصان هوش و استراتژی باید انجام بگیرد. اول اینکه، تیم اجرایی باید تیم هوش را به چالش بکشد تا طرح هایی را برای فرصتهای جدید تشخیص و توسعه دهد. دوم اینکه تیم هوش باید نشان دهد که به یادگیری درباره استراتژی شرکت کاملا متعهد است.
استراتژی فعلی چارچوبی را برای تشخیص و شکلدهی توسعه فرصتهای فعلی ارائه میدهد.
فاهی(۲۰۰۷) بیان میدارد که شناسایی فرصتهای بالقوه موقعیت بازار امری ضروری است. او پیشنهاد میکند که تیم اجرایی نیاز دارند که استراتژی را در جاهایی که امکان دارد توسعه دهند و این امر به موفقیت استراتژی در آینده منجر میشود باید توجه داشته باشد. همچنین معتقد است که وظیفه هوش کمک به تشخیص فرصتهای موقعیت بازار که روی استراتژی آینده تمرکز می
کند، میباشد.
در رابطه با فرصتهای موقعیت بازار توجه به این عوامل ضروری است:
۱- رویدادهایی که به عنوان ابزاری برای پیدایش یا حذف مقررات خاصی که دسترسی به بازارهای جدید یا فروش محصولات خاصی را امکان پذیر میکنند را باید پیگیری کرد.
۲-جستجو و تحقیق و رشد تحول در بخشهای تحقیقی خاص که به عنوان دادهای برای تشخیص موفقیتهای بالقوه محصول جدید در بعضی از نقاط در آینده انجام میگیرد.
۳- تجزیه وتحلیل دقیق و با پشتوانه به منظور تشخیص الگوهایی در انتقال از تحقیق در رابطه با تحولات تکنولوژی که احتمالا منجر به محصولات جدید یا اصلاح و تعدیلات با اهمیت در محصول میشود ، باید انجام بگیرد.
۴-استفاده از پیش بینیهای تحولات تکنولوژی مرتبط با بخشهای محصول به منظور تشخیص محصولات یا راهحلهای جدید که میتواند در موقعیت بازار در ۲ یا چند سال آینده رخ دهد.
۵- استفاده از پیشبینیهای استراتژی رقیب به منظور تشخیص محصولات جدید که در نتیجه نیازهای مشتری آشکار میشود.
۲-۳-۴-۲تهدیدات رقیب
در رابطه با تهدیدات رقیب، فاهی اشاره میکند فرصتها به علت وجود رقبای فعلی و بالقوه آن طوری که تشخیص داده شدهاند، نمیباشند. او تهدیدات رقیب را به عنوان راههایی که می
تواند مانع موفقیت استراتژی شرکت در موقعیت بازار شود، میباشد. اگر بررسی و ارزیابی تهدیدات خیلی به تاخیر بیافتد منابع مرتبط شده با حمایت استراتژی ممکن است که به صورت عمده تحلیل و از بین برود، اگر تهدیدات قبل از اینکه به صورت کامل واقع شوند مورد بررسی قرار گیرند و از وجود آنها آگاهی حاصل شود، استراتژی می تواند با حذف، بهبود بخشیدن یا اجتناب از تهدید خود را با آن به بهترین روش انطباق دهد. فاهی معتقد است که کارکنان اجرایی باید این مواردی که در زیر مطرح میشوند را مورد بررسی قرار دهند:
۱-چگونه ممکن است که رقبا روی استراتژی فعلیمان اثر تخریبی بیشتری داشته باشند؟
۲-کدام یک از رقبا با احتمال بیشتری چنین کاری را انجام می دهند ؟
۳-ما چگونه می توانیم چنین تهدیداتی را بهتر کنترل کنیم؟
فاهی بحث میکند که هوش باید تغییرات فعلی و بالقوه رقیب را برای مقابله استراتژی با تهدیدات را ارزیابی کند.
۳-۳-۴-۲ ریسکهای رقابتی
فاهی بحث میکند که استراتژی زمان زیادی را در موقعیت رقابتی صرف کرده است تا بتواند بهتر از رقبا ایفای نقش کند. تغییر در موقعیت بازا

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

ر و یا موارد مرتبط با آن( تغییر ممکن است توسط مشتریان، کانالهای ارتباطی، عرضه کنندهگان، آژانسهای دولتی، تکنولوژی، بخشهای سیاسی و …ایجاد شود) نه تنها به عنوان منبعی برای فرصتهای بازار و تهدیدات رقبا میباشد بلکه به عنوان منبعی برای بررسی و ارزیابی ریسکهای رقابتی نیز میباشد. او تشخیص داد که ریسکهای رقابتی میتواند شامل هر تغییر در موقعیت بازار باشد که میتواند استراتژی فعلی و بالقوه را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد. او پیشنهاد میکند که کارکنان اجرایی باید معمولا در این زمینه به بررسی موارد زیر بپردازند:
۱-چه ریسکهای رقابتی استراتژی ما را تحت تاثیر قرار می دهند؟
۲-ما با چه ریسکهای رقابتی در آینده مواجه میشویم؟
۳-ما چگونه میتوانیم این ریسکها را بهتر مدیریت کنیم؟
پاسخ به این سوالات, هوش رقابتی را برای جستجوی گرایشات و روندهای رقابتی، الگوها و گسستگیهایی برای جدا کردن و ارزیابی ریسکها و نشان دادن اینکه چگونه آنها دنبال کردن فرصتهای خاص را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهند را موجب میشود.
۴-۳-۴-۲ مفروضات و آسیب های کلیدی
فاهی بحث میکند که ارزیابی آسیبهای کلیدی شامل توجه به:
۱-چگونه و در چه شرایطی استراتژی فعلی و بالقوه شرکت ما بیشتر آسیب می بیند؟
۲- این موارد چگونه میتواند تاثیر بیشتری روی استراتژی ما بگذارد و در نتیجه منجر به کنترل حداقل ما بر روی آنها شود؟
بنابراین بررسی و ارزیابی نیروهای متخصص هوش و اجرایی باید فراتر از لیست و فهرست کامل تهدیدات رقبا، ریسکهای رقابتی و مفروضات کلیدی باشد. در یک تجزیه و تحلیل کامل و الویتبندی از تهدیدات و ریسکهای فعلی و بالقوه می توان آن مواردی که مانع موفقیت استراتژی میشوند را میتوان تشخیص داد(فاهی، ۲۰۰۷).

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.