ژانویه 27, 2021

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های …

1 min read

 • در تحقیقی که توسط اسمیت،گاسری و چن[۱۸۹](۱۹۸۶) شرکتهای کوچک استراتژی تدافعی داشتند و شرکتهایی که متوسط بودند استراژی آیندهنگر و شرکتهای بزرگ استراتژی تحلیلگر داشتند.
 • کنات و ماکوا و ورداراجان[۱۹۰](۱۹۹۰) مقیاس چند آیتمی را برای به کارگیری استراتژیهای اصلی مایلز و اسنو طراحی و آزمایش کردند. این پرسشنامه با توجه به ۱۱ بعد شامل ۳ بعد مسئلهای متفاوت که تیم مدیریتی هر سازمانی وقتی استراتژی را انتخاب میکند با انها مواجهه میشود مثل: مسائل کارآفرینی، اداره کردن سازمان و مسائل مهندسی که در مدل مایلز و اسنو ارائه شده است. مهمترین کاری که کنات، ماکوا و ورداراجان انجام دادند توسعه یک معیار چند بعدی از طرح استراتژیهای اصلی مایلز و اسنو(۱۹۸۷) بود.
 • پارل و رایت[۱۹۱](۱۹۹۳) رابطه بین استراتژی و عملکرد را یک صنعت پویا و رو به رشد مورد آزمون قرار دادند و پرشسنامه کنات و ماکوا و ورداراجان(۱۹۹۰) را مورد استفاده قرار دادند. نمونه آماری آنها شامل ۱۰۴ پاسخ دهنده بود نتایج نشان داد که شرگت هایی که آینده نگر بودند عملکرد بهتری در دورههای رشد فروش داشتند. تحلیلگران نرخ بازگشت سرمایه بهتری نسبت به سایر استراتژیها داشتند.
 • ۱۰-۲ خلاصه فصل دوم   
  در این فصل مقدمه ای در رابطه با سرعت تغییرات و رقابتی شدن بازارها و نیاز به توجه سازمان به این موارد ارائه شد و در ادامه مفاهیم و فاکتورهای مورد استفاده در این تحقیق و مبانی مربوط به آنها توضیح داده شده است. این فاکتورها: هوش سازمانی، هوش عاطفی، هوش رقابتی، بازارگرایی، مزیت رقابتی، استراتژی رقابتی و عملکرد سازمان می باشند. همچنین در رابطه با ارتباط و چگونگی تاثیر این عوامل بر روی هم و پیشینه های تحقیق مطالبی عنوان شده است.
  ۱۱-۲ مباحث فصل آینده
  در فصل آینده(فصل سوم) ابتدا مدل مفهومی و نوع متغیرهای تحقیق و سپس مدل مفهومی نوسعه یافته ارائه میشود. در قسمت بعد روش تحقیق و منبع سوالات تحقیق ، قلمرو تحقیق ، جامعه آماری، نمونه آماری و روش های تحلیل و آزمون های آماری مورد استفاده در این تحقیق مورد بحث وقع می شود.
  فصل سوم
  روش تحقیق
  ۱-۳ مقدمه
  هر تحقیق و پژوهشی نیازمند چارچوب نظری و همچنین تعیین یک طرح پژوهشی می‌باشد. در این فصل به ارائه چارچوب نظری این تحقیق و طرح پژوهشی آن می‌پردازیم.
  پس از آن روش شناسی تحقیق ارائه می‌گردد که شامل روش تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات، ابزار جمع آوری اطلاعات، سنجش پایایی و روایی ابزار تحقیق، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، جامعه و نمونه آماری و روش های تحلیل و آزمون های آماری مورد استفاده در این تحقیق می‌باشد.
  ۲-۳ چارچوب نظری تحقیق
  با توجه به آنچه در فصل دوم به آن اشاره شده در این تحقیق میخواهیم روابط بین متغیرهای هوش سازمانی، عملکرد، بازارگرایی، مزیت رقابتی و استراتژی رقابتی را بر اساس توضیحات ارائه شده به صورت تأثیر میزان هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت
  های بازاریابی(بازارگرایی، مزیت رقابتی و استراتژی رقابتی) مورد ارزیابی قرار دهیم، مدل مفهومی تحقیق در نگاره ۱-۳ نشان داده شده است:
  نگاره ۱-۳- مدل مفهومی تحقیق
  ۳-۳ نوع متغیرهای تحقیق
  هر ویژگی یا عنصر کمی و کیفی که در تحقیق تغییرپذیر باشد متغیر نامیده میشود متغیرها هسته تشکیل دهنده ساختاری فرضیه می باشند(جابری،۱۳۸۱). متغیرها را میتوان براساس ارزش به متغیرهای کمی و کیفی، بر اساس رابطه به متغیرهای مستقل، تابع یا وابسته و میانجی تقسیم بندی کرد. متغیرهای مستقل و وابسته را متغیرهای اصلی گویند زیرا در ساختار فرضیه ها وجودشان حتمی و ضروری است(حافظ نیا،۱۳۸۵).
  در این تحقیق:
  متغیر مستقل: هوش سازمانی(هوش عاطفی و هوش رقابتی)
  متغیر وابسته:عملکرد(کارایی و اثربخشی)
  متغیر میانجی: بازارگرایی، مزیت رقابتی و استراتژی رقابتی
  نگاره ۱-۱-۳ مدل مفهومی توسعه یافته
  ۴-۳ فرضیات تحقیق:
  فرضیه عبارتست از حدس و گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط پدیدهها، اشیا و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتملترین راه برای کشف مجهول کمک می
  نماید بنابراین فرضیه، گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد(حافظ نیا، ۱۳۸۷).
  فرضیه های این تحقیق عبارتند از:
  فرضیهاصلی: هوش سازمانی بر عملکرد سازمان اثر می گذارد.
  فرضیه های فرعی:
  ۱- هوش سازمانی بر بازارگرایی اثر دارد.
  ۲- هوش سازمانی بر مزیت رقابتی اثر دارد.
  ۳- هوش سازمانی با استراتژی های رقابتی ارتباط معنی داری دارد.
  ۴- بازارگرایی بر عملکرد سازمان اثر دارد.
  ۵- مزیت رقابتی بر عملکرد سازمان اثر دارد.
  ۶-استراتژی های رقابتی با عملکرد سازمان ارتباط معنی داری دارد.
  ۵-۳ روش تحقیق
  این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی میباشد که در آن اطلاعات مربوط به مفاهیم و تئوریهای مرتبط با هوش سازمانی (هوش عاطفی و هوش رقابتی)، بازارگرایی، مزیت رقابتی، استراتژی رقابتی و از نظر عملکرد در دو بعد کارایی و اثربخشی مورد بررسی است. که ا

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

  ز طریق روش کتابخانهای و مطالعه کتب و مقالات و پایاننامه
  های دکترای انگلیسی موجود در این زمینه جمعآوری از ازاطلاعات در روش میدانی از پرسشنامه
  های استاندارد استفاده گردیده است.
  هر تحقیق علمی دارای هدفی است. تحقیقات علمی را میتوان بر اساس هدف، به ۳ دسته تقسیم کرد:

  Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.