ژانویه 22, 2021

فایل دانشگاهی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های بازاریابی- قسمت …

1 min read

۷-۵ نتایج حاصل از مقایسه متغیرها بر اساس عامل بومی بودن موسسین
هر کدام از متغیرهای سنجیده شده در این تحقیق از طریق آزمون H به منظور تعیین مقایسه میزان این عوامل در بین صنایع شرکتهای شهرکهای صنعتی بر اساس بومی بودن موسسین شرکت مورد آزمون قرار گرفته و نتایج به ترتیب از چپ به راست بر مبنای از کم به بیشتر تنظیم شده است:
۱-۷-۵ هوش سازمانی
غیر بومی< بومی
بالاترین میزان هوش سازمانی بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به شرکتهایی است که موسسین آنها غیربومی میباشند وکمترین میزان هوش سازمانی مربوط به شرکتهایی که موسسین آنها بومی میباشند.
۲-۷-۵ هوش عاطفی
غیر بومی< بومی
بالاترین میزان هوش عاطفی بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به شرکتهایی است که موسسین آنها غیربومی میباشند وکمترین میزان هوش عاطفی مربوط به شرکتهایی که موسسین آنها بومی میباشند.
۳-۷-۵ هوش رقابتی
غیر بومی< بومی
بالاترین میزان هوش رقابتی بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به شرکتهایی است که موسسین آنها غیربومی میباشند وکمترین میزان هوش رقابتی مربوط به شرکتهایی که موسسین آنها بومی میباشند.
۴-۷-۵ هوش بازارگرایی
غیر بومی< بومی
بالاترین میزان بازارگرایی بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به شرکت هایی است که موسسین آنها غیربومی میباشند وکمترین میزان بازارگرایی مربوط به شرکتهایی که موسسین آنها بومی میباشند.
۵-۷-۵ مزیت رقابتی
غیر بومی< بومی
بالاترین میزان مزیت رقابتی بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به شرکتهایی است که موسسین آنها غیربومی میباشند وکمترین میزان مزیت رقابتی مربوط به شرکتهایی که موسسین آنها بومی میباشند.
۶-۷-۵ عملکرد
غیر بومی< بومی
بالاترین میزان عملکرد بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به شرکت
هایی است که موسسین آنها غیربومی میباشند وکمترین میزان عملکرد مربوط به شرکتهایی که موسسین آنها بومی میباشند.
۸-۵ نتایج حاصل از مقایسه متغیرها در بین صنایع مختلف براساس سن شرکت
هر کدام از متغیرهای سنجیده شده در این تحقیق از طریق آزمون H به منظور تعیین مقایسه میزان این عوامل در بین صنایع شرکتهای شهرکهای صنعتی بر اساس سن و تاریخچه شرکتها مورد آزمون قرار گرفته و نتایج به ترتیب از چپ به راست بر مبنای از کم به بیشتر تنظیم شده است:
۱-۸-۵ هوش سازمانی
۷-۱۴ <0-7< 15-24< 25-34 سال
بالاترین میزان هوش سازمانی بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به شرکتهایی است که ۷-۱۴ سال از تاسیس آنها میگذرد وکمترین میزان هوش سازمانی مربوط به شرکتهایی که ۲۵-۳۴ سال از تاسیس میگذرد.
۲-۸-۵ هوش عاطفی
۷-۱۴ <0-7< 15-24< 25-34 سال
بالاترین میزان هوش عاطفی بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به شرکتهایی است که ۷-۱۴ سال از تاسیس آنها میگذرد وکمترین میزان هوش عاطفی مربوط به شرکتهایی که ۲۵-۳۴ سال از تاسیس میگذرد.
۳-۸-۵ هوش رقابتی
۷-۱۴ <0-7< 15-24< 25-34 سال
بالاترین میزان هوش رقابتی بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به شرکتهایی است که ۷-۱۴ سال از تاسیس آنها میگذرد وکمترین میزان هوش رقابتی مربوط به شرکتهایی که ۲۵-۳۴ سال از تاسیس میگذرد.
۴-۸-۵ بازارگرایی
۷-۱۴ <0-7< 15-24< 25-34 سال
بالاترین میزان بازارگرایی بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به شرکتهایی است که ۷-۱۴ سال از تاسیس آنها میگذرد وکمترین میزان بازارگرایی مربوط به شرکتهایی که ۲۵-۳۴ سال از تاسیس میگذرد.
۵-۸-۵ مزیت رقابتی
۷-۱۴ <0-7< 15-24< 25-34 سال
بالاترین میزان مزیت رقابتی بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به شرکتهایی است که ۷-۱۴ سال از تاسیس آنها میگذرد وکمترین میزان مزیت رقابتی مربوط به شرکتهایی که ۲۵-۳۴ سال از تاسیس میگذرد.
۶-۸-۵ عملکرد
۷-۱۴ <0-7< 15-24< 25-34 سال
بالاترین میزان عملکرد بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به شرکتهایی است که ۷-۱۴ سال از تاسیس آنها میگذرد وکمترین میزان عملکرد مربوط به شرکتهایی که ۲۵-۳۴ سال از تاسیس میگذرد.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.